GL wil kap 126 bomen in stadspark voorkomen

Zwolle – De regionale waterkering langs het Almeloos Kanaal in Zwolle voldoet niet aan de normen voor hoogte en stabiliteit, stelt GroenLinks in Zwolle. "Waterschap Groot Salland heeft aangekondigd dat de kering daarom met maximaal 40 cm verhoogd moet worden en verbreed met bermen. Tegelijkertijd zal de gemeente Zwolle een fietspad aanleggen op de waterkering." GL zegt dat dit werk geen onderdeel uitmaakt van het projectplan van het waterschap.

dijk_wezenlanden.jpg

Gevolg van het project is ondermeer, dat er in Park de Wezenlanden 126 bomen gekapt zullen worden en 2125 m2 onderbeplanting. De gemeente heeft hier inmiddels vergunning voor verleend. Tegen de vaststelling van het projectplan van het Waterschap kunnen burgers van 2 juli t/m 13 augustus 2010 bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. Deze periode valt volgens GL precies in de zomervakantie van veel burgers, waaronder ook ambtenaren en politiek. Het project bevat gedeeltelijk ook plannen van en verantwoordelijkheden voor de gemeente Zwolle. Dat maakt het achterhalen van informatie er niet makkelijker op, vindt GL. "Hierdoor wordt het voor burgers lastig, zo niet onmogelijk, om goede informatie in te winnen om een weloverwogen bezwaar in te dienen binnen de gestelde termijn."


GL: In het plangebied zijn mogelijk natuurwaarden aanwezig die volgens de Flora en Faunawet beschermd dienen te worden. De ransuil is er ransuil waargenomen, die hier dit jaar een koppel jongen groot heeft gebracht. Het nest van de ransuil is volgens artikel 11 van de Flora en Faunawet het jaar rond beschermd. Het is bovendien een vliegroute voor vleermuizen.

GroenLinks is van mening dat er zo voorzichtig mogelijk omgegaan moet worden met de natuurwaarden in het plangebied. We twijfelen er op dit moment aan of wel alles in het werk wordt gesteld om schade zoveel mogelijk te beperken en liever nog te voorkomen. Ook zijn we niet overtuigd van nut en noodzaak van een geasfalteerd fietspad over de dijk. Paralel aan deze dijk aan de overkant van het kanaal ligt al een fietspad en er loopt tevens parallel enkele meters naast de dijk een grindpad. 

GL spreekt de wens uit om gezien de politieke gevoeligheid/impact het deelproject eerst ook nog in de raad te bespreken. "Doordat het wat weggestopt is in de totale planvorming, is dat nog niet gebeurd. In het programma van eisen van 2004 is bijvoorbeeld niet aangegven dat het pad over de dijk een fietspad zou worden en wordt er uitdrukkelijk vermeld dat de bomen i.v.m. sfeer van de dijk en het geleiding voor vliegroutes van vleermuizen zouden blijven staan."

Vragen

GL heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Bent u bereid om in overleg te treden met Waterschap Groot Salland om de termijn van bezwaar tegen het projectplan te verlengen tot een redelijke termijn na de zomervakantie?

2. Waar bestond de natuurtoets uit die door de gemeente Zwolle is uitgevoerd m.b.t. de natuurwaarden in het gebied? Wanneer heeft deze toest plaatsgevonden, door wie is het onderzoek uitgevoerd en wat waren de uitkomsten hiervan?

3. Waaruit bestaan de aangekondigde passende voorzorgsmaatregelen uit om schade aan beschermde soorten te voorkomen?

4. Is bij u de aanwezigheid van beschermde dieren zoals de Ransuil bekend, waarvan volgens ons bekende gegevens de nesten op grond van de flora en faunawet het hele jaar door beschermd moeten worden? Zo ja, is er een ontheffing aangevraagd voor art. 11 van de Flora en Faunawet en is deze inmiddels verleend?

5. Zijn er alternatieven onderzocht voor de dijkverhoging en -verbreding en zo ja, welke zijn dat? Zo nee, kan i.v.m. de mogelijke natuurwaarden hier alsnog onderzoek naar gedaan worden?

6. Op een eerdere vraag van GroenLinks over de kap antwoordde u dat het ging om 120 populieren, maar uit waarneming ter plaatse maken wij op dat in het te kappen gebied ook andere bomen en struiken aanwezig zijn, waaronder eiken. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, waarom hebt u dat niet in uw eerdere antwoord vermeld? Wij vragen u om onomkeerbare werkzaamheden ieder geval op te schorten tot nadere informatie en er een vergunningprocedure buiten vakantietijd doorlopen is.

