Politiek Log 8

Dit is een Politiek Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

Iedere bezoeker kan op deze plaats zijn politieke pennenstreken, quotes en opmerkingen kwijt. De redactie probeert na ongeveer 250 reacties dit log van een vervolg ( Politiek Log 9 ) te voorzien. Ga gerust je gang!

Artikel delen:
Reacties 265
 1. Over politiek gesproken.

  Wat vinden we van het reilen en zeilen van de Zwolse politiek?

  Ik begin maar vast.

  Vooral de fractie van de VVD en de wethouder van de VVD
  (en niet te vergeten onze burgemeester, die ik gisteren nog zag
  fietsen) doen het erg goed.  ⚠️ Meld

 2. Goeie vraag PE! Vroeg het me vanmorgen ook af na wat berichten

  Bericht door dick, op 21 september 2010 om 10:49
  @ Marcello, heb je ook nog een mening over 8:43 en 9:19?

  Mooi verslag trouwens. Bedankt! Ga je dat na elke vergadering verzorgen?

  Je noemt o.a. de burgemeester en de wethouders. Kan me eigenlijk alleen op indrukken basseren. Vond het wel vreemd dat de burgervader ineens in de senaat schijnt te willen? Heeft ie zoveel tijd over? Lekker bijverdienen in de tijd die ook aan onze mooie stad had kunnen worden besteed?

  Die meneer Cees is zeker positief: altijd goed!! Maar ik hoop niet dat ie zich vergaloppeerd terwijl hij Zwolle met alle geweld op alle fronten wil laten groeien. Hij is een passant en ik hoop mijn hele leven Zwollenaar te blijven. Jij?


  ⚠️ Meld

 3. PE als je bestuurder bent wordt van je verwacht dat je problemen ombuigt tot uitdagingen…..die je graag te lijf gaat! Anders moeten we indirect een ander kiezen!


  ⚠️ Meld

 4. Kernenergie-debat

  In Uitgesproken Vara over de vraag waarom het verzet tegen kernenergie in Nederland is weggeëbt terwijl het in Duitsland nog volop leeft

  Wereldwijd is er sprake van een comeback van kernenergie. De nucleaire lobby lijkt de wind weer in de rug te hebben. En dat terwijl nog geen 25 jaar geleden volop gedemonstreerd werd tegen kernenergie.

  Waar zijn de demonstranten van toen gebleven? Steeds vaker horen we dat dankzij nieuwe technologie de nadelen van kernenergie (radioactief afval) zo veel minder zijn dan vroeger. Maar is dit ook zo? Wat zijn de alternatieven? Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en vaste milieudeskundige van Uitgesproken Vara, gaat hierover in debat met Sjef Peeraer, directeur van Atoomstroom.

  6 minuut 41; iets voor later 😀


  ⚠️ Meld

 5. Het woord “Stabiliteit” kwam 3x voor in de troonrede, die kort was.
  Bea heeft zich 9x versproken. Meer dan gewoonlijk.
  Citaat: “Een harmonieuze samenleving is geboud op ….dit vergt tolerantie, aanpassing en nog iets: Dit vergt verantwoordelijkheid van ons allen!”


  ⚠️ Meld

 6. Reactie op Dick (van 12:19)

  Ik ben niet alleen een Hagenaar (heb er tot mijn twintigste gewoond)
  en een Zwollenaar (woon er nu bijna 28 jaar).
  Ik heb ook nog 4 jaar in zowel Zoetermeer als Hardenberg gewoond.
  Als ik uit deze 4 steden zou moeten kiezen, dan vallen Hardenberg en Zoetermeer gelijk af.
  Kiezen tussen Den Haag en Zwolle vind ik moeilijk.
  Ik heb vorig jaar geprobeerd een woningruil met iemand
  in Amsterdam voor elkaar te krijgen. Het is niet gelukt.


  ⚠️ Meld

 7. @ PE, ken een aantal bijzonder toffe Hagenaren in Zwolle. Met 1 gingen we altijd erg veel om, helaas is het verwaterd. Hij heeft dezelfde achternaam als onze burgemeester maar is geen familie. Is ook heul anders.

  😀 blijf je in Zwolle. Mokum vind ik ook super.


  ⚠️ Meld

 8. NOS heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan denk ik?

  Maar als ze geen gsm heeft kan ik het me ook voorstellen. Hoefde em ook niet meer en gister dacht ik em voor ’t eerst echt nodig te hebben onderweg: lichtjes bleven branden. Maar ach, die gaan vanzelf weer uit. En uh, iets vragen aan vriendelijke omwonenden geeft vaak ook een extra demensie (die ervaring is van een andere keer) 😀


  ⚠️ Meld

 9. @ dick (13:22)
  Ik misstte het (tegen-)argument dat ook de uraniumvoorraad wereldwijd eindig is. Met het huidig gebruik is er nog voldoende uranium voor de komende 50 jaar. Er zijn echter plannen (wereldwijd) voor +/- 100 extra kerncentrales in de komende 10 jaar.
  Het argument dat dit dus een goedkope oplossing om stroom op te wekken zou zijn is hiermee ontkracht, aangezien er binnen 15 jaar uraniumschaarste zal ontstaan, met als gevolg prijsstijging.

  Het hele probleem is dat er aan energie verdient moet worden, anders was iedere woning al lang uitgerust met zonnepannelen en windturbines.


  ⚠️ Meld

 10. Varianten ontwikkeling Bagijneweide:

  Dhr. Van Schaik spreekt in namens 30 ?? 35 bewoners. Hij licht toe waarom volgens hem de huidige stand van zaken een hernieuwd overleg tussen politiek en bewoners rechtvaardigt. Een overleg waarbij de bewoners zich positief zullen opstellen en waarbij het bestuur van de Stichting Bagijneweide alles in het werk zal stellen om de procedure open en eerlijk te doen verlopen.

  Er zijn vanuit de raad geen vragen aan de heer Van Schaik.
  Mw. Heeringa, bewoner, zit er iets anders in dan dhr. Van Schaik. Zij gaat voor de variant met woonzorgeenheden. Ze vindt dat het proces niet altijd even goed is verlopen, maar ze is trots op wat er nu ligt en met haar ook veel buren en leden uit het overleg en de werkgroep. Dit zijn niet alleen bewoners uit de Rhijnvis Feijthlaan maar ook uit de Bagijnesingel. Nu doorgaan voelt als een beloning voor de mensen die wel vanaf het begin meedenken. In het vervolgtraject zouden ze graag op alle details in gesprek willen blijven met de gemeente.
  Er wordt gevraagd hoeveel personen mw. Heeringa vertegenwoordigd. Zij kan hier geen exact antwoord op geven, maar het zijn er wel een heel aantal.

  Vervolgens wordt gestart met de meningsvorming over dit onderwerp. Er blijkt geen eensluidend geluid te zijn over een voorkeursvariant. Een aantal fracties zijn verontwaardigd over het proces. Ook zijn een aantal fracties van mening dat het beter is het plan voorlopig op te schorten in afwachting op economisch betere tijden. Er wordt gevraagd in hoeverre de provinciale middelen ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Ook wordt gevraagd naar de kosten die tot nu toe gemaakt zijn, waaraan die zijn besteed. Andere zorgpunten die worden aangemerkt zijn de bereikbaarheid, parkeerdruk, veiligheid, samenstelling van de wijk en de verbouwing door SWZ van de Zusterflat.

  Uitgesproken voorkeursvarianten:

  Swollwacht, variant D
  D66, variant A (time-out)
  ChristenUnie, variant C
  VVD, variant D (time-out)
  PvdA, variant C/D (time-out)
  CDA, neigt naar variant C
  SP, variant C
  GroenLinks, variant B (met enige nuances)

  Wethouder Vedelaar zegt een aanvullende mail toe m.b.t. woningen van IJsselheem aan de Schoolstraat. Omdat een aantal mogelijkheden bij de Bagijneweide samenkwamen heeft de provincie besloten het project te cofinancieren.

  De wethouder begrijpt de kritiek van een aantal fracties dat het proces nu ineens te snel zou gaan. Hoewel zij beseft dat het vertrouwen van de bewoners nog niet hersteld is, denkt zij wel dat met de open bijeenkomst van woensdag 15 september een goede start is gemaakt. Zij zegt toe haar uiterste best te doen om dit verder te bewerkstelligen.

  Gezien de tijd stelt de voorzitter voor om op 27 september verder te gaan met de meningsvormende behandeling van dit onderwerp. De wethouder kan dan haar reactie op de bijdragen van de fracties afronden en vervolgens kan in een tweede termijn het debat verder gevoerd worden.  ⚠️ Meld

 11. Herinrichting Potgietersingel / stand van zaken autoluw maken binnenstad

  Dit onderwerp is door de fractie van de VVD geagendeerd. In deze informatieronde was er gelegenheid voor belanghebbenden om mee te praten over het onderwerp. In totaal hebben 10 personen aan dit verzoek gehoor aan gegeven. Aan hen werd de gelegenheid geboden om zich kort te introduceren en om hun visie ten aanzien van dit thema kenbaar te maken. Vanuit de raad werden diverse vragen gesteld aan de meesprekers.

  De volgende personen hebben meegesproken over het onderwerp.

  Dhr. Torpstra, out bestuurslid CityCentrum en eigenaar van verschillende kledingzaken.
  Dhr. Van Daalen, voorzitter CityCentrum
  Dhr. Van der Helm, eigenaar Thais Restaurant BaiYok
  Dhr. Hartman, eigenaar Henri Bloem, wijnkoperij
  Dhr. Van Looijengoed, aandeelhouder Schuttelaar
  Dhr. Schutterlaar, eigenaar Schuttelaar
  Dhr. Van Breugem, voorzitter Gehandicaptenraad en voorzitter platform bereikbaarheid
  Dhr. Elshof, Grote Kerkgemeente/ Het Refter
  Mw. Speelman, bbZ
  Dhr. Rebers, Museum de Fundatie
  Dhr. Bosma, CityCentrum

  De meesprekers worden hartelijk bedankt. Op dit moment is men voorzien van voldoende informatie van de meesprekers. Wel is er behoefte aan een meningsvormende ronde over de herinrichting van de Potgietersingel. Het debat zou met name moeten gaan over parkeren, fietsparkeren en de herontwikkeling als geheel. Kortom, leiden de voorgestelde maatregelen tot een oplossing? De fractie van het CDA overweegt met een motie vreemd aan de orde van de dag te komen inzake dit onderwerp.

  De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie dit onderwerp zal inplannen voor een meningsvormend debat. Een aantal vragen zal schriftelijk door de wethouder worden beantwoord. De Informatienota stand van zaken autoluw maken binnenstad kan voor kennisgeving worden aangenomen.  ⚠️ Meld

 12. Startnotitie kadernota economisch beleid binnenstad

  Dit onderwerp is door de fractie van D66 geagendeerd.

  De fractie van D66 heeft behoefte aan het verhogen van de prioriteit van dit voorstel en vindt de doelstelling niet SMART genoeg. Hij geeft aan dat deze niet vaag, maar kwalitatief en kwantitatief helder moeten zijn. Er volgt een discussie over wie de doelstellingen SMART zou moeten maken, wanneer dat zou moeten gebeuren en wat de rol van de gemeenteraad daarin is. De meeste fracties vinden de doelstellingen op dit moment SMART genoeg en wachten met spanning de vervolgstappen af.

  De stand van zaken tot nu toe geeft vertrouwen dat die uitdaging met voldoende essentiebesef wordt opgepakt.

  De wethouder geeft aan de signalen vanuit de raad mee te zullen nemen in het vervolgproces en hij zegt een specificatie van de offerte toe.

  De voorzitter concludeert dat met deze behandeling de Informatienota??s ter kennisgeving kunnen worden aangenomen.  ⚠️ Meld

 13. Van RTV Oost

  Iedere provincie heeft op Prinsjesdag twee modelburgers naar Den Haag afgevaardigd.
  Ze zijn uitgenodigd om taart te eten met de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Ook mochten ze bij de troonrede in de Ridderzaal zijn. Beide heren uit Overijssel zijn al meer dan 30 jaar actief in het provinciale vrijwilligerswerk.

  He Dick, wij volgend jaar?:)


  ⚠️ Meld

 14. Dirty Jack nu bij DWDD: Ja wij hadden het ook graag anders gezien & Dat hadden we zus en zo kunnen doen….zucht

  Gelukkig zijn Femke er en andere gasten (Neerlandicus?) maar wat moet ‘overkill Mu’ er voor de 2e achtereenvolgende dag?


  ⚠️ Meld

 15. Bericht door dick, op 21 september 2010 om 19:46
  Dame: GRAAG en alleen met jou
  :D:D:D

  Nouja zeg,……….. * gaat maar eens net als drama ouderwets punniken*


  ⚠️ Meld

 16. 😉 Dame is niet zo ouderwets Derk…Heb haar zelfs een keer beluisterd in bad toen ze een vriend en een maat interviewde. Ze heeft radiomaken niet van een vreemde….steek mijn nek wel uit, want dame zou ook gewoon een ander kunnen zijn dan Simone Chapel 😮 Nou ja, dat geeft dan ook wel weer komische situaties.


  ⚠️ Meld

 17. Raak? Dan vraag ik De Kast aan bij de dj met “RAAK” 😀
  Tuurlijk modelburgercontest…die kerel die je bij je had bij het indrukwekkende optreden tijdens de 1e nieuwjaarsreceptie van de gemeente…kwam mijn broertje zo bekend voor? Heeft ie iets met verf?


  ⚠️ Meld

 18. Bericht door dick, op 21 september 2010 om 19:56
  Dame is niet zo ouderwets Derk…Heb haar zelfs een keer beluisterd in bad toen ze een vriend en een ………..
  Sorry hoor maar ik lees niet meer verder dat is iets meer voor 18+ log.

  ⚠️ Meld

 19. @ Derk; Dat begrijp ik dan weer niet in de 18+ tunnelvisie van je

  Bericht door Derk, op 21 september 2010 om 20:48
  Bericht door Dame, op 21 september 2010 om 20:27
  Dick, je bent de enige modelburger die ík ken.

  Nouja zeg potje stroop erbij?

  Machtig mooie emoticon trouwens 8)


  ⚠️ Meld

 20. Kijk dat zijn verdeurie serieuze problemen, dat daar in de troonrede geen aandacht aan besteed is

  Die vertaaaaaaaaal comjoeter werkt niet !

  Zeg eerlijk, welke taal had je op het oog: oubollig?


  ⚠️ Meld

 21. Die troonrede? Dick dat was toch een grote comedie? Ik snap niet dat er mensen zijn die daar een dag vrij voor nemen en een foto van onze Vorstin kunnen maken echt niet! Ze moesten eens weten. Maar leuk jurkje had ze aan hoor in 1800 was dat in parijs en hit bij het behang! En dan die hoed tjonge bijen worden bedreigt las ik maar dat is een mooi nest 😉


  ⚠️ Meld

 22. Prutsers…kijken wat die waxinelichtgooiert krijgt. Wordt nog lastig:

  Toch dezelfde straf als wanneer ie zoiets tegen jouw of mijn gouwen koets gooit?

  Wat zou Koos Koets er van vinden? Die hangt toch ook nogwel in de hofstad rond?


