Politiek wil zekerheid voor organisatoren evenementen

De afgelopen weken is er veel gesproken over het subsidiebeleid aangaande culturele evenementen in Zwolle. De Stad als Theater was daar het meest prominent in aanwezig, maar er waren meerdere organisatoren die kritiek hadden. Dat zegt de PvdA in Zwolle. Het meest kwam naar voren dat de beschikkingen na een begrotingsbehandeling te laat bij de organisatoren zou komen waardoor zij in allerlei risicovolle situaties kwamen of zelfs geconfronteerd werden met afzeggingen.

Het lijkt, wat betreft een aantal politieke partijen, dat aan die situatie in ieder geval iets gedaan moet worden en vandaar een amendement (Lees verder). Het zal nog wel iets aangepast gaan worden, omdat hij nu onuitvoerbaar zou zijn (te korte tijdspanne). De PvdA hoopt met de mede-indieners (CDA, SW, VVD, GL/DG,SP) tot nu toe, dat ze in ieder geval een stap verder zetten in het eerder zekerheid bieden aan evenementenorganisatoren. PvdA: Neemt niet weg dat we grotere stappen kunnen zetten, maar daarvoor moeten we de discussie in de raad afwachten aangaande cultuur die binnenkort van start gaat. Het zou bijv. helemaal winst zijn als het evenementenbudget structureel wordt, zodat er een beschikking kan worden afgegeven voor meerdere jaren aan evenmenten die brede steun genieten. Dit budget is nu nog incidenteel en dus elk jaar weer afwegen bij de begrotingsbehandeling hoe en wat. Dat levert veel irritatie op en dat zou er wat ons betreft wel af mogen.”

Amendement: Subsidieverordening Evenementen (voorstel nr. 11/038)

De raad in vergadering bijeen op 12 maart 2007,

Gelezen:

–          de subsidieverordening Evenementen en gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie Bestuur dd. 29 januari 2007.

Overwegende dat:

–          organisatoren en uitvoerders van evenementen veelal in een vroegtijdig stadium verplichtingen moeten aangaan en er dus bij gebaat zijn om in een vroeg stadium een beschikking te ontvangen over de verlening van de door hen aangevraagde subsidie;

–          bij de vaststelling van de termijnen in de algemene subsidieverordening ( te weten beschikken binnen acht weken nadat de raad de begroting heeft vastgesteld of binnen 8 weken na indiening van de aanvraag met mogelijkheid tot verlenging met zes weken) onvoldoende de noodzaak is onderkend dat    in ieder geval voor evenementen – sneller beschikt zou moeten worden;

–          dit voor de organisatoren en uitvoerders van evenementen kan leiden tot problemen (onvoldoende juridische basis voor het aangaan van contractvorming met derden waardoor samenwerking misloopt, ongewenste voorfinanciering om toch noodzakelijke voorzieningen te treffen tbv. de uitvoering etc),

Besluit:

a.       Artikel 16.7 lid 1 als volgt te wijzigen:

 

“1.  Een aanvraag voor subsidie dient jaarlijks vóór 1 september voorafgaande aan het jaar van het evenement ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.”

.

b.       Een nieuw artikel 16.9 in te voegen, luidende:

Artikel 16.9      Beslistermijn college

1.    Het college beslist op de aanvraag tot subsidieverlening binnen 10 werkdagen na datum van vaststelling door de gemeenteraad van de begroting van het jaar waarin het evenement plaats zou gaan vinden.

2.       Het college kan met kennisgeving aan de aanvrager de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste 10 werkdagen verlengen.

3.       Voorgaande met inachtneming van hetgeen gesteld is in de Algemene Wet Bestuursrecht ten aanzien van tijdige besluitvorming.”

c.       de in het voorliggende concept genoemde artikelen 16.9 en 16.10 te vernummeren tot de artikelen 16.10 en 16.11.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

J. P. Weber                              M.G. van der Veen                 F. Eikelboom

PvdA                                        CDA                                         Swollwacht

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Johan Weber schreef hier op het forum (op een verkeerde plaats):
  =================================================

  Beste allemaal,
  voor de goede orde, het amendement is unaniem aangenomen. ik geef toe, het is wat technisch allemaal maar zou nu de beoogde zekerheid voor festivalorganisatoren moeten gaan opleveren. De gemeente heeft nu 10 werkdagen de tijd om de beschikking rond te maken en alleen als de gemeenteraad anders heeft besloten kan zij (het college) gebruik maken van een extra verlenging van 20 werkdagen. Het is een klein stapje maar wie weet komen er meer en wordt het een mooie wandeling.
  Groet Johan Weber  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.