Hervormd Weeshuis heeft geen last van crisis

Zwolle – Door haar defensieve beleggingsbeleid heeft de Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle zowel in 2008 als in 2009 weinig last gehad van de kredietcrisis. Hierdoor is ze in staat gebleven het voor giften beschikbare bedrag op niveau te houden, zowel in het crisisjaar 2008, in 2009 en naar verwachting ook voor 2010. Zo kan het Hervormd Weeshuis blijven bijdragen aan de kwaliteit van de Zwolse samenleving.

Het Hervormd Weeshuis beschikt sinds oudsher over een vermogen om te beheren. De opbrengsten van dit vermogen worden grotendeels besteed aan giften voor projecten. Het Hervormd Weeshuis streeft ernaar om 4% van het vermogen na dekking van inflatie uit te kunnen keren. Om in staat te blijven de giften op niveau te houden is het van groot belang hoe dit vermogen belegd wordt en hoe de risico’s daarvan beheerst worden. Het ‘Weeshuis’ voert in overeenstemming met het beleggingsstatuut al jaren een voorzichtig en consistent beleggingsbeleid. Circa 50% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden voor (Nederlandse staatsobligaties, daaraan gerelateerde obligaties, of sterke bedrijfsobligaties) en circa 25% in landerijen. Het restant wordt belegd in sterke, op duurzaamheid gericht aandelenfondsen of wordt aangehouden in de vorm van liquide middelen.

Het totaalrendement van de beleggingen tegen marktwaarde bedroeg 5,3% (2008 4%). De beleggingsopbrengsten staan echter wel onder druk door de structurele daling van de rentevergoedingen. Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft in 2009 voor ruim € 180.000 subsidies en garanties gegeven ten behoeve van Zwolse jongeren en jeugdwerk en jeugdzorg te Zwolle. In totaal zijn 66 van de 86 aanvragen gehonoreerd. Bij cultuur tellen ook de festivals mee zoals Bevrijdingsfestival en ZwArt. Dat betekent dat de bijdragen van het Hervormd Weeshuis ook ten goede komen van de gehele Zwolse bevolking.

Bij de toekenning van subsidie of garantie let het bestuur onder meer op het algemeen belang en de maatschappelijke betekenis. Daarbij heeft het bestuur een voorkeur voor projecten van (Zwolse) vrijwilligers waar jongeren ook zelf uitvoerend zijn, zeker als sprake is van een vernieuwend en ontwikkelend karakter. Het bestuur draagt niet bij aan structurele kosten zoals personele kosten van de desbetreffende organisatie zelf. Commerciële of loongenererende projecten kunnen rekenen op weinig steun. Voor puur aanbodgerichte activiteiten geldt hetzelfde. Naast bovengenoemde redenen tot afwijzing (commercieel, loongenererend, aanbodgericht) worden aanvragen ook afgewezen indien ze onvoldoende direct ten goede komen van jongeren. Een geldelijke bijdrage heeft in principe een eenmalig karakter. Dit geldt ook voor garantie- en startsubsidies. Het bestuur kan besluiten een activiteit voor meerdere achtereenvolgende jaren te ondersteunen met een maximum van -in beginsel- drie jaar.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedures en toekenningscriteria: zie de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Knap zeg

    Door haar defensieve beleggingsbeleid heeft de Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle zowel in 2008 als in 2009 weinig last gehad van de kredietcrisis. Hierdoor is ze in staat gebleven het voor giften beschikbare bedrag op niveau te houden, zowel in het crisisjaar 2008, in 2009 en naar verwachting ook voor 2010. Zo kan het Hervormd Weeshuis blijven bijdragen aan de kwaliteit van de Zwolse samenleving.

    :D:D:D

Reageer