  ⚠️ Meld

 23. dick; waarom wil je arme Tim zo nodig de bananen club inhebben…er is niks an…- verslag in vk magazine erover soms niet gelezen???
  van die onfrisse dames heeft toch niks met liefde te maken… 😮


  ⚠️ Meld

 24. Komt die weer:

  Herman en Johan Bert Wagendorp

  We leven in het tijdperk van de boze oude coryfeeën ?? dag na dag trekken ze voorbij op tv en in de kranten, om hun opvolgers de oren te wassen.
  Ik luister meestal graag naar ze. Wijsheid en onafhankelijkheid komen met de jaren en bovendien lijkt in het vierde levenskwart de tong scherper en de geest op zoek naar waarheid. Er is geen tijd meer voor zoete koek en flauwekul.
  Zondag zagen we Herman Wijffels (68) excelleren, maandag Johan Cruijff (63).
  Minder dan een half uur had Wijffels in Buitenhof nodig om ons partijpolitieke bestel messcherp te fileren, zijn eigen CDA met de grond gelijk te maken en Maxime Verhagen neer te zetten als een rechtse populist met tunnelvisie.
  Misschien zou het CDA maar beter met de VVD kunnen fuseren, opperde Wijffels tot slot.
  ??Bedankt voor dit gesprek??, zei Pieter Jan Hagens.
  ??Graag gedaan??, zei Herman Wijffels.
  Wijffels (voormalig bankier, grondlegger van de Rabo-fietsploeg, CDA partij-ideoloog, formateur van Balkenende IV en vermoedelijk de beste premier die Nederland nooit had) was naar de studio gekomen om nog één keer duidelijk te maken dat zijn partij zich in zijn ogen richting afgrond begeeft, door samenwerking te zoeken met de PVV.
  Overigens zonder de illusie dat zijn woorden veel effect zouden sorteren.
  ??Graag gedaan??, zei Herman Wijffels.
  Wijffels?? enige hoop was, zei hij, dat de Verelendung van ons politiek bestel door de coalitie van VVD, CDA en PVV zo manifest wordt, dat hervorming onvermijdelijk zal blijken.
  Wanhoop kon moeilijk beter worden geïllustreerd ?? Wijffels noemde het even later zelf ook een ??perverse theorie??.
  De partij ??marcheert?? volgens hem blind achter Maxime Verhagen aan. Dat was in het huidige klimaat een behoorlijk linke opmerking, dat marcheren kan gemakkelijk héle nare associaties oproepen. Je hebt zomaar een godwinnetje te pakken: VVD en CDA weer helemaal over de rooie.
  (De wet van Godwin, volgens Wikipedia: ??Naarmate online discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi??s of Hitler één.??)
  Maar Wijffels is van tijdens de oorlog, dus die bezondigt zich daar niet aan. Hij had het ook niet nodig, voor de heftigste aanval op Maxime Verhagen tot dusver ?? aanvallen van hele erge Maxime-haters van buiten het CDA inbegrepen.
  Partijvoorzitter Bleker vond het ??niet chic??, van Wijffels, zei hij gisteren bij DWDD. Chic is de nieuwe C van het CDA.
  Johan Cruijff schreef gisteren in De Telegraaf zijn woede over Ajax van zich af. Een drama is het, ??qua financiën, qua opleiding, qua scouting, qua aankoopbeleid en qua voetbal??. Het heeft volgens Cruijff allemaal niets meer ??met de normen en waarden waar Ajax voor staat?? te maken, en de hele club is ??één grote vijfde colonne??. Daarom moet van Cruijff ??iedereen weg??.
  Hoeveel duidelijker wil je het hebben?
  Directeur Rik van de Boog is de Henk Bleker van Ajax en Maxime Verhagen is de Martin Jol van het CDA. En met z??n allen helpen ze naar de verdommenis wat Johan Cruijff en Herman Wijffels zo na aan het hart ligt.
  Ik geloof iets meer in de analyse van Herman Wijffels dan in die van Johan Cruijff. Maar het zijn allebei mannen naar mijn hart ?? het vuur nog lang niet gedoofd. Oprechte boosheid is een genot om mee te maken en balsem voor de ziel.
  Overigens verklaarde Maxime Verhagen desgevraagd ??geen tunnelvisie?? te hebben: typisch gevalletje tunnelvisie.

  En als reactie op QM op ??t algemene 21:39

  Zwaar eens over ‘liefde’…maar je moet het eens meegemaakt hebben. Heb het ook maar 1x meegemaakt. Met een vriendin. Wel super he, dat mijn vrouw me daarmee vertrouwde.
  natuurlijk van dick 😉


  ⚠️ Meld

 25. @Dick 20:40 uur Niet raak. Ken de dame in kwestie niet, en gat niet in bad voor de radio. Doet me wel denken aan een lied van Herman van Veen
  “Iemand kleedt zich uit voor de radio,
  Kijk uit!
  Iemand steelt de show,
  Iemand steelt de show
  Zonder risico”.


  ⚠️ Meld

 26. We zijn ook nog het 1 na duurste Koningshuis ter wereld volgens mij maar zeker in Europa.

  Van welke ben jij er dan een, Dick? Hendrik of Bernard?


  ⚠️ Meld

 27. Bericht door Dame, op 21 september 2010 om 22:10
  Dick:

  We zijn ook nog het 1 na duurste Koningshuis ter wereld volgens mij maar zeker in Europa.

  Van welke ben jij er dan een, Dick? Hendrik of Bernard?

  Humor jammer dat dick niet kan reageren.


  ⚠️ Meld

 28. Wat moet ik me daarbij voorstellen, woordencensuur? Gata het om scheldwoorden, schunnig taalgebruik of zo? Ik zie het namelijk niet terug in postings Dick. Wel vaak st*rretjes.


  ⚠️ Meld

 29. Een Telegraafkabinet, met dank aan het CDA
  antwoorden van lezers

  Zelfs de koningin krijgt nu al kritiek dat ze in de weg loopt bij de vorming van een rechts kabinet.

  De Telegraaf van 11 september bracht een interview dat mij niet meer losliet. CDA-Eerste Kamerlid Hans Hillen zei: ⤸Ik bespeur bij de oudere generatie, de koningin, informateur Tjeenk Willink en anderen grote bezorgdheid over de steeds ordinairder wordende samenleving. En daar hebben ze best een punt. Maar dat los je niet op door dat tegen te houden, want dat lukt niet. De oudere generatie dreigt in gemopper te vervallen.⤝ Hij vond dat rondom de Kroon de bezorgdheid het wint van het ??vooruitgangsgeloof?? bij de vorming van een rechtse coalitie van VVD en CDA, gesteund door PVV.

  Inderdaad, de samenleving wordt ordinairder. Politici bieden daar niet alleen onvoldoende weerstand tegen, sommigen lijken zich aan die tendens zelfs aan te passen, waardoor ook de politiek ordinairder wordt. Dat is zichtbaar aan de manier waarop Tweede Kamer en media met de kabinetsformatie omgaan.

  De procedures bij de kabinetsvorming zijn niet in (grond)wet- en regelgeving vastgelegd. Het gaat hier om ongeschreven staatsrecht, om politiek gewoonterecht, zoals zich dat sinds 1868 heeft ontwikkeld.

  Tot nu toe was het gebruik dat de koningin, en niet de media, als eerste kennisneemt van opvattingen over de gewenste formatie. Mark Rutte verklaarde echter op een persconferentie, zonder zijn mening eerst aan de koningin voor te leggen, dat hij, ??als leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer?? een conceptregeerakkoord zou gaan schrijven, waarop andere partijen konden ??intekenen??. Alsof hij op die positie ongezien het volste recht had.

  Maar de koningin benoemde de vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, tot informateur, om te onderzoeken of de vorming van een rechts kabinet nog begaanbaar was. Daar was veel voor te zeggen omdat de adviezen van fractievoorzitters niet meer actueel waren. Door het aftreden van Ab Klink als Kamerlid was immers de basis, een parlementaire meerderheid, aan het beoogde kabinet ontvallen.

  Volgens het politieke gewoonterecht behoort het onder meer tot de taak van ons staatshoofd te waarschuwen, aan te moedigen en te worden geraadpleegd. Bij haar inhuldiging heeft de koningin krachtens artikel 32 van de Grondwet gezworen ??haar ambt getrouw te vervullen??. Desondanks werd in kringen van de VVD gesproken van een ondemocratisch besluit van de vorstin.

  Rauw gezegd: Rutte, Wilders en Verhagen wilden per se hun rechtse kabinet; daar had de koningin zich niet mee mogen bemoeien. Net als eerder informateur Lubbers werd ook Tjeenk Willink door de drie heren ruw aan de kant gezet.

  Het verwijt aan de koningin is ten onrechte. Niet zij, maar de informateur is door de aanvaarding van zijn opdracht politiek verantwoordelijk. Daarom debatteert de Tweede Kamer met de informateur over het door hem gevoerde beleid.

  Onder leiding van Maxime Verhagen maakt het CDA zich op voor de rechtse coalitie. Met verbetenheid en tunnelvisie, zoals Herman Wijffels zondag in ??Buitenhof?? terecht constateerde. Verhagen lijkt bezeten van ??vooruitgangsgeloof??. De ??ongelovigen?? worden met verbaal geweld weggeschopt. ??Plankgas met rechts??, kopte De Telegraaf op 8 september.

  Alsof er geen reden voor grote bezorgdheid is over de vorming van het kabinet-Rutte. Alsof de jongere generatie gegrepen zou zijn door het ??vooruitgangsgeloof?? dat aan de formatie van dat kabinet is verbonden. Dat kabinet heeft met vooruitgang niets te maken. Het maakt de weg vrij voor terugval naar xenofobie, discriminatie en polarisatie. Het kabinet-Rutte is er een voor ??rechts Nederland??, niet voor alle Nederlanders. We krijgen een heus Telegraafkabinet.

  In een grijs verleden voerde het CDA als devies: ??De samenleving vernieuwen?? Verhagen maakt daarvan een karikatuur. Wat de kiezers hiervan denken, zullen de Statenverkiezingen van maart 2011 leren.  ⚠️ Meld

 30. Met langetermijn visie heeft het in ieder geval allemaal weinig te maken…

  WAS het maar een telegraafkabinet… maar het is gewoon een door omstandigheden bij elkaar gesmeten clubje mensen die elk hun eigen ego prefereren ipv te regeren, en liefst zo snel mogenlijk rijk willen worden (typisch cda/ vdd).De mond vol over bezuinigen maar onder het mom van feestjes voor dit of dat er geen been in zien zichzelf en vriendjes op giga banketten te fêteren…dat zullen we de komende tijd wel vaker zien, helaas, maar daar heeft men nou eenmaal op gestemd.


  ⚠️ Meld

 31. CDA-dissident: niet zulke mooie zaken bij partij.

  Gepubliceerd: 21 september 2010 16:27 .

  Door onze politieke redactie.
  Bij het CDA hebben zich achter de schermen ⤸niet zulke mooie zaken afgespeeld⤝. ⤸Dat alles heeft bij velen binnen het CDA veel pijn veroorzaakt. Het was allemaal niet makkelijk.⤝
  Dat schrijft CDA-Kamerlid Ad Koppejan vandaag in een nieuwsbrief. Koppejan is een van twee ??dissidenten?? in de CDA-fractie die grote bezwaren heeft tegen de voorgenomen regeringssamenwerking met de PVV. Hij trekt op met Kathleen Ferrier. Ab Klink, thans nog demissionair minister van VWS, stapte eerder uit de fractie omdat hij vond dat de onderhandelingen met de PVV gestopt moesten worden.

  Koppejan schrijft dat hij met ⤸zeer gemengde gevoelens⤝ terugkijkt op de afgelopen weken. ⤸Onze bezwaren tegen de voorgestelde coalitie VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV staan nu op de politieke agenda en worden meegewogen bij de beoordeling van het eindresultaat.⤝

  Als VVD, CDA en PVV over het regeer- en gedoogakkoord eens zijn krijgen de CDA-leden de gelegenheid zich hierover uit te spreken. Op het congres, dat naar verwachting op 2 oktober of op 9 oktober plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht, zal Koppejan spreken.

  Uit een reconstructie van NRC Handelsblad op zaterdag 11 september bleek al dat ten tijde van de crisisdagen in de CDA-fractie sprake was van een sfeer van intimidatie. Klink, Koppejan en Ferries werden tijdens de emotionele vergaderingen van de fractie door een collega beschuldigd van ⤸verraad⤝ en ⤸moord⤝ op de partij.  ⚠️ Meld

 32. Derk…www telegraaf al gezien? Dat bevestigd nog eens wat het waar is wat er in je linkje staat, partij van de jammer maar helaas…teveel incompetentie en niet meer van deze tijd, dat kenmerkt de pvda.
  Zelden zo een inadequate kliek meegemaakt , de rug naar de samenleving toegekeerd.


  ⚠️ Meld

 33. Blijken opeens Ede en Enschede gewoon aan ethnische registratie te doen…
  De Groene Amsterdammer

  …’Bovendien, je moet toch wát? Die Roma zijn crimineel, geven geluidsoverlast, sturen hun kinderen niet naar school en zijn rijk zonder dat wij weten hoe dat kan.’ Ze vertelt honderduit over de problemen met Roma die ze in haar werk tegenkomt.
  In het tweede gesprek heeft de ambtenaar het opeens niet meer over ‘die
  mensen’, maar over ‘die soort’. ‘Dat mag je natuurlijk eigenlijk niet meer
  zeggen, maar zo is het wel, toch?’…

  Tijden van weleer lijken te herleven! 🙁


  ⚠️ Meld

 34. Zwolse, kan wel zijn hoor dat de politiek ordinair geworden is en je neemt met name de rechtse politici de maat, in deze tijd niet onterecht. Maar wat vind je van Wim Kok? Over ordinair zakkenvullen gesproken!


  ⚠️ Meld

 35. @Zo… : Wim Kok doet niet anders als wat jack spijkerman doet, youp van ’t hek doet…of giel beelen doet.

  Conclusie; de wereld zit vol ‘Wim Kok’s ‘…
  en als ze jou om een voorzitterschap vragen oid ben je ook blij als je extra betaald krijgt, of leef je op het allerlaagste bestaansminimum en wijs je voor de rest alles af??? Nou dan.
  Over ‘de maat nemen’ gesproken…:)


  ⚠️ Meld

 36. dick…wedden dat youp dáár zijn inspiratie vandaan haalt…wakkerpedia en de armoeiige commentaren onder artikelen van www. telegraaf.niks …of is dat heel erg wishfull thinking.

  Overigens is die telegraaf commentaren een vreselijke vorm van zelfkastijding, een reminder waarom het ook al weer goed is om uit nederland te emigreren…op vakantie geen nederlanders tegen te willen komen…:P


  ⚠️ Meld

 37. Euh QM+ Jarenlang heeft Wim Kok bij de FNV fel gestreden tegen exorbitante beloningen in het bedrijfsleven. Na een periode in het pluche van de Tweede Kamer aanvaardt hij diverse (zeer goed betaalde) commissariaten in het bedrijfsleven. Nogal hypocriet. An sich heb ik er geen problemen mee dat mensen veel geld verdienen, alleen hebben mensen als Wim Kok een publieke rol vervuld die hier in tegenspraak mee is. Youp van ’t Hek werkt keihard voor zijn geld, die vergelijking gaat niet op en heeft ook nog een stichting die ruimhartig goede doelen steunt. Jack Spijkerman heeft voor de commerciëlen gekozen en verdient ook heel erg goed, ook hypocriet, maar wel zijn eigen zaak. Is toch wat anders dan een oud-vakbondsman/politicus.


