Nieuwe vragen over bomenkap Park de Wezenlanden

Zwolle – GroenLinks heeft op 23 juli vragen gesteld m.b.t. de kap van 126 bomen in Park de Wezenlanden. De beantwoording van deze vragen op 31 augustus 2010 en overleg met natuurorganisaties (milieuraad, roofvogelwerkgroep en KNNV), (omwonende)bezwaarmakers, de ambtelijke organisatie en het ministerie van LNV, leidt ertoe dat GL de noodzaak ziet om vervolg vragen te stellen.

GroenLinks is van mening dat, ondanks de hoge kosten van het alternatief voor de bomenkap, zorgvuldiger naar de Flora- en faunawet moet worden gekeken. Als de bomenkap onvermijdelijk blijkt, moet de compensatie in zeer nauw overleg met natuur en milieuorganisaties plaatsvinden.

Vragen: 

1. De  gehanteerde procedure rondom de vergunningaanvraag van de bomenkap. Vanaf september 2009 is de ‘aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora en Faunawet’ van kracht. Hierin wordt gesteld dat als er vooraf mitigerende maatregelen* getroffen worden er mogelijk geen ontheffing nodig is.  Maar het volgende staat ook te lezen: “Om zeker te zijn dat uw maatregelen voldoende zijn, laat u ze vóóraf beoordelen door Dienst Regelingen. Met dit besluit kunt u aantonen dat u zich houdt aan de Flora- en faunawet.

Het besluit heeft u bijvoorbeeld nodigals iemand bezwaar maakt tegen uw project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet.” Van het ministerie van LNV begrepen wij dat de gemeente verplicht is om een ontheffing aan te vragen bij Diens Regelingen van het ministerie en hiebij eventuele mitigerende maatregelen aan te geven. – Heeft de gemeente Zwolle een ontheffing aangevraagd, dan wel de mitigerende maatregelen voorgelegd aan Dienst Regelingen. Zo ja, wat was daarvan de uitkomst en wilt u deze als bijlage van de beantwoording ter beschikking stellen aan de raad? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen, om er zeker van te zijn dat de gemeente zorgvuldig handelt? 

2. Uit gesprekken met natuurorganisaties en bezwaarmakers kunnen we opmaken dat er zorgen zijn over de compensatie voor de kap van bomen en onderbegroeiing.

De adviezen van de natuurorganisaties zijn als volgt:

a. De komende 10-20 jaar geen grote bomen in het omliggende gebied te kappen/vervangen.
b. Bij de keuze van bomen en onderbegroeiing moet rekening gehouden worden met de biotoop (natuuurgroen, geen tekentafelgroen).  
c. Onderbegroeiing is voor de biodiversiteit van primair belang.  In het plangebied, maar ook op andere plekken in het park moet er maximaal op ingezet worden om voor de biotoop geschikte onderbegroeiing terug te plaatsen.
d. Breng op de dijk geen geasfalteerd of betonplaten voetpad aan, want dat zal een toenemend (brom)fietsverkeer uitlokken en de ‘groene vinger structuur’ verder aantasten. Als het voor het onderhouds(schouw)pad van Rijkswaterstaat nodig is om het voetpad te verstevigen, is grasbeton een uitstekend alternatief.  

– Volgt u dit advies van de natuurorganisaties? Zo nee, wat en waarom niet? Zo ja, wat is daarvoor het plan van aanpak?  

Namens de fractie van GroenLinks, 
Rana Berends 

* Mitigerende maatregelen zorgen ervoor dat de schade van de ingreep zo beperkt mogelijk blijft.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. achtergrond: Kapvergunning aan Gemeente Zwolle, voor het kappen van 126 populieren en 2125 m² onderbeplanting in verband met dijkverhoging en verbreding op het perceel Park de Wezenlanden, verzonden op 26 juli 2010

  prima dat er wel even vragen over gesteld gaan worden maar dat woord MITIGEREN? wat is dat en klopt het in de context???

  1)
  Wikipedia:
  Mitigatie is ook een term die gebruikt wordt in het kader van de Flora- en faunawet. Bij aantasting van het leefgebied van beschermde soorten planten en dieren kan de overheid mitigerende maatregelen eisen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat beschermde soorten ook na de aantasting kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied…

  2)
  1st Cobra:
  Er moet dus aantasting van het leefgebied van beschermde soorten.
  Het scheelt dus dat het nu volstaat om gewoon vervangende natuur neer te zetten zonder te moeten mitigeren want dan snapt niemand het meer.

  btw ihkv moelijke woorden: het is Weezenlanden ipv Wezenlanden (dat zijn landen waar alle kindjes geen papa/mama hebben maar wel een ooievaar geloof ik) 🙂


  ⚠️ Meld

 2. trouwens 2 in 1 !!!!!
  Gaat over vervangen van bomen in het park + op twee manieren schrijven van We(e)zenlanden 😀 😀

  Datum nieuwsfeit: 10-12-2004 (bron: nieuwsbank)
  Bron: Gemeente Zwolle
  Herinrichting park De Weezenlanden van start
  Op 10 december 2004 wordt, om 14.00 uur, de laatste van 80 nieuwe bomen geplant langs de Wethouder Alferinkweg door wethouder Peter Pot. Deze bomen (inlandse eiken, moeraseiken en wilgen) worden geplant ter compensatie van de 100 iepen die enige jaren geleden zijn gekapt in verband met iepziekte. De bomen worden grotendeels geplant in groepen, tussen de weg en Park de Wezenlanden.

  nu stop ik even 🙂


  ⚠️ Meld

Reageer