Namens de fractie van GroenLinks,

Rana Berends

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Goeie vragen Rana.

  Op een eerdere vraag van GroenLinks over de kap antwoordde u dat het ging om 120 populieren, maar uit waarneming ter plaatse maken wij op dat in het te kappen gebied ook andere bomen en struiken aanwezig zijn, waaronder eiken. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, waarom hebt u dat niet in uw eerdere antwoord vermeld?

  Dit is natuurlijk ook aardig relevant: GL zegt dat dit werk geen onderdeel uitmaakt van het projectplan van het waterschap.

  Vrees wel dat het lastig zal worden de werkzaamheden aan te laten passen. Succes!

 2. Zal zeker, maar de gemeente en het waterschap moeten ook aan e.e.a. voldoen. Volgens mij moet het waterschap aan regelgeving voldoen in het kader van “Ruimte voor water”. Maar ik weet er te weinig van en wil me er absoluut niet mee bemoeien.

  “Waterschap Groot Salland heeft aangekondigd dat de kering daarom met maximaal 40 cm verhoogd moet worden en verbreed met bermen. Tegelijkertijd zal de gemeente Zwolle een fietspad aanleggen op de waterkering.”

  Elke gekapte boom is jammer natuurlijk!

 3. @Dick: Ik ben het met je eens dat het lastig zal worden om de kap te voorkomen. De vergunning moet Zwolle voor de kap geven en is ook al verleend.
  Ik wil wel in ieder geval zeker weten dat er wel echt goed gezocht is naar alternatieven voor de dijkverhoging en verbreding. Daar heb ik geen duidelijkheid over. En ook weet ik niet of er een ontheffing is van art. 11 van de flora en faunawet. Als die er inderdaad is, dan zal er in ieder geval maximale aandacht zijn voor compensatie. Anders wordt zo’n ontheffing niet afgegeven.
  Maar ook dan blijft het nog steeds erg zonde van de bomen, het duurt wel even voor die weer zo groot zijn. En aan wilde dieren kun je moeilijk uitleggen dat hun leefgebied gecompenseerd gaat worden.

 4. Dat is je goed recht Rana en lijkt zeker relevant

  Ik wil wel in ieder geval zeker weten dat er wel echt goed gezocht is naar alternatieven voor de dijkverhoging en verbreding. Daar heb ik geen duidelijkheid over. En ook weet ik niet of er een ontheffing is van art. 11 van de flora en faunawet.

  . Eens dus.

 5. Helaas zal er wel niet veel aan te doen zijn, maar wellicht is het mogelijk om in het kader van herplantplicht te vragen in de directe nabijheid forse nieuwe bomen te planten.
  Overigens is dit niet de eerste grote aanslag op het bomenbestand. Een jaar of 10 geleden zijn alle prachtige iepen gesneuveld die langs de Alfrinkweg stonden. Waarschijnlijk door traag optreden van de gemeente heeft de iepenziekte zich toen over de hele stad kunnen verspreiden.

 6. Goed werk Rana.
  Alle populieren op de afbeelding staan niet vlak tegen die dijk aan, dus ik zou denken (en hoop) dat er een paar rijen kunnen blijven staan…
  Er stond niet in het bericht hoe je bezwaar kunt maken, dus heb het maar even opgezocht, zodat diegenen die nog bezwaar willen maken, er niet al te lang naar lopen te zoeken:
  Tegen de vaststelling van dit projectplan kunt u binnen zes weken na deze bekendmaking bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij Marc Bruins Slot, 038-45572402 of mbruins@wgs.nl.
  En ook al hoort het plan van nog weer een fietspad niet onder dit project van Waterschap Groot Salland… Zwols college, zet dit niet door, dit is natuurlijk totaal onzinnig!!

 7. Er zijn vast en zeker nog wel alternatieven te vinden..Is er ?berhaupt wel boom en diervriendelijk gehandeld? Ik heb het sterke vermoeden dat dit wel anders zou kunnen. Laten we alsjeblieft zuinig zijn op onze bomen en de dieren die daar hun plek vinden. Bovendien zijn het zulke prachtige bomen, daar moet men liever afblijven.

Reageer