WVF dreigt met rechter in kwestie dijkverlegging

Zwolle – Enkele weken geleden heeft het college van Zwolle van een aantal particulieren en van wijkvereniging WVF uit Westenholte een zienswijze ontvangen gericht tegen het bestemmingsplan dijkverlegging Westenholte Westenholte c.a. In het kader van de door WVF ingediende zienswijze was het uitgenodigd voor een -uitdrukkelijk als informatief aangeduid- gesprek met de voorzitter van de projectgroep de heer Zoon en enige ambtenaren van waterschap en gemeente. De beleving van dat gesprek was volgens WVF, niet onverdeeld positief. De indruk blijft hangen dat het gesprek toch vooral bedoeld was als “massage” om toch akkoord te gaan met de plannen voor de dijkverlegging, zegt voorzitter Prangsma zondag.

dijkverlegging.jpg
De toekomstige situatie bij Westenholte

De voorzitter wil duidelijk maken dat WVF niet de intentie heeft om de dijkverlegging als zodanig tegen te houden. De bezwaren richten zich vooral tegen de aspecten van de aantasting van open ruimte, volksgezondheid en recreatief medegebruik van het overblijvende gebied tussen nieuwe dijk en Westenholte als gevolg van de verplaatsing/nieuwvestiging van een melkschapenbedrijf. Wat het gezondheidsaspect betreft had naar de mening van WVF na de uitbraak van Q-koorts in Nederland een heroverweging plaats moeten vinden of de toen voorgenomen plannen nog onverkort door konden gaan. Uit de zienswijze heeft WVF laten weten daar de grootst mogelijke moeite mee hebben. Prangsma: "Het is ons een raadsel waarom in het bovenvermelde gesprek door de heer Zoon een GGD-advies werd genoemd waarin zou staan dat het om een “verwaarloosbaar risico” gaat. Dit terwijl de deskundigengroep die in opdracht van het ministerie moet adviseren over de Q-koorts nog weer uitstel heeft gevraagd voor het uitbrengen van hun advies en dat advies ook nu nog niet beschikbaar is."

Brief WVF aan college:

Wij hebben recent informatie ontvangen dat het gemeentebeleid is om biologische agrarische bedrijven voorrang te geven bij de verpachting van gemeentegrond. Dat mag op zichzelf een mooie doelstelling zijn, maar in dit geval zijn bij het “biologisch zijn” van het bedrijf al vraagtekens te plaatsen. Zo vragen wij ons af hoeveel grond een biologisch bedrijf nodig heeft wanneer er 550 schapen moeten zijn (volgens de heer van Assen zelf) om een volwaardig bedrijf te hebben. En hoe biologisch het bedrijf kan zijn op de beschikbare gronden.

Wij vragen ons ook steeds meer af of het gegeven dat het melkschapenbedrijf feitelijk als nevenbedrijf wordt uitgeoefend, rechtvaardigt dat de reeds lang gevestigde agrariërs hun gepachte grond wordt ontnomen en zo hun bedrijfsvoering moeilijker of onmogelijk wordt gemaakt.

Om de gronden voor het te verplaatsen bedrijf beschikbaar te kunnen stellen zijn immers de pachtcontracten met andere agrarische bedrijven, waaronder reeds lang bestaande rundveebedrijven, niet verlengd. Deze bedrijven komen daardoor in grote problemen en het is de vraag of de gedeeltelijke compensatie door  verpachting van andere stukken grond voor een korte termijn (van soms mindere kwaliteit) voldoende is. Daardoor is hun bestaanszekerheid er uiteraard niet beter op geworden.

Bijkomend probleem is dat de wijkvereniging WVF gronden die zij al jaren lang (kortdurend) pacht van de gemeente om de pony’s van de Stinsruiters onder te brengen, niet meer ter beschikking krijgt.Met kunst en vliegwerk proberen wij (gelukkig in samenwerking met enkele begripsvolle gemeenteambtenaren) dat gat weer te dichten, maar dat lukt alleen op minder gunstige plekken en uiteraard zonder enige garantie voor de langere termijn.

De vrees, dat wij de Stinsruiters, die een zeer nuttige en opvoedkundig waardevolle functie vervullen voor kinderen binnen Westenholte en ver daarbuiten (Stadshagen, Zwolle-zuid) niet meer in stand kunnen houden, groeit.

In het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken (ruim 950 bladzijden!)  is, zoals wij ook al in onze zienswijze naar voren hebben gebracht, geen enkele motivering of verantwoording terug te vinden waarom de verplaatsing en vergroting van het schapenbedrijf noodzakelijk en verantwoord is.In de bestemmingsplanstukken is niets terug te vinden over de bestuurlijke afweging van alle betrokken belangen. Zelfs het belang van de melkschapenhouder wordt als zodanig niet tegen het licht gehouden. In het gesprek met de heer Zoon werd opgemerkt dat de agrarische bouwkavel die in het bestemmingsplan is opgenomen ten behoeve van de verplaatsing van het schapenbedrijf ook voor een ander agrarisch bedrijf zou kunnen worden gebruikt. Dat is een merkwaardige stelling te noemen.

