SP volhardt in openbaarheid vertrekregeling Wezo

Zwolle – Hoewel de meerderheid van de gemeenteraad de vertrekregeling van ex-directeur Kees Blok geheim wil houden, blijft de SP aandringen op openbaarheid. De partij heeft daarvoor opnieuw een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Ditmaal richting burgemeester Henk Jan Meijer. Daarnaast heeft de partij vragen gesteld over de gang van zaken.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het is natuurlijk gek dat de vertrekregeling al is beëindigd en dat deze nu pas aan de gemeenteraad wordt aangeboden voor geheimhouding. Ik vraag mij af waarop dat niet bij de start van de vertrekregeling is gebeurd. Het is duidelijk dat het stadsbestuur met deze vertrekregeling in zijn maag zit. Dat mag ook wel, want het gaat om een berg belastinggeld.’ De SP vraagt bovendien wie de vertrekregeling hebben ondertekend en verantwoordelijk zijn voor het vullen van de zakken van deze directeur. Ook wil de SP meer informatie over het functioneren van de directeur en hoeveel hij verdiende bij de Wezo.

Betreft: Wob-verzoek vertrekregeling ex-directeur Wezo

Geachte heer Meijer,

De gemeente Zwolle draagt verantwoordelijkheid  in de Wezo. In 2008 is de  voormalig directeur van de sociale werkvoorziening in Zwolle ontslagen. Er is op dat moment onderling afgesproken dat deze directeur in aanmerking komt voor de FPU-regeling (pensioen) in 2010. Tot die tijd wordt het salaris van de ex-directeur doorbetaald. Onderwijl worden er inspanningen geleverd om betaalde werkzaamheden te verrichten of te vervullen. Mogelijke inkomsten worden verrekend met het te betalen salaris.

Verwijzend onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u alle documenten openbaar te maken met betrekking tot het vertrek en daarnaast de vertrekregeling van de inmiddels ex-directeur van de Wezo. Mij is het te doen om alle documenten, waaronder in ieder geval:

 • de arbeidsvoorwaarden/arbeidscontract van de ex-directeur;
 • overeenkomsten, afspraken en communicatie met betrekking tot het einde van het dienstverband met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden rond het vertrek;
 • alle communicatie inclusief gewisselde documenten, verslaglegging of overige documenten met betrekking tot het functioneren sinds het aantreden tot heden;
 • financiële aspecten met betrekking het vertrek;
 • eisen en regelingen met betrekking tot de aanstelling;
 • overige

De wetgever definieert het begrip document ruim en ik verzoek u dat ook te doen. Gelet op de statuur van de Wezo kan het zijn dat documenten zich niet bij of onder u bevinden. Enerzijds bent u dan bij wet verplicht tot doorzending van de documenten, terwijl anderzijds dat niet mogelijk is bij niet-bestuursorganen en organen die zich als niet-bestuursorgaan beschouwen.

Die laatste situatie dient zich aan, omdat Wezo zich op het standpunt stelt niet onder de Wob te vallen. Voor die situatie verzoek ik u als geldschieter en als politiek verantwoordelijk u de documenten te laten bezorgen ten einde hier alsnog over te kunnen beslissen.

Daarmee berust er een informatiemonopolie bij de gemeente. Tevens valt mijn functioneren in het algemeen belang als raadslid aan te merken als het uitoefenen van een functie van waakhond. Tot slot is de onderhavige informatie relevant voor het kunnen voeren van het publieke debat. In dat licht ben ik van mening mij te kunnen beroepen op het recht op toegang op basis van artikel 10 EVRM, zoals in het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT tegen Hongarije is besloten.

Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik u die weigering per document te motiveren. Voorts vraag ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair om een samenvatting. Indien u besluit een document integraal te weigeren dan verzoek ik alsnog om ambtelijk beperkte versie, waarbij alleen die woorden worden geopenbaard die niet op bedenkingen stuiten. Ik wijs daarbij op het feit dat het aan eiser en niet aan verweerder is te besluiten wat nog als zinvol is te beschouwen.

Ik wijs op het feit dat hier sprake is van een recent dossier en dat vergaring niet ingewikkeld kan zijn. Mocht dat toch het geval zijn – door bijvoorbeeld documenten die u zich moet laten bezorgen – dan verzoek ik om een deelbeslissing te nemen. Belangrijk is het besef dat de wetgever eist dat u over documenten beslist zodra deze beschikbaar zijn.

Mocht u voor de huidige directie ook een vertrekregeling in petto hebben, dan verneem ik dat ook gaarne.

Met vriendelijke groet,

Tjitske Siderius

Fractievoorzitter SP Zwolle

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Als casus heel boeiend.

