Herontwikkeling Bagijneweide gaat verder

Zwolle – Het college van B&W heeft het conceptprogramma van eisen (PvE) voor de Bagijneweide ter besluitvorming en vaststelling aangeboden aan de raad. Hiermee komt een einde aan een lange periode van voorbereiding en kan de herontwikkeling van het gebied daadwerkelijk van start gaan. Het PvE is tot stand gekomen op basis van een grote en enthousiaste inbreng van betrokken buurtbewoners. Ook in het vervolgtraject wil de gemeente graag intensief samenwerken met buurtbewoners en alle andere betrokken partijen.

bagijneweide.jpg

Het concept-PvE voor de Bagijneweide is een gemengd en gevarieerd programma. Zo is er een centraal plein met verschillende sferen en functies en één verbindend element: het Laboratorium. Bebouwing en functies richten zich op het plein. Routes en zichtlijnen lopen van binnen naar buiten. Er wordt alleen gebouwd binnen de contour van de Bagijneweide. De herkenbare wanden spiegelen zich aan de bestaande bebouwing (Rhijnvis Feithlaan en Bagijnesingel). Ze zorgen voor eenheid van de nieuwe bebouwing, en voor een uitstraling en allure die past in de buurt. Rondom de bebouwing liggen brede, open randen met monumentale bomen en met routes voor langzaam verkeer.


Plangebied en fasering

Het gebied wordt in verschillende fases ontwikkeld. Om te beginnen is deelgebied 1 aan de beurt. Daarna volgen respectievelijk deelgebieden 2 en 3. Deelgebied 4, de omgeving van het Turfschip kan pas op de langere termijn worden ontwikkeld.

Discussie over deelgebied 1

Vanwege een aantal factoren (onder andere een stedelijke behoefte aan zorgappartementen aan de rand van de binnenstad en een sterk veranderde huizenmarkt door de kredietcrisis) is er discussie geweest over de invulling van één appartementenblok in deelgebied 1 (omgeving Rhijnvis Feithlaan).  

Na overleg met de werkgroep Bagijneweide heeft een drukbezochte informatieavond voor alle geïnteresseerden plaatsgevonden. Daar heeft iedereen zijn reactie op de plannen kunnen geven. Voorafgaand aan de raadsbehandeling hebben bewoners gebruik gemaakt van hun recht op inspreken. Op 27 september heeft de raad haar voorkeur uitgesproken voor de ontwikkeling van deelgebied 1 met eengezinswoningen en zorgwoningen. Daarnaast werd door de raad ook gevraagd om een duidelijk kader voor het participatieproces 

Vervolg

Met de werkgroep Bagijneweide is gesproken over communicatie en bewonersparticipatie in het vervolg van het project. Op basis van input van de werkgroep is een aanpak bedacht waar iedereen zich goed in kan vinden.

Naar verwachting neemt de raad op 6 december een definitief besluit over het PvE. Kort daarna wordt een aftrapbijeenkomst georganiseerd  waarbij de  buurt een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een stedenbouwkundig plan voor deelgebied 1.

 

Artikel delen:

Reageer