Gemeente sluit 2009 financieel positief af

Zwolle – De gemeente Zwolle sluit het jaar 2009 positief af. Dit ondanks de tegenvallende grondexploitaties die het gevolg zijn van de economische crisis. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week heeft vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening 2009 is door de accountant goedgekeurd.

De jaarrekening eindigt met een positief saldo van € 22,8 miljoen. Dit positieve saldo is voor het grootste deel, namelijk bijna € 20 miljoen, te danken aan de verkoop van de Essent aandelen. “Met deze gelden moeten we voorzichtig omspringen”, zegt wethouder Gerrit Piek van financiën. “Deze opbrengsten hebben we hard nodig om het gemeentelijke huishoudboekje de komende tijd op orde te houden”.

Het resterende saldo van € 2,8 miljoen is het gevolg van voordelen met een incidenteel karakter. De belangrijkste meevallers voor 2009 zijn: rentevoordelen, gunstige bedrijfsresultaten en een meevallende btw-naheffing over de boekjaren 2003 tot en met 2008.

Over 2009 is op een aantal fronten de ontwikkelingen minder negatief geweest dan vooraf gedacht werd. Met ‘De Zwolse aanpak’ heeft de gemeente de effecten van de crisis kunnen verzachten. De werkloosheid is minder snel gestegen dan waarmee vooraf rekening werd gehouden. Het Mobiliteitscentrum dat in 2009 werd opgericht blijkt een goed instrument om werklozen weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wel is het aantal bijstandsaanvragen toegenomen. Dankzij het toerisme is het aantal bestedingen in de stad toegenomen.

De gemeente verwacht dat de effecten van de crisis in 2010 met name voor de verkoop van grond voor woningen en kantoren groter zullen zijn. De ontwikkelingen op de kantorenmarkt zijn zorgelijk, de leegstand is toegenomen en de verkoop van kantoorruimten is sterk gedaald. Daarbij heeft de gemeente een aantal projecten als Stadshagen en Voorsterpoort moeten bijsturen.

In 2009 heeft Zwolle ingezet op kwaliteit in de wijken, de stad en in de organisatie. Hierin is voortgang geboekt. Zo zijn de bewoners van Kamperpoort en Diezerpoort nauw betrokken bij de herstructurering van hun wijk. De voorbereidingen in 2009 van het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben in 2010 hun vruchten afgeworpen. Het stadion voor FC Zwolle is in gebruik genomen en met de opening van het Rodetorenplein is een volgende stap gezet in de verbetering van de binnenstad. Het jaar 2009 was het laatste volledige jaar van een raadsperiode. Bijna alle prestatieafspraken zijn gerealiseerd. Het college is dan ook tevreden over de bereikte resultaten in deze periode.

Artikel delen:

Reageer