Inloopbijeenkomst dijkverlegging Westenholte

Zwolle – De voorbereidingen voor het project Dijkverlegging Westenholte zijn in volle gang. Deze maand is de procedure rond het ontwerpbestemmingsplan gestart. De ontwerpbestemmingsplanfase is een belangrijke fase in het proceduretraject. De provincie Overijssel is de coördinator van de bestemmingsplanprocedure. In de procedure wordt ook een aantal hoofdvergunningen meegenomen.

dijkverlegging.jpg
De toekomstige situatie bij Westenholte 

Op woensdag 2 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen direct betrokkenen en andere belangstellenden de Ruimte voor de Rivierplannen bij Westenholte inzien. Het gaat dan om het ontwerpbestemmingsplan, de concept Milieueffectrapportage (MER) en een aantal concept- hoofdvergunningaanvragen en besluiten. Medewerkers van gemeente, provincie, Rijkswaterstaat Oost Nederland, LNV en het Waterschap Groot Salland zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanaf 20.00 uur kunnen er mondelinge zienswijzen worden ingediend.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de verplaatsing van een schapenbedrijf vanwege de landelijke onrust over Q-koorts. Een medewerker van de GGD-IJsselland kan tijdens de inloopbijeenkomst specifieke vragen over de situatie in Overijssel beantwoorden. De inloopavond vindt plaats op woensdag 2 juni 2010 tussen 17.00 en 21.00 uur in Eben Haezer (buurthuis Spoolde),  Nilantsweg 109 te Zwolle.

Wat gaat er gebeuren en waar?

De uiterwaard die vergroot wordt, ligt ten westen van de Zwolse wijk Westenholte aan de IJssel. Tussen de wijk en de rivier ligt het buurtschap Spoolde. In de huidige uiterwaard Vreugderijkerwaard is rond de eeuwwisseling een meestromende geul gegraven. De nieuwe geulen zullen op de al bestaande geul aantakken. Een kort overzicht van de geplande werkzaamheden:

������ Allereerst wordt over een lengte van 2,2 kilometer een nieuwe dijk aangelegd. Deze dijk ligt ongeveer driehonderd meter verder landinwaarts dan de huidige dijk en is even hoog.

������ Als de nieuwe dijk klaar is wordt de oude dijk afgegraven.

������ In het nieuwe buitendijkse gebied wordt een nieuw geulensysteem aangelegd dat aansluit op de bestaande geul.

������ Een aantal bewoners uit het gebied gaan verplaatsen naar drie aan te leggen dijkwoningen (op de nieuwe dijk) op terpen en twee boerderijen wordt verplaatst.

������ Er wordt een landgoed aangelegd.

Feiten en cijfers

Aanleiding Ruimte voor de Rivier

������ In 1993 en 1995 stond het water in de rivieren extreem hoog

������ In 1995 moesten 250.000 mensen worden geëvacueerd

Tijdpad

������ Planvorming: tot 2009

������ Voorontwerp bestemmingsplan: 2009

������ Bestemmingsplan vastgesteld: 2010

������ Start werkzaamheden: 2011

������ Afronding werkzaamheden: 2015

Omvang / kenmerken

������ Bij Maatgevende Hoog Waterafvoer (MHW)

16.000 m3 per seconde bij Lobith 14 cm verlaging

������ Lengte nieuwe dijk: circa 2200 m

������ Gemiddelde breedte nieuwe geulen: 50 – 100 m

������ Maximale afgravingdiepte: 4 m

������ Maximaal grondverzet: 1,3 miljoen m3

������ 4 te verplaatsen woningen, waarvan 3 dijkwoningen gaan worden

������ 2 te verplaatsen boerderijen

������ Nieuw te ontwikkelen landgoed (circa 10 ha)

������ Recreatiepaden

������ Nieuwe oeververbinding

 

Geld

������ Budget: circa € 38 miljoen

Artikel delen:

Reageer