  ⚠️ Meld

 38. QM, ’t draadje is veel te prutserig voor Youp, voor de rest heb je gelijk

  Vind Retecool ook 6x nixxx overigens

  dick…wedden dat youp dáár zijn inspiratie vandaan haalt…wakkerpedia en de armoeiige commentaren onder artikelen van www. telegraaf.niks …of is dat heel erg wishfull thinking.

  Overigens is die telegraaf commentaren een vreselijke vorm van zelfkastijding, een reminder waarom het ook al weer goed is om uit nederland te emigreren…op vakantie geen nederlanders tegen te willen komen…

  😉


  ⚠️ Meld

 39. @Zo, ik geef er geen cent voor…en youp hard werken, dééd ‘ie dat maar!!! Niet om het een of ander maar hij is op het podium als in z’n columns, de gemakzucht druipt ervan af.beelen en spijkerman ook, allemaal mensen die in hun leven gecashed hebben, zich hoog boven alles en iedereen wanen (youp gaat daar zelfs prat op, afgeven op wat hij zelf is…da’s zijn humor).
  Iedereen zijn smaak hoor…maar trouwens, ik ben toch niet de enige die vind dat beelen steeds meer spijkerman- achtige trekjes krijgt??? Die puberale seks, poep en pies grapjes…aaaaaarrrrrrggghhh of moeten we omdat het vara is, ineens doen of het zo leuk en origineel is allemaal???  ⚠️ Meld

 40. Maar iets meer respect is misschien wel op zijn plaats QM. Paul Witteman, Jeroen Pauw, Matthijs, Paul de Leeuw etc zijn toch onvervangbaar?

  Het is ook de omroep van Sander de Heer 😀

  En wat dacht je van alle cabaret op radio en tv. Felix Meurders/Wim Daniëls :D:D:D/Dolf Jansen etc etc etc….stop met opsomming want ik MOET ff komen zitten in de kantine, daarna wandelen, hardwerken en wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggg. Eetze!


  ⚠️ Meld

 41. QM; Iedereen mag voor mij een vetbetaalde baan accepteren, alleen kijk ik er soms wel van op welke carri?re-stappen mensen maken, dat mag toch?


  ⚠️ Meld

 42. Rob Wijnberg (NRC) keek gelukkig wel naar Pownews—hoef ik het niet te doen:

  Goedenavond, ik ben Dominique Weesie en dit is het Pownews van dinsdag 14 september.

  We beginnen met breaking news uit Den Haag: een minister heeft iets doms gezegd. Onze parlementair verslaggever Rutger Castricum was erbij.

  ⤸Dat was best wel dom, h??⤝
  ⤸Waar heeft u het over?⤝
  ⤸Je ziet het Dominique, ze verschuilen zich direct achter de kaasstolp. Terug naar de studio!⤝
  Het is een schandaal, Rutger!
  Bij mij in de studio voor een analyse van deze kwestie is onze eigen parlementair commentator: Rutger Castricum. Rut, wat vind je hier nou van?
  ⤸Absurd, linkse kerk, onze belastingcenten.⤝
  ⤸Glashelder, Rut. Bedankt.⤝
  Zometeen in Pownews: een wasbeer die zichzelf kan bevredigen. Maar eerst: een man die ten overstaan van onze camera zijn piemel laat zien.
  Filmpje!
  ⤸Jojanneke, jij was er bij. Wat moeten we hier van denken?⤝
  ⤸Tja, Dominique, zo erg is het dus met Nederland gesteld.⤝
  ⤸Wie was die meneer?⤝
  ⤸Geen idee.⤝
  ⤸Gebeurt dit vaker, denk je?⤝
  ⤸Vast wel.⤝
  ⤸Duidelijk. Bedankt, Jo.⤝
  En dan nu: de tweet van de dag.
  Tweet!
  Verder buitenlands nieuws: Mammoet Ahmedinedinges heeft een speech gehouden.
  ??Bla bla, toet toet, boing boing.??
  U hoort het: die man is gek en Iran ontzettend gevaarlijk. Toch, Rut?
  ⤸Echt wel.⤝
  En dan nu de rukkende wasbeer.
  Tsjop, tsjop, tsjop.
  Hi-la-risch! Laat ons weten wat u ervan vindt via onze twitterbalk.
  Vastekijker2000: @pownews Wat maken jullie een kutprogramma.
  Ja mensen, wat een zelfspot! Of niet, Rut?
  ⤸Zo zijn we.⤝
  En dan nu het weekoverzicht.
  Ergens in Nederland was een demonstratie tegen iets onbelangrijks.
  Ergens in Nederland deed een stel Marokkanen iets wat niet mag.
  Ergens in Nederland zei een minister weer iets doms.
  Tot slot een zojuist binnengekomen bericht: uit recent onderzoek is gebleken dat je van televisie kijken cynisch, kortzichtig, bang en apathisch wordt.

  Dit was Pownews, tot morgen!  ⚠️ Meld

 43. @ Admin, welk fout woord staat hierin? Er zit er al 1 in ’t spamfilter….dus met het risico op een ban (dat je altijd houdt als niemand weet welke woorden niet mogen).

  Rob Wijnberg (NRC) keek gelukkig wel naar Pownews—hoef ik het niet te doen:

  Goedenavond, ik ben Dominique Weesie en dit is het Pownews van dinsdag 14 september.

  We beginnen met breaking news uit Den Haag: een minister heeft iets doms gezegd. Onze parlementair verslaggever Rutger Castricum was erbij.

  ⤸Dat was best wel dom, h??⤝
  ⤸Waar heeft u het over?⤝
  ⤸Je ziet het Dominique, ze verschuilen zich direct achter de kaasstolp. Terug naar de studio!⤝
  Het is een schandaal, Rutger!
  Bij mij in de studio voor een analyse van deze kwestie is onze eigen parlementair commentator: Rutger Castricum. Rut, wat vind je hier nou van?
  ⤸Absurd, l*nkse kerk, onze belastingcenten.⤝
  ⤸Glashelder, Rut. Bedankt.⤝
  Zometeen in Pownews: een wasbeer die zichzelf kan b*vredigen. Maar eerst: een man die ten overstaan van onze camera zijn p*emel laat zien.
  Filmpje!
  ⤸Jojanneke, jij was er bij. Wat moeten we hier van denken?⤝
  ⤸Tja, Dominique, zo erg is het dus met Nederland gesteld.⤝
  ⤸Wie was die meneer?⤝
  ⤸Geen idee.⤝
  ⤸Gebeurt dit vaker, denk je?⤝
  ⤸Vast wel.⤝
  ⤸Duidelijk. Bedankt, Jo.⤝
  En dan nu: de tweet van de dag.
  Tweet!
  Verder buitenlands nieuws: Mammoet Ahmedinedinges heeft een speech gehouden.
  ??Bla bla, toet toet, boing boing.??
  U hoort het: die man is gek en Iran ontzettend gevaarlijk. Toch, Rut?
  ⤸Echt wel.⤝
  En dan nu de rukk*nde wasbeer.
  Tsjop, tsjop, tsjop.
  Hi-la-risch! Laat ons weten wat u ervan vindt via onze twitterbalk.
  Vastekijker2000: @pownews Wat maken jullie een k*tprogramma.
  Ja mensen, wat een zelfspot! Of niet, Rut?
  ⤸Zo zijn we.⤝
  En dan nu het weekoverzicht.
  Ergens in Nederland was een demonstratie tegen iets onbelangrijks.
  Ergens in Nederland deed een stel Marokk*nen iets wat niet mag.
  Ergens in Nederland zei een minister weer iets doms.
  Tot slot een zojuist binnengekomen bericht: uit recent onderzoek is gebleken dat je van televisie kijken cynisch, kortzichtig, bang en apathisch wordt.
  Dit was Pownews, tot morgen!  ⚠️ Meld

 44. @ Dame, komt van de stijllozen af. Die beelden hem zo groot uit, met een (waarschijnlijk grappig bedoeld balkje over de ogen).

  Deze begeleidende tekst: Erwin L. is HP/De Tijd-reaguurder!

  Toch iets te makkelijk, om Erwin de Waxinelichtbomber weg te zetten als zomaar een gekkie. Tuurlijk, de heetgebakerdste inwoner van Lichtevoorde houdt er wat rigoureuze methoden op na. Hema-lichtje gooien en dan granaat roepen. Zo hoeft dat niet. Maar het komt wel ergens vandaan. Sterker, er zit een ideologie achter waar je u tegen zegt. Altijd al eens een kijkje in het hoofd van een paranoïde (zelf overige coderingen uit de DSM IV invoegen) mafkees willen nemen? Dat kan! Want Erwin L. is trouw HP/De Tijd-reaguurder. Check dan die reactiepanelen bij de buren van papier. Fascinerend anti-koningshuisrelaas waar werkelijk geen touw aan vast te knopen is. Even naar beneden scrollen voor een stukkie waanzin van Erwin: ⤽Bij deze wil ik de leden van het Koninklijk Huis beschuldigen van het onrechtmatig, onwetmatig en bovenal op onrechtvaardige (criminele) wijze verkrijgen, behouden en uitbreiden van macht, rijkdom en status door middel van grove schending(en) van de burger- en pfffft⤝. Stijlloos waxinelichthoudertje voor diegene die de laatste alinea haalt. Eindconclusie: het kan zo gek niet of er is wel een plekje voor je in de comments van HP/De Tijd. Ook bedreigers van het koningshuis zeggen: Ik reaguur bij HP/De Tijd!
  ———————————————

  Had ff wat toelichting bij gemoeten; skerp dame.


  ⚠️ Meld

 45. NAVO wacht op nieuw kabinet voor Afghanistan-missie.

  Zodra er in Den Haag een nieuw kabinet zit, zal de NAVO contact opnemen over de militaire bijdrage die Nederland kan leveren aan de internationale troepenmacht in Afghanistan.

  De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Ivo Daalder, zei dit vanmorgen in een vraaggesprek met de NOS. Hiermee is opnieuw de druk op Nederland om terug te keren naar Afghanistan opgevoerd. Twee weken geleden deed de hoogste Amerikaanse generaal, David Petraeus, al een soortgelijk beroep op Nederland.

  In de kabinetsformatie hebben de onderhandelaars van VVD en CDA inmiddels afgesproken dat verzoeken om het sturen van politietrainers zullen worden onderzocht. De PVV die eerder tegen het uitzenden van Nederlandse militairen was, zal dit niet blokkeren.

  Het zou gaan om 50 trainers. Die moeten worden begeleid door een veelvoud aan militairen om hen te beschermen. In totaal betreft het dan 450 tot 700 man. Een van de mogelijke provincies waar Nederland politiemensen kan opleiden is Uruzgan.

  Nederlandse militairen zaten hier de afgelopen vier jaar ook. Deze missie stopte op 1 augustus. Momenteel wordt het materieel teruggetrokken.

  ======================================================
  En weer een een punt wat Geert aan de wilgen hangt.:o


  ⚠️ Meld

 46. Beelden van de rijtoer en het commentaar van Astrid Kersseboom vielen uit, zodat Ferry Mingelen zich onverwacht moest schikken in de rol van rampverslaggever,?? zag Hans Beerekamp (NRC Handelsblad) ??s middags in de televisie uitzending van Prinsjesdag (dinsdag, Nederland 1, 12:35, 964.000 kijkers).

  ??Voor meer gedetailleerde informatie moesten we wachten totdat Nieuwsuur (dinsdag, Nederland 2, 22:00, 702.000 kijkers) opnamen vertoonde die Jorre van Polanen (5) had gefilmd ⤽vanaf de schouder van zijn vader.⤝ Kwam de waxinelichthouder van rechts? De werper, een man (29) uit Winterswijk ⤽met een psychiatrisch verleden⤝ riep verwensingen als ⤽landverraders⤝ en ⤽nazi??s⤝ naar de koets en moet dus eerder geplaatst worden in de categorie van Karst T. en de Damschreeuwer: in de war.?? Zou het incident invloed gehad hebben op de troonrede?

  Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant): ??Nooit eerder had ze zich zo vaak versproken ?? alsof ze een tekst las die haar zojuist pas was aangereikt. ⤽Acht, negen fouten⤝, schatte Kamerlid Diederik Samsom in Editie NL (dinsdag, RTL 4, 18:15, 904.000 kijkers). Het waren er elf, had de rubriek geïnventariseerd. (…) ⤽Majesteit is moe⤝, analyseerde Jan Mulder ??s avonds in DWDD (dinsdag, Nederland 3, 19:30, 949.000 kijkers). ⤽Down, geen fut meer⤝. ??  ⚠️ Meld

 47. Nou, ergens kan mijn republiekeinse zelf het wel met Erwin eens zijn…al die geldsmijterij en egotripperij van dat koningshuis, al die oubollig gedresseerde k**kindjes van hun, ze komen me ook de neus en keel uit.
  En het sterft niet uit, nee het is net een legbattarij, er komen er alleen maar meer bij.Lijkt wel een rattenplaag.


  ⚠️ Meld

 48. Twijfelachtige PVC formatie in opera

  Componist Micha Hamel schreef een één minuut durende opera over de moeizame onderhandelingen

  In de Wereld Draait Door: Naar aanleiding van een column van Chazia Mourali schreef componist Micha Hamel een opera over de formatie onderhandelingen van PVC. De persiflage toont de onevenwichtigheid en besluiteloosheid van de fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders.

  De opera begint met de uitspraak van VVD-leider Mark Rutte die de formatie rond wilde hebben voor 9 juli. Een doel dat na de verkiezingsuitslag al onhaalbaar leek.

  * vond het leuk gevonden….men vond het baardje bij Mark een stuk beter staan!


  ⚠️ Meld

 49. CDA’er Schinkelshoek bedankt voor nieuwe baan
  ANP op 23 september ’10, 09:39, bijgewerkt 23 september 2010 09:43

  DEN HAAG – Het voormalige CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek wordt geen directeur van het op te richten Huis voor democratie en rechtsstaat. Schinkelshoek ziet van de baan af omdat hij anders ??een te gemakkelijk mikpunt zou kunnen vormen van oneigenlijke kritiek??, zo zegt hij donderdag in het Nederlands Dagblad.

  =====

  Dat was ie dus al een tijdje: te gemakkelijk….verstandig.


  ⚠️ Meld

 50. Bericht door QuestionMaster, op 23 september 2010 om 08:50
  Nou, ergens kan mijn republiekeinse zelf het wel met Erwin eens zijn…al die geldsmijterij en egotripperij van dat koningshuis, al die oubollig gedresseerde k**kindjes van hun, ze komen me ook de neus en keel uit.
  En het sterft niet uit, nee het is net een legbattarij, er komen er alleen maar meer bij.Lijkt wel een rattenplaag.
  ======================================================
  Ik vind dit een zwaar overdreven reactie,er klinkt een hoop jalouzie van uit,en erg onvolwassen, als kinderen je neus en keel uitkomen en gezinnen met 3 kinderen vergelijkt met een legbatterij.

