Zwolle zet verder in op de Gezonde Stad

Zwolle – Voor het einde van 2013 heeft Zwolle meer kinderen met een gezond gewicht dan het landelijk gemiddelde. Dat is één van de doelstellingen uit het programma Zwolle Gezonde Stad 2010 – 2013 dat het college vandaag heeft vastgesteld.

img_5110_copy.jpg

Zwolle pakt overgewicht bij haar jeugdige inwoners aan via de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het gaat hierbij om een integrale en intersectorale aanpak van overgewicht. Via het gezin, de school, de wijk en via de zorg werken publieke en private organisaties samen op drie sporen: gezond gedrag, gezonde omgeving, gezonde zorg. De gemeente heeft voor de periode tot en met 2013 een programmamanager Zwolle Gezonde Stad aangesteld Haar rol is om regie te voeren over het programma, verbindingen tussen het beleid, de praktijk en het onderzoek te leggen en de aanpak in de stad in te bedden. Wethouder Erik Dannenberg: “Overgewicht neemt onder alle leeftijdsgroepen nog steeds toe. De stijging in overgewicht en obesitas in de afgelopen dertig jaar was het sterkst bij kinderen en jongeren. De gemeente, het bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties hebben de toename van overgewicht inmiddels als probleem erkend. Samen zetten we ons in voor een gezondere levensstijl”.

Verbreden van de aanpak

De aanpak in Zwolle om het overgewicht bij kinderen aan te pakken is tot nu toe succesvol gebleken. In 2006 is de GGD in opdracht van de gemeente in de wijken Diezerpoort en Holtenbroek met het programma “Samen Gezond” gestart. Door nu de in Frankrijk effectief gebleken JOGG aanpak toe te passen en meer partners uit de stad en omgeving daarbij te betrekken gaat de gemeente de huidige aanpak van overgewicht verbreden naar het programma “Zwolle Gezonde Stad”.

In het programma staan de doelstellingen voor de periode tot en met 2013 beschreven. Het einddoel van het programma is dat de aanpak in Zwolle eind 2013 duurzaam is geïmplementeerd en dat dit resulteert in een verbetering van de gezondheid van de jeugd in Zwolle en in gelijke kansen daarop.

Voor de uitvoering van het programma heeft Zwolle een totaal bedrag van € 1.067.000 beschikbaar. Het programma wordt gefinancierd vanuit verschillende, grotendeels externe, bronnen. Zo ontving de gemeente van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) voor vier jaar een subsidie van € 250.000.

De gemeenteraad zal nog besluiten over het programma Zwolle Gezonde Stad.

Activiteiten

De komende maand worden er voor jong en oud in Holtenbroek en Diezerpoort vanuit het programma Zwolle Gezonde Stad weer allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de Gezonde Week. Deze activiteiten variëren van gezonde lunches, workshops over gezonde traktaties en Zumba lessen tot supermarktrondleidingen en een speurtocht. Het volledige overzicht met activiteiten is te vinden op www.stadskids.nl 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Verslag Raadsplein:

  Wethouder Dannenberg laat zich voor dit agendapunt vervangen door wethouder Van As gezien de uitlopende parallelvergadering. Verschillende woordvoerders zijn ook aanwezig bij de parallelvergadering.

  Een aantal fracties vragen in hoeverre het plan voorziet in bestrijding van obesitas en of het aantal doelstellingen niet te hoog is. Andere fracties zien dat vooral Diezerpoort en Holtenbroek aan de orde komen terwijl de rest van de stad nauwelijks genoemd wordt, wanneer of waarmee komt de rest van de stad in beeld? Ook werd gevraagd of ook particuliere initiatieven betrokken worden bij dit programma. Ook werd gevraagd in hoeverre ook andere problemen, zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik worden betrokken bij dit project.

  Wethouder van As geeft aan zijdelings betrokken te zijn bij dit proces en herkent veel vragen. Hij had de eer om ook bij de start van JOGG aanwezig te zijn. Daar heeft hij kunnen zien hoe het leeft. Zwolle is voorhoedegemeente als het gaat om toepassen van deze activeringsmaatregel. Het voordeel van de voorhoede is dat je veel middelen krijgt om activiteiten te ontplooien.

  Element wat goed is om te noemen is de link met het jeugdbeleid. Als wethouder jeugd is hij erg blij met sport als nadrukkelijk onderdeel van het brede jeugdbeleid.

  Ook het integrale aspect van gezondheid wordt meegenomen. Wanneer je kijkt naar fysieke omgeving is het ook belangrijk om bepaalde momenten in processen te gebruiken om de gezondheid van jeugd verder te stimuleren.

  De wethouder verzoek de ambtenaren de meer technische / inhoudelijke vragen te beantwoorden. De doelstellingen zijn gefocust op heel Zwolle. Alleen wordt met name ingezet op Diezerpoort en Holtenbroek, omdat daar de meeste doelgroepkinderen zijn en er ligt een goede basis om de volledige JOGG-aanpak te gebruiken.
  Door middel van onderzoek wordt geanalyseerd welke zaken werken, daarvoor is een onderzoeker nodig. Ook de deskundigheid van de GGD is nodig.

  De hoeveelheid aan doelstellingen is ontstaand door de verwarring die binnen de programmagroep ontstond. Toen is afgesproken dat er helder afspraken gemaakt moesten worden en dat er getracht moest worden inzicht te brengen in de complexe problematiek.

  Particuliere initiatieven worden wel ondersteund. Private organisaties, kunnen naar aanleiding van landelijke JOGG ook proberen mee te doen in het programma. Op 15 april 2011 is er een bijeenkomst met het college en private partners met wie samengewerkt kan gaan worden. Bij ondertekening van JOGG aanpak in Den Haag waren ook bedrijven aanwezig die een bijdrage willen leveren. Een en ander moet zich verder nog uitrollen. Bedrijven die handtekening zetten moeten dan ook daadwerkelijk wat gaan doen. Het college hoopt dat een en ander breder gaat uitpakken.

  Is overgewicht echt het belangrijkste probleem? Het programma is bewust Zwolle Gezonde Stad genoemd, zodat er mogelijkheid is om ook andere thema??s te betrekken. Op een bepaald moment zal getracht worden een verbreding toe te passen.

  Het bestuurlijk commitment is stevig. Het thema is verankerd in het collegeakkoord. Het college wil blijven investeren in de gezondheid van de inwoners. Bewustwording in het college is groot en hoort niet alleen bij de wethouder zorg maar ook bij andere portefeuillehouders zoals fysiek en ruimtelijk. Wethouder Dannenberg (inmiddels aangeschoven bij de vergadering) merkt dat niet alleen op papier, maar ook in de manier waarop er binnen het college over gesproken wordt.

  Voor wat betreft de indicatoren. Hier staan we middenin. Donderdag worden verschillende systematieken besproken in de programmagroep. Uiteindelijk zal er voor een indicator gekozen worden. Dan zijn er goede bronnen voor onderbouwing met betrekking tot verschillende doelstellingen.

  De voorzitter dankt de wethouders en ambtenaren voor de uitgebreide beantwoording en concludeert dat er geen verdere vragen zijn en dat het stuk rechtstreeks kan worden doorgeleid naar de Besluitvormingronde A op 6 december.  ⚠️ Meld

Reageer