De gemeente zou naar onze mening nooit op het idee zijn gekomen om een agrarisch bouwperceel in dit open gebied te leggen wanneer er geen probleem was met een schapenbedrijf.Naar onze mening is de aantasting van het open gebied zelfs strijdig met het structuurplan 2020! Ondertussen heeft u van enkele initiatiefnemers een alternatief plan ontvangen waarin geprobeerd wordt om een alternatief te bieden voor het gebruik van de agrarische gronden tussen Westenholte en de verlegde dijk, anders dan het door de gemeente voorgestelde gebruik ten behoeve van een melkschapenbedrijf.Het dagelijks bestuur van de wijkvereniging WVF vindt dit een sympathiek plan dat nadere uitwerking verdient. Voor de volledigheid voegen wij het plan als bijlage bij deze brief. 

De wijkvereniging WVF erkent het belang van de dijkverlegging in enigerlei vorm. Dat betekent echter niet dat andere belangen zonder enige kenbare afweging opzij gezet kunnen worden.De noodzaak van verplaatsing van de schapenhouderij -overigens noodzakelijk geworden door een ruimere vorm van dijkverlegging dan in de Planologische Kernbeslissing was opgenomen- betekent nog niet dat dit alleen binnen het plangebied kan of moet. Het toevallig in bezit hebben van grond door de gemeente mag daarin niet leidend zijn, maar het heeft er alle schijn van dat dit wel zo is gebeurd. De geluiden die ons hebben bereikt over de verdere procedure rond de dijkverlegging doen ons veronderstellen dat er geen hoorzitting zal komen voor de indieners van zienswijzen. Het informatieve gesprek met de heer Zoon was uitdrukkelijk niet als zodanig bedoeld. 

Gezien de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om haar burgers voldoende te betrekken bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen en de inmiddels ontstane tijdnood vragen wij u indringend om op de kortst mogelijke termijn een informatieve bijeenkomst te beleggen voor alle bewoners van Westenholte en omstreken waarbij ook wordt ingegaan op de vele vragen zoals hierboven en in de zienswijze genoemd.

Wij willen graag tekst en uitleg voordat de bestemmingsplanprocedure tot besluitvorming in de gemeenteraad leidt. Bij voorkeur zou de bedoelde bijeenkomst gehouden moeten worden in het Anker om bewoners zo goed mogelijk in staat te stellen kennis te nemen van de plannen en de achtergronden van de besluitvorming. Komt een fatsoenlijke dialoog over dit onderwerp niet op gang dan rest ons slechts de gang naar de bestuursrechter wanneer u bij de vaststelling van het bestemmingsplan op de kennelijk onvoldoende doordachte weg voortgaat.    Met vriendelijke groeten,

Th.J. Prangsma Voorzitter wijkvereniging WVF

=============

Oproep en vragen aan de gemeenteraad en B&W Zwolle vanuit de buurtschap Zalkerveerweg en Zalkerdijk Westenholte i.v.m. besluitvorming over invulling Plan Dijkverlegging (bestemmingsplan, ontheffingen, vergunningen) Aanleiding/uitgangssituatie:

 1. tweede kamerbesluit dijkverlegging Westenholte (Ruimte voor de Rivier); uitwerking plan leidt tot drie varianten die allen voldoen aan de PKB: tracé A (verplaatsing schapenbedrijf Van Assen niet nodig), tracé B (met verplaatsing Van Assen, 1 cm extra waterstandverlaging) en tracé C (met verplaatsing Noordman aan de noordwest kant van het gebied)

 

 1. mede vanwege vrijwillige aanbieding Van Assen om verplaatst te worden wordt blijkbaar gekozen voor tracé B (o.i. is 1 cm extra waterstandverlaging geen argument omdat tegelijkertijd ook het project ‘uitdieping winterbed IJssel’ is gestart)

 

 1. m.b.v. algemene middelen (provincie, waterschap, gemeente) worden ontwerpen gemaakt en procedures gestart voor verplaatsing Van Assen naar groengebied Westenholte, Zalkerveerweg; in de plannen en vergunningprocedures is niet alleen sprake van verplaatsing, maar ook van uitbreiding (van 350 naar 550 melkschapen); m.a.w. nieuwbouw.

 

 1. inmiddels grootschalige uitbraak Q-koorts, ruiming van geitenbedrijven, besmetting van schapenbedrijven, richtlijn van min. VROM om geen geiten/schapen bedrijven meer te situeren nabij woonkernen. RIVM waarschuwt tegen toekomstige nieuwe uitbraken van Q-koorts en andere zoönosen op dit soort bedrijven. Op 29 juni 2010 schrijft min. LNV in een brief aan VNG dat het verbod op uitbreiding van melkgeiten en –schapen bedrijven voorlopig gehandhaafd blijft tot 1 juni 2011. Tweede kamer stelt definitief standpunt m.b.t. Q-koorts en woonkernen uit tot na een grondige studie en evaluatie, dd. 22/11/2010 (brief min. LNV 27/8/2010).