  Je piept en miept over geldsmijterij,zoek dan ook ff op wat het opleverd.  ⚠️ Meld

 51. Jaloers…??? egt nie… ik had het over mijn republikeinse zelf, zwolse, en misgun je je oranje vlaggetje en dito boa ab so luut niet hoor!!!

  wat levert het op…o, ja..een optrekje in mozambique…word niet gebruikt maar daar mogen die arme mensen daar fijn tegenaan kijken.Typisch nederlands kolonialisme heeft namelijk geen prijs, he zwolse.


  ⚠️ Meld

 52. ‘Koningshuis levert 4 tot 5 miljard op’
  Gepubliceerd: vrijdag 28 mei 2010 14:59
  Update: vrijdag 28 mei 2010 15:53

  Het koningshuis levert Nederland jaarlijks 4 tot 5 miljard euro op. Dit heeft de Amsterdamse vermogensbeheerder Wijs & van Oostveen uitgerekend. Eerder berekende een werkgroep onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm dat het koningshuis jaarlijks 39 miljoen euro kost.

  Beatrix verdient miljarden voor ons.
  Eerder berekende een werkgroep onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm dat het koningshuis jaarlijks 39 miljoen euro kost.
  Volgens professor economie Harry van Dalen aan de universiteit van Tilburg stimuleert een monarchie de economie jaarlijks met 1 procent groei. ,,Op deze manier komen we op 4 á 5 miljard euro”, verklaart directeur Steven Sarphatie van Wijs & van Oostveen.

  Onder andere handelsmissies die meegaan met bezoeken van het koningshuis naar het buitenland zijn waardevol voor het bedrijfsleven en ook de zogenaamde vertrouwensbonus. Dit is de stabiliteit die een koningshuis uitstraalt naar het buitenland. ,,Premiers komen en gaan, maar een monarch blijft en is belangrijk voor het imago van een land”, aldus Sarphatie.

  Econoom Harry van Dalen becijferde eerder al dat het koningshuis ons jaarlijks vier tot vijf miljard euro oplevert. Hij vergeleek monarchieën met andere staatsvormen en kwam tot de conclusie dat koninkrijken het structureel beter doen. Hun nationale inkomen groeide de afgelopen decennia jaarlijks met gemiddeld een procentpunt meer.  ⚠️ Meld

 53. CDA-raadslid: homoseksualiteit onnatuurlijk

  EINDHOVEN – Omdat homoseksualiteit volgens hem onnatuurlijk is, heeft het Eindhovense CDA-raadslid Nico Stoevelaar eerder deze week als enige tegen het initiatief uit de gemeenteraad gestemd om de stad te kandideren voor Roze Zaterdag 2013.


  ⚠️ Meld

 54. Neem aan dat degenen die dit berekend en geplubiceerd hebben dit niet uit de losse pols schudden.

  Het zijn gewoon feiten,maar er wordt te gemakkelijk maar even geroepen dat het geldsmijterij is,en je dan ook nog eens stoord aan oudbollig gedresseerde kinderen,anderen een oranje vlagje gunt,dan heb je geen feitenkennis,maar wil je gewoon schoppen zonder onderbouwing waarom je schopt.Of zou het lekker bekken zijn:o.?


  ⚠️ Meld

 55. Dick.

  Was toch die vakbondsleider die later burgemeester van Tilburg is geworden? Meende dat hij er eentje van een tweeling was.

  Was trouwens geliefde man bij de bevolking,was te zien tijdens zijn overlijden.


  ⚠️ Meld

 56. Nee zwolse, je hebt me nog steeds niet overtuigd, en je kunt de plussen wel tegen de minnen af gaan strepen maar persoonlijk denk ik dat al dat soort belachelijke rituelen in stand houden nergens toe leid en niks brengt.
  Ik ben gewoon allergisch voor alles wat ouwerwets en oudhollands is, of het nou koninginnedag is of sinterklaas.Het is allemaal de middenstand die je oppookt zoveel mogenlijk geld uit te geven, daar mag je best kritischer tegenaan kijken dan het alleen maar af te doen met ‘het is toch gezellig’…ja alles is wel gezellig, een drol met een vlag erin is ook gezellig…


  ⚠️ Meld

 57. @ Zwolse: klopt…Zijn tweelingbroer (Jan volgens mij?) wordt ook geïnterviewd was altijd in beeld bij Studio Sport: al even sympatiek….ze komen uit een gezin dat heel weinig te besteden had. Ook in beeld geweest als burgemeester van Mokum….

  Man van het volk feeste met het volk…..mooie Johan.


  ⚠️ Meld

 58. @ Qm, van mij mag het koninghuis blijven. Ik ben inderdaad zo’n ouderwetse hollandse tuttebol. Die sinterklaas een leuk feest vind.
  Die de kerst en oud en nieuw een heerlijk periode vind. Ik vier carnaval.
  Ik ga wel eens kijken bij het Nederlands elftal. Versier rond de EK en WK mijn huis met oranje vlaggetje’s.
  En om dan alles op te hangen aan de commercie. Je bent er toch zelf bij hoeveel geld je aan iets uit geeft.  ⚠️ Meld

 59. Q.M.

  Iedereen mag en kan met een kritiesche blik naar alles kijken, en ben je het ergens niet mee eens onderbouw het dan wel met feiten,en niet met zulke knullige onliners die jij hier neerzet.
  Daarbij de middenstand pookt niemand op,het is nog altijd je eigen beslissing of je wel of niet ergens geld aan uitgeven wilt.Hetzelfde geld ook voor ,wat jezelf gezellig vindt.

  P.S. en een opmerking als een drol met een vlag erin vind ik persoonlijk een zeer onvolwassen uitdrukking.


  ⚠️ Meld

 60. QM wat is het alternatief? Een republiek met zo’n joker als Bush, die Franse dwwerg met zijn gekochte modepop of die maffioso?

  Ben voor instandhouden. Maar daar ook zeker op bezuinigen….we zijn het 1 na duurste koningshuis volgens mij ter wereld. En als het nodig is die onhandige Wim-Lex skerper en nadrukkelijker laten adviseren door een wijs man.vrouw….

  * “een beetje dom” kennen we allemaal nog
  * Riante villa in Mozambique
  * Riante uitbreiding in Wassenaar

  Daarmee scoor je niet alleen in de buurt van Wassenaar niet….maar ook niet in heel NL. Die zelfbenoemde “watermanager”-zet was ultraslim….die bestond nog niet en hij was gelijk de waterman van NL. Terwijl iedere insider wist dat Sybe Schaap dat was. Maar de man is ook filosoof en lachte er natuurlijk vriendelijk om. Zo kwam hij ook nog eens ergens met hun. Ook zonder hun trouwens. Nuttig hoor! Zeker, kennisoverdracht ter plekke is van unieke waarde.

  Gelukkig vond Sybe ook nog tijd om mijn afscheid van WGS te vieren in de kroeg van Gert. O destijds: wat een feest begin 2000. Dank nog voor de aanwezigheid Sybe. In het voorjaar wil ik met een charmante dame van hier nog eens een interview komen doen. Op een door jou gekozen locatie (die polderhoeve was ook niet verkeerd) 😉

  Maxima….tja risicovolle onderneming. Ongetwijfeld door Benno aanbevolen. Sta nog met haar op de foto (duidelijk op de achtergrond) toen een babygebeuren in het mooie Zwollywood opende.

  ————————

  @ Dame: Zou het ook kunnen zijn dat er nog een overlap zat in het jachtterrein van Benno en Hendrik. Ze hebben hier in de buurt ook altijd gejaagd, Jachtterrein “De Eese”.

  Misschien kan top-historicus Maarten van R. hier even inkomen met nog meer feiten en te bezichtigen Koninklijke plekkies in de buurt?
  Natuurlijk hebben we nog de Kroondomeinen in Apeldoorn. 50 km van Zwolle.  ⚠️ Meld

 61. Erwin L.: Koningshuis verantwoordelijk voor dood moeder.

  WINTERSWIJK – De waxinewerper Erwin L. houdt het koningshuis verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder.

  De moeder van Erwin pleegde in 2008 zelfmoord, twee dagen voor Koninginnedag. Op een bosweggetje in het Duitse Vreden besprenkelde ze zichzelf in haar auto met benzine en stak de boel in brand. Dat drama bracht Erwin ertoe koningin Beatrix te belagen, meldt het AD.

  Volgens het Republikeins Genootschap Pro Republica, waarmee Erwin contact onderhield, wilde Erwin een rechtszaak tegen het koningshuis beginnen omdat hij prins Bernhard verantwoordelijk hield voor de dood van zijn opa in de Tweede Wereldoorlog en de zelfdoding van zijn moeder. Zij zou zwaar gebukt zijn gegaan onder de gedwongen verkoop van de boerderij van haar ouders en daardoor uiteindelijk zichzelf van het leven hebben beroofd.

  De overtuiging van Erwin dat het dus de schuld van de koningshuis is dat hij zijn naaste familieleden heeft verloren, leidde hem tot zijn daad tijdens Prinsjesdag. Hij schold de koninklijke familie uit en gooide een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets, terwijl hij schreeuwde dat het een handgranaat was.

  ======================================================
  Mischien is het koningshuis er ook wel schuldig aan,dat de wereld rond is .i.p.v. een platte pannenkoek.  ⚠️ Meld

 62. CDA’er Schinkelshoek bedankt voor nieuwe baan DEN HAAG.

  Het voormalige CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek wordt geen directeur van het op te richten Huis voor democratie en rechtsstaat. Schinkelshoek ziet van de baan af omdat hij anders ⤸een te gemakkelijk mikpunt zou kunnen vormen van oneigenlijke kritiek⤝, zo zegt hij donderdag in het Nederlands Dagblad.

  Schinkelshoek trok zich ruim drie weken geleden terug uit de politiek, omdat hij zich niet kon vinden in een samenwerking met de PVV van Geert Wilders. CDA-fractieleider Maxime Verhagen zei destijds zijn vertrek te betreuren, maar wees er tegelijkertijd op dat Schinkelshoek een andere baan had gevonden.

  Maar volgens Schinkelshoek wist de CDA-fractie wel dat hij nog geen nieuwe baan had toen hij zijn bezwaren tegen de PVV uitte. Hij vindt dat er sprake is van ⤸insinuaties⤝ en noemt deze ⤸pijnlijk en kwetsend⤝.
  ======================================================
  Weer zo n fijne christelijke actie van Verhagen.


  ⚠️ Meld

 63. Kabinet weigert – wéér – verbod op investeren in clusterbommen

  Voorstel SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie geblokkeerd door PVC-coalitie ??

  Minister overweegt wel subsidiestop voor instellingen die financieel profiteren van gruwelwapens
  Het kabinet blijft weigeren het investeren in clustermunitie te verbeiden. Clusterbommen bestaan uit talloze kleine bommetjes die zelfs als een oorlog allang voorbij is veel slachtoffers maken, vooral onder kinderen. Demissionair minister Donner vindt een verbod op geld verdienen aan dat soort wapens ‘niet effectief’.

  De Volkskrant schrijft:

  De minister zegde wel toe na te gaan of de instellingen die in verband met de crisis financiële steun kregen van de overheid in clusterbommen investeren. Ook kijkt hij of het mogelijk is de regeling die is bedacht om kinderarbeid tegen te gaan, ook zou kunnen gelden voor bedrijven die investeren in clustermunitie. Zij krijgen dan bijvoorbeeld geen subsidie meer.

  Vorig jaar werd een motie aangenomen waarin een verbod werd bepleit maar dat besluit legde het kabinet naast zich neer. Nu hielden de PVC-partners, PVV-VVD-CDA, een nieuwe motie tegen. In andere landen bestaat wel een verbod op het willen maken van winst met clusterbommen.

  De Volkskrant: Geen verbod op investeringen clustermunitie

  Ook op Joop opiniestuk Roos Boer – Clusterbommen: niet gebruiken en dus ook niet in investeren
  =============
  Bijzondere discussie…interessant ook….De ene Christelijke partij is bijvoorbeeld voor. En de ander tegen….  ⚠️ Meld

 64. PVV kwaad op ambassadeur Indonesië DEN HAAG .

  De PVV wil dat minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken de Indonesische ambassadeur ontbiedt vanwege diens ⤸schandelijke uitlatingen⤝ over PVV-leider Geert Wilders en de PVV-kiezers. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de PVV aan Verhagen heeft gesteld.

  Ambassadeur Yunus Effendi Habibie zegt donderdag in een interview in Het Financieele Dagblad dat het staatsbezoek in oktober van de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono aan Nederland hoogstwaarschijnlijk niet zou zijn doorgegaan als de PVV in een nieuw kabinet zou zitten. ⤸De president komt natuurlijk niet als hier iemand in het kabinet zit die de islam achterlijk noemt⤝, aldus de ambassadeur. ⤸Misschien hebben Wildersstemmers last van een angstpsychose⤝, zegt hij ook nog.


  ⚠️ Meld

 65. PVV kwaad op ambassadeur Indonesië DEN HAAG
  aanvulling eerste bericht.

  De ambassadeur stelt dat de relaties tussen Nederland en Indonesië verstoord worden ⤸door de aanwezigheid van de heer Wilders. Ik ben gepikeerd over wat hij zegt. Het verstoort de economische en politieke verhoudingen. (-) Als de heer Wilders de regering dwingt zijn denkbeelden ten uitvoer te brengen, zullen onze betrekkingen onder druk komen te staan.⤝

  Wilders noemt de uitspraken ⤸onjuist en ongepast⤝ en vraagt Verhagen de ambassadeur te ontbieden om zijn ongenoegen kenbaar te maken.

  Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Het staatsbezoek is van 6 tot 9 oktober. President Yudhoyono had al wel eerder naar Nederland willen komen, maar dat kon niet omdat de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda de afgelopen zes jaar vanwege zorgen over de veiligheid van de vliegtuigen van de EU niet op Europa mocht vliegen. Inmiddels kan dat weer wel. Vliegen met een andere maatschappij was voor de Indonesiërs geen optie. Sinds juni vliegt Garuda weer dagelijks tussen Jakarta en Amsterdam.

  Yudhoyono wil tijdens het staatsbezoek met Nederland een alomvattend partnerschap tekenen, onder meer om dubbele belastingheffing uit te bannen. ⤸Wij willen onze huidige positie uitbouwen en van Nederland onze gateway naar Europa maken⤝, zegt de ambassadeur in het FD.


  ⚠️ Meld

 66. Tweet van de dag

  do 23 september 2010
  kleine steekproef: is er nog iemand die denkt: en toch komt dat Telegraafkabinet er niet? Zo ja, waarom?

  Jan Tromp

  ———————————————————————

  Hierom misschien Jan? Dat macht bij hem belangrijker is dan principes is duidelijk, maar ook dan vernederingen?

