Wijkvereniging WVF boos op gemeente Zwolle

Zwolle – In een brief, gedateerd op 8 september 2010, aan de gemeente Zwolle, heeft de Wijkvereniging WVF zijn boosheid kenbaar gemaakt rondom de perikelen met betrekking tot de aanvraag van een vergunning t.b.v. de wijkkermis. Met name de afdeling vergunningen krijgt er van langs.

kermis_westenhote.jpg

"Zoals in de wijkanalyse van Westenholte staat vermeld, is Westenholte een dorp in de stad. Een gezond dorp met aandacht voor jong en oud, voor sport, natuur en cultuur. Graag organiseert de wijkvereniging vele evenementen in het dorp en meerdere malen is er een kleine wijkkermis gehouden. Voorafgaand en tijdens de wijkkermis 2010 is er veel tegenwerking van de gemeente; afdeling Vergunningen geweest. Zowel medewerkers als het sectorhoofd hebben onjuist, onbehoorlijk, onprofessioneel, onkundig en niet klantvriendelijk gehandeld. Reeds jarenlang vraagt de wijkvereniging tijdig, adequaat en accuraat vergunningen aan voor alle evenementen in het dorp. Alle legeskosten worden trouw en stipt betaald. De wijkkermis is georganiseerd zonder hulp van, maar wel met tegenwerking van de gemeente. Wij wensen niet op te draaien voor fouten die op de afdeling vergunningen zijn gemaakt. Een schoffering als de afgelopen maand heeft plaatsgevonden wensen wij niet meer mee te maken." aldus de brief van Wijkvereniging WVF aan het college van B&W.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft fractievoorzitter Freddy Eikelboom van Swollwacht eerder deze week op niet mis te verstane wijze in een brief aan het college de onderstaande vragen voorgelegd.  

Betreft: Artikel 45 vragen betreffende tegenwerking en vermeende pesterijen in aanloop en tijdens kermis Westenholte door meerdere ambtenaren van de afdelingen toezicht en handhaving, haven en marktdiensten en afdeling vergunningen in het bijzonder. 

Geachte College, 
In de periode 1 t/m 4 september heeft de wijkvereniging WVF tot grote tevredenheid van velen in de wijk, mede gezien de positieve reacties, de kermis georganiseerd. De tevredenheid over de organisatie is niet dankzij de medewerking van de afdeling vergunningen, maar ondanks de tegenwerking van deze afdeling, als ook toezicht en handhaving tot stand gekomen. Het is te triest voor woorden, dat nog steeds één specifieke ambtenaar (mede gezien de klachten van diverse organisatoren die zich in de afgelopen jaren bij ons hebben gemeld) in staat wordt gesteld het plezier voor velen te vergallen en verschillende initiatiefnemers frustreert en demotiveert om in de toekomst ook nog maar iets te organiseren in de stad. Kennelijk is het binnen deze afdelingen nog steeds niet tot de “haarvaten” doorgedrongen, dat zij er zijn voor de burgers en hen op een klantvriendelijk als ook fatsoenlijke wijze dienen te benaderen. Voorafgaand en tijdens deze kermis hebben zich zoveel omissies voorgedaan, wat eigenlijk teveel is om op te noemen en wat ik beoordeel als diep triest en te zot voor woorden. Ik zal u toch een opsomming geven van voorvallen die zich in aanloop en tijdens de kermis hebben voorgedaan. 

