VVD Zwolle heeft twijfels over waarde Festival Zwart

Zwolle – De VVD Zwolle heeft schriftelijke vragen over het collegebesluit waarin het college een voorkeur uitspreekt over de voortzetting van de subsidie voor festival Zwart. De VVD Zwolle mist een raadsevaluatie van het festival en wil met deze vragen aanvullende informatie om gedurende het debat over het collegevoorstel niet slechts een discussie te hebben over scenario’s, maar tegelijkertijd op een goede manier de waarde van Festival Zwart voor de stad te evalueren.

Het College heeft de voorkeur uitgesproken om het festival Zwart in de komende vier jaar te ondersteunen met een jaarlijkse subsidie van € 130.000,- Hoewel het College haar voorkeur, gezamenlijk met nog twee andere scenario’s, nog moet voorleggen aan de raad, komt het besluit van het College voor de VVD Zwolle als een verrassing. De VVD Zwolle heeft herhaaldelijk verzocht om het festival in de raad te evalueren. Dit is echter niet gebeurd, omdat het festival drie jaar de tijd heeft gekregen zichzelf te bewijzen. Nu deze drie jaar om zijn, is het wat de VVD Zwolle betreft gerechtvaardigd het festival in de raad te evalueren, nog voordat er sprake is van het kiezen voor scenario’s over de voortzetting van het Festival Zwart. In deze evaluatie kan de raad zich uitspreken over de relatie tussen de gestelde doelen, de resultaten en de kosten.

Op basis daarvan zouden vervolgens scenario’s ontwikkeld kunnen worden over het al dan niet voortzetten van het festival. Juist nu door het economische zware weer de gemeente de broekriem moet aanhalen en subsidies aan evenementen onder zware druk staan is er een extra reden om eerst raadsbreed het Festival Zwart te evalueren. De VVD Zwolle wil daarom niet slechts een debat over scenario’s maar juist een debat over de manier waarop Zwart in de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders en doelen.

Want daar waar de evaluatie spreekt van de mogelijkheden die Zwart heeft om uit te groeien tot een festival van landelijke allure en een potentie tot het aantrekken van meer bezoekers, heeft de VVD Zwolle op z’n minst twijfels bij de zogenaamde mediawaarde en groeipotentie van het festival.

De editie 2010 heeft slechts op 1 onderdeel, namelijk ‘menschen im hotel’ landelijke media-aandacht gehaald. En 20 % groei van het aantal bezoekers staat in een scheve verhouding tot de totale kosten en investeringen van gemeentelijke en provinciale middelen.

Om op een goede manier het debat te voeren over het al dan niet voortzetten van het festival Zwart heeft de VVD Zwolle de volgende vragen, die ze graag beantwoord ziet voor de behandeling van het onderwerp in de raad:

1. wat is de omvang van de mediawaarde (kosten voor het plaatsen van betaalde advertenties en uitingen in landelijke dagbladen) van de door Zwart gegenereerde landelijke publiciteit afgezet tegenover de mediawaarde van andere festivals en evenementen in Zwolle;

2. in hoeverre scoort Zwart in het behalen van bezoekersaantallen ten opzichte van andere culturele festivals in de provincie zoals Deventer op Stelten en Grenswerk in Enschede;

3. hoe ligt vervolgens de verhouding tussen de geïnvesteerde publieke middelen en de bezoekersaantallen van Zwart ten opzichte van eerder genoemde festivals in Overijssel;

4. waarom hanteert het college bij haar voorkeursbesluit dezelfde doelstellingen als drie jaar geleden a. moet daaruit worden afgeleid dat deze doelstellingen in de afgelopen drie jaar nog niet gehaald zijn;

5. op basis van welke kritische succesfactoren schat het college in dat dezelfde doelen in de komende vier jaar welk gehaald kunnen worden.

Namens de VVD Zwolle
René de Heer  

Artikel delen:
Reacties 8
 1. ik vind persoonlijk dat de gemeente best subsidies mag verstrekken aan evenementen, maar dan dienen deze wel gratis bezocht kunnen worden.

  De prijzen bij dit festival zijn ondanks de subsidie dermate hoog, dat het meerendeel van de bezoekers over voldoende inkomen beschikt om de tickets zonder subsidie ook wel te kopen.