  Verhagen staat (weer) te kijk door Wilders

  PVV-voorman eist dat minister van Buitenlandse Zaken de Indonesische ambassadeur op de vingers tikt, omdat hij Wilders zou hebben beledigd
  PVV-leider Geert Wilders heeft demissionair minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) in een lastig parket gebracht door van hem te eisen dat hij optreedt tegen de ambassadeur van Indonesië in Nederland. Dat schrijft het NRC Handelsblad donderdag.

  Wilders vindt dat Verhagen ambassadeur Junus Habibie moet ontbieden en op de vingers tikken, omdat hij “beledigende uitspraken” zou hebben gedaan over de PVV-voorman. Dat meldt het NRC.

  In het Financieele Dagblad van donderdag laat de Indonesische ambassadeur zijn hart spreken over Wilders. De uitlatingen van de PVV-leider over de islam noemt hij “haatzaaierij”. Ook worden volgens de ambassadeur de relaties tussen Nederland en Indonesië door de aanwezigheid van Wilders “verstoord”.

  De rel tussen Wilders en de vertegenwoordiger van het grootste moslimland ter wereld komt een maand voor het staatsbezoek van de president van Indonesië aan Nederland; volgens Habibie zou dat bezoek niet zijn doorgegaan als de PVV in de regering zat. Het incident brengt Verhagen extra in verlegenheid omdat hij nu als CDA-fractievoorzitter onderhandelt met Wilders over gedoogsteun aan een minderheidskabinet van VVD en CDA.

  Verhagen stelt in een reactie dat de ambassadeur de zorg heeft verwoord ,”die in Indonesië leeft over het beeld dat de PVV over de islam schetst. Het staat de ambassadeur van Indonesië in een land dat de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan, vrij te zeggen wat hij wil”. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken zal toch met Habibie contact zoeken, omdat hij de termen die de ambassadeur heeft gebruikt, toch niet verstandig vindt.

  Lees verder bij NRC: Verhagen in verlegenheid door Wilders

  FD: Harde kritiek Indonesië op PVV

  ======================================================

  Drama, begrijp jij nou dat die CDA-leden (en stemmers in mindere mate) maar ook die vele “anti dit kabinet”-VVD-ers niet opstaan? (enkelen uitgezonderd maar die tegen-samenwerking CDA-petitie kreeg ook 50%
  mee.

  Zouden dat allemaal laffe mensen zijn? Wachten op een congres is onzin. VVDemocratisch doet daar nixxx aan en die van het CDA is altijd een klapmachine geweest.


  ⚠️ Meld

 67. Ik vind dat toch zo schattig dat Geertje W. boos is op de Indonesische ambassadeur en wat ook zo lief is, is dat Verhagen en Rutte dit soort lieve teksten allemaal maar voor zoete koek moeten slikken. Ze zijn goed bezig daar in Den Haag, goed bezig met het graven van hun eigen politieke graf….Het zal een erg rustige begrafenis worden als kabinet Rutte 1 gevallen is.


  ⚠️ Meld

 68. stadshagenees; …behalve als het de teraarde bestelling van geertje is, dan krijg je fortuyn taferelen x 2. Zie je het al voor je? Goud behangen dellen die hun haat uitschreeuwen richting haags gebroed, drinkman die namens al zijn soortgenootjes de noodtoestand in nederland uitroept…
  nee , zo gemakkelijk komen we er niet vanaf!!!


  ⚠️ Meld

 69. Ja QM, maar dat duurt niet langer dan een week, ze moeten zich wel weer terugtrekken in hun warme holen namelijk. Op straat lopen is namelijk zo ontzettend gevaarlijk! En Wilders gaat echt niks overkomen, op een enkele uitzondering na, is geen enkele moslim boos op Wilders, ze vinden hem hooguit een lachwekkend plee-figuur. Wat hij natuurlijk ook gewoon is.


  ⚠️ Meld

 70. @Dick ; natuurlijk begrijp ik dat. leden van de fracties van cda en vvd sluiten zgn de gelederen, want als je nu “tegen” bent, en dat ook uitspreekt, ben je niet meer vriendjes.


  ⚠️ Meld

 71. Bericht door Peter Erik de Visser, op 23 september 2010 om 09:41
  Ik wou graag even het volgende kwijt:

  1. Ik heb bij de Tweede Kamerverkiezingen op de SP gestemd.

  2. Ik heb bij de gemeenteraadsverkiezingen op D66 gestemd.

  3. Ik ben sinds kort lid van de VVD

  4. Wat moet ik nu doen?

  Even naar het Binnenhof?
  En u bent weer fit.


  ⚠️ Meld

 72. @ drama, kan het volgen maar niet begrijpen: je principes/ziel/alles wat je eerst zij verloochenen omwille van macht, aanzien, status, vrindjes bah! Durven ze zichzelf ook nog Christendemocraten te noemen. En in plaats van dat ze willen leren van oudere, door de wol geverfde voorbeelden….lachen ze ze uit.


  ⚠️ Meld

 73. @Dick ; beetje aanpassen. Principes laat je vallen, zodra de macht in beeld komt. Zolang je in de oppositie zit, kun je tegen een riant inkomen vier jaar lang doen alsof. Zit je eenmaal in een regeringsfractie, dan ga je mee met de maalstroom, met hetzelfde inkomen. En als jouw principes het “niet-meedoen met de rest” tot gevolg hebben, dan is er nog een riante regeling.


  ⚠️ Meld

 74. Bron NRC
  Verhagen wil ambassadeur spreken om Wilders
  Gepubliceerd: 23 september 2010 14:14 | Gewijzigd: 23 september 2010 14:54
  Door een onzer redacteuren
  Den Haag, 23 sept. Het is ⤸niet verstandig⤝ dat de Indonesische ambassadeur ⤸zich uitlaat over de kiezers van de PVV in de termen die hij heeft gebruikt⤝. Dat zei demissionair minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) vanmiddag naar aanleiding van een vraaggesprek met ambassadeur Yunus Effendi Habibie, vanochtend in Het Financieele Dagblad. Verhagen zei verder dat vandaag nog contact zal worden gezocht met de ambassadeur van het grootste moslimland van ter wereld.

  In het interview maakt ambassadeur Habibie, een broer van de vorige president, duidelijk dat het verschil maakt of de PVV geen deel van de regering uitmaakt. ⤸Als de heer Wilders buiten de regering staat, mag hij schreeuwen wat hij wil. Zolang hij maar buiten het kabinet blijft blaffen.⤝

  —————————————

  van wie kennen we dit soort teksten?  ⚠️ Meld

 75. @ Drama,

  Principes laat je vallen, zodra de macht in beeld komt.

  Maar Christen (het bestaansrecht van hun club) ben je volgens mij voor het leven. Jammer als mensen sowieso hun principes laten vallen. Hun vuur laten doven een een handvol geld…wil er niet eens een beeld bij bedenken.

  Ach ja (deel 2) en hij scoort wederom punten bij zijn achterban, en in het verder vernederen van zijn onderhandelingspartner.


  ⚠️ Meld

 76. Denk dat de ambassadeur em vraagt waarom ie zijn ziel aan de duivel verkoopt.

  Misschien vraagt ie ook wel of die vrijheid van meningsuiting uiterst selectief is.


  ⚠️ Meld

 77. @Dick ; het bestaansrecht van het CDA is “samengaan van verschillende christelijke politieke partijen t.b.v. zoveel mogelijk macht”. Dit heeft niets meer met een christelijke beleving te maken. Je kunt je zelfs afvragen of je op basis van een geloof in de politiek zou moeten gaan.


  ⚠️ Meld

 78. Klopt

  Dit heeft niets meer met een christelijke beleving te maken.

  Ook eens

  Je kunt je zelfs afvragen of je op basis van een geloof in de politiek zou moeten gaan.

  Heb ik altijd vreemd gevonden tenminste. ‘S kijken wat ze zelf stellen:

  Tjonge wat hebben ze hun filosofie ver weggestopt. Dit vond ik wel:

  in the spotlight30 jaar CDAHet CDA bestaat 30 jaar en hier wordt in de komende maanden op verschillende manieren aandacht aan besteed. In september starten de evenementen; houd deze site in de gaten.

  Ga nog ff verder zoeken.


  ⚠️ Meld

 79. Site opgegeven maar wiki is heel duidelijk

  Het Christen-Democratisch App?l (CDA) is een christendemocratische Nederlandse politieke partij. Ideologisch wordt het gezien als een partij die centrumrechts in het politieke spectrum in Nederland staat. De Bijbel wordt bij politieke stellingnamen niet aangehaald, maar wordt gezien als een bron van inspiratie voor individuele leden.  ⚠️ Meld

 80. Journaal gemist aan DWDD, blij toe zo te lezen:

  De lange p*k van de Blonde Stoot
  Oeps * hier bij dit onberekenbaar grillige spamfilter….

  Malou van Hintum,VK

  Wilders slaat grove taal uit, maar wee degene die hem durft tegen te spreken

  Zo, de Blonde Stoot is weer eens op zijn pik getrapt. De man die zelf vuurspuwend en gal brakend door de wereld gaat, is er als de kippen bij om een ander te beschuldigen van ??schandelijke uitlatingen??.

  De Indonesische ambassadeur heeft donderdag in Het Financieele Dagblad gezegd dat de Indonesische president niet naar Nederland zou komen als daar een kabinetslid de islam achterlijk zou noemen. Dat is zijn goed recht, lijkt me. Of je iemand die de islam achterlijk noemt de toegang tot je land mag verbieden is één ding; maar je hoeft niet vrijwillig bij hem op bezoek.

  Ook heeft de ambassadeur gezegd dat stemmers op Wilders misschien last hebben van een angstpychose. Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om psychiatrische ziektebeelden te gebruiken als munitie in een politiek debat. Maar dat stemmers op Wilders de invloed van de radicale islam in ons land behoorlijk overdrijven, lijkt me geen onjuiste observatie. Maar ja, leer dan de Blonde Stoot kennenEn dat Wilders aan haatzaaierij doet, zoals de ambassadeur constateert, is evenmin ver bezijden de waarheid.

  Maar ja, leer dan de Blonde Stoot kennen. Die voelt zichzelf per definitie een slachtoffer wanneer anderen zijn opvattingen bekritiseren. Hij slaat de grote trom en regelt onmiddellijk een minister om hem bij te vallen. En die komt dan nog ook: marionet Verhagen. Al is in dit geval de vergelijking met een buikspreekpop misschien beter.

  Dit soort situaties zullen we in de toekomst nog veel vaker zien. Wilders vertrekt naar allerlei buitenlanden om grove taal uit te slaan, maar wee degene die hem durft tegen te spreken. Dan begint de Blonde Stoot te jammeren en moet de minister van Buitenlandse Zaken eraan te pas komen om zijn alleenrecht op kwetsen en beledigen te verdedigen.

  Als Verhagen zich nu al zo laat manipuleren, hoe zal dat dan straks gaan als Rutte I met PVV-gedoogsteun er is? Die triomfantelijke blik die Wilders op het NOS-Journaal liet zien, belooft in elk geval niet veel goeds.


  ⚠️ Meld

 81. Geert Wilders is met zijn kritiek op de radicale islam
  misschien een moedige man, maar hij betaalt daar wel
  een hoge prijs voor.
  Hij heeft 24 uur per dag bewaking om zich heen.
  Ik vind het uiterst kwalijk dat lieden die niet zijn gediend
  van onze vrijheid van meningsuiting, daarvoor gezorgd hebben.  ⚠️ Meld

 82. Peter, enige nuance lijkt me gepast:
  – Geert Wilders heeft niet alleen kritiek op de radicale islam. Hij heeft kritiek op de hele islam. Hij ontkent zelfs dat het een godsdienst is.
  – Je hebt het over ‘lieden die niet zijn gediend
  van onze vrijheid van meningsuiting’. Wie zijn dat precies?
  – ‘vrijheid van meningsuiting’. Valt de inhoud van een boek dat je wilt verschreuren daar niet onder?


  ⚠️ Meld

 83. Reactie op Bernard:
  1) Het is mijn interpretatie dat de kritiek van Wilders zich (met name)
  richt op de radicale islam;
  2) Wie deze “lieden” zijn, is helaas niet altijd duidelijk.
  Mede daarom vind ik ze ook zo gevaarlijk.
  Ik ga er overigens vanuit dat we hier in de eerste plaats
  met criminelen te maken hebben en in de tweede plaats
  met (radicale) moslims.
  3) Ik ben van mening dat het verscheuren (of verbranden) van een
  boek onder de vrijheid van meningsuiting valt of zou kunnen vallen.
  Of het verstandig is (in het openbaar) een boek te verscheuren of
  te verbranden, is een andere vraag.


  ⚠️ Meld

 84. CDA weer op scherp,
  Binnen het CDA worden de stellingen betrokken in de aanloop naar een verwacht regeerakkoord.

  PVV-criticus en demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie) wil tijdens het cruciale partijcongres over een coalitie met VVD en PVV het woord voeren, terwijl CDA-onderhandelaar Bijleveld het Binnenhof zou willen verlaten. Haar naam zingt rond als kandidaat voor commissaris van de Koningin in Overijssel.

  Ingewijden aan het Binnenhof denken dat de formatiegesprekken waarschijnlijk volgende week zullen worden afgerond. Dat zou betekenen dat een ingelast CDA-congres, waar de partij groen licht moet geven voor het regeerakkoord, mogelijk op 9 oktober zal worden gehouden.

  Tegenstanders van politieke samenwerking met de PVV slijpen ondertussen de messen. Justitieminister Hirsch Ballin laat weten van zijn hart geen moordkuil te zullen maken op het CDA-congres. “Ik heb de partijvoorzitter enkele weken geleden al laten weten dat ik mijn zegje wil doen als CDA-lid uit Tilburg”, aldus Hirsch Ballin desgevraagd tegen De Telegraaf. “Er geldt nu ‘wait and see’. Maar dat is voor mij niet gelijk aan ‘wait en er verder geen opvatting over hebben'”, zegt de bewindsman, die bekendstaat als fel tegenstander van de denkbeelden van de PVV.

  Coryfeeën

  Ingewijden zeggen dat de minister zich op de achtergrond nauw verstaat met andere tegenstanders van samenwerking met de partij van Wilders. Tot nu toe hield Hirsch Ballin zich naar buiten toe redelijk op de vlakte. Eerder deze week uitten CDA-coryfeeën Klink, Wijffels en Veerman opnieuw kritiek op de onderhandelingen met de PVV. Klink heeft ook aangegeven het woord te zullen voeren op het congres.

  De geruchten over een mogelijke carri?restap van CDA-nummer twee Bijleveld zijn opmerkelijk, omdat ze, sinds Klink vertrok als CDA-onderhandelaar, de nieuwe secondant van fractievoorzitter Verhagen werd bij de besprekingen over het vormen van een rechtse coalitie. Ingewijden meldden dat Bijleveld altijd grote bezwaren tegen de PVV heeft gehad en plaatsten openlijk vraagtekens bij de mogelijkheid of de politica wel in een kabinet zou willen zitten dat door gedoogsteun van de PVV overeind gehouden moet worden. Met de overstap naar Overijssel zou ze die keuze niet meer hoeven te maken.

