Positieve visitatie deltaWonen

Zwolle – Met als doel een beeld te krijgen van haar functioneren als maatschappelijke organisatie, heeft deltaWonen zich begin dit jaar laten visiteren. Visitatie is een instrument waarmee onder andere inzicht wordt verkregen in de mate waarin de prestaties aansluiten bij de verwachting van de diverse stakeholders. De visitatiecommissie is positief over het presteren van deltaWonen.

Tijdens de visitatie wordt gekeken naar de maatschappelijke prestaties, de wijze waarop stakeholders worden betrokken, het effect daarvan op beleidskeuzes en de wijze waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit waarborgt. De visitatiecommissie kijkt terug op de prestaties van de afgelopen vier jaar en heeft moeten constateren dat deze visitatie een bijzondere is, vanwege de bestuurswisseling en het gewijzigde beleid in die periode. Daarnaast is op verzoek van deltaWonen gewerkt met groepsinterviews en themasessies. Deze werkwijze is zo goed bevallen, dat deze werkwijze nu landelijk door de visitatiecommissie  wordt overgenomen.

De commissie is positief over het presteren van deltaWonen, zeker gezien de omstandigheden waaronder dit moest gebeuren. De commissie ziet dat de in gang gezette ontwikkelingen van de afgelopen periode nu al leiden tot duidelijke resultaten: een stijgende lijn in het presteren van de organisatie. Als deze lijn wordt vastgehouden, heeft de visitatiecommissie er alle vertrouwen in dat deze score bij een volgende visitatie een stijgende lijn laat zien.

Sterke punten van deltaWonen zijn de benaderbaarheid, de creativiteit, het overleg met stakeholders en de implementatie van de Governancecode. Verbeterpunten zijn het verder uitwerken van een integraal beleidskader, het smart maken van de ambities en het maken van keuzes op basis van een gedegen omgevingsanalyse.

Artikel delen:

Reageer