SP wil spoedige aanpak problemen WC Sellekamp

Zwolle – De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat het college zo snel mogelijk in actie komt om de problemen rond het winkelcentrum Sellekamp aan te pakken. De SP wil handhaving van de parkeerregels, een noodoplossing op korte termijn én een grondige renovatie van het winkelcentrum op langere termijn.

De partij vroeg het college al eerder om actie toen bleek dat de versteende uitstraling, het gebrek aan groen, onveilige verkeerssituaties en de rommelige uitstraling een barrière vormden voor de buurtbewoners om gebruik te maken van het winkelcentrum. Deze week vond er een gesprek plaats tussen gemeenteambtenaren, een supermarkteigenaar en omwonenden van winkelcentrum Sellekamp. Hieruit bleek dat ondernemer en omwonenden het eens zijn dat de situatie op de parkeerplaats, waar auto’s beschadigd raken en onveilige situaties ontstaan door het vele gebruik, zo niet door kan. Zij zijn echter niet bij machte de problemen zelf op te lossen, en kijken dus naar de gemeente.

Het ambtelijk apparaat stelt echter niets te kunnen doen zonder politieke steun. In een serie schriftelijke vragen roept de SP het college op tot actie. SP-raadslid Frank Futselaar: “Er is nu snel actie van de politiek nodig. Wij vragen de wethouder op korte termijn toe te zeggen dat de handhaving van parkeerregels in Sellekamp streng wordt nageleefd, én te komen met een noodplan voor de parkeersituatie. Op de langere termijn willen we graag een grondige renovatie van het hele winkelcentrum, dat een verpauperde indruk maakt. Verder lijkt het de SP goed als het college zélf eens gaat praten met ondernemers en omwonenden van Sellekamp. Doordat ambtenaren doorverwijzen naar de politiek, dreigen de bewoners zich niet serieus genomen te voelen. Een wethouder kan echter duidelijke politieke toezeggingen doen.” In februari 2010 lanceerde de SP al een voorstel voor renovatie van het winkelcentrum Sellekamp.

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders

Geacht college,  

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over de problematiek rond winkelcentrum Sellekamp

Inleiding
Op dinsdag 29 juni vond een gesprek plaats tussen ambtenaren van de gemeente, een ondernemer en bewoners van Sellekamp. Oorspronkelijke doel van deze bijeenkomst was voorkomen dat de situatie tussen ondernemers en bewoners (die een klachtensite hebben opgericht) escaleerde. De bewoners ondervinden overlast van toevoer en schade aan hun auto’s, de ondernemer heeft de grenzen van de groei van zijn bedrijf bereikt. Na korte tijd overleg bleek echter dat bewoners en ondernemer het roerend eens zijn over de problemen in het 30-jaar oude winkelcentrum en vooral de parkeerplaats. Deze problemen zijn zo fundamenteel dat de gemeente aan zet lijkt om een oplossing te vinden.  

Dat brengt ons bij de volgende vragen:
1. Is de wethouder met de SP van mening dat de huidige situatie met betrekking tot de parkeerplaats van Sellekamp onveilig en onwenselijk is, door de vele gebruikers (bevoorrading, bezoekers, personeel, bewoners) op een te beperkte ruimte? Kunt u dit toelichten?
2. Kan de wethouder toezeggen dat de politie meer gaat surveilleren op de parkeerplaats om te zorgen dat de bestaande parkeerregels in ieder geval beter worden gehandhaafd? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
3. Kan de wethouder toezeggen dat er op korte termijn wordt gezocht naar een spoedoplossing voor de verkeerssituatie op de parkeerplaats, bijvoorbeeld door de verkeersstromen duidelijker te scheiden? Kan de gemeenteraad hiervoor een plan tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?
4.Is de wethouder met de SP van mening dat het winkelcentrum over het algemeen een verpauperde indruk maakt en een grondige renovatie boordnodig is (zie ook het in februari door de SP opgestelde plan voor Sellekamp? Op welke termijn kan hier aan begonnen worden? Wat is de langere termijnvisie van het college op winkelcentrum Sellekamp?
5.Hoe vaak vindt er overleg plaats met gemeente, ondernemers en bewoners van Sellekamp? Is de wethouder bereid zelf in gesprek te gaan met ondernemers en bewoners om naar een oplossing te zoeken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,  

Namens de SP-fractie;
Frank Futselaar

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer