GroenLinks vreest asfaltering Beeldentuin Anningahof

Zwolle – GroenLinks Zwolle is zeer teleurgesteld over het door het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel gekozen voorkeurstrace voor de N340. Deze voorkeur betekent voor wat betreft het Zwolse deel een nodeloos forse schade aan het landschap, een forse stap terug in de mooie ambities rond Ruimte voor de Vecht, en een nodeloze asfaltering van het gerenommeerde Beeldenpark Anningahof.

GroenLinks Zwolle heeft voor de zomer nog een ultieme poging gedaan het tij te keren via het inbrengen van een eigen variant: zie kaartjes en toelichting. Deze variant, die aan de provincie is voorgelegd, heeft de intentie om zoveel mogelijk via meedenken de schade in het gebied en aan het Beeldenpark te beperken. Te beperken, omdat de omlegging van de N340 inmiddels een politieke realiteit is. GroenLinks hoopt dat Provinciale Staten dit najaar alsnog een ander besluit nemen dan GS. En dat er alles aangedaan wordt om het fraaie Beeldenpark Anningahof alsnog te redden.

Het voorkeurstracé van GS sluit aan bij de wensen zoals de gemeente die dit voorjaar kenbaar heeft gemaakt bij de provincie:

–          Er wordt uitgegaan van een ligging van de weg ten zuiden van Hessenpoort, waarbij rekening wordt gehouden met uitbreidingsmogelijkheden voor Hessenpoort van circa 12 hectare (variant Medium van het Voorlopig Perspectief Vechtcorridor).

–          Er wordt uitgegaan van een ongelijkvloerse aansluiting van de N340 op de Nieuwleusenerdijk, de ruggengraat van Hessenpoort.


Ondanks dat het voorkeurstracé aansluit bij de wensen van de gemeente is er wel een aantal aandachtspunten voor de verdere uitwerking:

–          Voor alle tracévarianten, zo ook het voorkeurstracé, geldt dat de Anningahof in de huidige vorm niet gehandhaafd kan worden. Samen met de Provincie wordt gekeken naar goede compensatiemogelijkheden. Inmiddels zijn we hierover in gesprek met de heer Anninga en zijn vertegenwoordigers.

–          De gekozen aansluiting van de N340/A28 op de Nieuwleusenerdijk heeft gevolgen voor de interne verkeersontsluiting van Hessenpoort. De oprit vanaf de Nieuwleusenerdijk is aangepast ten opzichte van eerdere varianten. In eerdere varianten sloot deze met een aan op de Bentheimstraat. Bij de nadere uitwerking bleek er dan, vanwege de oprit naar het viaduct over de Nieuwleusenerdijk, onvoldoende weglengte te zijn voor vrachtverkeer om snelheid te maken naar het weefvak op het viaduct. Daardoor kunnen verkeersonveilige situaties ontstaan op de N340. Gezien de aard van Hessenpoort, met veel vrachtverkeer, is dat niet wenselijk. Door de aanpassing is een directe aansluiting van de Bentheimstraat op de Nieuwleusenerdijk niet mogelijk. Met de provincie is afgesproken om de consequenties elders op Hessenpoort samen te onderzoeken in het vervolgtraject.

–          De gemeente heeft de wens om in het kader van het Structuurplan en het Voorlopig Perspectief Vechtcorridor Noord, om op termijn een fietsverbinding te maken langs de spoorbrug over de Vecht, aansluitende op de Mindenstraat. Deze kruist de nieuwe N340 ongelijkvloers. Er is afgesproken om de komende maanden met de Provincie te verkennen of met een lichte aanpassing van de hoogteligging van de N340 ter hoogte van de Mindenstraat deze gewenste toekomstige verbinding mogelijk kan worden gehouden zonder dat er later een dure fietstunnel onder de N340 nodig is.

–          De Provincie heeft het knooppunt A28/N340 opgenomen in het besluit. De aanpassing van het knooppunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, de Provincie en de gemeente Zwolle. Om het knooppunt mee te kunnen nemen in het Provinciaal Inpassingsplan is het noodzakelijk dat er eind dit jaar duidelijkheid ontstaat over de financiële dekking van dat onderdeel van het plan. Dit in verband met de economische uitvoerbaarheid van het Provinciaal Inpassingsplan. We betrekken de gemeentelijke bijdrage in het traject van de Investeringsagenda voor de komende jaren.

