FC Zwolle stelt begroting omhoog bij

Zwolle – Ondanks forse tegenwind, met een slechte sportieve start in een financieel economisch lastige periode, heeft FC Zwolle over het seizoen 2009-2010 de financiële schade in de hand weten te houden.

kosten_fcz.jpg

In die zin, dat het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering over het seizoen 2009/2010, zonder aftrek van bijzondere baten, lasten en vergoedingssommen, met een negatief bedrag van €250.000 is uitgekomen op hetzelfde niveau als in het seizoen 2008/2009. Hierin zijn de toegenomen exploitatielasten en huisvestingskosten (het nieuwe stadion waarvan de huur circa € 200.000 bedraagt) in vergelijking met het seizoen 2008/2009 geabsorbeerd. Opvallend is dat in het seizoen 2009/2010 ten opzichte van het daaraan voorafgaande seizoen, al een toename van de (sponsor)inkomsten kon worden genoteerd van circa 1,5%  en een afname in personeelskosten van circa 2,5%.

Het deel aan personeelskosten is daarmee afgenomen van 65% van de begroting over het seizoen 2008/2009 naar 63% over het afgelopen seizoen 2009/2010. Dit alles heeft er toe geleid dat FC Zwolle opnieuw in de categorie 2 is ingedeeld door de KNVB.

Gedurende het seizoen 2009/2010 is de koers verder doorgezet door nieuwe verbindingen aan te gaan teneinde FC Zwolle als maatschappelijke partner te profileren. Naast KiKa en Ronald McDonald Huis Zwolle als shirtsponsor, opende Achmea haar “goede doelen” skybox en werd FC Zwolle United gestart, waarin de bestaande en nieuwe maatschappelijke projecten zijn ondergebracht. Maar ook op gebied van de jeugdopleiding en talentontwikkeling is verdere samenwerking met Landstede tot stand gebracht, met als doel zich te ontwikkelen tot een van de landelijke Regionale Jeugdopleidingscentra.

Wat de toekomst betreft wordt voor het seizoen 2010/2011 naast de hoog gestelde sportieve prestaties, op basis van de huidige verwachting uitgegaan van een licht positief bedrijfsresultaat van ruim €100.000. In deze bijgestelde begroting voor het huidige seizoen 2010/2011, nemen de sponsorinkomsten toe ten opzichte van het vorige seizoen met maar liefst 17%, wat een stijging betekent van €431.000! Hiertegenover staat een daling aan tv-gelden van circa €200.000. De totale inkomsten (recettes, sponsoring, tv-gelden e.d.) stijgen met ruim 10% van €3.781.000 naar circa € 4.200.000 conform de verwachting. De personeelskosten dalen met 5% en nemen daardoor verder af naar 54% van de begroting (ruimschoots beneden de door de KNVB gestelde norm van 60%), waardoor de overall kosten nagenoeg gelijk blijven en stabiliseren op €4.050.000! Punt van aandacht in deze voorspelling blijft het uitstaande debiteurensaldo: ook de sponsoren van FC Zwolle hebben te maken met het huidige matige economische klimaat!

In de komende maanden zal de voorbereiding op de begroting voor het seizoen 2011/2012 ter hand worden genomen, conform de opgestelde meerjarenplanning. Op een plezierige manier zou “roet door de schoorsteen kunnen komen”, omdat de aspiraties ten aanzien van promotie naar de Eredivisie wel eens sneller zouden kunnen worden gerealiseerd dan in de meerjarenplanning was geprognosticeerd (in het seizoen 2012/2013).

Bij promotie zal een begroting van circa €10.000.000, om een “vaste” speler van de Eredivisie te worden, naar verwachting voldoende zijn. Na bestudering van benchmark-gegevens lijkt het niet ondenkbaar dat er zich een “automatische” stijging zal voordoen van de begroting door verhoging van de commerciële inkomsten, tv-gelden en recettes van ruim € 1.5 – 2.000.0000. De begroting van FC Zwolle zal na promotie dan dus nog opgetrokken moeten worden met ruim €4.000.000. Dit lijkt haalbaar door volledige benutting van de mogelijkheden van ons stadion binnen de regio IJsseldelta.

Namens de RvC van FC Zwolle,
Adriaan Visser & Han Brouwers

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Opvallend dat hier nog geen reacties zijn. Waar zijn de FCZ fans?? Toch goed nieuws na een paar magere jaren bij onze FC. En er wordt door de voorzitter al stiekum gesproken over een promotie 😉


    Maak melding

Reageer