SP Zwolle maakt zich zorgen over bezuinigingen

Zwolle – de SP in Zwolle eist opheldering van het gemeentebestuur over de bezuinigingen op het bijstandsbudget en de thuiszorg voor gemeenten. Minister Donner (CDA) gaat snijden in de gemeentelijke budgetten voor de bijstand. Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder uitgekeerd om de bijstandsuitkeringen te betalen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal uitkeringen vanwege de crisis is toegenomen. Ook minister Klink (ook CDA) doet een greep in de gemeentekas van 200 miljoen. Dit komt uit het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De SP wil van het college weten wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn voor Zwolle. Bovendien vraagt de partij wat het college gaat doen om protest aan te tekenen tegen deze kortingen. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Fors snijden in de budgetten voor de bijstand en de thuiszorg zal hoe dan ook ten koste gaan van de mensen die zorg nodig hebben en de mensen met de laagste inkomens. Als dit een voorbode is van bezuinigingsmaatregelen van een nieuw Kabinet dan kan men rekenen op stevig protest van de SP. Het zijn goedkope maatregelen die de mensen in Zwolle in grote problemen kunnen brengen.’ De SP in de Tweede Kamer heeft haar ongenoegen al geuit en zal zich met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen op het gemeentefonds. De partij vindt het onfatsoenlijk om de problemen over de schutting van gemeenten te gooien.
Dat brengt de SP bij de volgende vragen:

1.    Wat betekenen bovengenoemde bezuinigingen voor de gemeente Zwolle? Krijgt Zwolle ook minder geld om de bijstandsuitkeringen uit te betalen en om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te bekostigen? Zo ja, hoe groot is het rijksbudget en hoeveel wordt er door minister Donner cq minister Klink gekort?

2.    Vindt u het een wenselijke situatie dat deze ministeries lopende het begrotingsjaar een korting op de budgetten doorvoeren? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze gaat u hier protest over aantekenen?

3.    Wat zijn de gevolgen voor de gemeente Zwolle van deze kortingen op de bijstandsuitkeringen en de WMO? Gaat u – net als de Rotterdamse wethouder heeft aangekondigd – bezuinigen op andere sociale taken van de gemeenten, zoals de schuldhulpverlening? Zo nee, hoe gaat u dit gat in de begroting oplossen?

Tjitske Siderius

Fractievoorzitter SP Zwolle 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Jawel zusenzo…

  Dat staat er toch ook?!?

  2. Vindt u het een wenselijke situatie dat deze ministeries lopende het begrotingsjaar een korting op de budgetten doorvoeren? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze gaat u hier protest over aantekenen?

  De vraag die SP wil stellen omvat wel degelijk ook eerst de vraag óf er protest aangetekend wordt. (Immers, als ze het een wenselijke situatie vinden zou het raar zijn protest aan te tekenen.)

 2. Ja plantje je hebt gelijk .Ik vind het overigens niet verwonderlijk dat de SP zich zorgen maakt,want die zorgen deel ik met ze.Heb al vaker gezegd dat we er nog lang niet zijn.Verzorgingshuizen die gekort worden enz.De” zeepbel “van de wereldeconomie loopt langzaam leger en leger.

 3. Goed… wordt beetje tekstontleding… Maar in de vragen staat niet enkel hoe ze protest, maar ook of ze protest aan gaan tekenen.
  Dat lijkt mij een gezondere benadering. (Het staat in ieder geval “opener”)

 4. Verslag Raadsplein:

  Vaststellen verordening individuele voorzieningen Wmo

  Centraal stond een beslisnota waarin wordt voorgesteld de verordening individuele voorzieningen Wmo vast te stellen. De verordening wordt per 1 januari 2011 van kracht. De oude verordening wordt dan ingetrokken. De meeste fracties konden zich op hoofdlijnen vinden in de verordening. Te meer daar er een positief advies ligt van de cliëntenraad en de klankbordgroep. Wel werd de zorg uitgesproken over de beheersing van de kosten. Voorkomen moet worden dat de regeling weer meer bureaucratie veroorzaakt. Verder werd er gepleit voor de garantie dat kwetsbare groepen in de samenleving, zonder sociaal netwerk niet buiten de boot vallen. De wethouder gaf aan dat er sprake is van een grote overgang. Van het toepassen van regeltjes, naar een gesprek aan de keukentafel. Dit vergt ook een andere houding en manier van werken van medewerkers. Daarom is in deze verordening de filosofie dat er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en hun mogelijkheden om zelfstandig en zelfredzaam te zijn nog niet helemaal tot zijn recht gekomen. De aanpassing van de verordening per 1 januari 2011 is noodzakelijk om een eigen bijdrage te kunnen invoeren. Verder is recente jurisprudentie verwerkt gericht op individueel maatwerk. Het principe dat de gemeente voorzieningen verstrekt in aanvulling op wat de persoon zelf kan regelen (compensatiebeginsel) wordt in deze verordening nader uitgewerkt. Ten aanzien van de knelpunten bij de indicatiestelling zegt de wethouder toe om hierover in 2011 in gesprek te gaan met de raad.
  De conclusie van de bespreking is dat de beslisnota geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde-A op 18 oktober 2010.

Reageer