Nieuwe impuls voor het landschap in drie gemeentes

Zwolle – De colleges van B&W van Zwolle, Zwartewaterland en Kampen hebben besloten in te stemmen met het gezamenlijke Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en dit ter vaststelling aan te bieden aan de respectievelijke gemeenteraden. Deze zullen zich in de periode oktober tot november over het LOP buigen. Dit LOP is gemaakt in nauwe samenwerking tussen de drie gemeentes en in samenspraak met vertegenwoordigers van diverse belangen- en bewonersorganisaties.

Het LOP bevat een visie op de ontwikkeling en inrichting van het landschap in de drie gemeentes. De bestaande vastgestelde visies in het gebied (zoals voor het Nationaal Landschap IJsseldelta) zijn hierin opgenomen, verder uitgediept en samengebracht. Het LOP wordt gebruikt als sectorale inbreng vanuit landschap bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het vormt een inspiratiebron voor een goede inpassing van ruimtelijke initiatieven in het buitengebied: wat is er in de verschillende deelgebieden van de gemeenten mogelijk en welke ontwikkelingen willen zij hier stimuleren. Vanzelfsprekend is daarmee ook uitgesproken welke ontwikkelingen vanuit de landschappelijke invalshoek minder wenselijk zijn.

Het LOP is bovendien de basis voor de uitvoering van het instrument Groene en Blauwe Diensten (GBD) in het landschap. Dit instrument biedt de mogelijkheid van het afsluiten van langdurige overeenkomsten met particuliere eigenaren om tegen een reële vergoeding landschapselementen te laten onderhouden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het herstel en onderhoud van houtwallen, hoogstamboomgaarden en kolken. Het idee is om voor de uitvoering van de Groene Blauwe Diensten een gezamenlijke lokale uitvoeringsorganisatie op te richten, voor Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. In Zwartewaterland wordt nog gezocht naar de nodige middelen hiervoor, Zwolle en Kampen hadden al eerder hiervoor middelen gereserveerd.

Artikel delen:

Reageer