  Achtergrondinformatie:

  “… de zaak Társaság a Szabadságjogokért tegen Hongarije….Vooral journalisten kunnen het arrest gebruiken om informatie los te krijgen waar de Wob het laat afweten. Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft het Hof namelijk geoordeeld dat artikel 10 EVRM (A.K.: vrijheid van meningsuiting) de overheid verplichtte documenten te verstrekken aan een rechtspersoon die deze nodig had voor een bijdrage aan een maatschappelijk debat. In Hongarije had de hoogste rechter van het land geweigerd stukken uit een procesdossier openbaar te maken. Het EHRM kwam unaniem tot de conclusie dat deze weigering in wezen een beperking opleverde van de uitingsvrijheid…… In casu was de beperking niet nodig in een democratische samenleving, te meer omdat de aanvrager ­ een non profit organisatie – kon worden beschouwd als een `social watchdog’, vergelijkbaar met de pers.”

  “De nieuwe uitleg van artikel 10 EVRM opent deuren die volgens de Wob gesloten blijven. …. (ook)kan zich de situatie voordoen dat een bestuursorgaan de gevraagde informatie moet weigeren, omdat sprake is van een absolute weigeringsgrond. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die de eenheid van de Kroon in gevaar zouden kunnen brengen en bij documenten met bedrijfsgeheimen die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. In die gevallen mag het bestuursorgaan volgens de Wob geen afweging maken. Dit is niet te verenigen met de plicht op grond van het EVRM om nu juist wel de betrokken belangen tegen elkaar af te wegen.”

  Het wordt interessant. Succes SP!


  Maak melding

 2. Goed punt Ikke

  Bericht door ikke, op 1 december 2010 om 15:02
  Onder deze burgemeester wordt naar mijn oordeel wel erg veel geheim verklaard. Daar is later altijd een verklaring voor.

  Kan het alleen niet verifiëren. Ben er te weinig in thuis. We fhebben vanochtend nog wel heerlijk om de VVD en Swollwacht gelachten bij de bushalte…..ze wilden Stadshagen `ontknippen` hahaha….ow ww toch wel ontopic, we hebben namelijk een VVD burgemeester.


  Maak melding

 3. De vertrekregeling van oud-Wezodirecteur Kees de Blok wordt toch openbaar gemaakt. De gemeenteraad stemde vorige maand nog in met een verlenging van de geheimhoudingsplicht rond de vertrekovereenkomst tussen de Werkvoorziening Zwolle en Omstreken en haar oud directeur.

  De Blok geeft nu zelf aan niet langer te hechten aan geheimhouding van de afspraak die hij in 2008 maakte bij zijn afscheid als directeur.

  De afgelopen twee jaar pleitte met name de SP er regelmatig voor om de financiële afspraken in de openbaarheid te krijgen.

  Dat leidde er vorige maand toe dat de gemeenteraadsleden de regeling wel mochten inzien. Op voorwaarde dat ze de inhoud daarvan geheim houden.

  Volgens fractievoorzitter Tjitske Siderius zou die vertrekregeling echter voor iedereen openbaar moeten zijn, omdat het salaris van De Blok met publiek geld wordt betaald.

  De Blok zegt nu tegen deze krant dat hij vindt dat er heisa is gemaakt om niets. Het tumult rond zijn vertrekregeling is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

  Kees de Blok: “Het heeft me pijn gedaan. Met name dat ik door de SP werd afgeschilderd als een directeur die weg moest omdat hij zijn werk niet goed deed. En dat ik als een graaier werd afgeschilderd. Dat is echt onzin. Wezo en ik zijn uit elkaar gegaan, omdat het bedrijf een nieuwe weg in wilde slaan..”

  Volgens De Blok is er in 2008 niets geks afgesproken. “Ik heb mijn salaris twee jaar doorbetaald gekregen”, legt hij uit. Het doorbetalen van het salaris – naar verluidt ongeveer een ton per jaar – is volgens De Blok aanzienlijk goedkoper dan een ontslagregeling. “Zou ik ontslagen zijn dan zou het ruim twee keer zo veel hebben gekost.”

  Afspraak was ook dat De Blok zijn best zou doen om in die twee jaar aan betaald werk te komen. Daarvoor zijn drie werving- en selectiebureaus ingeschakeld. “Maar in deze tijd zit niemand te wachten op een 60-jarige interim-directeur”, laat De Blok weten.

  Wethouder Filip van As meldt desgevraagd geen reden meer te zien in geheimhouding van de gemaakte afspraken als De Blok daar zelf ook geen bezwaar tegen heeft.

  Van As: “Die geheimhouding is destijds afgesproken om de persoonlijke levenssfeer van de oud-directeur te beschermen. Als hij daar nu zelf vanaf ziet, ga ik de formele procedure in gang zetten om de geheimhouding op te heffen.” De gemeenteraad krijgt bij de eerstvolgende gelegenheid de kans om de huidige geheimhoudingsverklaring op te heffen.

  Stentor


  Maak melding

Reageer