Perspectiefnota 2011 – 2014; Ambitie met realisme

Zwolle – Het college van B&W doet met de Perspectiefnota 2011-2014 (PPN) aan de raad voorstellen voor de ontwikkelingen op middellange termijn en de structurele uitgaven. Deze PPN is een eerste uitwerking van de ambities zoals die in het collegeakkoord zijn vastgelegd.

De focus ligt hierbij op het gebied van participatie en wijkgericht werken en duurzaamheid. Maar het college blijft ook werken aan het economisch vitaal houden van de stad. Om Zwolle sterker uit de crisis te laten komen zijn niet alleen bezuinigingen noodzakelijk maar ook investeringen in mensen en de stad.

Zwolle heeft, net als andere gemeenten, te maken met de realiteit van bezuinigingen maar aan de andere kant de ambitie om de stad weer sterker te maken. Aan de ene kant moet er dus bezuinigd worden. Vorig jaar is gestart met de gemeentelijke bezuinigingsoperatie. Totaal moet er in 2014 € 11 miljoen bezuinigd zijn waarvan € 5 miljoen uit de bedrijfsvoering moet komen en € 6 miljoen uit de inhoudelijke programma’s. In 2011 wil het college 1 miljoen op de bedrijfsvoering bezuinigen. De ruimte voor nieuw beleid is verlaagd van € 4 miljoen naar € 3 miljoen. De PPN 2011-2014 legt de bezuinigingen op de bedrijfsvoering vast.

Inhoudelijk stelt het college voor om te bezuinigen op onder andere sport, beheer openbare ruimte en het aantal wethouders. In het masterplan sportaccommodaties staan de ambities m.b.t. de verbetering van de sportaccommodaties verwoord. Dit vraagt investeringen. Het college vindt het in deze tijd dan ook reëel dat ook de verenigingen iets meer betalen voor de accommodaties. Het voorstel is daarom tot 2014 jaarlijks een tariefsverhoging van 2% door te voeren. Bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte moet in 2014 in totaal € 1682.000 opleveren en een wethouder minder scheelt jaarlijks € 164.000. Voor de bezuinigingen op de inhoudelijke programma’s legt de gemeenteraad te zijner tijd de richting vast.

Om sterker uit de crisis te komen zijn ook investeringen nodig. Met de begroting 2011 wordt de eerste opzet investeringsprogramma Zwolle vastgesteld. Het doel van het investeringsprogramma is keuzes te maken, budgetten te reserveren en subsidies te verwerven. Daarnaast zijn met de provincie afspraken gemaakt voor investeringen voor 2010 en 2011 waarbij Zwolle en de provincie samen vanuit de Essentopbrengsten investeren in de stad.

Het gaat er dus om de ambities die Zwolle heeft, met realisme uit te werken. De basisprincipes uit het collegeakkoord vormen het uitgangspunt van deze PPN. Uitgewerkt in zes thema’s zijn dit: participatie en wijkgericht werken, duurzaamheid, dienstverlening en deregulering, ruimtelijke ontwikkeling, binnenstad en bereikbaarheid waarin de gemeente Zwolle de komende periode wil investeren.

Het college zet deze bestuursperiode in op participatie. Beleid wordt vormgegeven vanuit de kracht, de kennis en de beleving van de wijken en de dagelijkse praktijk. Zwolle wil mensen hierbij uitdagen een bijdrage te leveren. Om invulling te geven aan participatie wordt een programma Participatie ingericht. Het college wil hiervoor gedurende vier jaar € 225.000 beschikbaar stellen. Bij participatie en wijkgericht werken horen bijvoorbeeld ook het integratiebeleid waarvoor € 75.000 voor de jaren 2011 t/m 2013 gereserveerd wordt, Special Heroes (investering € 30.000 structureel) en het masterplan onderwijshuisvesting waarvoor structureel € 485.000 beschikbaar wordt gesteld.

Deze bestuursperiode wil het college komen tot een programma duurzaamheid, een meer duurzame bedrijfsvoering en binnen het gemeentelijk beleid, de planontwikkeling en de uitvoering wil het college duurzaamheid borgen. Daarnaast heeft de gemeente de taak om duurzaamheid bij derden te faciliteren en stimuleren. Om te komen tot een programma duurzaamheid investeert het college incidenteel tot en met 2014 jaarlijks € 225.000.

Het verminderen van regels en administratieve lasten is in Zwolle een onderdeel van het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers. In het najaar van 2010 stelt het college de uitgangspunten vast die Zwolle hanteert als de gemeente nieuwe regels wil maken of regelgeving wil herzien. Verder ontwikkelt Zwolle momenteel het Klant Contact Centrum.

Zwolle start dit jaar met een actualisatie van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad. Hierbij worden ook alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om mee te doen. Het geactualiseerde ontwikkelingsprogramma loopt tot 2020. Dankzij het bestuursakkoord met de provincie kan voor ruim 11 miljoen geïnvesteerd worden in een aantal grote projecten als Roelenweg Oost, herinrichting bolwerkpark en de Bagijneweide.

Dankzij de gunstige ligging en de goede bereikbaarheid heeft Zwolle een positieve economische ontwikkeling doorgemaakt. Het is zaak deze goede concurrentiepositie vast te houden en verder te verbeteren. Zwolle investeert de komende jaren fors in een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Investeringen in regionaal verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en In de ban van de ring, zijn hier voorbeelden van.

Naast kansen ziet het college voor de komende jaren ook een aantal knelpunten. Het leerlingenvervoer is hiervan een voorbeeld. Het budget hiervoor is de afgelopen jaren steeds fors overschreden. De knelpunten doen een fors beroep op de beschikbare financiële middelen.

Artikel delen:

Reageer