Gemeente: sport voor mensen met beperking bevorderen

Zwolle – De gemeente Zwolle wil sport voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking stimuleren. Het doel is dat meer mensen met een beperking gaan deelnemen aan een sport. In de nota aangepast sporten “Zwolle sport onbeperkt”, die het college vandaag heeft vastgesteld, staat verwoord hoe Zwolle dit wil bereiken. De nota is tot stand gekomen in samenwerking met de sportraad en Sportservice Zwolle.

Het jaar van de gehandicaptensport was het startpunt waarbij meer aandacht kwam voor aangepast sporten. Met de nota “Zwolle sport onbeperkt” krijgt sport voor mensen met een beperking structurele aandacht. Om dit te bereiken wordt ingezet op vier punten.

De komende vier jaar wordt er binnen Sportservice Zwolle een Servicepunt aangepast sporten ontwikkeld. Dit Servicepunt bestaat uit een consulent die als taak heeft partijen uit het veld bij elkaar te brengen en afstemming te zoeken. Daarnaast treedt de consulent als informatie – en aanspreekpunt naar buiten. Het is zijn/haar taak om het aangepast sporten meer bekendheid te geven en deze vorm van sport de stimuleren.

De sportinfrastructuur voor het aangepast sporten is op dit moment versnipperd. Voor het versterken van de sportinfrastructuur wordt ingezet op het leggen van verbindingen met de sectoren zorg, welzijn en onderwijs, professionalisering van de sportaanbieders, verbeteren en verbreden van het bestaande sportaanbod en het regionaliseren van het aangepast sporten daar waar mogelijk.

De sportinfrastructuur voor het aangepast sporten is op dit moment versnipperd. Voor het versterken van de sportinfrastructuur wordt ingezet op het leggen van verbindingen met de sectoren zorg, welzijn en onderwijs, professionalisering van de sportaanbieders, verbeteren en verbreden van het bestaande sportaanbod en het regionaliseren van het aangepast sporten daar waar mogelijk.

De zelfredzaamheid van mensen met een beperking wil de gemeente vergroten door het wegnemen van barrières op het gebied van vervoer, (financiële) ondersteuning en de toegankelijkheid en bruikbaarheid van sportaccommodaties te vergroten. Voor de stimulering van het aangepast sporten heeft de gemeenteraad in 2009 tijdens de PPN 2010 – 2013 een bedrag van €300.000,- beschikbaar gesteld voor de periode 2010-2013.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Er zijn mensen die de stimulans daar naar toe nodig hebben van een begeleider, maar die laatste heeft geen tijd, dus worden zittend op de bank dik.


  Maak melding

 2. Verslag raadsvergadering:

  Beleidsnota aangepast sporten

  Er wordt een grote hoeveelheid vragen gesteld vanuit de fracties. Een aantal fracties zijn nog niet helemaal overtuigd van de opzet van de nota. Zo vragen zij zich bijvoorbeeld af of deze niet teveel aanbodgericht is, terwijl het misschien meer vraaggericht ingezet had moeten worden. Ook vraagt men zich af hoe geborgd wordt dat de middelen op de juiste manier worden ingezet en of de relatie met de Wmo is gezocht.
  Wethouder Piek geeft aan dat bewust is gekozen voor een niet-ambtelijke benadering. Daarom wordt de uitvoering van dit beleid ondergebracht bij Sportservice Zwolle. In plaats van doorgaan met het doen voor onderzoek is gekozen voor een praktische, uitvoerende aanpak. Sportservice heeft de juiste contacten in de Zwolse en regionale sport om zo tot een zo goed mogelijke uitvoering te komen. Door aan de slag te gaan wordt het zichtbaar en daardoor hoopt de wethouder dat zoveel mogelijk mensen worden bereikt. Door het opdoen van ervaring kan hier en daar wat bijstelling nodig zijn, maar die flexibiliteit wordt ook juist gewaarborgd, aldus de wethouder. Bovendien zegt hij dat, door het bij elkaar brengen van mensen in de uitvoering, vanzelf beleid ontstaat, vanuit de ervaringen.
  Op dit moment wordt een nulmeting uitgevoerd waarin onder ander de toegankelijkheid wordt meegenomen. Mede op basis daarvan kunnen gewogen keuzes worden gemaakt waar het gaat om de inzet van de middelen. Vanzelfsprekend is aansluiting gezocht bij de Wmo.
  Op het verzoek van diverse fracties de beleidsnota te evalueren zegt de wethouder toe dat daarmee wat hem betreft in 2012 kan worden gestart. Bij vaststelling van deze nota zijn de middelen tot 2013 gedekt, na de evaluatie kan worden bezien of op dezelfde manier verder moet worden gegaan of dat men voor een andere benadering kiest.
  Hoewel er enig verschil van mening is over de agendering van het stuk concludeert de voorzitter uiteindelijk dat de Beslisnota doorgeleid kan worden naar de Besluitvormingsronde A.  Maak melding

Reageer