  Gratis evenementen die op dit moment niet onderstaand worden/werden:
  – peperbus profspektakel. (niet doorgegaan)
  – straatfestival (evenementen voor de kids niet doorgegegaan)  Maak melding

 2. Even Googlen:
  Deventer op stelten, 14e editie, 130.000 bezoekers ?? 400.000 (2008)
  Grenswerk Enschede, 2e editie, 22.000 bezoekers, ?? 400.000
  Festival Zwart Zwolle, 3e editie, 26.500 bezoekers, ?? 130.000

  Trekt uw eigen conclusies.


  Maak melding

 3. Dit zijn de drie scenario’s:

  Drie verschillende scenario??s:

  Scenario 1 Subsidie voor de komende vier jaar continueren. Inhoudelijke voorwaarden opleggen om het publieksbereik te vergroten.

  Het festival voldoet grotendeels aan de criteria, ook de commissie is overwegend positief. Voor het realiseren van de doelstelling om landelijke bekendheid te krijgen is meer tijd nodig. Ter vergelijking: festival Oerol bestaat bijna 30 jaar, is begonnen met 2.000 bezoekers, en trekt nu over tien dagen 55.000 bezoekers. Festival Zwart krijgt bij continueren van de subsidie de kans om zich te bewijzen. Festival Zwart heeft in drie jaar reeds een groei doorgemaakt en in potentie zijn de ingrediënten voor succes aanwezig. Er is sprake van een onderscheidend concept, een steeds breder wordend netwerk en draagvlak. Met het opleggen van onderstaande aanvullende voorwaarden, wordt een groter en breder publieksbereik verwacht, dat tevens zal leiden tot meer naamsbekendheid. (De organisatie heeft overigens reeds aangegeven dat zij zich hierin kunnen vinden).

  Een brede programmering naast een specifieke programmering.

  De commissie stimulering producties podiumkunsten geeft in haar oordeel aan dat om uit te groeien tot een sterk festival met landelijke allure heldere keuzes nodig zijn. De commissie merkt op dat breed programmeren naast een specifieke programmering een valkuil kan vormen. Het festival lijkt nu wat op twee gedachten te hinken: bijzonder én breed toegankelijk. De commissie adviseert de gemeente hier een keuze in te maken.

  Een brede programmering zou juist heel goed moeten kunnen bestaan náast een originele en vernieuwende programmering voor een meer specifiek publiek. Het college onderschrijft het uitgangspunt dat een originele en vernieuwende programmering nodig is om landelijke uitstraling te krijgen; met een originele programmering onderscheidt het festival zich van andere en zal dit eerder een landelijk publiek trekken. De kern van het festival, o.a. de routes en de bijzondere locatievoorstellingen. Kwaliteit en originaliteit dienen belangrijke uitgangspunten zijn. Daarnaast wenst het college wel dat ZwArt een festival is dat voor iedereen toegankelijk is, en eveneens (op onderdelen) een meer laagdrempelig karakter krijgt. Hiervoor kan de bredere (rand)programmering zorgen. Ook zorgt nu juist die brede programmering voor een echte festivalsfeer.

  Er zal een goede balans gevonden moeten worden tussen de verschillende programma-onderdelen; er is voldoende vertrouwen in de organisatie dat zij deze zullen (blijven) vinden. Het een kan juist het ander versterken. De brede programmering trekt wellicht een wat andere doelgroep (lokaal/ regionaal); deze doelgroep zou juist verleid moeten worden om kennis te maken met ook de meer bijzondere en vernieuwende programmering zoals de kunstroutes, waar in eerste instantie juist een meer specifiek (landelijk) publiek op afkomt.

  De festivalorganisatie geeft in haar evaluatie aan dat het huidige concept een maximum opnamecapaciteit aan bezoekers kent. Het is begrijpelijk dat het specifieke programma zoals de routes en de locatievoorstellingen een beperkt bezoekersaantal kan ontvangen, maar juist een goede combinatie van breed en specifiek programmeren kan naar het idee van het college wel een verdere toename van bezoekersaantallen veroorzaken.

  Het centrale thema meester-gezel-leerling verder doorvoeren ook in de brede randprogrammering

  Zowel de commissie als de festivalorganisatie twijfelen over de meerwaarde van een inhoudelijk thema. In ieder geval komt dit inhoudelijke thema (zoals dit jaar ⤽Over de Schoonheid⤝) naar buiten toe onvoldoende uit de verf. Het meester-gezel- leerling concept is uniek en biedt vele mogelijkheden. Het College staat achter dit concept, en is van mening dat dit concept op zichzelf al sterk genoeg is om als thema te beschouwen. Het meester-gezel-leerling concept zou naar het idee van het college nog breder doorgevoerd kunnen worden in de totale programmering. Juist ook in de randprogrammering kan dit concept worden toegepast. Op die manier kunnen de verschillende programmaonderdelen meer met elkaar verbonden worden en meer eenheid uitstralen.

  Samenwerkingsverbanden verder uitbreiden

  Steeds meer organisaties (onderwijs, instellingen, ondernemers etc) raken organisatorisch betrokken bij het festival, waardoor het draagvlak in de stad groter wordt. Het voorbeeld van de samenwerking in 2010 met Odeon-de Spiegel en de Fundatie rondom Jan Fabre of het etalageproject met verschillende winkeliers zijn goede voorbeelden van samenwerkingsverbanden die verder uitgebreid zouden moeten worden. Naast een nog steviger samenwerking met het onderwijs, de culturele instellingen, de horeca en de ondernemers in de binnenstad ziet het college graag een samenwerking tussen de evenementen onderling. Deze samenwerking zou met name tot uiting kunnen komen in de brede programmering, dat voor een hoger publieksbereik kan zorgen. In alle hoeken en gaten in de binnenstad zou de culturele beleving tijdens het festival op de bezoekers af moeten komen.

  Een eerste stap in samenwerking met andere evenementen is in 2010 al gezet (Zwart, Straattheaterfestival, Vertelfestival, Boekenmarkt, Odeon Buitengewoon, Zwolle Culinair en Gedichten aan de Melkmarkt). Deze organisatoren hebben elkaar gevonden en zien het belang van samenwerking in. Met name eerst in het kader van marketing worden verdere stappen gezet; vanaf 2011 willen deze verschillende evenementen met behulp van Zwolle Marketing meer gezamenlijk naar buiten treden. Deze samenwerking kan verder worden uitgebouwd en zal als opgave kunnen worden meegegeven aan festival Zwart.

  Scenario 2 Subsidie beperken. Festival Zwart een bezuinigingstaakstelling mee geven van ?? 30.000,–

  Het budget voor festival Zwart bedraagt ongeveer ?? 130.000 euro per jaar. In het kader van de bezuinigingen zou hiervan een deel, (max ?? 30.000,–) kunnen worden ingeleverd. Een structurele bezuiniging kan op verschillende manieren ten uitvoer worden gebracht.

  a. Jaarlijks festival organiseren met minder budget. Per jaar zou dan nog ?? 100.000,– gemeentelijke subsidie beschikbaar zijn voor de organisatie van het festival. Een verlaging van het budget zal grote consequenties hebben voor het huidige concept en de kwaliteit van het festival. Een bezuiniging vanuit de gemeente zal naar verwachting de organisatie dubbel zo hard treffen, gezien de verwachting dat de Provincie, net als een aantal fondsen, het budget in navolging van de hoofdsubsidiënt eveneens naar beneden zal bijstellen. De verschillende programmaonderdelen van het festival hangen nauw met elkaar samen, zijn aanvullend aan elkaar en vormen gezamenlijk het totaalconcept. Uit een goed doordacht concept kan niet zomaar een onderdeel worden geschrapt. Een organisatie wil kwaliteit kunnen blijven bieden, de samenhang moet behouden blijven. Er zal bij een aanzienlijk lager budget een ander concept gevraagd moeten worden. De verwachtingen van grote publieksaantallen en naamsbekendheid moeten daarmee eveneens worden bijgesteld.

  b. Eens per twee jaar het festival organiseren. Er zou dan voor de organisatie van het tweejaarlijkse festival een gemeentelijke subsidie beschikbaar zijn van ?? 200.000,– . Door de extra ruimte binnen het budget kan in het jaar waarin het festival plaatsvindt een sterker programma worden geboden. Of er zou in het tussenliggende jaar een activiteit georganiseerd kunnen worden in het kader van de herkenbaarheid en het vast willen blijven houden van de bezoekers. Wanneer voor dit scenario gekozen wordt, kan Zwart een volwaardig festival blijven. Het kan daarentegen wel wat nadelige effecten hebben op de herkenbaarheid, de profilering en op het draagvlak, alhoewel het voorbeeld van de, eveneens door ArtEz opgerichte, tweejaarlijkse ModeBiennale in Arnhem geen aanleiding geeft hiervan uit te gaan.