  Pikant is dat Bijleveld als huidig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zelf gaat over de benoemingen van commissarissen van de Koningin. Demissionair minister Hirsch Ballin is in dit geval aangesteld als de politiek verantwoordelijke  ⚠️ Meld

 85. PE; goed geprobeerd maar je kunt ook stellen dat wilders geen enkele verantwoording draagt over wat hij allemaal uitkraamt, dientengevolge beveiliging nodig meent te hebben maar dat we er helaas niet aan kunnen beginnen om elke halfgare paranoïde gast van beveiliging te voorzien want dan kunnen we wel aan de gang blijven.

  De zware criminaliteit ziet hem niet eens staan, anders was hij er al lang niet meer geweest, en die kleine criminelen heeft hij allang ingelijfd bij de pvv, dus die hele beveiliging is een onnodige schertsvertoning.


  ⚠️ Meld

 86. Pieter Erik, boeken verbranden valt onder de vrijheid van meningsuiting? Ik noem het vandalisme. Niet gaan piepen als er in Moslimlanden vlaggen worden verbrand h?! Dat laatste keur jij waarschijnlijk wel af. De beveiliging van Wilders moet wat mij betreft door hemzelf betaald worden en niet van ons belastinggeld. Als jij consequent je buurman beledigt en uitscheldt, hoef je ook niet aan te kloppen bij de politie als diezelfde buurman jou met een knal voor je kop je van repliek dient. Wilders weet zichzelf meesterlijk in de slachtofferrol te plaatsen, terwijl hij toch degene is die alles en iedereen beledigt als het hem uitkomt. Dit zal hij ongetwijfeld geleerd hebben van de Joodse vrienden die zijn beweging financieren, zij zijn daar een meester in. Hiermee heb ik het niet over de getraumatiseerde Joodse families die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, ik heb het over de huidige generatie. Die generatie Israëlische machthebbers terroriseert hun Palestijnse medemens op een verschrikkelijke manier, maar dat mag je niet zeggen….Nee, Wilders moet wat mij betreft zo snel mogelijk verdwijnen uit de Nederlandse politiek, omdat hij 1) Een dubbele, geheime agenda heeft,2) Alleen zijn eigen belang voor ogen heeft en 3) Een enorme racist en facist is en dus een gevaar voor onze samenleving.


  ⚠️ Meld

 87. stadshagenees; en toch… ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar heb je met die aso- famillie uit utrecht die er een potje van maakt en overal al is uitgekotst en on top of the bill riant word gehuisvest, heb je dan niet zoiets van; laat wilders die rotzooi eens opruimen? Zoiets hoef je van verhagen, laat staan cohen namelijk niet te verwachten…
  van wilders uiteindelijk ook niet, laat staan de rest van die lamme pvv’ers maar daar gaat het niet om…het is die gedáchte.
  Of denk je soms – úber idealistisch- ‘heeej femke, doe daar eens wat aan!’

  niet dat het allemaal helpt hoor, je bent in dit land nou eenmaal het haasje als je netjes leeft en belasting betaald…dat is een vast gegeven.


  ⚠️ Meld

 88. @QM Ga eens op die plek kijken in utrecht Gebouw tegen een drukke weg aan en achterstallig onderhou het is maar net hoe de foto genomen is. Oke Ze zijn assos maar de media maakt het verhaal alleen maar mooier dan het is.


  ⚠️ Meld

 89. Wist dat HB iemand met hart & soul was:

  Tegenstanders van politieke samenwerking met de PVV slijpen ondertussen de messen. Justitieminister Hirsch Ballin laat weten van zijn hart geen moordkuil te zullen maken op het CDA-congres. “Ik heb de partijvoorzitter enkele weken geleden al laten weten dat ik mijn zegje wil doen als CDA-lid uit Tilburg”, aldus Hirsch Ballin desgevraagd tegen De Telegraaf. “Er geldt nu ‘wait and see’. Maar dat is voor mij niet gelijk aan ‘wait en er verder geen opvatting over hebben'”, zegt de bewindsman, die bekendstaat als fel tegenstander van de denkbeelden van de PVV.  ⚠️ Meld

 90. 😮 Gemist QM

  Bericht door QuestionMaster, op 24 september 2010 om 08:19
  Mooie opmerking Plassterk, gisteren, radio1 nieuws; “ons lukt in 2 weken waar het rechts kabinet al máánden over doet ”

  mag in de archieven, dick

  Plasterk is mijn man nogwel 😀

  Grote dank!


  ⚠️ Meld

 91. Ow ja, best sympatie voor. Over de grens zetten…als alle Europese landen dat nou doen? Kan onze huidige maatschappij alleen met saaie/grijze muizen omgaan?

  “een mens is een mens” heb ik gepost op VK-opinie.  ⚠️ Meld

 92. QM en anderen+ Die Roma-familie uit Utrecht had ALLANG Nederland uitgezet moeten worden, wel of geen kinderen, het is het grootste uitschot wat er bestaat. Ze hebben al eens 6 ton!!! ontvangen om zich gedeisd te houden om vervolgens toch weer vrolijk verder te misdragen. Criminelen van buitenlandse afkomst die zich schuldig maken aan zware misdaden, mogen zonder pardon teruggestuurd worden. Daar zit ik echt niet mee, de groep goedwillende allochtonen (en dat is gelukkig een overgrote meerderheid), worden ook afgerekend op het wangedrag van sommige asociale allochtonen. Oneerlijk, maar het gebeurt.


  ⚠️ Meld

 93. Derk; je hebt een punt, maar ga dit eens uitleggen aan degenen die JA-REN in utrecht op een wachtlijst staan…en zich wel netjes gedragen.

  dick ; oke een ‘mens is een mens’ maar er is ook nog zoiets als sociaal wenselijk gedrag.Als jij en ik presteren wat die lui doen, staan we op straat en mogen we onder een brug slapen.
  Op het moment dat je je schandelijk misdraagt en de buurt terroriseert dien je ook de gevolgen ervoor te dragen, simpel zat.  ⚠️ Meld

 94. QM, da’s een hele mooie!!!

  sociaal wenselijk gedrag.

  Zullen we daar volgende week met het heule WLZ een boek over schrijven? Vrees dat we dinsdag al op 150 bladzijden zitten 😉

  Klinkt voor mij ook een beetje als de ‘Normen & Waarden’ from the Balk.


  ⚠️ Meld

 95. Ajax nog zonder Mido….bedoel je zeker Derk met die stijlloze link 😮

  Nou ja het andere link-spektakel licht wel erg open en blood ⤽Uitgesproken WNL⤝ Wiegel…..de nieuwe coalitie wordt ook al de Telegraafcoalitie genoemd. Hoe zouden ze daar toch bij komen :o:o:o


  ⚠️ Meld

 96. Rutte I wil snijden in uitkeringen

  VVD, PVV en CDA onderhandelen serieus over het samenvoegen van de verschillende regelingen voor mensen zonder (voldoende lonend) werk. Dat bevestigen verschillende bronnen rond het overleg. Er is nog geen overeenstemming over deze hervormingen.

  De VVD wil het liefst af van de bijstand, wajong en de sociale werkvoorziening. Ook het CDA wil vergaand hervormen. De PVV heeft grote moeite met grootschalige aanpassingen. Een vereenvoudiging kan forse besparingen opleveren, maar gaat ten koste van mensen met een arbeidshandicap voor wie nu goede regelingen bestaan. De PVV zou met dat laatste grote moeite hebben.

  Mark Rutte schreef al in 2006 dat de bijstand op termijn helemaal zou moeten verdwijnen. Alleen arbeidsongeschikten zouden wat hem betreft nog op een uitkering kunnen rekenen. Nu wil zijn partij een geheel herziene voorziening met een werkplicht voor iedereen.

  Het CDA heeft nooit gepleit voor afschaffen van de bijstand maar wil wel de verschillende uitkeringen voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen uniformeren ?? en daarmee voor een deel versoberen.

  Ook over de WW is een groot verschil van inzicht tussen enerzijds VVD en CDA en anderzijds de PVV. VVD en CDA willen WW-geld inzetten om mensen aan ander werk te helpen en de WW-duur fors inkorten.

  De PVV wil dat niet. De WW-potten stromen snel leeg nu werknemers sinds 2009 geen premie meer betalen.

  Verwacht wordt dat de partijen het ergens volgende week eens worden over een coalitie- en een gedoogakkoord. Daar zouden weinig grote hervormingen in zitten. In de sociale zekerheid en de zorg houdt vooral de PVV hervormingen tegen, VVD en CDA willen geen grootscheepse veranderingen in de woningmarkt.

  Hoewel de onderhandelaars nog altijd optimistisch zijn over de uitkomst, moeten er op de valreep nog wat grote knopen worden doorgehakt. Zowel over de hoogte van de AOW-leeftijd, als over de kosten van de exploderende ouderenzorg, als over het veiligheidsbeleid.

  Bij het ministerie van financiën en het Centraal Planbureau wordt druk gerekend om de onderhandelingspartijen te laten weten welke gevolgen hun keuzes hebben.  ⚠️ Meld

 97. Hirsch Ballin bezorgd over CDA.

  Brandbrief

  Vijftien actieve CDA??ers met een islamitische achtergrond hebben een brandbrief aan partijvoorzitter Bleker gestuurd. Zij stellen dat de voorgenomen samenwerking met de PVV de relatie met hun eigen raads- of Statenfractie en met hun achterban onder druk zet.  ⚠️ Meld

 98. Wat een visie heeft die man toch 😮

  PVV-Kamerlid Martin Bosma doet opnieuw van zich spreken. Hij beweert in een interview met De Volkskrant dat Adolf Hitler een socialist was.

  “Wat ze extreem-rechts noemen, is gewoon een vorm van socialisme.” Volgens Bosma is het nationaal-socialisme, de politieke ideologie waarmee Duitsland anno 1939 de oorlog startte, een vorm van socialisme, en dus een links gedachtegoed. Hij wil echter niet de link leggen met de Partij van de Arbeid.

  Bosma doet de controversiële uitspraken in reactie op zijn boek ‘De schijn-élite van de valse munters’. Hierin beargumenteert hij hoe links en rechts van plaats verwisseld zijn.


  ⚠️ Meld

 99. Voorlopig mag die Bosma zelf van alles zeggen, zonder dat Geert W. um in de hek staat te hijgen. Stond vandaag ook een stuk in de NRC en de Stentor. Ben benieuwd of Bosma van de eventuele opbrengst van dat boek aan de Partij moet afdragen.

  Dit zegt toch eigenljk wel genoeg: durft bij z’n Turkse kapper niet te zeggen dattie van de PVV is, omdat die kapper um dan misschien wel de keel zou kunnen doorsnijden.
  Hoe verknipt kun je zijn.


  ⚠️ Meld

 100. Kerk en staat zijn toch gescheiden?

  ‘Verhagen doet aan politieke prostitutie’

  Maxime Verhagen doet aan “politieke prostitutie”, zo oordeelt algemeen secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken. Hij maakte zijn politiek statement gisteren tijdens een lezing ter gelegenheid van de Zeeuwse kerkendag in Middelburg. Deze opmerking komt voort uit de koppeling van christelijke normen met VVD-leider Mark Rutte’s uitspraak dat er met hulp van CDA en PVV een “kabinet komt waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt”.K

  Van der Kamp betoogt dat het in de door Rutte beoogde regering met name draait om geldverdienen, wat ten koste van menselijke waarden gaat. De landelijk secretaris haalde ook een Bijbelpassage aan, waarin het voorschrift staat dat ware christenen zich niet mogen verrijken door middel van woekerwinsten.


  ⚠️ Meld

 101. Kerk en staat zijn gescheiden? Dat ligt er maar aan welke betekenis je daaraan geeft. Waar staat in deze een politieke partij op kerkelijke grondslag? Iedereen legt het net uit zoals het hem/haar uitkomt.


  ⚠️ Meld

 102. dat klopt Drama.

  Ohja het is wel van de Hond maar toch;

  In de politieke peiling van Maurice de Hond is de PvdA aan het wegzakken. Bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer behaalde de partij dertig zetels, maar als Nederlanders nu weer naar de stembus zouden gaan dan zouden slechts 22 zetels worden behaald. Dat blijkt uit onderzoek dat De Hond vandaag publiceerde.

  Afgelopen donderdag kwam de politieke barometer van Synovate naar buiten en in dat onderzoek stond de partij op 28 zetels. De Hond ziet met 22 zetels een andere trend. ,,Deze score is het laagste punt sinds het aantreden van Job Cohen afgelopen maart”, schetst de onderzoeker. Volgens De Hond voelt Cohen op de linkervleugel de hete adem van de SP in zijn nek. Die partij staat met achttien zetels nog maar vier zetels achter op de PvdA.


  ⚠️ Meld

 103. @ Derk Goh wat een visionair die Bosma

  PVV-Kamerlid Martin Bosma doet opnieuw van zich spreken. Hij beweert in een interview met De Volkskrant dat Adolf Hitler een socialist was.

  Die uitspraak bespraken we al op de MEAO met maatschappijleer. Beneden wat voor peil dan ook populisme. Waarom hebben we geen uitlach-emoticon 😮


  ⚠️ Meld

 104. Buitenhof was erg goed, vooral Clairy en de slotuitspraak van de uiterst voorzichtige ombudsman….maar goed in die rol MOET je natuurlijk voorzichtig zijn. Over dat pistool in het museum was goed te volgen en interessant….maar pfoe die discussie tussen de 3 haantjes was best moeilijk te volgen en soms te wollig vond ik.


  ⚠️ Meld

 105. Indoctrinatie? Stijlloze indoctrinatie

  afscheid van een of andere boven ons gestelde

  Wat ze bedoelen is “afscheid van een hoge ambtenaar”. Zo blijven ze er voor zorgen dat ze met dat draadje niet serieus worden genomen door mensen die ook maar een klein beetje nadenken.


  ⚠️ Meld

 106. Wellicht moet je het hele stukje lezen op hun draadje, in de context, als bovenstaande post niet duidelijk is. Maar ik wil er verder geen aandacht meer aan besteden.


  ⚠️ Meld

 107. Het kabinet Knetter Bruin

  Max Pam

  Er is een hetze tegen de kleur bruin gevoerd, maar het komende kabinet-Rutte kan voor een rehabilitatie zorgen
  Toen de benaming kabinet-Bruin I voor het eerst in de openbaarheid werd uitgesproken, ontstond er onmiddellijk enige ophef. In de Amsterdamse gemeenteraad schijnt CDA??er Maurice Limmen briesend te zijn opgesprongen, en dat terwijl er toch een zekere gelatenheid spreekt uit de aanduiding. Wie het heeft over kabinet-Bruin I, houdt rekening met een kabinet-Bruin II, of zelfs met Bruin III.

  De kleur bruin
  De vorig jaar overleden etnoloog Claude Lévi-Strauss (1908-2009) heeft eens de stelling geponeerd dat de onderverdeling der wetenschappen min of meer toevallig is. Aan onze universiteiten wordt natuurkunde, sociologie en recht gedoceerd, maar je kunt je volgens Lévi-Strauss ook een wetenschap voorstellen die bosvruchten of de kleur bruin tot onderwerp van studie heeft. De gedachte is dat elke samenleving haar eigen aandachtspunten ontdekt en expertise verzamelt op terreinen die zij nodig heeft voor haar voortbestaan.