 

 1. pas zeer recentelijk (juni 2010) is aan burgers en omwonenden bekendgemaakt welk tracé gekozen is, hoe de plannen ingevuld gaan worden, en is er gelegenheid voor bezwaar/inspraak/andere zienswijzen; echter de plannen en procedures zijn al zover dat dit o.i. het gevoel geeft nauwelijks een serieuze optie te zijn

 bezwaren:

 1. volksgezondheid: Q-koorts problematiek heeft geleid tot een min. VROM richtlijn om geen nieuwe vestiging c.q. uitbreiding van geiten- en schapenbedrijven nabij woonkernen toe te laten. Op 29 juni 2010 schrijft min. LNV in een brief aan VNG dat het verbod op uitbreiding van melkgeiten en –schapen bedrijven voorlopig gehandhaafd blijft tot 1 juni 2011. De gemeente Zwolle gaat hier dwars tegenin door een schapenbedrijf te verplaatsen naar de Zalkerveerweg, dus dichter tegen Westenholte en Stadshagen aan, en tegelijkertijd dit bedrijf de vergunning te geven verder uit te breiden. De projectgroep schermt met een deskundige van de GGD die zegt dat Q-koorts geen serieus bezwaar is. En wat dan te denken van de waarschuwingen en richtlijnen van RIVM en VROM? Is de GGD al verder dan de deskundigen commissie ingesteld door de tweede kamer die pas op 22/11/2010 kan rapporteren? O.i. neemt de gemeente/provincie met dit plan een onverantwoordelijk groot risico voor de volksgezondheid in de genoemde woonkernen met tienduizenden burgers. En ook een groot financieel risico bij alsnog verplaatsing van dit bedrijf bij nieuwe uitbraken van een besmettelijke ziekte of ander Rijksbeleid. O.i. zou een dergelijk bedrijf helemaal niet meer gevestigd moeten zijn binnen de besmettingscirkel van duizenden burgers en recreanten, en is ‘het proces dijkverlegging’ een unieke kans om dit risico uit de woonomgeving te bannen.

 

 1. landschappelijk schoon: Het groengebied Westenholte is dusdanig waardevol dat de structuurplan Zwolle 2020 aangeeft dat hier geen nieuwe bedrijfsvestiging mogelijk is. Nu gaat men dwars tegen eigen beleid in door dit schapenbedrijf een nieuwe plaats te geven aan de Zalkerveerweg. Recent is de familie Saris een de oorspronkelijke vergunning geweigerd voor het plaatsen van een kleine garage op basis van het argument ‘landschappelijk schoon’. En nu plaats de gemeente Zwolle wel een compleet bedrijf met grote stallen nieuw in datzelfde gebied. Ieder weekend genieten honderden mensen van het rondje Zwolle en van het ruime uitzicht vanaf de dijk op dit groengebied. Straks zal dit niet meer mogelijk zijn, want rijdend van boerderij IJsselstein (Noordman) naar de vogelkijkhut Vreugderijkerwaard ziet men straks links geen groengebied meer maar een nieuwe boerderij met meters hoge grote stallen; even verder wordt het uitzicht belemmerd door het geplande landgoed. Waar blijft de openheid en het uitzicht? Het gebied heeft voor Zwolle een belangrijke recreatieve functie. Waar blijft de beleving van de recreant van groen en ruimte en koeien?

 

 1. cultuurhistorie: Het groengebied Westenholte is rijk aan cultuurhistorie. De Zalkerdijk is als dijk voor de bescherming van Salland tegen de voormalige Zuiderzee een van de oudste dijken van Nederland. De huidige ‘kolk van Nijboer’ getuigd van een vroegere dijkdoorbraak (in en rondom die kolk komt de zeldzame waterspitsmuis voor). De Zalkerveerweg is een historisch voorbeeld van een zgn. kopakkerweg. Kunnen de dijk en de wegen het toenemende vrachtverkeer (aan- en afvoer van schapen, melk, voer, mest) allemaal aan? Het gebied zelf werd cultuurhistorisch bezien ‘bevolkt’ door tientallen koeien van vele kleine boerenbedrijven. Momenteel zien we in het gebied al steeds meer schapen. In de geplande situatie zou dit alleen nog maar toenemen (550 schapen extra) en zullen de koeienbezitters verder teruggedrongen worden (verlies van pachtgronden aan Van Assen). Deze ontwikkeling is ongewenst, de cultuurhistorie moet behouden blijven en versterkt worden. In aansluiting met het buitendijks geplande Voerman landschap zou dit een mooi geheel kunnen vormen (op de schilderijen van Voerman van het toenmalige IJsselgebied is geen schaap te bekennen …)

 

 1. procesgang: Vanaf het allereerste begin is er door de projectgroep gesproken/onderhandelt met alleen de ondernemers Knol (fulltime veehouder die gaat verplaatsen naar gemeente Wijhe) en Van Assen (parttime schapenhouder, verplaatser vanwege keuze voor tracé B). Andere ondernemers in het gebied (er zijn nog twee fulltime veehouders) en andere belanghebbenden zijn niet gehoord. Dezen zijn niet tegen de dijkverlegging als zodanig, maar voelen zich wel bedreigd in hun belangen door de gevolgen van het plan en zeker door de manier zoals het nu ingevuld wordt. Er zijn wel informatieavonden gehouden, maar exacte keuzes konden daar nog niet gegeven worden en vragen naar exacte data werden steeds doorgeschoven naar ‘later bij het definitieve ontwerp’. Pas in juni 2010 is men met dit ‘definitieve ontwerp’ naar buiten gekomen, en vanwege tijdsdruk lijken we haast voor een voldongen feit te staan. De vele ingediende bezwaren/zienswijzen geven aan dat er ‘iets’ niet goed is gegaan, en in de buurt heerst hierdoor momenteel veel commotie (onrust, met dreigend verlies van naoberschap).

 

 1. onderhandelingswijze en gang van zaken: O.i. is men op een heel vreemde manier tot de huidige situatie gekomen. Bedrijf Knol moest verplaatsen, dat was vooraf duidelijk. Knol is geld geboden, en deze heeft elders een ander bedrijf weer gekocht. Tot zover normaal. Echter met Van Assen is een deal gemaakt met verplaatsing naar iets dat er niet is (een bedrijfslocatie aan de Zalkerveerweg). Hoe kan dat? Dat moet de hele planvorming dus heel erg gestuurd hebben, en wel op een onnatuurlijke manier. Creëren van een nieuwe bedrijfslocatie op een plek die in strijd is met het gemeentelijk beleid in het structuurplan 2020 (en intussen ook met VNG- en Rijksbeleid i.v.m. Q-koorts) is dus een voorop gezet doel geweest. O.i. is dat onjuist en in strijdt met de normale gang van zaken in dergelijk processen. Een en ander blijkt al uit het feit dat het laatste jaar andere pachters grond is ontnomen t.b.v. een nog goed te keuren toekomstige situatie. En dan hebben we het nog niet eens over het inzetten van (veel) algemene middelen (geld, brochures, ontwerpen, vergunningen) voor een individuele ondernemer…

 

 1. omgang met ingediende bezwaren/zienswijzen: met de indieners van bezwaren wordt momenteel een serie van informele 1-op-1 gesprekken gehouden. Wat daarvan de status is, is onbekend (ze worden ‘informeel’ genoemd), maar er wordt nogal wat druk uitgeoefend op de individuen: ‘te laat om nu nog te veranderen’, ‘inspraak mogelijk geweest op informatieavonden’, ‘er zaten buurtbewoners in de begeleidingsgroep’. Echter: 1. dit ‘te laat’ wordt veroorzaakt door het tijdsschema van de projectgroep; 2. op de informatieavonden kon er nog niet gesproken worden over een definitief ontwerp (pas dan is een inspraak mogelijk is steeds gezegd), zeer recent is die informatie beschikbaar; en 3. een begeleidingsgroep heeft geen formele informatie en inspraak taak, in ieder geval hebben de groepsleden dit niet zo opgevat.

 Standpunt:

 1. GGD kan over de Q-koorts niet oordelen, aangezien de deskundigen commissie ingesteld door het min. LNV er nog niet uit is. Onafhankelijk welke deskundige de GGD (dient een gemeentelijk belang) naar voren haalt, is de landelijke richtlijn en trend m.b.t. Q-koorts: verbod op uitbreiding, risico’s serieus nemen, voorkomen is beter dan genezen, geen risico nemen met het ook op onzekerheden in de toekomst. Nu al lopen er in het gebied vele schapen; met de geplande 550 schapen erbij gaat het aantal tegen de 1000 belopen. Risico’s zullen in deze totaliteit beoordeeld moeten worden. Bij de buurtbewoners en de burgers van Westenholte leeft er een grote angst tegen het dichterbij komende risico van Q-koorts. En daarom willen we geen (uitbreidend) groot schapenbedrijf (dichter) bij de bebouwde kom.

 

 1. de openheid en het landelijk karakter van het groengebied Westenholte dient beschermt te blijven (voor ons zelf, voor het uitloopgebied van Stadshagen, en voor het rondje Zwolle).

 

 1. vanuit cultuurhistorisch oogpunt is dit altijd een koeiengebied geweest. Dat dient zo te blijven. Dus niet volbouwen met een nieuwe boerderij en grote stallen en het gebied ‘bevolken’ met (550) schapen. Een plan ontwikkelen rondom ‘koeien’ is mogelijk, en wij willen daar graag (samen met de projectgroep) invulling aan geven.

 

 1. de tracé keuze moet opnieuw bezien worden, nu het nog kan; is tracé B echt zo veel zwaarwegender dan tracé A? Er kan ook gekozen worden voor tracé A (zeker nu met de samenloop met het project uitdiepen van de IJssel) en dan zijn heel veel bovengenoemde problemen en commotie van de baan. Overigens missen wij volledig de verantwoording van de keuzes voor tracé B en tegen tracé A in het bestemmingsplan. Wat zijn de voors en de tegens; welke kosten horen bij deze keuzes? Tegen de dijkverlegging als zodanig (Ruimte voor de Rivier i.v.m. klimaatsverandering) zijn geen bezwaren.

 

 1. in de procesgang en behandeling van de bezwaren dient meer tijd genomen te worden voor informatie en het horen van alle belanghebbenden. En dan ook echt ‘horen’ en ‘alle belanghebbenden’; niet als lastposten, maar als belanghebbenden.

 

 1. Bestaande levensvatbare bedrijven mogen niet in gevaar gebracht worden en moeten (waar nodig) versterkt worden. Indien ze in het gebied niet meer passen (bijvoorbeeld i.v.m. de volksgezondheid) moeten ze geholpen worden met verplaatsing naar elders.

  Alternatieven/plan:

 1. dit alternatief plan gaat ervan uit dat plaatsing van Q-koorts gevoelig bedrijf nabij de woonkernen van Westenholte en Stadshagen i.v.m. de volksgezondheid en de ruimtelijke kwaliteit niet doorgaat. Dit alternatief plan geeft een invulling voor het gebied dat de aantrekkelijkheid ervan vergroot en de levensvatbaarheid van bestaande bedrijven versterkt.

 

 1. vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het gebied een koeiengebied. Dat kan geaccentueerd worden door het gebied te ontwikkelen tot een ‘koeienmuseum’. In samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdieren wordt in het gebied plek gegeven voor per zeldzaam ras een groep (6-10) koeien, zoals MRIJ, brandrood rund, lakenvelder, blaarkop, witrik, fries roodbont. Zwolle zal hiermee goed kunnen scoren, en het rondje Zwolle krijgt hiermee nog meer diepgang. De diverse rassen worden eigendom van diverse particulieren in het gebied, die daarbij zullen samenwerken in een op te richten stichting. Kennis en middelen zijn aanwezig in het gebied. Deze stichting organiseert het beheer, publiciteit, en (eventueel) educatie. Een koeienmuseum in niet alleen in overeenstemming met de cultuurhistorie, maar sluit landschappelijk ook naadloos aan op het Voerman landschap en op de begrazing met runderen in de Vreugderijkerwaard. 

 

 1. vanuit Zwolse zorginstellingen is al enige tijd een extra vraag naar plaatsen voor dagbesteding op een zorgboerderij en/of in het groen/natuur. Ook het gebied groengebied Westenholte/Vreugderijkerwaard is daarbij een optie. Er zijn meerdere plekken waar dit een plaats zou kunnen krijgen. Beheer van het ‘koeien museum’ op de zorgboerderij zou prima te matchen zijn.

 

 1. het gebied leent zich bij uitstek voor allerlei educatieve activiteiten; boerderijen, natuur, water, koeienmuseum. Activiteiten kunnen georganiseerd worden om Zwolse scholen en andere groepen hierover een lesprogramma aan te bieden. Op bestaande bedrijven of op de zorgboerderij kan dit een plaats krijgen.

 

 1. genoemde ontwikkelingen kunnen prima aansluiten bij de wens van de gemeente Zwolle om het gebied meer een recreatieve functie te geven (uitloopgebied Stadshagen, rondje Zwolle).

 

 1. door bovenstaande alternatieven (gedeeltelijk) te plaatsen bij bestaande bedrijven kan de levensvatbaarheid hiervan versterkt worden.

 

Extra aanleiding voor dit alternatief plan:

 1. het natuurgebied de Vreugderijkerwaard is een van de parels van oorspronkelijke uiterwaarden in Nederland (rivierduinen, stroomdalflora reservaat, ecosysteem in meestromende nevengeul) en trekt daarmee veel landelijke aandacht en bezoekers. Begrazing met runderen is een van de motoren achter deze kwaliteit. Echter momenteel overwinteren er zoveel ganzen in het gebied dat er jaarrond niet meer voldoende runderen te voeden zijn (in plaats van jaarrond 40/50 runderen, gaat het naar ’s winters 25 en ’s zomers 50/60 runderen). Winterstalling lijkt dus noodzakelijk te worden. Deze winterstalling zou prima te combineren met een zorgboerderij, naast de stalling voor het koeienmuseum.

 

 1. ook zijn vanuit de zorgboerderij onderhoud werkzaamheden te organiseren zijn t.b.v. het natuurgebied Vreugderijkerwaard en het groengebied Westenholte.

 

 1. in het huidige ontwerp is een veel te klein gebied opgenomen als hoogwatervluchtplaats voor de runderen uit het natuurgebied de Vreugderijkerwaard. De ruimtes van het koeienmuseum en de zorgboerderij kunnen dit probleem oplossen.

 

samenvatting;

 1. grote bezwaren zijn er tegen de geplande invulling van de situatie na de dijkverlegging, met name tegen de komst van een groot schapenbedrijf dicht bij de bebouwde kom.
 2. deze bezwaren zijn inhoudelijk, m.n. volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie; de volksgezondheid is hierbij het allerbelangrijkst.
 3. ook zijn er grote bezwaren tegen de procesgang, tegen de gang van zaken, en tegen de behandeling van bezwaren .
 4. een alternatief plan is mogelijk en kan door de buurtgemeenschap ingevuld worden.

 

vragen voor de raadsleden:

 1. Heeft de gemeenteraad van Zwolle kennis genomen van de door het ministerie van VROM vastgestelde richtlijnen in zake nieuwe vestigingen, verplaatsingen, uitbreidingen van geiten-en schapenbedrijven? Kent de gemeente Zwolle het schrijven van het min. LNV aan de VNG inzake een verbod van uitbreiding van bedrijven nabij woonkernen.
  O.i. gaan de huidige plannen voor deze verplaatsing en uitbreiding (van 350 naar 550) hier lijnrecht tegen in. De woonkernen Westenholte en Stadshagen komen in dit plan voor een groot deel binnen de besmettingszone van dit bedrijf te liggen. Ook wandelaars, trimmers, fietsers (zelfs rondje Zwolle) liggen op de route.(Bedrijf Van Assen is nu gesitueerd aan het eind van een doodlopende weg, tegen de IJsseldijk.)
  Het R.I.V.M. sluit bovendien meerdere uitbraken van andere zoönosen (naast Q-koorts), bij dit soort bedrijven in de toekomst niet uit. Verplaatsingen van reeds bestaande bedrijven moet  de komende jaren overwogen worden. Een scenario van verplaatsing na verloop van tijd is dus voorstelbaar.
  Graag vernemen wij Uw interpretatie van betreffende richtlijnen in zake deze verplaatsing en uitbreiding-/nieuwbouwplannen.