1.   in het voortraject ( 9 augustus jl.) heeft de secretaris van de wijkvereniging een onderhoud gehad met de betreffende ambtenaar, wat ervaren werd als onplezierig en dwingend van aard betreffend de ingediende tekening.
2.   de 2e ingediende tekening op 13 augustus was verdwenen. Waardoor 5 voor 12 geen vergunning werd verleend. Dit stond vermeld in de brief, met een vervelende toonzetting, (ontvangst 30 augustus jl.) van de betreffende ambtenaar tijdens haar vakantie! Met daarin overigens wel het verzoek de leges van € 400,- even te betalen.
3.   De organisatie vervolgens contact heeft opgenomen met deze afdeling en met de vervanger van de betreffende ambtenaar afspraken zijn gemaakt en de organisatie vervolgens wederom een kopie van de tekening (de 3e) heeft ingeleverd op 30 augustus jl.
4.   Er op 31 augustus een mondelinge vergunning is verleend aan de organisatie door het sectiehoofd van de afdeling vergunningen en deze zich enigszins verontschuldigde over het gedrag en handelswijze van de betreffende ambtenaar. Waarbij tevens werd aangegeven door het sectiehoofd, dat er al vaker klachten over betreffende ambtenaar waren binnengekomen.
5.   Het sectiehoofd niet op de hoogte was van de genoemde brief, terwijl deze wel door hem was ondertekend!
6.   De vergunning met terugwerkende kracht niet tijdig is afgegeven, ondanks de gedane belofte door het sectiehoofd.
7.   Er op 31 augustus nog steeds geen voorschriften in bezit waren, waaraan voldaan diende te worden.
8.   Op woensdag 1 september 2010 jl. door ambtenaren ter plaatse van de afdeling toezicht en handhaving (8 man sterk) geweigerd werd de stroomkast open te maken voor de kermisexploitanten, omdat er volgens hen geen vergunning was verleend voor de kermis.
9.   Op 2 september heeft de organisatie van de kermis zich beklaagd bij het sectiehoofd vergunningen over de tegenwerking en pesterijen, waarna het sectiehoofd aangaf de ambtenaren juist te hebben gestuurd om te helpen. Wat zich volgens de organisatie heeft geuit in de ervaren tegenwerking en pesterijen.
10.  Op 3 september jl. een onbevoegd ambtelijk bevel is gegeven om een vrachtwagen van een kermisexploitant weg te slepen (kosten €177,-)
11.  De betreffende exploitant aangifte heeft gedaan bij de politie tegen de gemeente Zwolle voor huisvredebreuk (vrachtwagen was een woning) en diefstal, als ook achterhouden van kentekenbewijs
12.  de betreffende ambtenaar is verhoord en er een proces-verbaal is opgemaakt.
13.  de politie later heeft geconstateerd en heeft aangegeven, dat het wegslepen onrechtmatig was en het kentekenbewijs boven water moest komen. Tevens werd aangegeven, dat de gemeente niet het recht van retentie had. 

Bovengenoemde feitelijkheden druisen compleet in tegen de visie van Swollwacht, hoe wij om moeten gaan met burgers en organisaties in de stad. Ik ben dan ook zeer blij met de openheid van de wijkvereniging en de wijze waarop zij mij van uur tot uur hebben geïnformeerd over de handelswijze van de betreffende afdelingen. Daarnaast ben ik van mening, dat u grondig dient uit te zoeken, wat er binnen de afdelingen is misgegaan. Tevens verwacht ik van u, dat de betrokken ambtenaren ter verantwoording worden geroepen over de handelswijze en gedrag wat is vertoond tegenover de wijkvereniging en kermisexploitanten. Tevens wil ik van u op korte termijn weten, welke maatregelen er binnen de genoemde afdelingen worden genomen om dit soort drama’s in de toekomst uit te sluiten. Langs deze weg wil ik u tevens kenbaar maken, dat ik als lid van de gemeenteraad van Zwolle en daarmee mede verantwoordelijk voor het beleid, mij diep schaam over de handelswijze en het gedrag van de genoemde afdelingen. 

Tot slot wens ik van u met spoed een beantwoording op de volgende vragen: 
1.   Bent u ook geïnformeerd en op de hoogte van bovenstaande omissies?
2.   Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, wat is de reden dat u nog niet bent geïnformeerd?
3.   Welke maatregelen / acties bent u voornemens te ondernemen met betrekking tot het gedrag en handelswijze van betreffende afdelingen?
4.   Hoe beoordeelt u deze handelswijze en gedrag van de afdelingen in relatie tot uw speerpunten in het collegeakkoord, zoals participatie, vertrouwen en samen maken de stad?
5.   Bent u bereid om namens het college van b&w openlijk uw excuses te maken aan de organisatie van de wijkvereniging WVF? Zo nee, wat zijn uw argumenten om dit niet te doen?
6.   Wat is uw plan van aanpak om dit soort wanordelijkheden in de toekomst uit te sluiten?
7.   Wat is de op dit moment de status van de aangifte tegen de gemeente Zwolle? 

