Zwolle krijgt langste gebouw van Nederland langs A28

Het nieuwe ruimtelijk plan voor de Voorsterpoort biedt meer souplesse om het gebied als geheel de komende jaren succesvol tot ontwikkeling te brengen. Dit plan, dat beschreven wordt in het rapport Integrale Visie, en waarmee het college van B&W op 6 maart jl. heeft ingestemd, wijkt essentieel af van de structuurvisie uit 2001. Een markttoets, die in 2005 is uitgevoerd, vormde de concrete aanleiding om deze visie, in intensief overleg met de betrokken marktpartijen, aan te passen aan nieuwe inzichten.

Het gebied heeft voldoende vermogen voor 235.000 m2 kantoren, 90.250m2 detailhandel en 40.000m2 leisure en horeca en 20.000 m2 overige functies. De betrokken marktpartijen Spoolderwerk bv, ING Real Estate en Libema zijn enthousiast en hebben aangegeven deze visie een sterke verbetering te vinden ten opzichte van de visie uit 2001. Ook de markt heeft nu al grote belangstelling voor het in economisch opzicht belangrijkste ontwikkelgebied van Zwolle voor de komende jaren.

Programmatisch wijkt het nieuwe voorstel niet veel af van het vorige, maar wel in ruimtelijke zin. In plaats van een strook langs de A-28 dicht te zetten met alleen hoge kantoortorens wordt deze zone juist voor het grootste gedeelte laag gehouden zodat het zicht vanaf de A-28 op het gebied aanmerkelijk verruimd wordt. Het erachter gelegen centrale deel van het gebied, wat gevormd wordt door een multifunctioneel gebouw, het zogenoemde Groothandelsgebouw, komt daardoor in beeld als blikvanger. Dit Groothandelsgebouw vormt een centraal ijkpunt voor de Voorsterpoort. Vanaf de snelweg kijkt de bezoeker naar een 600 meter lange wand waar alle functies, kantoren, winkels, leasure en horeca hun adres krijgen. Op deze wijze ontstaat er een grote synergie tussen de verschillende functies.

Naast het flexibel te hanteren raamwerk doet de Integrale Visie uitspraken over een aantal vraagstukken:

·         De IJsselhallen passen bijzonder goed in het concept voor de Voorsterpoort. Twee locaties lenen zich daar goed voor. Toch wordt voorgesteld pas een besluit te nemen over de verplaatsing als een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en marktpartijen wordt opgesteld. Als besloten wordt de IJsselhallen niet naar de Voorsterpoort te verplaatsen ligt in dat geval een bijstelling voor het programma Voorsterpoort voor de hand.

·         De meubelboulevard kan op de huidige locatie worden gehandhaafd.

·         Het Van der Capellen College is in te passen.

·         Een aantal reeds in het gebied aanwezige bedrijven kan worden ingepast in het plan.

·         Uit studies naar de ruimtelijke toepassing en het parkeren, die beide door externe bureaus zijn uitgevoerd, blijkt dat het complexe parkeervraagstuk goed oplosbaar is. Van de 8.500 benodigde parkeerplaatsen worden er 2.000 dubbel gebruikt, zodat er 6.500 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het Groothandelsgebouw bevat ook nog eens 1.600 parkeerplaatsen.

Financiële haalbaarheid

De Integrale Visie geeft de essentiële uitgangspunten voor een ruimtelijk en financieel verantwoorde ontwikkelingsrichting, maar vormt geen blauwdruk voor de ontwikkeling van het gebied. De grondexploitatie behorende bij de integrale visie is nu van toepassing voor het hele gebied. Dit in tegenstelling tot de berekeningen in 2001, waarbij destijds gekozen is voor het ontwikkelen van alleen de gemeentelijke kavels.

De haalbaarheid van de visie op het gebied hangt sterk samen met het concept van het Groothandelsgebouw. Daarom is extra aandacht besteed aan het concept van dit gebouw. Verschillende externe bureaus zijn geraadpleegd om te bepalen hoe het gebouw naar de wensen van de markt te ontwikkelen is.

Vervolgtraject

Nu gekozen is voor een integrale gebiedsontwikkeling, moet nog worden besloten hoe tussen de partijen in de toekomst wordt samengewerkt. Daarover doet de Integrale Visie nog geen uitspraak. De samenwerkingsvorm tussen partijen komt later dit jaar aan de orde. In de zomer van dit jaar zal ook de globale visie A-28 zone gereed zijn. Onderdeel van deze studie is de stationslocatie tussen de Rieteweg en het spoor. Op dit moment lijkt het heel realistisch dat op de hoek van de Rieteweg met het Kamperlijntje een voorstadhalte kan komen. Daarmee wordt het de toekomstige bezoekers van Voorsterpoort nog makkelijker gemaakt om met het openbaar vervoer naar Voorsterpoort te komen.

 

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Geweldig. Een paar mooie torens erbij en dan ook nog eens dat lange gebouw ;D Zwolle word er weer een stuk mooier van.


    ⚠️ Meld

  2. In plaats van een strook langs de A-28 dicht te zetten met alleen hoge kantoortorens wordt deze zone juist voor het grootste gedeelte laag gehouden zodat het zicht vanaf de A-28 op het gebied aanmerkelijk verruimd wordt. Het erachter gelegen centrale deel van het gebied, wat gevormd wordt door een multifunctioneel gebouw, het zogenoemde Groothandelsgebouw, komt daardoor in beeld als blikvanger.”

    Natuurlijk moet er een reden zijn waarom de gemeente dit plan door laat gaan en de oude gegevens terzijde schuift. Jammer is dat ze vergeten dat het onderzoek naar Lintbebouwing, buiten dat het heel veel burgergeld gekost heeft, ook het probleem van geluidsoverlast aan de kaak stelde. Door de torens van de Amro toe te laten kun je natuurlijk andere bedrijven niet verplichten om aaneengesloten te bouwen maar of de burgers, die langs of in de omgeving van de A28 wonen, er zo gelukkig mee zijn? De laatste jaren is bewezen dat, wat o.a. ondergetekende op de inspraakavonden al aangaf, het verkeer op de A28 met zo,n 25-40 % is toegenomen. Plannen om er een dubbeldekker van te maken zouden in 2007 op tafel komen. (We hebben nog de rest van het jaar om de plannen te verwelkomen)Nu dus gauw nog even de andere plannen er doordrukken voordat we straks allerlei problemen krijgen met de uitvoering van de nieuwe A28. Is het vreemd dat burgers zich belazerd voelen? ;D


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.