Dorpsplan Wijthmen klaar voor behandeling in de raad

Zwolle – Na ruim een jaar  van intensief overleg met de bewoners is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan het Dorpsplan Wijthmen en de Inspraaknota. Na positieve besluitvorming in de gemeenteraad kan begonnen worden met de uitvoering. Als eerste onderdeel van de uitvoering zal een projectopdracht gemaakt worden voor de ontwikkeling van de locatie Kulturhus.

De bedoeling is om op locatie Kulturhus een zorgcentrum neer te zetten met 20 zorgappartementen en 20 aanleunwoningen. Daarnaast is er ruimte voor ongeveer 20 tot 30 woningen in een gemengd programma. De gemeenteraad is zeer betrokken bij het Dorpsplan en zal daarom in Wijthmen zelf vergaderen over de vaststelling van het plan.

De kern van het Dorpsplan is de leefbaarheid in het dorp te behouden en te versterken. Hiervoor zouden voldoende voorzieningen in het dorp aanwezig moeten zijn. In het plan zijn vier plekken aangegeven waar mogelijk uitbreiding plaats kan vinden: rondom het Kulturhus, de Erfgenamenweg, de Kroesenallee en de ‘Nieuwe Dorpsstraat’ die ontstaat na verlegging van de N35. Voor alle ontwikkelingen geldt, dat zodra er concrete plannen zijn en deze financieel haalbaar blijken, de reguliere procedures, zoals eventuele bestemmingsplanwijzigingen, in werking treden.

Het Dorpsplan Wijthmen heeft 6 weken ter inspraak gelegen en dit heeft 28 reacties opgeleverd. De reacties gaan over onder andere de aanleg van een fietspad, waardevermindering van huizen, de varianten van de N35 en de omlegging van de Kroesenallee. De reacties zijn verwerkt in een inspraaknota. Deze Inspraaknota geeft een overzicht van alle inspraakreacties en de reactie van de gemeente daarop. In de Inspraaknota is  ook het verslag van het dorpsdebat van 29 september opgenomen.

Het Dorpsplan Wijthmen is opgesteld om een aantal plannen en initiatieven van zowel het dorpsbewoners zelf als de gemeente te combineren in een totaal plan dat recht doet aan de identiteit en behoeften van het dorp. Het Dorpsplan gaat in op de ontwikkeling van Wijthmen de komende 15 tot 20 jaar als het gaat om woningbouw, voorzieningen en verkeer. Het Dorpsplan is tot stand gekomen op basis intensief overleg met de bewoners.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Verslag Raadsplein:

    Motie 12-1 van ChristenUnie en CDA, waarin het college wordt verzocht actief invulling te blijven geven aan het realiseren van projecten die passen in de dorpsvisie Wythmen en die zonder voorzienbare vertraging tot stand kunnen komen en die waar mogelijk te faciliteren.
    De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
    Met het voorstel Dorpsplan Wythmen stemmen vervolgens alle fracties in, alleen de fractie van GroenLinks stemt tegen het uitspreken van de voorkeur voor het verleggen van de Kroesenallee.    Maak melding

Reageer