Vier varianten in beeld voor Bagijneweide

Zwlle – De herontwikkeling van de Bagijneweide nadert een belangrijk moment in de besluitvorming. Het Programma van Eisen dat in samenspraak met bewoners is opgesteld, is in vier varianten uitgewerkt en wordt nu voorgelegd aan de raad. Het college van burgemeester en wethouders spreekt haar voorkeur uit voor een variant met woonzorgappartementen in deelgebied 1 (locatie Rhijnvis Feithlaan).

In 2008 is gestart met de herontwikkeling van de Bagijneweide. Een aantal sessies met bewoners heeft geleid tot een concept Programma van Eisen (PvE) dat ondermeer voorziet in een centraal plein met groenvoorzieningen en de mogelijkheid voor woningbouw.

Omdat het financiële consequenties heeft voor het gehele project, is het PvE voor een appartementenblok in deelgebied 1 (locatie Rhijnvis Feithlaan) in een aantal varianten uitgewerkt:

•-       Een programma met middeldure en dure koopappartementen

•-       Een programma met sociale huurappartementen

•-       Een programma met woonzorgappartementen

•-       Het gehele project herontwikkeling Bagijneweide stopzetten.

Het college vindt het belangrijk om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de gezamenlijk opgestelde nota van uitgangspunten voor het gebied. Daarin staat de herontwikkeling van de Bagijneweide geschetst als een levendige buurt met een duidelijk kunst- en cultuurstempel en een centrumstedelijke woonfunctie voor verschillende doelgroepen.

Met de voorkeur voor de woonzorgvariant beseft het college dat ze op een onderdeel in het programma niet geheel tegemoet komt aan de wens uit de nota van uitgangspunten. Vanuit het algemeen belang voor de stad is het college echter van mening dat de vestiging van een zorgvoorziening aan de rand van de binnenstad een maatschappelijk gewenste ontwikkeling is. In overleg met de afnemer IJsselheem zal gezocht worden naar een goede ruimtelijke invulling die qua uitstraling en architectuur past in de Bagijneweide.

De voorkeur van het college is mede ingegeven door de veranderde woningmarkt als gevolg van de kredietcrisis. De vraag naar (middel)dure appartementen is al enige tijd nihil, realisatie van dit type appartementen leidt tot grote afzetrisico’s. De bouw van woonzorgappartementen geeft een gegarandeerde afzet. Bovendien stelt de provincie Overijssel bij deze variant een bijdrage van € 700.000,– beschikbaar uit de Essent-gelden. Daarmee past deze variant het best binnen de randvoorwaarde om te streven naar een kostenneutrale oplossing voor het project.

De bewoners van de Bagijneweide zijn geïnformeerd over deze voorkeur van het college. De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over de herontwikkeling van de Bagijneweide.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer