Ontwikkeling bloemkoolwijk Ittersumerlanden-Noord

Zwolle – De “Bloemkoolwijk” Ittersumerlanden-Noord (Zwolle-Zuid) wordt verbeterd. Hierbij wordt zowel ingezet op het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid van de woonomgeving als op het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. De plannen voor verbeteringen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners.

Woningcorporatie SWZ is een belangrijke partner bij de herontwikkeling van de wijk. De corporatie voert voor dit gebied een grootschalige renovatie uit waarbij onder meer de huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens worden vervangen door eengezinswoningen.

De verbetering van de kwaliteit van de wijk komt enerzijds tot stand door (kleinschalige) nieuwbouw en anderzijds door een herinrichting van de openbare ruimte. De stedenbouwkundige verbeteringen en de veranderingen in de openbare ruimte dragen er ook aan bij dat de verkeersstructuur in de wijk verduidelijkt. Andere aanpassingen van de openbare ruimte zijn: verschillende straten krijgen een nieuw profiel en worden opnieuw bestraat, het parkeren in de buurt wordt beter ingericht en de overgang tussen de openbare ruimte en de private ruimte wordt onder meer met erfafscheiding verduidelijkt.

Bewoners zijn vanaf het begin van de planvorming intensief betrokken bij het traject. Opmerkingen van de bewoners zijn zoveel mogelijk meegenomen in de plannen. Voor het huidige plan bestaat over het algemeen draagvlak in de buurt. Het plan zoals het er nu ligt, sluit het beste aan bij de vastgestelde uitgangspunten van de herstructurering van de wijk. De gemeenteraad zal nog een besluit nemen over het herstructureringsplan. Hierna wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Is dit geen erg oud nieuws?
  De renovatie is al lang in volle gang..
  Volgens vrij recent een bericht van de SP zijn de bewoners weinig betrokken en krijgen de dingen gewoon opgelegd.
  Er worden ook parkeerplaatsen ingeleverd door er nieuwe woningen neer te zetten.
  De compensatie daarvan roept ook protest bij bewoners op.

  Ik heb het over de lijn tussen Staatsmanlaan en Hollewandsweg.
  Dat is voor een groot deel SWZ.
  De rest is koop, Vesteda en Delta Wonen.  Maak melding

 2. Verslag Raadsplein:

  Herstructurering Ittersummerlanden-Noord
  Er waren bij de Informatieve behandeling van dit onderwerp drie insprekers aanwezig.

  Kern van de inspraakreactie van dhr. Weevers was dat hij en veel buurtbewoners vinden dat de situatie er onveiliger op zal worden en dat er een tekort aan parkeergelegenheid zal onstaan. Dhr. Oosterhof gaf aan dat er in het proces veel mis is gelopen m.b.t. communicatie, al is dat wel geprobeerd recht te trekken. Mw. Eisma geeft aan dat getracht is de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen. Het plan is mede tot stand gekomen naar aanleiding van opmerkingen van de bewoners.
  Vanuit de raad worden enkele vragen gesteld aan de insprekers. Vooral over het communicatietraject en over de verkeersveiligheid worden vragen gesteld. Ook wordt gevraagd naar de consequenties voor het plan wanneer de zeven woningen aan de Staatsmanlaan niet door zouden gaan. Mw. Eisma geeft aan dat het plangebied als een geheel wordt beschouwd. Er zouden minder grondopbrengsten naar de gemeente gaan, waardoor minder openbare ruimte kan worden gecreëerd.
  Ten aanzien van de woningen aan de Staatsmanlaan geeft dhr. Weevers aan dat de Participatie vooral op dit punt niet ervaren is. Verder is participatie wel veelvuldig aan bod geweest. Een bijeenkomst liep zo hoog op dat het afgebroken moest worden. Opmerkingen werden wel geuit, maar bewoners voelen zich niet gehoord.
  Met betrekking tot de parkeernorm geeft wethouder Dannenberg aan dat er rekening is gehouden met de parkeernorm in het gebied en deze voldoet. Een andere locatie voor de zeven woningen aan de Staatsmanlaan verwacht de wethouder niet te vinden. Stedenbouwkundig en kwalitatief is het plan over het geheel genomen een plan waar hij achter staat. Er is jaren gerekend en getekend aan het plan, ook met het oog op exploitatie. De wethouder begrijpt de problemen die sommige bewoners ervaren.
  De voorzitter concludeert dat de raad voldoende geïnformeerd is, maar dat er wel behoefte is aan een meningsvormend debat.
  Het debat zal met name moeten gaan over het proces en eventuele alternatieven, ook is opgemerkt dat men een verdere toelichting wil van de wethouder over het proces.  Maak melding

 3. Verslag Raadsplein:

  De fracties van de VVD en D66 geven aan niet deel te nemen aan het debat gezien het feit zij in kunnen stemmen met het voorstel. Voor de fractie van Swollwacht geldt, onder voorbehoud, hetzelfde.
  De overige fracties geven aan verantwoording af te willen leggen over hun standpunt. Over het algemeen zijn de fracties tevreden over het plan. De discussie die ontstaat gaat met name over de geplande zeven woningen aan de Staatsmanlaan en de gevoeligheden daaromtrent. De fracties interrumperen elkaar met name over mogelijke alternatieve locaties. Waar de ene fractie van mening is dat nader onderzoek gewenst zou zijn, vindt de andere fractie dat alle mogelijke alternatieven al voorbij zijn gekomen. Waar bij de ene fractie stedenbouwkundige en financiële pijlers en het algemeen geaccepteerde plan de doorslag geeft om voor te zijn, vindt de andere fractie dat er te kort wordt gedaan aan de bezwaarmakende omwonenden. De ene fractie is van mening dat er voldoende inspraak is geweest, de andere fractie zou toch graag nog eens het gesprek met de buurt aan gaan.
  Wethouder Dannenberg begrijpt de gevoeligheden die er zijn. Echter, hij benadrukt dat er veel inspraak is geweest en dat naar aanleiding daarvan veel aanpassingen aan het plan zijn gemaakt.
  De voorzitter concludeert dat uitgebreid is gedebatteerd over deze thematiek, maar dat het standpunt bij geen van de fracties is veranderd. De publieke tribune weet dankzij dit debat welke overwegingen de fracties hebben ten aanzien van dit voorstel. Het voorstel kan door naar de Besluitvormingsronde A van het Raadsplein op 10 januari 2011. De fracties van de SP en de ChristenUnie kondigen aan mogelijk met een amendement of motie te komen.  Maak melding

Reageer