Werkgroep Park de Wezenlanden boos op wethouder

Zwolle – De werkgroep Omwonenden Park de Wezenlanden heeft wethouder Dannenberg laten weten niet in te gaan op de uitnodiging aan de leden van de klankbordgroep voor een nieuwe bijeenkomst op 12 oktober rond de komst van een paviljoen van 600 m2 bruto vloeroppervlak.

In een brief aan de wethouder gedateerd op 9 oktober 2010 geeft de werkgroep aan dat een nieuwe bijeenkomst geen enkele zin heeft, mede gezien het feit dat de overgrote meerderheid (25 van de 27) van de omwonenden in de laatste bijeenkomst op 7 juli jl, maar ook in de voorgaande druk bezochte bijeenkomsten van 25 januari, 10 maart en 14 april jl overduidelijk tegen de komst van een groot horecapaviljoen was. Daarnaast wordt de gang van zaken tijdens de "inspraakprocedure" als zeer teleurstellend ervaren.

Voor de brief zie "Lees verder"

Datum: 9 oktober 2010 

Geachte wethouder Dannenberg, 

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 7 oktober 2010 met een uitnodiging aan de leden van de klankbordgroep voor een bijeenkomst op 12 oktober, waarbij wederom in aanwezigheid van ‘beoogd exploitant’ Coelenhage over de komst van zijn paviljoen van 600 m2 bruto vloeroppervlak moet worden gesproken, willen wij u als Werkgroep Omwonenden park de Wezenlanden graag het volgende mededelen.

In de eerste plaats vinden wij het zeer onbeleefd, onredelijk en onrealistisch om de klankbordgroep op zo’n extreem korte termijn bijeen te roepen.

Verder zijn wij van mening dat in het bijgevoegde memo van Coelenhage over de exploitatie van de horeca en het parkeren geen nieuwe gezichtspunten naar voren worden gebracht. Ook de komst van circa twintig extra parkeerplaatsen langs de Ten Oeverstraat blijft voor ons, mede in het kader van het op korte termijn vast te stellen beeldkwaliteitplan voor de zaagtandwoningen, onbespreekbaar. We vinden het wel bijzonder vreemd dat, terwijl in de wervingsbrochure nog werd gesteld dat de horeca-ondernemer bij zijn parkeerplan gebruik diende te maken van de bestaande openbare parkeergelegenheid in de omgeving van het park, de gemeente nu kennelijk bereid is zelf nieuwe parkeerplaatsen in een groenstrook te creëren.

Een nieuwe bijeenkomst van de klankbordgroep heeft naar onze mening dan ook geen enkele zin. Tijdens de laatste bijeenkomst op 7 juli is immers duidelijk naar voren gekomen dat de overgrote meerderheid  van de omwonenden (25 van de 27 aanwezigen!) tegen de komst van een groot horecapaviljoen is. Zoals trouwens ook tijdens de drukbezochte bijeenkomsten van 25 januari, 10 maart en 14 april (de eerste bijeenkomst van de nieuwe klankbordgroep, eveneens in aanwezigheid van projectontwikkelaar Kroes en exploitant Coelenhage) overweldigend duidelijk was.We hebben dan ook geen enkele behoefte om tot een derde of vierde herhaling van zetten over te gaan en zullen de bijeenkomst op 12 oktober niet bijwonen.

Overigens zijn wij over de gang van zaken tijdens de ‘inspraakprocedure’ zeer teleurgesteld en ontevreden. Hoewel de raad op 25 januari duidelijk had aangegeven dat er met een schone lei moest worden begonnen, heeft het college voortdurend vastgehouden aan het oorspronkelijke grootschalige plan. Van een open discussie was geen enkele sprake en met de argumenten van de omwonenden is geen enkele rekening gehouden. Kennelijk moet het congres- en partycentrum van Coelenhage er koste wat het kost komen.

De opinienota zien wij graag in concept tegemoet, zoals afgesproken op 7 juli. Wij willen u graag houden aan de toen gemaakte afspraak dat de klankbordgroep in de gelegenheid wordt gesteld om in een gesprek met de wethouder haar mening over de inhoud van deze nota te geven, voor deze naar de leden van de gemeenteraad wordt gestuurd.

Tot slot nog dit. De werkgroep beschikt niet over de adressen van alle leden van de klankbordgroep. Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u aan het begin van de bijeenkomst op 12 oktober de wel aanwezige leden van de inhoud van dit schrijven op de hoogte wilt brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Was getekend: 
De Werkgroep Omwonenden Park de Wezenlanden

Artikel delen:
Reacties 21
 1. Zo te lezen gaat het hier dus om een verwacht parkeerprobleem? Ikzelf ben voorstander van een paviljoen, het park kan daardoor nog meer gaan leven. Het is een mooi park wat steeds beter wordt benut. Is het niet mogelijk om binnen het park (achter een heg/ bomen) een kleine parkeerplaats uit het zicht te creëren?
  Of wordt die hypermoderne parkeergarage nog een keer afgebouwd?


  ⚠️ Meld

 2. @Dieze-Oost.
  Een park is een park, en heeft als zodanig die functie. Een park dat “steeds beter wordt benut” zou betekenen dat een park blijkbaar van weinig nut is, als er geen “pretpark” van gemaakt wordt.


  ⚠️ Meld

 3. Ik heb veel ervaring met gemeentelijke klankbordgroepen (o.a. glazen Michaelsbeeld, Schaepmaneiland, verlichtingsmasten op de Grote Markt, Appartementen nieuwbouw “Zwarte Hond”op het Rodetorenplein) dus ik kan u allen verzekeren, klankbordgroep of niet, dat paviljoen komt er gewoon.


  ⚠️ Meld

 4. Ik vind het ook zo mooi altijd dat er wordt gesproken van omwonenden. Ik mag toch stellen dat ik ook een omwonende ben, of woon ik daarvoor te ver weg?  ⚠️ Meld

 5. No Parking No Business…

  De eerste ondernemers zijn allang afgehaakt.

  Dit paviljoen staat op een wensenlijstje van de gemeente. En heel veel mensen vinden het “best wel leuk”.
  Tenzij de gemeente financieel gaat bijspringen, blijft dat paviljoen forever op dat lijstje staan.


  ⚠️ Meld

 6. Beste allen,

  Ten behoeve van de beeldvorming op dit dossier, ter informatie het volgende.

  In 2004 heeft de Raad besloten dat er een paviljoen komt in het park. Daarvoor zijn kaders gesteld en meegegeven aan het college (o.a. 600 m2 oppervlak). Tegen de besluitvorming is niet door omwonenden geprotesteerd/geageerd.
  Het college is vervolgens aan de slag gegaan, gezamenlijk met een klankbordgroep van omwonenden (waarvoor men zich kon aanmelden) en heeft ondernemers uitgenodigd een plan in te dienen. Eerst heeft de heer Salomons een gooi gedaan naar realisering. Zijn plannen/maquettes zijn de revu gepasseerd (ook bij de Raad). Op dat punt in het proces hebben klankbordgroep en omwonenden zich niet negatief laten horen over de realisering van een paviljoen (a la Het Engelse Werk) in het Park De Weezenlanden.
  De heer Salomons ging helaas failliet, daarmee gingen de plannen van de baan en werd een nieuwe ondernemer gezocht.
  Dat is uiteindelijk de uitbater van Coelenhage te Wezep geworden. Deze presenteerde ook plannen die binnen de door de Raad gestelde kaders pasten. Deze plannen waren qua schaal en soort exploitatie gelijk aan de plannen van de heer Salomons. Communicatie richting andere omwonenden dan leden van de klankbordgroep t.z.v. deze plannen heeft echter niet/gebrekkig plaatsgevonden.
  Bij de presentatie van de laatste plannen kwamen omwonenden, waaronder de Werkgroep, in beweging. In januari 2010 heeft de Raad n.a.v. deze kritische geluiden vervolgens aan de verantwoordelijk wethouder meegegeven de ontwikkeling van het Paviljoen op te pakken in gezamenlijkheid met ook deze omwonenden om een zo groot mogelijk draagvlak voor de ontwikkeling te realiseren.

  Tot zover.

  Het vraagstuk wat bij de klankbordgroep ligt is dus volgens inderdaad niet óf er een Paviljoen komt, want 1. daartoe is besloten in 2004 zonder kritische tegengeluiden van omwonenden en 2. het is naar mijn overtuiging een ontwikkeling die het park goed zal doen. De vraag is eerder hoe dit paviljoen er uit komt te zien (moeten kaders worden aangepast en is het dan nog wel exploitabel) en hoe belangrijke randverschijnselen, zoals het parkeren en mogelijke overlast, op een goede manier, in overleg met de omwonenden kunnen worden opgelost.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 7. idd kleine bijkomstigheden:

  “De vraag is eerder hoe dit paviljoen er uit komt te zien (moeten kaders worden aangepast en is het dan nog wel exploitabel) en hoe belangrijke randverschijnselen, zoals het parkeren en mogelijke overlast, op een goede manier, in overleg met de omwonenden kunnen worden opgelost.”  ⚠️ Meld

 8. Om op 7-10 mensen uit te nodigen voor 12-10 slaat nergens op .Denken ze dat die mensen niets anders te doen hebben of is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk mensen komen???


  ⚠️ Meld

 9. @Martijn,

  Nooit van “voortschrijdend inzicht” gehoord?
  Ik kan de raad daar in ieder geval niet op betrappen. Onder het mom van “betrouwbare overheid” worden plannen gewoon doorgedrukt ten faveure van ondernemers/projektontwikkelaars en wekken inspraakprocedures en klankbordgroepen slechts de schijn van invloed door de burger. Meepraten mag, maar luisteren ho maar, uiteindelijk beslist de wethouder, daarin per definitie gesteund door de coalitiepartijen. Geen dualisme, maar gewoon oude politiek. Niet voor niets kan zp-er Knol z’n opdrachtjes halen bij de ondernemers die hij altijd zo van dienst is geweest.


  ⚠️ Meld

 10. Er is toch ‘meer dan’ voldoende parkeergelegenheid bij het Provinciehuis? Daarvan zou een deel gebruikt kunnen worden.

  Wat ik me wel afvraag: Park de Weezelanden wordt ook als evenemententerrein gebruikt. Leidt dit niet tot conflicterende belangen? Een paviljoen met ‘Heineken’ bier midden op het bevrijdingsfestival dat ‘Grolsch’ schenkt…


  ⚠️ Meld

 11. Beste Martijn,

  Van een politicus kan worden verwacht dat hij de wethouder van de eigen partij verdedigt. Dat hij dat doet door een valse voorstelling van zaken te geven, siert hem niet.

  1. In 2004 is open voorstel aangenomen voor de tot standkoming van horeca in het Wezenlandenpark. Die kon variëren van een kleine theeschenkerij tot een grootschalige voorziening, maar daar was men nog niet uit. De horeca behoorde tot de deelprojecten die nader uitgewerkt zouden worden en op dat moment zouden omwonenden gebruik mogen maken van hun democratische en juridische rechten. Overigens hebben ook in 2004 omwonenden bezwaar gemaakt tegen een grootschalige voorziening. Dat valt allemaal na te lezen in de informatie waar jij als gemeenteraadslid gemakkelijk over kunt beschikken als je dat wilt.

  2. Er is nooit een klankbordgroep van omwonenden geweest. Er was een klankbordgroep waar tal van organisaties, diverse ambtenaren en een drietal bewoners deel van uitmaakten. Pikant detail: de bewoners die zich hadden aangemeld om deel te gaan nemen aan de klankbordgroep zijn daar niet voor uitgenodigd.

  3. De plannen van de heer Salomons zijn in de krant gepubliceerd, maar zijn nooit in de buurt van een inspraakfase gekomen. Er was dus nog niet de mogelijkheid voor omwonenden erop te reageren in positieve of negatieve zin. Het verdwijnen van Salamons van het ondernemerstoneel maakte dat verder ook niet nodig.

  4. Op 25 januari van dit jaar heeft de raad de toen zittende wethouder de opdracht gegeven om in samenwerking met omwonenden (dat was nog niet eerder gebeurd) naar de diverse mogelijkheden te kijken. De kaders van 2004 waren niet bepalend meer voor deze gesprekken, is toen nadrukkelijk gesteld.
  Van de kant van het college is vervolgens alleen maar geprobeerd het voorliggende plan zo te kneden en ook de omwonenden zo te kneden dat de heer Coelenhage zijn partycentrum kan gaan bouwen en openen. Dat is in strijd met de opdracht van de raad.

  5. Er is dus niet in 2004 besloten tot de komst van een dusdanig grootschalige voorziening en al helemaal niet zonder protest van de omwonenden. Bovendien zijn die kaders door de gemeenteraadsvergadering van 25 januari 2010 opengebroken.

  6. Parkeren en overlast zijn bepaald geen randverschijnselen, zeker en vooral niet, omdat er een groot tekort aan parkeerplaatsen is en door de gemeente geen toezicht en handhaving op wildparkeren en (geluids)overlast wordt toegezegd.

  Ik beperk mij tot de door jou genoemde argumenten. Het verbaast mij dat je kennelijk niet bereid bent kennis te nemen van de feiten voordat je je mening in de openbaarheid brengt.
  Door je handelwijze stel je de omwonenden in een kwaad daglicht en dat lijkt me niet bevorderlijk voor het toch al zo broze vertrouwen.

  Het is jammer dat je op deze manier een stemming kweekt die voor niemand prettig is en ik had het niet van je verwacht. Temeer daar de omwonenden vanaf de eerste aanzet tot veranderingen in het park in 2003 bereid zijn geweest om op een opbouwende manier mee te denken en te praten om tussen 2004 en 2010 genegeerd te worden door de gemeente. Het zou je sieren als je ook voor die aspecten en voor de terechte zorgen van veel burgers van de stad die jij medebestuurt oog zou hebben.


  ⚠️ Meld

 12. Goedemorgen Jacques,

  Hoop niet dat de reactie van Martijn de reden was dat je om 4.00 nog wakker was.
  Maar nu Martijn deze reactie hier op het log gegeven heeft, en dus de discussie aangeswengeld heeft. Hoop ik dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt en terug reageert.  ⚠️ Meld

 13. Beste Jacques,

  Dank voor de uitgebreide reactie. Graag wil ik erop reageren.

  Allereerst past, gegeven de door mij niet verwachte toonzetting van uw reactie, een excuus mijnerzijds. Ik had geenszins de bedoeling een bijdrage te leveren aan een onprettige stemming rondom dit traject, dan wel de omwonenden/werkgroep in een kwaad daglicht te stellen.

  Doel van mijn reactie was uitsluitend (en dat is af te leiden uit mijn laatste alinea) aan te geven dat de discussie niet zou moeten gaan over het al of niet realiseren van een paviljoen. Dat er een paviljoen komt is door de raad besloten in 2004 en (met de inspraaknota van 2004 in het achterhoofd) ook niet betwist door de omwonenden.

  Maar mijns inziens zou de lopende discussie moeten gaan over (en ik herhaal:) “de vraag hoe dit paviljoen er uit komt te zien (moeten kaders worden aangepast en is het dan nog wel exploitabel) en hoe belangrijke randverschijnselen, zoals het parkeren en mogelijke overlast, op een goede manier, in overleg met de omwonenden kunnen worden opgelost.”
  En dan is ‘randverschijnselen’ ongelukkig gekozen, maar ik heb ze wel ‘belangrijk’ genoemd.

  Ik geloof dat we daarin uiteindelijk niet van mening verschillen.

  Over de uitkomst van de raadsvergadering van 25 januari 2010 heb ik wel een andere beleving. Maar dat komt waarschijnlijk door onze insteek op de 25e waarin wij het opnamen voor de niet CDA-wethouder die volgens ons wél binnen de in 2004 door de Raad vastgestelde kaders werkte, maar tegelijk ook constateerden dat de communicatie met omwonenden (die geen zitting hadden in de klankbordgroep) te gebrekkig was om die avond een raadsbesluit te nemen.

  Ik weet op dit moment niet beter dan dat de kaders van het besluit uit 2004 nog staan. Maar dat na overleg met omwonenden en ondernemer deze eventueel op voorstel van de wethouder door de raad kunnen worden aangepast.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 14. Beste mensen..ik ben een omwonende. Ik ben voor een horecagelegenheid. Ik kom nog wel eens in Haarlem. Daar heb je een heerlijk park. En met een horeca gelegenheid. Daar wordt thee/koffie/fris enz. geschonken en voor zover ik weet geen alcohol. Je kan er ook eten. Er worden ook poffertjes gegeten, daar er voor de huidige eigenaar een ouder stel poffertjes serveerden en erg lekker, even als bij opmerking. Wat mij opvalt , is dat het daar zeer rustig en vriendelijk is. Ik zie daar jong en oud genieten.
  Een gegeven is dat dit op deze manier een heel leuk en gezellige plek kan zijn!
  Groetjes Rina


  ⚠️ Meld

Reageer