CU wil meer inzicht in MPV gemeente Zwolle

Zwolle – Tijdens de begrotingsbehandeling op vrijdag 12 november jongstleden heeft de fractie van de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de tegenvallende MPV (Meerjaren Prognose Vastgoed) -resultaten. In de begroting is nu een post van 5 miljoen euro opgenomen als compensatie. De CU heeft de vraag gesteld hoe reëel dit bedrag is, mede in het licht van het recent verschenen onderzoeksrapport van Deloitte.

Tijdens de begrotingsbehandeling is aangegeven dat de raad bij de bespreking van de MPV in het voorjaar 2011 hierover nader komen te spreken. Maar omdat wethouder Berkhout aangaf nog geen kennis te hebben genomen van het Deloitte-onderzoek, verzoekt de fractie van de CU op voorhand om in de beslisnota bij de MPV aandacht aan de hierna genoemde punten te geven. CU: "Uit onderzoek onder 180 gemeenten blijkt dat de waarde van grond systematisch te hoog wordt gewaardeerd door gemeenten. Dat heeft alles te maken met de gevolgen van de bouwcrisis, waardoor de verkoop van bouwgronden door gemeenten terugloopt. (Dit onderzoek is uitgevoerd door Deloitte, in opdracht van het voormalig ministerie van VROM en VNG. De VNG onderkent het probleem en noemt het een ‘grote kwestie’. Op 11 november jongstleden publiceert de VNG haar voornemen met spoed een bestuurlijke top over dit onderwerp te organiseren in het voorjaar 2011.)".

"Te hoge waarde-toekenningen leiden tot verlies voor gemeenten als gevolg van niet gerealiseerde inkomsten. Gemeenten lopen dus een groot financieel risico wanneer zij hun gronden niet conform de huidige reële waarde afwaarderen en wanneer onvoldoende rekening wordt gehouden met toenemende tekorten op negatieve grondexploitaties."

De gemeente Zwolle heeft veel grondposities. De vraag is in welke mate Zwolle te maken heeft met de geschetste risico’s van het grondbedrijf. Daarom wil de ChristenUnie bij de behandeling van de MPV inzicht ontvangen in de omvang van de risico’s. Inzicht in de uitgangspunten van de MPV is daarvoor essentieel. "We denken met name aan de onderliggende aannames en grootheden bij de parameters (i) rente, (ii) kosten, (iii) opbrengsten en (iv) realisatietijd. De fractie van de CU verzoekt wethouder Berkhout om een overzicht over de afgelopen vijf jaar te verstrekken, waarbij voor elk jaar per parameter de door de gemeente gehanteerde waarden worden geplaatst naast de in de markt gerealiseerde waarden.

Namens de ChristenUniefractie

Gerdien Rots                           

Reinier Mulder

Artikel delen:

Reageer