Begroting 2011: Zwolle moet ‘Kiezen’

Zwolle – Keuzes maken, daar draait het om in de begroting voor 2011 die de gemeente Zwolle op 12 oktober presenteerde. Om sterker uit de crisis te komen willen burgemeester en wethouders het komend jaar niet alleen bezuinigen maar ook investeren in de mensen en de stad. Dit vraagt om heldere keuzes. Het college presenteerde dinsdagmiddag op het stadhuis de begroting voor 2011.

 12-10-2010_gemeente_jaarbegroting_1.jpg

De gemeente zal minder inkomsten vanuit het Rijk krijgen maar het is nog onzeker hoe hoog de kortingen zullen oplopen. Toch blijft Zwolle vooruit kijken en inzetten op ontwikkelingen in de stad. Het motto van de Begroting 2011 is daarom ‘Kiezen’. Wethouder Piek: “De onzekerheid en de fikse kortingen die we in de junicirculaire vooral op het gebied van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor onze kiezen kregen, bepalen de begroting voor 2011. Het komend jaar treffen we daarom maatregelen om de structurele gaten te dichten en tevens ruimte te maken voor investeringen in de stad”.

12-10-2010_gemeente_jaarbegroting_2.jpg 

Werken aan de kwaliteit van de stad

Ondanks de economisch mindere tijden doet de stad het goed. Het aantal inwoners stijgt, er worden nog huizen opgeleverd en er zijn voor het eerst sinds de kredietcrisis, minder werkzoekenden. Uiteraard zijn er ook gebieden waar de effecten van de crisis zeer merkbaar zijn zoals in de vastgoedmarkt. Door het stagneren van de woning- en kantorenmarkt ontvangt de gemeente minder inkomsten uit grondexploitaties.

De financiële positie van de gemeente is dus gewijzigd. “Toch blijft voorop staan dat wij verder werken aan de kwaliteit van de stad. Bevolkingsprognoses laten zien dat we de komende decennia zullen groeien tot 140.000 inwoners. Daar moeten we dan wel klaar voor zijn”, benadrukt wethouder Piek.

Knelpunten

Door de kortingen vanuit het Rijk zijn er voor de gemeente vooral in de sociale sfeer knelpunten ontstaan. Zo wordt bij de Wmo eind 2011 een groot tekort voorzien.

Dit tekort ontstaat niet alleen door verminderde inkomsten maar ook doordat steeds meer mensen gebruik maken van hulp bij het huishouden. Om de meest kwetsbaren te ontzien en toch de zorg te bieden aan wie dat nodig heeft, heeft de gemeente voor 2011 voor de Wmo € 1 miljoen gereserveerd. Ook voor de Wet Werk en Bijstand moet de gemeente rekening houden met een lager budget terwijl er wel een groter beroep op de WWb gedaan zal worden. Voor de WWb reserveert Zwolle het komend jaar € 3 miljoen. Daarnaast vormen ook de Wezo en het armoedebeleid een knelpunt.

Zoals het er nu uitziet, moet de gemeente in 2014 in totaal € 11 miljoen bezuinigd hebben. Om dit te realiseren bezuinigt Zwolle € 5 miljoen op de bedrijfsvoering en € 6 miljoen op de inhoudelijke programma’s. Voor komend jaar geldt dat op de bedrijfsvoering € 1 miljoen wordt bezuinigd en € 1,2 miljoen op inhoudelijke programma’s. De bezuinigingen op de bedrijfsvoering worden vooral behaald door de organisatie efficiënter in te richten. Inhoudelijk liggen de bezuinigingen onder meer bij het beheer van de openbare ruimte en de sport. Zo verhoogt de gemeente als bezuinigingsmaatregel de huurtarieven van de sportaccommodaties met 2% per jaar en wordt het topsportbudget afgebouwd om primair in te zetten op breedtesport.

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen zijn de koopkrachtgevolgen voor de Zwolse inwoners gering. Het tarief voor de afvalstoffen stijgt met 2%, de tarieven voor de OZB en de rioolrechten worden daarentegen niet verhoogd.

Bij alle ontwikkelingen zijn participatie en duurzaamheid belangrijke thema’s. Komend jaar presenteert de gemeente een integraal jeugdbeleid dat gericht is op de ontwikkeling van het kind en jongeren tot 27 jaar. Om onderwijsachterstanden te voorkomen en te verminderen krijgt Voor en Vroegschoolse Educatie een plek op peuterspeelzalen en kinderopvang. In 2011 zal Zwolle ook verder gaan met de ontwikkelingen van Centra voor Jeugd en Gezin.

Investeringen

Zoals gezegd blijft Zwolle werken aan de kwaliteit van de stad. Hiervoor investeert de gemeente in 2011 onder meer in onderwijs en jeugd. Zo trekt de gemeente structureel € 485.000 uit voor onderwijshuisvesting. Volkshuisvesting blijft ook in 2011 belangrijk. Zwolle verwacht 450 woningen op te leveren waarbij de gemeente samen met de marktpartijen inzet op een gedifferentieerd aanbod, woonkwaliteit en duurzaamheid.

De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen voor komend jaar zijn Spoorzone, de A28 zone en Binnenstad plus (de ambitie om het centrumgebied van Zwolle uit te breiden tot de ring buiten de Singelgracht met daarbij herinrichting van delen van het gebied). Vanwege de huidige financiële positie moet de gemeente echter wel de lopende projecten opnieuw onder de loep nemen. Zwolle gaat de komende periode dan ook benutten om een investeringsprogramma te ontwikkelen wat in de volgende jaren de hoogte van het budget voor ruimtelijke plannen bepaalt.

De gemeenteraad besluit op vrijdag 12 november over de begroting.

De begroting is te vinden op www.zwolle.nl, ga naar beleid, beleidsnota’s, politiek bestuur en organisatie beleidsnota’s.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. ”Bevolkingsprognoses laten zien dat we de komende decennia zullen groeien tot 140.000 inwoners. Daar moeten we dan wel klaar voor zijn⤝, benadrukt wethouder Piek.”

  Moeten we zeker blij mee zijn. Nee zeggen kan ook!
  Meneer Piek de rekensom is zo gemakkelijk, niet meer mensen in Zwolle.


  ⚠️ Meld

 2. Hoezo, niet meer mensen in Zwolle? Het is goed voor de welvaart in een stad en Zwolle kan best nog groeien en meer diversiteit in wonen, werken en mensen is voor stad niet slecht. Ik zie het probleem niet zo.


  ⚠️ Meld

 3. Hoezo Stadshagenees, welzijn is belangrijker dan welvaart.
  Het centrumgebied uitbreiden buiten de singelgracht is funest voor de ondernemers in het centrum en is weer een koekje uit de trommel van projectontwikkelaars.
  In heel Nederland en ver daar buiten weet men dat een compact stadscentrum de meest ideale vorm tot verblijven is. Helaas weet het gemeentebestuur in Zwolle ’t beter.


  ⚠️ Meld

 4. Ben trouwens zeker niet voor “Zwolsche grenzen dicht”….Geloof best in een geleidelijke groei met behoud van welzijn. Mooi criterium….doorgroeien tot het welzijnsniveau van de gemiddelde Zwollenaar wel eens minder zou kunnen worden.


  ⚠️ Meld

 5. klopt welzijn is belangrijker dan welvaart. maar…. bij gelijkblijvende welvaart daalt het welzijn. niet mijn idee maar gewoon een feit.

  je kunt gewoon verhuizen je wordt niet verplicht om te blijven.


  ⚠️ Meld

 6. De grotendeels grijze en zwarte pakken maffia in ogenschouw nemend: ik denk dat ze ze voor welvaart gaan. Jammer voor het welzijn dan.


  ⚠️ Meld

 7. Het is overal hetzelfde Bolke!

  Je moet het zien als een gezin heel simpel,
  je neemt een kind en nog een en dan kijk je of er nog een derde bij kan of een vierde of een vijfde of een zesde.
  Maar wie werkt er voor? Kan die het bol werken? Nee?
  Dan wordt het avondmaal wel heel erg schamel!


  ⚠️ Meld

 8. Tjonge grote grijze en zwarte pakkenmaffia, stoer hoor gelijk dit soort grote woorden. Niet alles over 1 kam scheren, wat is er mis met het groeien van een stad? Niets lijkt me, als het inderdaad maar geleidelijk gaat. Stilstand is achteruitgang heb ik weleens gehoord…


  ⚠️ Meld

 9. Verslag Raadsplein:

  Het tekort bij de individuele voorzieningen Wmo loopt snel op. De gemeente Zwolle dient keuzes te maken over de wijze waarop de kosten en baten met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht.

  In de opinienota worden drie varianten gepresenteerd. De meerderheid van de fracties waren voor het uitwerken van variant twee. Het betreft een combinatie van maatregelen: aanpassing van de aard en de omvang van de voorzieningen, innoveren en het restant tekort opvangen binnen de algemene middelen.

  Iedereen was het er over eens dat mensen die echt kwetsbaar zijn alle zorg verdienen. Verder werd er gepleit voor meer samenwerking en zelfredzaamheid.

  Wethouder Dannenberg zei dat er in het land goede voorbeelden zijn waarbij op een innovatieve manier met de zorgvraag wordt omgegaan. Er is een grote groep met een relatief lichte hulpvraag die wellicht op een andere wijze geholpen kan worden. Er zal een groter beroep moeten worden gedaan op de sociale omgeving van mensen.

  Op basis van de discussie gaat het college nu verder aan de slag met de uitwerking. Dit moet leiden tot concrete voorstellen die zal leiden tot de noodzakelijke kostenreductie. De beslisnota zal begin volgend jaar aan de raad worden aangeboden.  ⚠️ Meld

Reageer