 

 1. Wat is de mening van de Raad over de deskundigheid en objectiviteit van de door de G.G.D. gegeven informatie over Q-koorts en andere niet uit te sluiten uitbraken van zoönosen bij dit soort bedrijven. (Ook over zaken als bouwstop en grootschaligheid worden meningen geventileerd c.q. opgedrongen, die niet met de waarheid stroken.) Een uitspraak van minister Verburg, die veel aangehaald word is "Volkszondheid gaat voor alles". Haar eigen ministerie is pas op 22/11/2010 klaar met de standpuntsbepaling inzake Q-koorts en RO. Wij attenderen U op de voorlichting van andere overheidsinstanties zoals R.I.V.M. / V.R.O.M. / K.I.Z.A. TV uitzending Zembla van dec. 2009, TV uitzending Netwerk 20 juli 2009, TV uitzending N.O.V.A. 30 okt. 2009.
  Vindt U niet dat als dit plan straks gepresenteerd gaat worden, de bewoners  van Westenholte en  Stadshagen (misschien wel alle Zwollenaren, i.v.m. rondje Zwolle)
  een objectievere en uitgebreidere voorlichting moeten hebben?

 

 1. Wil de gemeenteraad Zwolle advies inwinnen van de ministeries van VROM en LNV en het RIVM en de VNG over de risico’s i.v.m. de volksgezondheid van de huidige voorgenomen verplaatsing en uitbreiding van een grootschalig schapenbedrijf en zal de gemeente de burgers informeren over deze risico’s?

 

 1. Vindt de gemeenteraad Zwolle de landschappelijke kwaliteit van het groengebied Westenholte belangrijk? En is de gemeente van mening dat deze minimaal niet achteruit zal gaan met de voorgenomen inplaatsing van een groot schapenbedrijf met grote stallen?

 

 1. Vindt de gemeenteraad Zwolle de cultuurhistorie van het groengebied Westenholte belangrijk? En is de gemeente van mening dat deze versterkt kan worden door het door ons gepresenteerde alternatieve plan.

 

 1. Vindt de gemeenteraad Zwolle dat de procesgang rondom de planvorming over (de invulling van het gebied na) de Dijkverlegging Westenholte ‘netjes’ is verlopen? Met name het informeren van betrokkenen na de definitieve keuzes. Is daar voldoende tijd voor genomen? Zijn alle belanghebbenden gehoord? Is er voldoende tijd voor het maken van bezwaren geweest, en worden deze bezwaren serieus behandeld? Wat is uw mening over de status van informele (beïnvloeding) gesprekken?

 

 1. Is de deal met Van Assen over ‘verplaatsen naar iets dat er niet is’ naar uw mening een normale gang van zaken? Hoe is dit te verantwoorden? Hoe heeft dat de planvorming beïnvloed?

 

 1. Staat de gemeenteraad nog steeds achter de huidige tracé keuze? Een andere keuze was mogelijk geweest en dan was een heel groot deel van de huidige problematiek niet aan de orde geweest. Kan men alsnog terugkomen op eerder gemaakte keuzes?

 

Wil de gemeenteraad ons de tijd geven om genoemd alternatief plan verder uit te werken? O.i. kan dit vrij snel omdat bepaalde onderdelen al in een vergevorderd stadium zijn. Kunnen er vanuit het projectbudget gelden vrijgemaakt worden voor deze uitwerking?

Artikel delen:
Reacties 22
 1. De wijkvereniging dreigt dus alleen de heer Zoon die schijnbaar bij de gemeente werkt?

  gesprek met de voorzitter van de projectgroep de heer Zoon en enige ambtenaren van waterschap en gemeente

  Succes, maar het kan denk ik heel goed zijn dat waterschap en gemeente enkel opgelegde regels toepassen en willen uitvoeren. Nou ja, als de wijkvereniging iemand anders voor het bankie wil halen hoeft de gemeenschap toch niet te betalen?


  ⚠️ Meld

 2. Dat mensen zich zorgen maken om een eventueel gezondheidsrisico (hoe klein ook) vind ik niet zo gek. Lijkt me van wezenlijk belang. Dat er wat moet gebeuren aan de dijken overal in Nederland is ook duidelijk, samen maken we de stad. Ik hoop dat dat laatste ook geldt voor dit probleem.


  ⚠️ Meld

 3. Ja, ene waterschap enzo hebben juristen in dienst en een pot vol subsidie dus die gaat de strijd wel aan tegen een wijkvereniging………..lekker hoor eten uit de pot *brupB*


  ⚠️ Meld

 4. @ Stadshagenees; Volgens mij moet een gezondheidsrisico in een kort gesprek met de goede persoon makkelijk genuanceerd kunnen worden. Weet toevallig dat WGS zeker wel zo’n iemand heeft.

  Uit de wereld helpen/nuanceren is zeker heel belangrijk! Al was het maar om de kracht van de overdrijven door doorvertellen….bangmakerij terwijl dat misschien niet eens nodig is?

  100 % eens en uitgangspunt lijkt me

  samen maken we de stad. Ik hoop dat dat laatste ook geldt voor dit probleem.

  Jammer als de rechter nodig is en jammer ook als (weet ik niet) hier te vroeg mee gedreigt wordt.