  Binnen dit scenario zouden de voorwaarden genoemd onder scenario 1 eveneens van toepassing gesteld kunnen worden.

  Scenario 3 Subsidie afbouwen.

  Een derde scenario is het geheel stopzetten van de subsidie aan festival Zwart. Vervolgens kan besloten worden om wel of niet te kiezen voor een alternatief festival.

  Consequentie van stopzetten van subsidie aan festival Zwart is dat Zwolle geen meerdaags cultureel festival meer kent waarmee Zwolle zich kan onderscheiden. Het zou een verschraling van het culturele aanbod betekenen. Zwart maakt na drie edities een wezenlijk onderdeel uit van het productieklimaat in Zwolle.

  Een nieuw festival zal opnieuw draagvlak moeten creëren, zowel binnen het culturele veld, als ook bij sponsoren, fondsen en bezoekers. Ook bij een nieuw festival kost dit tijd.

  Risico??s

  Het festival is sterk afhankelijk van inkomsten uit subsidies en fondsen. De andere subsidiënten volgen de ontwikkelingen binnen de gemeente op de voet. Wanneer de gemeente voornemens is te bezuinigen op de subsidie, zullen anderen naar verwachting volgen.

  De Provincie is zeer enthousiast over festival Zwart; het is zelfs een van de fundamenten van het Provinciaal festivalbeleid. De Provincie heeft een subsidie toegezegd tot en met 2012 ter hoogte van ?? 150.000,– op basis van het huidige concept. Een wijziging in subsidiëring vanuit de gemeente kan leiden tot het stopzetten van de subsidie door de Provincie.

  Aangezien de organisatie noodgedwongen al is begonnen met de voorbereidingen van het festival 2011, zou het aanbevelenswaardig zijn mogelijke consequenties voor het subsidiebudget pas in te laten gaan ná de editie van 2011.

  Financiën

  Het budget van ?? 130.000,– staat structureel op de begroting.
  De totaalbegroting van het festival bedraagt ongeveer ?? 550.000,–.

  Vervolg

  Afhankelijk van het gekozen scenario zal de organisatie gevraagd worden een plan in te dienen.  Maak melding

 4. @ Dame, op 8 oktober 2010 om 17:11

  Volgens mij mist er een nulletje bij Enschede of anders begrijp ik je volgens mij verkeerd. Zoals het er nu staat is Enschede duidelijk de afwijkende met maarliefst 18 euro subsidie per bezoeker tegenover 3 euro voor Deventer en bijna 5 euro voor Zwolle. Zou Enschede een nulletje meer hebben bij de bezoekers dan zou het niet 18 euro zijn maar 1,8 euro waarbij Zwolle met ZwArt nogal uit de toon valt.
  Wat is het?


  Maak melding

 5. Ik denk,dat het mogelijk moet zijn,als wij de insteek hanteren om er geen geld aan te verdienen een festival neer te kunnen zetten,waar Zwolle en de provincie trots op kunnen zijn.
  Dus, wel gratis vergunningen en evt. begeleiding van bewaking e.d.
  Maar geen geld naar een een of andere kunstenaar met blablabla!
  Scholen en anderen kunnen een grote bijdrage leveren en hoeven daar geen geld voor te hebben. Wat ik zie, maken kunstenaars gebruik van subsidies en vervolgens zetten zij studenten in om hun plan te verwezenlijken.
  Studenten hebben niets (punten?) en de kunstenaar(s) wel!
  Ook voor de organisatie van het geheel, zijn er volgens mij genoeg vrijwilligers.
  Maar het allerbelangrijkste, alles zal met vrij entree moeten gebeuren,want als westerling heb ik allang gemerkt,dat zwollenaren niet willen betalen voor dit soort aktiviteiten en ik geef ze geen ongelijk.


  Maak melding

Reageer