Actualisatie Milieuvisie Buitengebied

Zwolle – De Milieuraad Zwolle biedt donderdag 16 september het eerste exemplaar van de Actualisatie Milieuvisie Buitengebied aan, aan wethouder Gerrit Piek.

De originele Milieuvisie Buitengebied (MVB) van de Milieuraad Zwolle stamt uit 2002 en is door het toenmalige college en de gemeenteraad geaccepteerd als een onderliggend document dat geraadpleegd dient te worden bij de ruimtelijke planvorming van de gemeente Zwolle. Tussen 2002 en 2010 hebben  er vele ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Deze hebben gevolgen voor de de Milieuvisie Buitengebied, zodat een actualisatie van de MVB naar de mening van de Milieuraad Zwolle gewenst was. Bij de actualisatie is nagegaan welke invloed de recente ontwikkelingen hebben op de geschiktheid van het Zwolse buitengebied van voor verdere planvorming. Op een drietal kaarten is dat ook in beeld gebracht.

De Milieuraad adviseert het college om dit geactualiseerde document net als de originele visie uit 2002 te betrekken bij de verder planvorming rond het Zwolse buitengebied. Te denken valt hierbij in het bijzonder aan de herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Het karakter van de Milieuvisie Buitengebied is steeds geweest een ‘weegmethode’ aan te reiken die een onderlegger wil zijn bij planvorming zodat aan de hand daarvan het nemen van ad hoc besluiten vermeden kan worden. Ook beoogt de Milieuraad hiermee een handvat aan te reiken voor een gecoördineerde benadering van problemen in het buitengebied.

Artikel delen:

Reageer