Droombeeld voor Diezerpoort

Zwolle – Hoe ziet Diezerpoort er uit in 2020? De ambities van bewoners, ondernemers, belanghebbenden en de gemeente Zwolle zijn in 2009 verwoord in de ontwikkelingsvisie ‘Diezerpoort ben ik’. Wát we willen is daarmee bekend, het Ontwikkelingskader ‘Gedroomd Diezerpoort’ geeft aan hóe we samen willen werken aan de realisering van deze ambities.

Het ontwikkelingskader wordt uitgevoerd volgens het principe van de ‘natuurlijke wijkaanpak’. Dit houdt in dat de fysieke, economische en sociale vernieuwing niet opgelegd wordt via een programmatische weg en ingrepen in de fysieke ruimte, maar ontstaat vanuit de inspanningen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij is de rol van gemeente die van regisseur om de partijen en initiatieven samen te brengen en bij te dragen aan de uitvoering ervan.

Geen definitief eindbeeld

Gedroomd Diezerpoort geeft een droombeeld van de toekomst van de Diezerpoort en niet een definitief eindbeeld van de wijk. Een droombeeld waar de gemeente Zwolle samen met woningcorporaties, Travers, ondernemers en bewoners in de wijk en alle andere belanghebbenden aan wil werken. Het is echter mogelijk dat niet alles uit het ontwikkelingskader één-op-één gerealiseerd wordt. Maar de richting die we inslaan is door de ontwikkelingsvisie en het ontwikkelingskader bepaald.

Duurzaamheid

Belangrijk uitgangspunt in de wijkvernieuwing is dat de herstructurering van de wijk bijdraagt aan het duurzaam maken van de stad. Zo wil de gemeente met de woningbouwcorporaties afspraken maken over de energiezuinige, milieuvriendelijke, comfortabele en toekomstbestendige woningen en de vorming van een Duurzaam Dienstenbedrijf. De komende periode wordt de uitwerking hiervan en de besluitvorming hierover nader uitgewerkt.

Jaarlijks uitvoeringsprogramma

Gelet op de huidige economische situatie en de veranderende vraag en het initiatieven vanuit de wijk wordt er elk jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt getoetst aan de ontwikkelingsvisie en het ontwikkelingskader. Tot 2014 wordt samen met de corporaties vooral ingezet op Dieze Oost, dit wordt in het uitvoeringsprogramma 2011 verder uitgewerkt. De gemeenteraad beslist hier begin volgend jaar over.

Het ontwikkelingskader ‘Gedroomd Diezerpoort’ is te downloaden van www.zwolle.nl/bijlagenpersberichten.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Verslag Raadsplein:

  De Beslisnota riep enkele vragen op. Met name over de monitoring en terugkoppeling aan raad over de voortgang. Ook werd er gesproken over het managen van verwachtingen van de buurtbewoners, wat er gebeurt met het preventiebudget en de traagheid van het proces. Verschillende fracties zouden graag meer informatie hebben over de communicatie met burger.

  Wethouder Vedelaar geeft aan dat er jaarlijks aan de raad teruggekoppeld zal worden specifiek ten aanzien van Gedroomd Diezerpoort. Tijdens de begrotingsbehandeling is een motie aangenomen m.b.t. de wijkanalyse. Dat hangt samen met het betrekken van bewoners bij het proces.

  Op een vraag over het mogelijk tekort aan budget zegt wethouder Vedelaar toe een stevige vinger aan de pols te houden. Ze is veel aanwezig in de wijk. Intussen is het investerngsbudget ook daadwerkelijk in de wijk geïnvesteerd. Er is hard gewerkt aan de invulling van Diezerpoort ben ik. Het is nu vertaald in ruimtelijke kaders. Het ontwikkelingskader legt een beeld neer voor de komende 30 jaar en is belangrijk voor het vervolgproces.

  Om alles te realiseren zal meer geld nodig zijn. Per periode zal bekeken moeten worden waar de urgentie ligt. Hierbij is het ook belangrijk een link te leggen met subsidieverwerving en het bedrijfsleven.
  Het begrip low-cost-model participatie moet ontwikkeld worden, de gedachte hierbij is dat sturing moet worden gegeven aan wijkopgave door bijv. samenwerking en een focus op lage kosten. Daarbij is het belangrijk te zoeken naar samenwerking tussen alle partijen en daarmee een flinke uitvoeringskracht te ontwikkelen.

  Ten aanzien van het Duurzaam Dienstenbedrijf is besluitvorming nog niet aan de orde, hier zal later op terug gekomen worden.
  Een overzicht van activiteiten uit het preventiebudget komt binnenkort naar de raad.

  Op een vraag m.b.t. aankopen van woningen of winkelpanden in het gebied geeft de wethouder aan dat dit niet aan de orde is voor de gemeente, het zou enkel een corporatie kunnen zijn die panden koopt.
  De wethouder proeft in de buurt voldoende draagvlak, echter ook zij bereikt natuurlijk niet iedereen in de buurt. Hoe in de toekomst andere mensen te betrekken? Dat vindt zij een mooie opgave voor de toekomst.

  De voorzitter concludeert dat er geen verdere vragen zijn en dat het stuk rechtstreeks kan worden doorgeleid naar de Besluitvormingronde A op 6 december.  Maak melding

Reageer