Ik zie uw reactie en excuses naar de organisatie van de kermis met spoed tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Freddy Eikelboom
Fractievoorzitter Swollwacht 

Artikel delen:
Reacties 25
 1. Demotiveren daar is de overheid goed in. Nederland zit vast aan regels en regels en regels.
  Goeie brief Freddy, ben benieuwd wat de reactie hierop zal zijn.
  Wanneer worden we weer eens burgerlijk ongehoorzaam?


  Maak melding

 2. Wat was die slogan van de gemeente Zwolle ook alweer? Oh ja, “samen maken wij de stad”. Tuurlijk, alleen als het de gemeente uitkomt. Gelukkig moeten de gemeentes in Nederland ook gaan bezuinigen de komende jaren. Ik weet wel een goede maatregel; Stoppen met de ridicule wachtgeldregelingen voor ambtenaren en het aantal ambtenaren kan best 30% lager. Gemeente Zwolle; SUCCES!


  Maak melding

 3. Het is te triest voor woorden, dat nog steeds één specifieke ambtenaar (mede gezien de klachten van diverse organisatoren die zich in de afgelopen jaren bij ons hebben gemeld) in staat wordt gesteld het plezier voor velen te vergallen en verschillende initiatiefnemers frustreert en demotiveert om in de toekomst ook nog maar iets te organiseren in de stad.

  Als het waar is wat hier staat, lijkt het mij de 1e stap d’r uit met die man/vrouw. Mijn ervaring is dat zo’n persoon ook op zijn werkplek de despoot uithangt, en is deze angel weg dat een afdeling gelijk weer draait zoals het zou moeten zijn.


  Maak melding

 4. Een grote schande. Dit bevestigd weer mijn vermoedens. ik ben benieuwd welke kladloper uit de gemeenteraad deze miskleun voor zijn rekening neemt.
  Let op, geen eentje!


  Maak melding

 5. @Verdieping; eens, want niemand uit de gemeenteraad hoeft hier verantwoording over af te leggen.;)
  Een wethouder zou dat wel kunnen doen….


  Maak melding

 6. Hallo allemaal,

  We werken al 4 jaar met de gemeente Zwolle afd. vergunningen / openbare orde.
  Tot nu toe hebben wij een goede ervaring met deze afdeling, er gaat wel eens wat mis maar daar moet je zelf dan ook zeker achteraan..

  Wat ik niet kan begrijpen dat een ambtenaar zo handeld.
  Normaal gaat het gemoedelijk en gehoorzaam.

  Ik Wens de wijkvereniging succes.

  Met Vriendelijke groet,
  Xower Events Zwolle


  Maak melding

 7. @ fransno, ik denk dat het ook belangrijk is om zo’n verhaal uit de wereld te helpen. Ben ook benieuwd of we op 1 of andere manier het vervolg van dit verhaal hier lezen.
  Wie heeft er nu gelijk Dhr. Eikelboom, of jij met goede ervaringen met deze afdeling. Of gaat het om deze éne persoon die de rotte appel is.  Maak melding

 8. @ Ingrid; Beiden kan ook Ingrid. Een verhaal heeft altijd 2 kanten. Voor zover mij bekend waren er ook altijd goede ervaringen tussen Stadshagenfestival en bureau Vergunningen.


  Maak melding

 9. @ Dick, ik bedoel ook dat beiden mogelijk is. Goede ervaring met de afd.
  Maar tref je deze éne persoon, dan kan het een heel vervelende ervaring opleveren.
  Tij dus om e.e.a uit te zoeken, en dat gebeurt dus nu lijkt mij.


  Maak melding

 10. @ allemaal,

  Tja het is een fijt dat er overal ook rotte appels tussen zitten..
  maar die appels vallen vanzelf door de mand ..

  Maar tot nu toe heb ik deze rotte appel nog niet gehad en hoop deze ook niet te treffen ..

  Met het aankomende festival heeft de afdeling geen enkele fout gemaakt en werkte geweldig mee..