–          Voor de N340 wordt gebruik gemaakt van de Crisis en Herstelwet. Dat betekent voor de gemeente Zwolle ondermeer dat de formele bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn beperkt ten opzichte van de normale procedure. Voordeel is dat sneller tot realisatie kan worden overgegaan. Uiteraard gaan we er vanuit dat we met de Provincie komen tot oplossingen die gezamenlijk worden gedragen.Dat is ook het uitgangspunt van de provincie.

Communicatie

De provincie is primair verantwoordelijk voor de communicatie naar belanghebbenden. De aanwonenden zijn door de provincie geïnformeerd. Wij hebben een aantal van onze relaties zelf geïnformeerd en sturen deze informatienota ook aan de aanwonenden binnen de gemeente Zwolle.

Vervolg

Met het besluit van GS wordt aan PS voorgesteld om het voorkeurstracé te vertalen in een Provinciaal Inpassingsplan en dat samen met de Planstudie/MER te hanteren in een inspraakronde. De komende maanden worden de volgende stappen doorlopen:

–          Behandeling van het voorstel van GS in PS (november 2010)

–          Uitwerking van het voorkeurstracé in een voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (tot en met december 2010). De gemeente Zwolle is daar zowel ambtelijk als bestuurlijk bij betrokken middels de provinciale projectorganisatie.

–          Inspraak op voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (december / januari 2010). Bij deze stap kan ook de gemeente een formele reactie geven. Zoals met u afgesproken in mei 2010 zullen wij u hierbij betrekken. We gaan er vanuit dat we tegen die tijd ook meer duidelijkheid hebben over de bovengenoemde aandachtspunten.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Ben onlangs nog in die beeldentuin geweest. Prachtig! Veel grootser en groter dan ik verwacht had. (Dat zegt voornamelijk wat over mij, maar goed) Zonde als dat geasfalteerd word.


  ⚠️ Meld

 2. oude bomen kan je beter niet verplaatsen…maar ik ken geen spreekwoord die iets roept over beelden. Als er een passend alternatief is, dan is het goed.
  Misschien is park de We(e)zenlanden iets in plaats van al die bomen die gekapt gaan worden? Zou tevens eindelijk een impuls geven aan dat park wat toch op zijn … ligt.


  ⚠️ Meld

 3. Wat een wanbeleid. Zwolle heeft als hoofdstad van Overijssel op het gebied van kunst al veel te weinig te bieden. Nu wordt 1 van de beste locaties van moderne kunst ook nog geasfalteerd. Een blamage!
  Enschede en zelfs Deventer liggen al lichtjaren voor op het gebied van moderne kunst. De Zwolse gemeente heeft helemaal geen ambities mbt kunst!


  ⚠️ Meld

 4. Die variant van Groenlinks is niet alleen onnodig gecompliceerd, het is ook nog eens flink duurder omdat de Bentheimstraat volledig heringericht moet worden. Het voorkeursalternatief wikkelt het verkeer van de A28/N340 in hoofdzaak af via de Nieuwleusenerdijk, dezelfde weg waarover nu het verkeer wordt geleidt. Die Bentheimstraat is helemaal niet geschikt om zoveel verkeer te verwerken. Dat is vragen om problemen, zeker als de Ikea straks gebouwd wordt. Van de gemeente werd ook verwacht dat de infrastructuur hierop wordt aangepast; daar houdt de voorkeursvariant ook goed rekening mee.


  ⚠️ Meld

 5. Gewoon die beeldentuin verkassen met compensatie van de provincie. Een hoop gedoe om niks, zaken veranderen nou eenmaal in Nederland.

  En als die beeldentuin er niet was geweest, dan was GroenLinks alsnog tegen de verbetering van de N340 geweest, wegverbeteringen zijn immers not-done bij die lui.


  ⚠️ Meld

 6. @Jrn: Die beeldentuin kan gewoon op een andere plek terug komen. Daar worden ze ook door de gemeente/provincie voor gecompenseerd. Nu de N340 verder van de vecht af komt is daar meer mogelijk op het gebied van natuurontwikkeling en ook door de beeldentuin hier op te oriënteren (i.p.v. achter een boerderij met zicht op de Hessenpoort) voegt het daar veel meer waarde toe.


  ⚠️ Meld

Reageer