Aanpak verontreiniging Dellen Wuijts Assendorp

Zwolle – De gemeente Zwolle is al enige jaren bezig met de sanering van de locatie Dellen Wuijts in Assendorp. Onlangs werden de omwonenden op een bewonersbijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van de sanering. Ondanks dat er meer verontreiniging is verwijderd dan vooraf gedacht, blijkt er tijdens het saneren meer verontreiniging te zijn losgekomen waardoor de aannemer deze niet binnen de gestelde termijn tot het afgesproken niveau heeft kunnen verwijderen.

Op de locatie Dellen Wuijts stond voorheen een chemische wasserij die sinds de jaren ’30 met chemische middelen werkte. Hierdoor is een bodemverontreiniging met oplosmiddel ontstaan. In 2003 is gestart met de sanering van het gebied. Nu blijkt dat er tussen de zandkorrels druppeltjes puur product (de oplosmiddelen tri en per) opgesloten zaten. Deze zijn tijdens het saneren door trillingen vrijgekomen. Dit is de reden dat de gestelde doelen met betrekking tot de sanering niet zijn gehaald.

Onafhankelijk bureau Witteveen en Bos heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de resultaten van de sanering. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijke schadelijke effecten van de verontreiniging die nu nog in de grond zit voor omwonenden. Hiervoor zijn in woningen metingen van de luchtkwaliteit gedaan in de woonkamers en kruipruimten. De uitkomsten van deze metingen laten zien dat er vooralsnog geen gevaar is voor de gezondheid.

Luchtmetingen

Bij de luchtmetingen zijn verschillende stoffen gemeten. De meeste hiervan bleken niet meetbaar of in hele lage concentraties aanwezig. Voor de stof vinylchloride kan echter nog geen 100 procent uitsluitsel gegeven worden. Dit komt doordat de normwaarde die aangeeft wanneer er wel of geen risico voor de gezondheid is, door het Rijk naar beneden is bijgesteld. Lag deze waarde eerst op 100 μg/m³ , inmiddels is deze 3,6 μg/m³ . Hoewel de normwaarde is bijgesteld, is het landelijk protocol dat gebruikt moet worden bij het meten van luchtkwaliteit, dat niet. Dit betekent dat, ondanks dat gemeten is met het juiste protocol, nu niet vastgesteld kan worden of de luchtkwaliteit onder de norm van 3,6 μg/ m³ ligt. Met de gebruikte wijze van meten, kon geen waarde lager dan 15 μg/m³ gemeten worden.

Vooralsnog gaat de gemeente er vanuit dat de vinylchloride geen risico vormt. De concentraties van de andere aanwezige stoffen waren dermate laag dat we verwachten dat deze voor vinylchloride ook laag zullen zijn. Bovendien wordt deze stof in de lucht snel afgebroken waardoor het dus geen gevaar oplevert.

Hoe nu verder?

De regels schrijven voor dat dit soort luchtmetingen altijd tenminste twee keer worden gedaan. Dit heeft te maken met de wisseling van de grondwaterstanden in zomer en winter. Eind van dit jaar voeren we daarom nog een meting uit. Daarbij proberen we ook nog een extra meting voor de vinylchloride te laten doen zodat we kunnen vaststellen of deze beneden de norm van 3,6 μg/m³ uitkomt. Het komend half jaar bepaalt de gemeente welke vervolgaanpak nodig is voor het terrein Dellen Wuijts.

Artikel delen:

Reageer