  ⚠️ Meld

 5. Als dit waar is is het natuurlijk wel ernstig….2 instanties die uit ons belastinggeld worden betaald hebben verschillende adviezen/invalshoeken?

  GGD-advies werd genoemd waarin zou staan dat het om een ⤽verwaarloosbaar risico⤝ gaat. Dit terwijl de deskundigengroep die in opdracht van het ministerie moet adviseren over de Q-koorts nog weer uitstel heeft gevraagd voor het uitbrengen van hun advies en dat advies ook nu nog niet beschikbaar is.”

  Da’s toch eigenlijk iets om je de ogen voor uit je pan te schamen?


  ⚠️ Meld

 6. Dat is toch geen artikel meer. Ik vind het onleesbaar. Het is een complete en uitgebreide inspraakreactie of zienswijze en raadsvragen. Zijn er mensen die het hele verhaal hebben gelezen?


  ⚠️ Meld

 7. Helemaal eens, als je wilt dat iets niet gelezen wordt; moet je het zo aanleveren.

  Antwoord? Weiger zelfs de brei van juridische woorden door te spitten.


  ⚠️ Meld

 8. Kijkt dit artikel van RTV Oost geeft de kern prima weer.

  De wijkvereniging van Westenholte in Zwolle maakt zich zorgen over de voorgenomen verplaatsing van een schapenbedrijf naar een plaats vlakbij.

  De bewoners zijn bang dat ze door de verhuizing gevaar lopen op besmetting met Q-koorts. Ook zijn ze bang voor stankoverlast bij ongunstige wind. Het schapenbedrijf moet verhuizen omdat de IJsseldijk wordt verlegd. De nieuwe locatie van de schapenhouder moet nog worden goedgekeurd door gemeente Zwolle.  ⚠️ Meld

 9. Wat een gezeur over die dijkverlegging. Iedereen die hier weer niets mee te maken heeft bemoeid zich ermee. Verleg die dijk of niet, laat van Assen bouwen, zet dat landgoed erneer, geef de fam.Poppe land voor hun ROODbonte koeien (deze horen in het landschap),mensen die bang zijn voor de Q-koorts blijf weg uit dit gebied, laat die waterspitsnuit muis emigreren en laat de wijkvereniging zich druk maken over de kermis en zo. Iedereen blij.
  PS. ik woon midden in dit gebied


  ⚠️ Meld

 10. Jo ik moet van jou verhuizen??Mensen die bang zijn voor de Q-koorts moeten weg blijven uit de buurt.Ik heb een drama meegemaakt in Brabant waar nu nog een familielid ziek is,dan praat je wel anders.En niet zo naar praten over mensen van de wijkvereniging,die doen zoveel voor de gemeenschap.(zit er zelf niet in hoor ).Misschien moet ik samen met die muis van jou wel emigreren.Als er 1 schaap over de dam is.


  ⚠️ Meld

 11. meneer Prangsma als ik dit verhaal lees dan krijg ik het gevoel dat U niet namens WVF maar voor U zelf praat of voor de heer Poppe en ik vraag me ook af als U ooit wel eens op een boerderij bent geweest of bij de Fam. van Assen want ik lees of hoor nu 1 zijde van het verhaal Fam. van Assen MOET weg van wege de dijk verlegging zij hebben er NIET om gevraagd .Bij mijn is sterk hetgevoel dat
  U en Menneer Poppe een persoonlijke hetse tegen Fam van Assen begint ik vind U argumenten dan nog kant nog wal raken en meneer Poppe was toch ook op de hoogte dat hij dat land wat hij pachte kwijt zou raken ik vraag me ook af hoeveel inwoners van westenholte het met U eens zijn Ik vind dat de Fam. van Assen hun biologischeschapenhouderij mag voort zetten aan de zalkerveerweg het zou een meerwaarde voor het gebied zijn beter dan het voermanlandschap waar U het steeds over heeft PS. U denkt toch ook niet dat alle Overheidsinstellingen over 1 NACHT IJS GAAN.
  M. VR. GR. JAAP ZWIERS  ⚠️ Meld

 12. Jaap Zwiers ik ben het met je eens dat de fam v Assen hun boerderij moeten kunnen doorzetten.Ze hebben er niet om gevraagd er weg te moeten.Er moet dan ook een oplossing voor gevonden worden,maar dit mag niet ten koste gaan van de gezondheid van andere mensen. Ik lees net nog Rapport van Mirte Post van de Radbouduniversiteit,dat er nu nog steeds mensen zijn die specialebehandeling nodig hebben vanwege de Q-koorts Zij pleiten dan ook voor om dergelijke bedrijven zover mogelijk van de bewoonde gebieden te vestigen.Ik weet zeker dat de heer Prangsma spreekt namens heel veel mensen uit Westenholte en Stadshagen,want ook een gedeelte van Stadshagen valt onder het bedreigde gebied.Het VROM adviseerd gemeenten geen milieuvergunningen uit te geven tot minimaal 1 Juni 2011.Het blijft buiten kijf dat de familie van Assen zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.Het zijn harde werkers die al veel hebben geinvesteerd en verdienen een goede plek te krijgen.


  ⚠️ Meld

 13. goedeavond wichert ik zou zeggen kijk even op de site van de zwolsecourant daar staat ook de ander kant van het verhaal ik vind dat de gemeente en ander overheidinstellingen geen verwijdt kunt maken ik blijf bij mijn verhaal van de wijkverenining veel lawaai maar wenig wol een wat beteft de Qkoorst alle schapen van de Fam. van assen zijn gezond en inge”ent en de controle op Q koorst is zeer streng dus al die verhalen over Qkoorts zijn allemaal steming makerij
  laat die mensen eerst maar eens kijken hoe het op een boerderij aan toe gaat voor dat je het verhaal over Qkoorts en cetra aanvoert.
  jaap zwiers


  ⚠️ Meld

 14. Jaap ik denk dat de gemeente veel meer ook naar de bewoners van Westenholte toe hadden moeten voorlichten.het bedrijf komt in Westenholte ,maar alle bijeenkomsten waren in Spoolde.Ik persoonlijk denk dat Herman de boel goed voor elkaar heeft,maar doordat er zowel in het blad DE Boerderij als in dagbladen nog steeds wordt gewaarschuwd voor q-koorts en andere nieuwe dierziektes is het toch logisch dat mensen bang worden.Het VROM ,PRVMZ en LNV iedereen doet er aan mee.Dus gemeente stel de mensen gerust.


  ⚠️ Meld

 15. Waarom is iedereen tegen de schapen van van Assen. Er lopen nog veel meer schapen aan de dijk, zelfs vlak bij de heer Aan ’t Rot. Deze worden lang niet zo goed gecontroleerd als op een comercieel bedrijf. Moeten die schapen dan ook weg? Er is land genoeg, ook voor de famillie Poppe, die ook een rendabel bedrijf moet hebben. Roodbonte koeien horen er ook bij en niet dat rare plan van al die andere rassen.
  Ook geen zorgboerderij, maar twee rendabele bedrijven met toekomst.
  Ook geen theehuis erbij, want die is al in ’s Heerenbroek. Als dan ook alle hondenuitlaters hun hond in hun eigen tuin laten schijten en niet op de dijk is dit gevaar van besmetting ook weer weg van het gebied.
  Nog een gevaar zijn de racefietsers die vooral oudere mensen op de fiets schrik aanjagen. Dan zijn er trimmers die denken dat de hele dijk van hun is. Verder zijn er nog natuurliefhebbers die denken dat alle privegrond openbaar is en zich overal mee bemoeien. Dit zijn veel grotere problemen dan het voormekaar maken van twee comerciele bedrijven. Laat spoolde en de dijk a.u.b. een klein beetje agrarisch blijven. Zo niet kun je alles ook volbouwen en een bandweg aanleggen.
  Dan zijn alle problemen uit de wereld.  ⚠️ Meld

 16. O jo, was toch wel een aardig idee

  Ook geen theehuis erbij

  . Konden wij ook eens bij Herman op visite.

  Mooie laatste woorden:

  Laat spoolde en de dijk a.u.b. een klein beetje agrarisch blijven. Zo niet kun je alles ook volbouwen en een bandweg aanleggen. Dan zijn alle problemen uit de wereld.

  Jo, doet het waterschap ook vervelend dan?


  ⚠️ Meld

 17. Jo ik weet niet of je onder je eigen naam post,maar ik post onder wichert.Dit omdat je mijn naam gebruikt(weliswaar verkeerd).Ik ben het erg met je eens,laat Spoolde en de dijk agrarisch blijven.Wat betreft zorgboerderij en theehuis etc weet ik niets van en dat interesseerd mij in eerste instantie ook niet .Alleen als men dit gebied vol gaat bouwen gaat de gemeente in tegen hun eigen beleidsvisie 2020 waarvoor men voor dit gebied een open karater wil houden.Swollwacht heeft daar vragen over gesteld begin dit jaar en alles werd uitgesteld vanwege de Q-Koorts.Er zijn nog nooit antwoorden opgekomen.Nogmaals benadruk ik dat ik vind dat de fam v Assen moet worden geholpen, zij hebben hier immers niet om gevraagd.


  ⚠️ Meld

 18. Verslag Raadsplein:

  De dijkverlegging bij Westenholte is een Koploperproject in het kader van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de rivier. Het project voorziet in een dijkverlegging bij Westenholte om de gewenste waterstanddaling van de IJssel tot stand te brengen. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Bij de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn een groot aantal zienswijzen ontvangen met betrekking tot de verplaatsing/uitbreiding van de biologische melkschapenhouderij. De fracties benadrukten dat ze het principe van Ruimte voor de Rivier ondersteunen.

  Wel werd in gegaan op de zorg van de omwonenden over de vestiging van de schapenhouderij. Met name het risico van Q-koorts is volgens de bewoners groot. Een meerderheid van de fracties concludeerde mede op basis van de rapporten van de GGD dat het een aanvaardbaar risico is. Wel moet er in de fase van vergunningverlening veel aandacht zijn voor preventieve maatregelen. Wethouder Dannenberg zegde toe om de raad nog te informeren over het vergunningverleningtraject. Veder zei de wethouder dat hij nog een keer met de raad wil spreken over de inrichting van de zone in de overgang van stad naar land. Hier liggen veel kansen maar kunnen zich conflicten voordoen tussen natuur, landschap, wonen en (agrarische) bedrijfsvoering.

  Na de bespreking kon de vergadering zich vinden in het voorstel om het onderwerp te agenderen voor de besluitvormingsronde-A op 6 december 2010.  ⚠️ Meld

Reageer