Opheffing beweidingverbod

Zwolle – Met ingang van maandag 9 augustus trekt het Waterschap Groot Salland het eerder ingestelde beweidingverbod voor schapen op dijken in. Dat betekent dat alle schapenhouders die een ontheffing voor schapenbeweiding bezitten hun dieren weer op hun dijkdelen mogen laten grazen.

Eerder gaf Groot Salland al een deel van de dijken in het werkgebied vrij voor schapen. Dat was per 31 juli jongstleden. Het intrekken van het beweidingverbod gold toen echter niet voor de dijken langs de noordzijde van het Zwarte Water en de Vecht tussen Zwartsluis, Hasselt, Zwolle, Dalfsen en Ommen. Datzelfde was het geval voor de zuidelijke Vechtdijken vanaf Zwolle tot aan Ommen. Die dijken waren nog onvoldoende hersteld van de droge periode en er zat nog te weinig groei in de grasbekleding en het wortelstelsel. Door de neerslag en de lagere temperaturen zijn nu ook die wortelstelsels en graszoden voldoende hersteld. Reden voor het waterschap om vanaf maandag 9 augustus het gehele verbod op te heffen.

Door de lange periode zonder regen van de afgelopen weken was de grasmat van dijken en de toplaag waarin de beworteling zit, verdroogd. Om die zo goed mogelijk te beschermen, stelde het Waterschap Groot Salland een beweidingverbod voor schapen in. Bij langdurige droogte wordt door begrazing het wortelstelsel van de grasmat verder aangetast. Hierdoor kan het gras op de dijk moeilijk herstellen. Deze grasmat dient als belangrijke bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater.

Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid van burgers. Hoe beter het waterschap de dijken beheert, hoe beter en sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt: bij hoogwater wanneer het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade aan dijken door het jaar heen ontstaat, hoe minder maatregelen en investeringen nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod voor schapen tijdens extreme droge of natte periodes draagt daar ook aan bij.

Met het beweidingverbod heeft het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Het verbod werd door de schapenbeweiders goed opgevolgd. In totaal stuurde het waterschap 140 schapenbezitters een brief met de mededeling dat de ontheffing om schapen te weiden op dijken voor onbepaalde tijd werd ingetrokken. Na controle bleken bij 5 beweiders nog schapen te grazen. Na een mondelinge waarschuwing haalden ook zij de schapen zonder problemen van de dijken af.

Beweiding van dijken met schapen is bij Groot Salland toegestaan indien het waterschap daar een ontheffing voor heeft verleend. In de voorwaarden van deze ontheffing staat vermeld dat het waterschap beweiding tijdelijk kan verbieden met het oog op waterstaatkundig belang. Schapenhouders voor wie het beweidingverbod wordt opgeheven, zijn hier inmiddels per brief van op de hoogte gesteld. Het verbod gold al niet voor het Kampereiland, polder de Pieper, de Zuiderzeepolder en de Mandjeswaard.

Artikel delen:

Reageer