Extra verkeerscontroles Doornweg / Haerst

Zwolle – De gemeenten Zwolle en Zwartewaterland, politie IJsselland en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) starten vanaf 7 juni met de aanpak van snelheidsovertredingen op de Verkavelingsweg en de Doornweg. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden over het rijgedrag op deze twee wegen. De verkeerscontroles die door het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat het rijgedrag veranderd. Ook moeten zij het gevoel van verkeersveiligheid verhogen.

Vanaf 7 juni tot en met 8 november 2010 wordt er intensief gecontroleerd door de politie. Dit is de uitkomst van het overleg tussen het Openbaar Ministerie Zwolle en de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland. Deze wegen zijn gecategoriseerd als 60 km.-wegen. Dit betekent dat deze wegen erftoegangswegen zijn, uitsluitend bedoeld voor lokaal verkeer.Er wordt gecontroleerd op de overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van 60 km/h. Bewoners hebben veelvuldig klachten geuit over auto’s die op deze wegen te hard rijden, met name tijdens de ochtend- en avondspits en in het weekend. Met de snelheidscontroles wordt gehoor gegeven aan deze klachten.

Eerst waarschuwen

In de eerste week komen de ‘te-hard-rijders’ nog weg met een waarschuwing en worden zij van de nodige informatie voorzien. Vanaf 14 juni worden er ook daadwerkelijk bekeuringen uitgeschreven. Tijdens de eerste zes weken is er sprake van dagelijks snelheidstoezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te confronteren met hun rijgedrag en te bekeuren. Na zes weken presenteert de politie de handhavinginzet en de resultaten. Hiertoe wordt een tussen-snelheidsmeting uitgevoerd. Mede op basis hiervan bepaalt de politie in overleg met de gemeenten en het Openbaar Ministerie de intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.

Landelijk project

De snelheidscontroles zijn onderdeel van een grootschalig landelijk project ‘subjectieve verkeersonveiligheid’. Met dit project wordt tegemoet gekomen aan de belangrijke wens van veel partijen om meer aandacht te besteden aan gevoelens van verkeersonveiligheid. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) stelt middelen beschikbaar om klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid te onderzoeken. Een projectonderdeel is onder andere een loketfunctie, bij de gemeente en politie. Klachten over verkeersonveilige locaties worden geïnventariseerd, waarna in samenspraak tussen wegbeheerder (bijvoorbeeld de gemeente) en Openbaar ministerie deze klachten worden aangepakt.

Het project is een aanvulling op de reguliere controles van de lokale politieteams. Ook is sprake van een planmatige werkwijze. De klachten worden vertaald in objectieve criteria, zodat verkeerscontroles op een verantwoorde manier worden ingezet. Op locaties waar gegronde klachten zijn, vinden extra controles plaats. Door middel van tussentijdse evaluaties worden zowel de onveiligheidsgevoelens als het overtredinggedrag gemeten.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer