Mentaliteitsverandering Woonvisie Zwolle gewenst

Zwolle – De woonvisie dient om een aantal redenen te worden geactualiseerd. Het college stelt voor om zes thema’s te benoemen en die hierbij als uitgangspunt te nemen. Voordat de actualisatie van de woonvisie wordt opgesteld, wilde het college maandagavond op het Raadsplein graag de mening van de raad horen.

Om goed te weten wat er speelt op het gebied van wonen waren enkele vertegenwoordigers uit “het veld” uitgenodigd. Namens de projectontwikkelaars waren de heren Spanjer en Jansen aanwezig. Verder was aanwezig de heer Bramer, namens de makelaars en de heer Veenstra, namens de corporaties. Huurders waren vertegenwoordigd door de consulent van de Woonbond , de heer Gaastra. De meesprekers werden gevraagd te benoemen welke onderwerpen beslist moeten worden betrokken bij de actualisatie van de woonvisie. Genoemd werd het juist wèl of juist niet bouwen van veel goedkope (starters)woningen. Duidelijk werd dat goed moet worden nagegaan wat het beoogde effect is en hoe dit de markt beïnvloedt. Vanuit de fracties waren er verschillende vragen. Als punt kwam hierbij o.a. de mentaliteitsverandering naar voren. Moet iedere woonwens van een starter (met subsidie) worden gehonoreerd? Als antwoord werd het vergelijk gemaakt met de aanschaf van de eerste auto: een beginnende bestuurder neemt genoegen met een tweedehands autootje.


Aan de orde kwam ook de vraag hoe er rekening gehouden kan worden met verschillende doelgroepen. In dit kader werd aandacht gevraagd voor levensloopbestendige woningen èn woonomgeving.  De verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad was ook een belangrijk bespreekpunt. In het kader van duurzaamheid valt hier veel winst te behalen.

Aan het eind van de bespreking werd wethouder Dannenberg gevraagd om de besproken thema’s te inventariseren en in een memo (informatienota)  aan te geven wat hiervan nog moet  worden opgenomen in de actualisatie van de woonvisie. Nadat de wethouder dit had toegezegd waren de fracties van mening dat de nota niet meningsvormend hoeft te worden besproken. Agendering van de beslisnota in de besluitvormingsronde kan dan plaatsvinden nadat de toegezegde (aanvullende) informatienota naar de raad is verzonden.

Artikel delen:

Reageer