  Nu het er inderdaad naar uitziet dat Bruin I een feit gaat worden, zou ik graag een aanzet willen geven voor de vraag hoe de wetenschap van de kleur bruin kan worden beoefend.
  Dat bruin kennelijk in een kwade reuk staat, is niet vanzelfsprekend. Mijn lievelingspak ?? oud en versleten ?? is bruin. Ik bezit verschillende paren bruine schoenen. In mijn voorkeur voor bruine kleren sta ik beslist niet alleen. Lodewijk XVI hield erg van de couleurs de puce ?? de bruine kleur van de vlo ?? en hij wist de dames die hem omringden te bewegen het vlobruin als dé modekleur te omhelzen.

  Chocola
  Daarnaast houd ik van chocola. Voor een bruin gebakken flensje met bruine suiker kun je mij wakker maken, zeker als daarbij een kopje rooibosthee met bruine acaciahoning wordt geserveerd. Bruin is de kleur van de herfst, esthetisch gezien beslist het mooiste van de vier jaargetijden. Vivaldi heeft dat al eens aangetoond. Toch verwijst Eva Heller in haar boek Kleur naar een onderzoek waaruit zou blijken dat bruin zowel door mannen (29 procent) als door vrouwen (24 procent) als de minst sympathieke kleur wordt ervaren.

  Voor die afkeer zie ik drie oorzaken.
  In de eerste plaats moet het te maken hebben met de menselijke behoefte aan zuiverheid.
  Een gezonde drol is bruinLudwig Wittgenstein heeft erop gewezen dat wij wel spreken van zuiver wit of zuiver rood, maar nooit van zuiver bruin. Niemand weet hoe zuiver bruin eruit ziet en misschien bestaat het helemaal niet. Trouwens, heeft iemand wel eens gedacht: hé, bruin licht.

  Poep
  In de tweede plaats refereert bruin natuurlijk aan poep. Een gezonde drol is bruin. Op dit onuitputtelijke onderwerp wil ik verder niet ingaan, maar ik moet er wel op wijzen dat onderzoek heeft aangetoond dat mensen over het algemeen hun eigen uitwerpselen als aangenaam riekend beschouwen. De stront van anderen daarentegen wordt heel wat minder gewaardeerd. Het eigen bruin is fijn, het bruin van de ander is smerig. Sartre zei het al: ??De hel, dat zijn de anderen.??

  In de derde plaats verwijst de kleur bruin naar het nationaal-socialisme. In zijn boek Symbole der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Niedersachsen schrijft Arnold Rabbow dat niet Hitler als de kleur van zijn Sturmabteilung (SA) bruin heeft uitgezocht. Dat was Röhm, die een bruin overhemd droeg, toen hij de toekomstige F?hrer bezocht in de gevangenis van Landsberg. De vraag kwam daarbij aan de orde welke kleur het uniform van de SA moest krijgen en Röhm wees toen op zijn eigen overhemd. Hitler en Göring, die er ook bij was, reageerden onmiddellijk enthousiast. Sindsdien is bruin een gehate kleur geworden, die staat voor brutaliteit, terreur en domheid.

  Verpest
  Je kunt wel zeggen dat de nazi??s het voor de kleur bruin hebben verpest. Dat de mooiste ogen bruin zijn, dat een gebruinde huid als aantrekkelijk wordt beschouwd, dat een bruine nacht met een bruine maagd en bruine viooltjes door diverse dichters als het hoogtepunt van de liefde wordt bezongen, dat alles heeft niet kunnen verhinderen dat het uniek lyrische van de kleur bruin naar de achtergrond is verdreven.

  Er is een hetze tegen de kleur bruin gevoerd, maar het komende kabinet-Rutte kan voor een rehabilitatie zorgen. Daarvoor is wel nodig dat een verwijzing wordt toegevoegd naar de man die de rehabilitatie in gang heeft gezet: Geert Wilders. Ik zou daarom een kleine variatie willen voorstellen: het kabinet Knetter Bruin.

  Als de eerste daad van Knetter Bruin stel ik mij voor dat de zigeuners ons land uit worden geflikkerd. Niet met z??n allen als groep, maar individueel. Eén voor één.  ⚠️ Meld

 108. Deze bedoel je;

  De top 3! Te beginnen met de borrel voor het vertrek van Wil Codrington (GroenLinks). Wil houdt van lekker sjiek en dus werd er ruim tien-duizend euro over de balk gesmeten. Op twee staat Annelize van der Stoel (gezellige VVD-lesbo zonder parelketting) met een afscheidsfeest van 13.000 euro. Maarrr bovenaan staat natuurlijk Elsje Iping (PvdA), bekend van de vele verboden waar ze 020 mee heeft verblijd. Denk aan het homovlaggen-verbod en het staand-drinken-op-terrassen-verbod. De gehele binnenstad haat Els maar haar afscheidsfeest mocht desonkdanks 22.362 euro kosten. Wat, roept iemand daar ‘Kan niet anders!!’? (Ben jij dat Els?) FOUT. In Amsterdam Noord kost een gemiddeld afscheidsfeestje 3.000 euro. Dat is dus 86,6% minder dan Els’ feest. Hé toch al onwijs nuttige bestuurslaag, doe ‘es uitleggen!

  Tja 22.000 euro tegenover 3000 euro is wel een beetje veel lijkt me.


  ⚠️ Meld

 109. @ Drama 19:14 Deze Bosma 😮

  Bosma faliekant tegen democratie binnen PVV
  De ex-journalist waakt voor LPF-taferelen
  PVV fractiesecretaris Martin Bosma keert zich nog feller tegen democratie binnen de PVV dan Geert Wilders. In het Nederlands Dagblad zegt hij dat de ‘gestaalde kaders’ in Den Haag inspraak van leden in de weg staat. De PVV onderhoudt de communicatie binnenskamers via de mail en dat werkt effectief, volgens Bosma. Zo kunnen volgens hem tegenstelling tussen leden, minder makkelijk naar buiten lekken.

  Bosma, de rechterhand van Wilders, ziet niets in de democratische systemen die andere politieke partijen hanteren. “Als je op een afdelingsvergadering van de PvdA iets wilde zeggen over de massa-immigratie, werd je weggehoond door de oude garde. Ik vind de andere partijen niet democratischer”, zegt Bosma.

  Geert Wilders zei eerder ‘geen principiële bezwaren’ te hebben tegen een ledenstructuur. Fractielid Hero Brinkman is binnen de PVV een groot voorvechter van meer inspraak van leden en. Tijdens de verkiezingen hield hij een groot pleidooi voor meer democratie binnen de partij.

  De communicatie bij de PVV verloopt voornamelijk via internet en dat werkt volgens Bosma zeer effectief omdat daardoor bepaalde discussies binnenskamers worden gehouden. “Dat maakt het leven een stuk prettiger.” Bosma was voor zijn betrokkenheid bij de PVV journalist. Bij zijn aantreden bij de partij sprak hij met Wilders af dat taferelen zoals bij de LPF voorkomen moeten worden.

  Nederlands Dagblad: Bosma fel tegen democratie binnen PVV  ⚠️ Meld

 110. Hier wordt Bosma ook aangehaald door Martin Sommer:

  Nieuwe lessen in goed en kwaad

  Met respect en diversiteit kom je er niet
  Laten we het nog één keer over waarden en normen hebben. Deze week haastte demissionair premier Balkenende zich richting New York, na zijn laatste oefening in de Ridderzaal. Einde van een tijdperk, einde van de verguisde waarden en normen?

  Hufterigheid
  Het is eigenlijk een raadsel dat Balkenende daar niet meer van heeft weten te maken. Iedereen klaagt steen en been over hufterigheid. Inclusief de Balkenende-haters van weleer, toen schelden door columnisten nog bon ton was. Tegenwoordig is columnistisch schelden helemaal uit, sinds het dankzij internet is gedemocratiseerd. Zie Vrij Nederland van deze week en wat politici zoal per blog, Twitter of mail te verstouwen krijgen.

  Over tegenwerking heeft Balkenende nooit te klagen gehad. Maar toch, de laatste jaren was het gemeengoed te denken dat de premier met zijn waarden en normen ??goud in handen had??. En dat hij er niet veel van heeft gemaakt. Hoe kan dat?

  Tijdens de verkiezingscampagne dit voorjaar mochten een collega en ik de premier interviewen. Over waarden en normen. Tot onze verbazing kwam er eigenlijk heel weinig. We moesten respect hebben, en dan vooral respect voor diversiteit, zei Balkenende.

  Wazig
  Met dat wazige taalgebruik ging hij geen deuk in een pakje boter slaan, vermoedden wij. Het kwam erop neer dat hij het waardenrelativisme aanhing. Voorheen heette het multiculturalisme en gelijkheid van culturen. Nu diversiteit en respect. Multiculturalisme is immers niet meer zo populair, sinds een consistente 80 procent van de bevolking vindt dat immigranten zich moeten aanpassen.

  Maar aanpassen waaraan, dat is precies de kwestie. Waarden en normen, dat wil zeggen dat er een norm ís, en een instantie die de norm stelt. Tegenwoordig is het nogal modieus om te roepen om een nieuwe elite die het goede voorbeeld geeft. Maar hoe dan? Ik legde de premier voor dat Tony Blair het voorbeeld placht te geven door elke zondag ostentatief met zijn gezin naar de kerk te gaan, camera??s in de aanslag. Waarom Balkenende niet?

  Wesp
  De premier reageerde als door een wesp gestoken. Hij deed wel goede dingen, maar dat hoefde niet voor de camera. Voor de voorman van het CDA was zijn christelijke overtuiging niet iets om je op voor te laten voorstaan.
  Maar ook Marijnissen kwam er niet uitNooit heeft Balkenende zich als Bolkestein, Berlusconi of de paus laten ontvallen dat het christendom een betere religie is dan de islam. In dat moeras wilde Balkenende zich niet begeven. Dat goed en kwaad iets buiten onszelf zouden zijn, transcendente waarden, dat idee was al helemaal een brug te ver.

  Begrijpelijk, gezien de vrijheid van godsdienst. Maar in het licht van de normen en de waarden wel degelijk problematisch. Ooit interviewde ik Adam Zamoyski, historicus, auteur van het befaamde boek 1812, tevens conservatief-katholieke Poolse graaf in Londense ballingschap. Hij zei: Vroeger kon je erop rekenen dat als je iemand op straat tegenkwam, hoe ongeletterd ook, hij op de lagere school wel een vage notie van de Tien Geboden had meegekregen. Dat is niet meer zo.

  Prima neus
  Met andere woorden, met respect en diversiteit kom je er niet. Nieuwe lessen in goed en kwaad zijn noodzakelijk. Jan Marijnissen, die altijd een prima neus heeft gehad voor de tijdgeest, hield vorig jaar de Thorbeckelezing. Hij zei: goed en kwaad moeten terug in de politiek. ??Zonder kompas komt niemand thuis.??

  Maar ook Marijnissen kwam er niet uit. Meer democratisering was zijn oplossing, mensen moeten meer zeggenschap over hun eigen omgeving hebben. Je voelt aan je water: dit is niet het antwoord voor een samenleving met een gezagsprobleem.
  Er is nog iemand die dit klavier bespeelt: Geert Wilders. Wilders heeft het onomwonden over goed en kwaad ?? en dan vooral over het kwaad: de islam. ??Veel mensen hunkeren naar een helder verhaal, en dat geven wij??, zegt tweede man Martin Bosma vandaag elders in de Volkskrant. Als dat de sleutel is, zal degene die Wilders wil verslaan, met een overtuigend verhaal over goed en kwaad moeten komen. Balkenende is het niet gelukt.  ⚠️ Meld

 111. ??Veel mensen hunkeren naar een helder verhaal, en dat geven wij??, zegt tweede man Martin Bosma vandaag elders in de Volkskrant. Als dat de sleutel is, zal degene die Wilders wil verslaan, met een overtuigend verhaal over goed en kwaad moeten komen. Balkenende is het niet gelukt.

  Dick, dat heldere verhaal: de populistische kreten, zijn goed voor ongeveer 20 van de 150 zetels. Indertijd Fortuyn, daarna Marijnissen, en nu Wilders.
  Cohen zei dat laatst ook al: ze (pvda) moesten andere woorden gaan gebruiken, maar ze wisten nog niet welke…..
  Ook al zouden ze die gaan verzinnen en vinden, dan moet je nog iemand vinden die ze soepeltjes in een debat / voor de camera kan gebruiken. Dat lijkt me Cohen niet gegeven.
  ’t komt er op neer dat je het partij-verhaal gaat vertalen in populistische kreten (hoeven er maar een paar te zijn).


  ⚠️ Meld

 112. @ Drama, vind Martin’s stuk ook te negatief gesteld. Alsof deze mensen er niet zijn

  Als dat de sleutel is, zal degene die Wilders wil verslaan, met een overtuigend verhaal over goed en kwaad moeten komen.

  en omdat

  Balkenende is het niet gelukt.

  zal het niemand lukken? Juist wel, denk ik…..Balk is professor. Tuurlijk zal hij niet/nooit op het niveau van Jan met de pet praten….Volgens mij heeft hij niet eens enige moeite gedaan om zich wel in Jan/Janneke in te leven!

  Waarom speek ik altijd wel mensen die zich helder en duidelijk uitlaten over wat er aan de hand is in NL? Zonder populistisch te worden?

  En die cijfers zeggen me echt niet veel. Hoe groot was de LPF aanhang?


  ⚠️ Meld

 113. Geweldig toch dat ie zijn eigen zwakte zo neerzet

  Dat lijkt me Cohen niet gegeven.

  Claudia zat er tegenover bij P&W. Haar mond viel open. Die van mij ook. Heb er hier nog een krabbel aan besteed….Echt waar: idioom het grote probleem? Nou, zou idd best kunnen! Weet je Hans Dijkstal nog met zijn Jip & Janneke taal? Hans werd eigenlijk belachelijk gemaakt. De vergelijking had ook beter gekund (je ziet die getekende poppetjes zo voor je). Maar de stelling klopte. Helaas bleek het een waan van de dag….

  Denk dat er in Den Haag teveel egocentrische (dus niet eens de wil tot inleven) theoretici rondlopen die amper feeling met de straat hebben.


  ⚠️ Meld

 114. @Dick ; mijn insteek: populistische kreten zijn goed voor ongeveeer 20 zetels. LPF-aanhang: volgens de peilingen van toen zou Fortuyn premier worden.

  Maar er is nog hoop:
  Bron: Elsevier

  zondag 26 september 2010 14:36

  PVV-Kamerlid Hero Brinkman is boos op zijn collega-Kamerlid Martin Bosma. Bosma zei in verschillende interviews niets te zien in democratisering van de PVV. Volgens Brinkman is in de partij echter afgesproken deze discussie pas na de formatie-onderhandelingen te voeren.  ⚠️ Meld

 115. In de haast (moet ook nog weg!) zag ik niet dat het citaat van Brinkman was. Maar 15:06 blijft absoluut staan (hoe ie bijvoorbeeld van de week op die ambassadeur reageerde).