  Met Vriendelijke groet,
  Xower Events Zwolle


  Maak melding

 11. geachte fransno Je hebt gelijk ze zijn niet allemaal zo ,maar die wel zo zijn moeten op hun plaats gezet worden .Want zeg je er niets van ,word het steeds erger sommigen denken dat ze de baas zijn omdat ze daar werken . En kunnen heel nors zijn,en dan ook nog te woord te willen staan omdat ze denken dat ze meer zijn ,,,,,


  Maak melding

 12. Prima dat de Wijkvereniging richting het college zijn beklag doet over de gang van zaken rondom de laatste wijkkermis. De lijntjes met B&W zijn daarvoor kort genoeg. Het voorval lijkt mij ook een incident in het kader van ‘eens maar nooit weer’. (Vorige jaren ging het immers altijd wel goed/prima of naar tevredenheid).

  Maar ik vind het te ver gaan dat een politieke partij feitelijk het functioneren van een enkele persoon (was de vergunning tijdig afgegeven was er, net als voorgaande jaren, niets gebeurd) via pers en politiek ter discussie wordt gesteld. Artikel 45-vragen is niet het instrument voor een beoordelingsgesprek. Alleen als sprake is van gebrekkig gemeentelijk beleid t.z.v. het verstrekken van vergunningen kan ik me voorstellen dat je artikel 45-vragen gaat stellen. Niet over een incident bij het uitvoeren ervan.

  Dit is zoeken naar publiciteit ten koste van… Niet ten behoeve van…

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  Maak melding

 13. De gemeente ziet zwaar weer aankomen en moet fors bezuinigen.
  Een goed begin: het opdoeken van de afdeling Toezicht en Handhaving.
  Hoe vaak komt deze afdeling niet in opspraak.
  Ben zelf al jaren bezig geweest met deze afdeling over een kwestie en heb geen goed woord over voor de lieden die daar werken.
  Heb uiteindelijk de moed maar opgegeven.
  Zo met meer ambtelijke instanties binnen deze gemeente.  Maak melding

 14. Ergerlijk maar helaas ook herkenbaar dit verhaal. Ik heb eenzelfde nare ervaring met vermoedelijk dezelfde mevrouw. Ik begrijp niet waarom haar chef dit gedrag niet hard aanpakt. Zwolle stond nota bene bovenaan in de rangorde van publieksvriendelijke gemeenten. Dat klopt naar mijn ervaring voor zover het de balie bij de afdeling burgerzaken betreft en ik denk ook voor zeer veel andere ambtenaren. Maar één zo’n ambtenaar die geniet van het beetje macht dat ze kan gebruiken, doet het aanzien van de gemeente grote schade.


  Maak melding

 15. net terug van een welverdient midweekje.Lees Martijn v d Veen zijn commentaar Martijn ik weet niet of jij ooit zelf iets doet of gedaan hebt als vrijwilliger,maar dan moet je nog kunnen begrijpen dat een secretaris van een wijkver zich niet hoeft te laten afblaffen. De betreffende medewerker ken ik al jaren lang .Ook met standplaatsvergunningen destijds deed ze altijd zeer moeilijk en arrogant.Het was ook niet alleen de afgifte van de vergunningen dat weet je als je je ingelezen hebt.Vragen zijn dan ook niet alleen geoorloofd,maar zelfs verplicht om dergelijke wantoestanden in het vervolg te voorkomen.Dit was onder de heer X niet voorgekomen.Dame ik ben het met jou eens dat deze ene persoon al jaren geniet van de macht die ze heeft.

  ——–
  Graag geen namen plaatsen a.u.b. Artikel aangepast!
  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

 16. @Wichert Mij gaf ze de indruk dat ik haar ván het werk hield, terwijl ik juist dacht dat met het verzoek dat ik deed (en dat ik móest doen volgens de gemeentelijke verordening) haar áán het werk hield. Het ís immers haar werk. Onbegrijpelijk. Misschien moet ze eens met de porjectleider van “samen maken we de stad” praten zodat ze begrijpt dat de vrijwilligers broodnodig zijn voor bloeiende wijken en verenigingen.
  Overigens vond ik goed gehoor bij haar baas. Stadshagenees mopperde hier laatst over de FPU-regelingen van ambtenaren. Laten we hopen dat deze dame er binnenkort gebruik van kan maken. Dat scheelt de Zwolse vrijwilligers heel wat gal.


  Maak melding

Reageer