Merendeel trajecten voor vrijwillige inburgering

Zwolle –  Jaarlijks komen er ongeveer tachtig inburgeringsplichtingen naar Zwolle. Daarnaast zijn er ook inburgeringsbehoeftigen. Zij hebben geen plicht tot inburgering, maar een betere beheersing van de taal kan wel leiden tot een betere participatie in de samenleving. De gemeente Zwolle wil in 2010 305 mensen een inburgeringstraject aanbieden. Vooral vrijwilliger inburgeraars krijgen de gelegenheid om een passend traject te volgen. Om deze groep te attenderen en te activeren wordt  een wervingscampagne opgezet.

De werving geschiedt langs vier kanalen: intern: binnen de gemeentelijke organisatie de contacten goed benutten; in de wijken: koppeling met de wijkgerichte aanpak. Bij werkgevers: een koppeling van een inburgerstraject aan werk werving laaggeletterden: aansluiten bij de werving van laaggeletterden door het Landstede en het Deltion College. Vooral taalcoaches leveren een belangrijk de bijdrage aan het inburgertraject. Dit zijn mensen die (vrijwillige) inburgeraars ondersteunen bij het leren van de taal.

  Resultaten 2007 – 2009

Over de jaren 2007 tot en met 2009 hebben 468 mensen een inburgeringstraject gevolgd, 80 procent van hen is geslaagd voor het examen. Daarmee zijn alle inburgeringsplichtigen in de gemeente Zwolle benaderd en hebben ze ook allemaal een traject gevolgd. Mensen die in aanmerking willen komen voor een inburgeringstraject of taalcoach willen worden, kunnen contact opnemen met de afdeling inburgering van de gemeente Zwolle 038 498 32 42 of 038 498 32 61

Artikel delen:

Reageer