  Tja het Brinkman-citaat: heerlijke machtstrijd….laat ze zich maar lekker rijk rekenen 😉


  ⚠️ Meld

 116. Tweede manMartin Bosma. PVV blijft partij zonder leden .

  Martin Bosma, tweede man van de PVV, frustreert het democratiseringsproces in die partij. Dat zegt zijn PVV-collega Hero Brinkman in reactie op Bosma??s ??memoires?? die gisteren verschenen. In dat boek, ??De schijn-elite van de valse munters?? stelt Bosma dat de PVV een partij zonder leden wil zijn en blijven: ??Inderdaad, Wilders heeft het helemaal alleen voor het zeggen in de partij. Dat scheelt een hoop gedonder??, schrijft hij. ??We hadden geen zin in congressen en ledentoestanden. Wat zou het toevoegen??? En: ??Ons model is het model van de toekomst. Het zal door velen worden overgenomen.??

  Collega Brinkman was vooraf blijkbaar niet op de hoogte van de inhoud van het boek. Hij reageerde gisteren via Twitter: ⤸Democratisering van de PVV wordt intern besproken na onderhandelingen en daarna publiek gemaakt. Bosma praat voor zijn beurt en frustreert proces.⤝

  Woensdag is de officiële presentatie van het boek. Bosma beschrijft erin hoe hij er toe kwam zich aan te sluiten bij de ??partij van de Tokkies?? en hoe het hem en Geert Wilders sinds 2006 verging.

  De titel van het boek, dat is vormgegeven als een radicaal-links pamflet uit de jaren tachtig, verwijst naar een citaat van wijlen PvdA-politicus Jacques de Kadt, die zich afwendde van de PvdA uit afkeer van de vernieuwers in zijn partij in de jaren zeventig. Diezelfde vernieuwers, zegt Bosma, zaaiden de huidige multiculti-ideologie waardoor Nederland zucht onder massa-immigratie. ⤸De massa-immigratie is een doelbewuste, weloverwogen keuze; geen natuurverschijnsel. [..] Het Nederlandse straatbeeld moet zoveel mogelijk gaan lijken op de door links geadoreerde derde wereld.⤝ Het omarmen van allochtonen is een groot gevaar, vindt Bosma. ⤸Op termijn bestaat de levensgrote mogelijkheid van de invoering van de sharia in gedeelten van Nederland.⤝

  Volgens Bosma verkeert de elite van Nederland nog altijd onder de ??bedwelmende invloed van de sixties??. ??Het zijn de linksen die de lakens uitdelen op cruciale posities in de samenleving. Zij beheersen de ambtenarij, de kunst, de media, vakbonden, de rechterlijke macht, de universiteiten, en ze verdelen de miljoenen en de baantjes in het subsidienetwerk van links.?? Bosma vermoedt dat links de immigratie stimuleert om stemmen te winnen ?? de meeste migranten stemmen immers links, weet hij.

  Een tweede punt vormt de vijandigheid waar de PVV op stuit. Bosma vindt het vreselijk om steeds te worden uitgemaakt voor extreem-rechts. Hij hoopt dat de cultuur in Nederland snel verandert naar voorbeeld van Denemarken, waar een op de PVV gelijkende partij de bestaande regering gedoogt. ??Het anti-islamgeluid wordt daar niet gezien als een extremistische aberratie.?? Bosma beschrijft hoe de PVV met minachting tegemoet wordt getreden. ??Actief worden voor de PVV betekent het passeren van een point of no return.?? De PVV deed beperkt mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat ??is het gevolg van de reacties die het kan opleveren als je gemeenteraadslid voor de PVV bent. Vorig jaar kreeg Wilders 239 doodsbedreigingen.??

  Ruzie in PVV om leden

  Martin Bosma frustreert het democratiseringsproces van de PVV. Dat zegt zijn collega Hero Brinkman in reactie op uitspraken van Bosma in zijn memoires.

  Bosma, de tweede man van de PVV, schrijft in zijn gisteren verschenen boek ??De schijn-elite van de valse munters?? dat de PVV een partij zonder leden wil zijn en blijven. ⤸Inderdaad, Wilders heeft het helemaal alleen voor het zeggen in de partij. Dat scheelt een hoop gedonder⤝, schrijft hij. ⤸De partij heeft geen geld nodig. Nergens zit onze ledenadministratie en ons hoofdkwartier. We zijn onze eigen baas. Ons model is het model van de toekomst. Het zal door velen worden overgenomen.⤝ Een ledenloze structuur scheelt bovendien tijd, aldus Bosma. ⤸We hadden er het geduld niet voor. We hadden geen zin in congressen en ledentoestanden. Wat zou het toevoegen?⤝

  Collega Brinkman was vooraf blijkbaar niet op de hoogte van de inhoud van het boek.Hij reageerde gisteren via Twitter. Brinkman: ⤸democratisering PVV wordt intern besproken NA onderhandelingen en daarna publiek gemaakt. Bosma praat voor zijn beurt en frustreert proces.⤝  ⚠️ Meld

 117. Brandpunt gister! Wat een heerlijke Sven Kockelman-Job Cohen reportage! Beginnend met de dassen af te doen….met een gezellig potje bier erbij…..WAT EEN MAN!


  ⚠️ Meld

 118. Derk, kom er maar in met je argumenten waarom Wouter bij een COMMERCIEEL bedrijf onder de Balk-norm moet blijven? Moet Balk straks zelf ook onder zijn eigen Norm blijven? :o:o:o


  ⚠️ Meld

 119. @Dick juist hij (w. Bos) had toen die minister was een grote mond over de Balkendenorm en dat het bedrijfsleven zich ook moest afvragen of al die bonussen en salarissen niet overkill waren. Weet je zijn uitspraken met de injecties in de banken nog?


  ⚠️ Meld

 120. 😀 Moet hier heel hard lachen…juist jij komt met

  juist hij

  Wouter Bos is de intelligentste man van de regering geweest. Degene die qua intelligentie bij hem in de buurt kwamen (bijvoorbeeld Plasterk en Balkenende) hebben veel minder empathie…..Wie zou er niet zo’n werknemer willen? In deze positie komt zijn affiniteit met het politieke gebeuren ook ultragoed uit.
  – Je kunt je vast voorstllen dat ze bij hem komen?
  – Je kunt je vast voorstellen dat hij dat wil doen? Minder uren en in Nederland, bovendien komen zijn kwaliteiten zo heel goed naar voren?
  – Vergeet niet dat de man enorm veel inleverde toen hij bij Shell wegging om de publieke zaak te dienen!!!! Megaveel denk ik. Maar ik weet zeker dat de man écht bevlogen is….dat hij het daarom deed!
  Heb hem 2x gezien in Zwolle! Wat een kerel en een leuke vrouw ook!!
  Had ie dan NOG langer zijn leven, zijn kwaliteiten en zijn gezin dan allemaal moeten wegcijferen? Ok….dan is ie nog geen 50 maar mag ie van jou niet meer dan weet ik veel een vestigingsmanager van C1000 verdienen? OWWWWwwwwwwwwww en mensen van elke andere partij mogen dat wel?

  En de Balk-norm telt maar voor ultraweining mensen….Wat verdienen voetballers? Wat verdienen tv-sterren? Captains of industrie. Heb zelfs gelezen dat er ambtenaren zijn die meer verdienen….

  Je bent een hele beste jongen Derk, maar ik weet zeker dat bovenstaand niet je mening is. Zo’n principiële hengst ben je namelijk niet 😉


  ⚠️ Meld

 121. ach, dick wat laat je je toch makkelijk dingen wijsmaken.
  Dat hele ‘gezin- verhaal’ van bos was toch een cover up, om de wérkelijke reden te maskeren; bos mochtniet meer van moeder de vrouw, en hij had zich wel een heel ander einde van zijn carriere voorgesteld dan geschoffeerd te worden door de eerste de beste pvv- er, waar hij mentaal en verbaal niet tegen opgewassen was.
  het is en blijft een shell manneke, die wouter bos, en behalve op dit log heeft NIEMAND het nog over hem8)


  ⚠️ Meld

 122. …kun je over Cohen zeggen wat je wilt maar die verschuilt zich niet achter de handicap van zijn vrouw.Zo is het maar net.

  Wie de wouter bosjes van deze wereld leert kennen gaat spontaan van wilders houden, ik bedoel maar…


  ⚠️ Meld

 123. Ach dick, echte principes heeft Bos ook niet, in de tijd dat die bij het FNV zat praatte, pleite hij voor de werknemer. Toen die minister van Financiën werd kleede hij ze uit.


  ⚠️ Meld

 124. Derk, je kunt nu ook aan Verhagen zien dat je natuurlijk wel in je rol moet blijven…Min van Financien wat Wouter destijds….reken erop dat dat skipperen is met het feit dat je ook partijman bent!

  Puur voor watbetreft dat gegeven heb ik ook gespect voor voor Verhagen. Zijn nieuwe regeringsmaat roept wat….kan ie tijdens de onderhandelingen heel anders moeten reageren als wanneer ie als min Buza een mic onder zijn snuit gedrukt krijgt……..Je moet het maar kunnen he!

  Wouter sprak uit zijn hart met diverse oproepen tot nivelering van puisant hoge salarissen in NL. Dat weet ik zeker!

  Maar ook is gebleken dat de norm maar in ultraweinig banen toepasbaar bleek. Je zult je ook voor kunnen stellen dat ie niet elders in de poltiek actief wilde zijn. Was héél benieuwd wat ie ging doen! Vind dit zo’n slimme keus!!! Reken erop dat de man wat te kiezen had!!!

  Net als Balk…straks. Zet in op een belangrijke functie bij de NAVO…. En uh daar lachen ze heeeeeeel hard om de norm van Balk zelve 😮


  ⚠️ Meld

 125. Toen Wouter Bos gevraagd werd te solliciteren bij KPMG c.q. partner te worden, heeftie nog geprobeerd onder de B-norm te blijven. Als partner kon dat niet want dan kondie maar twee dagen in de week aanwezig zijn.
  Indertijd van Shell naar publieke zaak? Niemand weet waarom, maar afkomstig uit het bedrijfsleven ben je binnen een partij van onderwijzers en welzijnswerkers al snel boven aan de top. En dan kun je zo maar premier worden8).
  En waaruit blijkt dattie het intelligenste van allen zou zijn? Testje gedaan? Strategisch istie wel sterk, want hij wist op tijd uit te stappen. Behoort intussen wel tot the oldboys-network; dus kostje gekocht.


  ⚠️ Meld

 126. @ Drama; Haha dat was jij eigenlijk ook! Virtueel-premier :D:D:D

  @ Drama, het intelligentst: Mijn idruk en wat ik over wouter gelezen heb, incl 2 persoonlijke observaties. Heb al eens eerder Wiki bekeken: hij was op erg jonge leeftijd met de universiteit klaar.

  Balk en Plasterk zijn aannames omdat Balk toch professor is? En Plasterk uiters intelligentie gesproken columns had, zeer succesvol wetenschapper was (in de race voor de Nobelprijs) en ik vind het ook erg intelligent als ie toch kiest voor heel wat anders! Hoeveel geld zou hij wel niet ingeleverd hebben met een plek nu in de bankies?

  Vind je negatiever dan ik had verwacht, met “old-boys network”. Veel mensen die die kreet gebruiken doen dat omdat ze nixxx met politiek hebben en/of jaloers zijn. Volgens mij gaan beide vliegers niet voor jou op?


  ⚠️ Meld

 127. opleiding
  lager onderwijs
  – Eerste Christelijke lagere school “De Beurthonk” te Odijk, van 1969 tot 1974 (sloeg één klas over)

  voortgezet onderwijs
  – gymnasium, “Christelijk Lyceum” te Zeist, van 1974 tot 1980

  academische studie
  – politicologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1981 tot 1988 (cum laude)
  – economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1982 tot 1988 (cum laude)

  stages e.d.
  – voluntary instructor, YMCA National Centre te Curdrigde (G.Br.), van 1980 tot 1981

  ======================================================
  Hij was /is het knapste en slimste kereltje van de klas.:D


  ⚠️ Meld

 128. Virtueel MP ; dat deed ik erbij met 2vidn;)

  Network-verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de inhoud van Maarten! nr.2. Gisteravond met smaak gelezen.

  Hoe worden de lijsten voor de tweedekamerverkiezing opgesteld? Democratisch? Neuh . En na het werk in die kamer wordt er wel een burgemeesterschap, of nog mooier: CdK, geregeld.

  Wouter heeft vooral tijdens zijn ministerschap (hoofd afdeling geen geld) z’n eigen netwerk goed verstevigd. En dat komt bij z’n nieuwe club bijzonder goed van pas.


  ⚠️ Meld

 129. Dick; het is toch zo, oud-politici maken na hun politieke carri?re gebruik van een old-boys network? Dat mag ook en dat mag dus ook gezegd worden. Niet zo op de kast springen als zo’n opmerking over een PVDA-kopstuk wordt gemaakt. Discussies over zijn salaris zijn onzin, ben ik met je eens, Wouter Bos gaat in de private sector werken en daar is niets mis mee. Al verdient ie een miljoen euro netto, het is hem gegund!


  ⚠️ Meld

 130. management consultant, Shell Nederland Raffinaderij B.V. te Rotterdam, van december 1988 tot juni 1990
  – beleidsadviseur, Shell Nederland te Rotterdam, van juni 1990 tot juni 1992
  – general affairs manager, Shell Romania Exploration B.V. te Boekarest, van juni 1992 tot oktober 1993
  – staff planning and development manager, Shell Companies in Greater China te Hongkong, van oktober 1993 tot oktober 1996
  – consultant New Markets, Shell International Oil Products te Londen, van oktober 1996 tot maart 1998
  ======================================================
  Wouter Bos had voor hij de politiek inging al een behoorlijk netwerk te pakken.


  ⚠️ Meld

 131. @ Derk, kijk meestal DOOR mannen heen, maar kan wel erkennen dat ik iemand knap vind. Die kerel gister bij stap….Zijn naam eindigt op “uh” pfff ook zo’n knappe kerel 😉


  ⚠️ Meld

 132. 2 studies cum laude binnen 7 jaar afronden is een aardige prestatie toch.

  Nou, zal maar niet schrijven waar ik gestrand ben. Maar tegenwoordig heb je Erkenning Verworven Competenties :D:D:D


  ⚠️ Meld

 133. @ Stadshagenees, volgens mij is old-boys netwerk hetzelfd als “netwerken”. Mag ik je tekst dan zo vertalen?

  het is toch zo, werknemers maken bij sollicitaties (als ze slim zijn) gebruik van een netwerk  ⚠️ Meld

 134. Nou Dick net een succesvol telefoontje gehad als ik er daar van 1 per 2 weken heb zit ik ook dit over de balkenendenorm *mompelt iets van de pot verwijt de ketel* 😉


  ⚠️ Meld

 135. Daar is vrouw Derk het nog niet mee eens. 🙁 Ga jij eens met dr praten om haar over te halen voor de rand rondom Zwolle. Ze is nu Kampen minded maar in westenholte had ze het toch ook naar dr zin? Kortom meeting dit weekend! :D:D:D


  ⚠️ Meld

Reageer