“Hanzeland betrekken bij verkeersstromen Windesheim”

Zwolle – Aanstaande maandag 6 december vergadert de gemeenteraad over het bestemmingsplan Hogeschool Windesheim – Greijdanus. In de aanloop hiernaar toe is de verkeerssituatie in de aangrenzende woonwijk door verschillende bewoners onder de aandacht gebracht van de Zwolse gemeenteraad.

Bij het bestemmingsplan is daarom een plan van aanpak bijgevoegd waar Windesheim, Greijdanus en bewoners de handen in een slaan om samen te werken naar een oplossing voor de problemen die de bewoners ervaren. Het CDA juicht deze samenwerking toe, maar signaleert tegelijkertijd dat enkele partijen die een rol spelen nu nog niet betrokken zijn. Naast gesprekken met bewoners is het CDA zelf de wijk ingegaan om de problemen te inventariseren. Ellard Tuik: "We zijn zelf de wijk in gegaan en hebben geconstateerd dat de problemen van verkeerdparkeerders, ook veroorzaakt worden door bedrijven op Hanzeland" Daarnaast moet er gezocht worden naar oplossingen voor de onveilige situaties als gevolg van de verkeersstromen. Het CDA roept het College van B&W dan ook op te komen tot een verkeersplan die oplossingen biedt en roept Hanzeland op om deel te nemen in de werkgroep waarin door Windesheim, Greijdanus en bewoners gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Inderdaad.
  Als bewonersvereniging Hanzeland hebben we deze problematiek regelmatig onder de aandacht gebracht van betrokkene instanties. Helaas hebben we moeten constateren, dat onderlinge afstemming van de diverse ontwikkelingsplannen in dit gebied zooals de campus en spoorzone niet altijd voldoende op elkaar zijn afgestemd,waardoor de woonfunctie in Hanzeland onderdruk komt te staan. Voor een goed sociale en evenwichtige ontwikkeling van Hanzeland, wat een belangrijke rol heeft in de verder ontwikkeling in zwolle , is een het hebben een juiste invulling van de woonfunctie van essentieel belang. Dit is dan ook het een van de doelstellingen van onze vereniging. voor nadere informatie omtrent onze vereniging zie http://www.vbhanzeland.nl  Maak melding

 2. Naar aanleiding bovenstaande het volgende:
  Gezien de huidige bebouwingen is deze problematiek niet op korte termijn op te lossen, maar gegeven diverse ontwikkelingen in het gebied rond Hanzeland zien wij als VBH wel een mogelijke oplossing.
  Zoals bekend zijn er plannen om het busterrein te verplaatsen naar de zuidzijde van het station. de locatie van het busstation is zodanig dat er makkelijk een andere looproute richting windesheim aangelegd kan worden. Wij als VBHanzeland denk dan aan de route langs de oostzeelaan en met het spoor onder de ijsselallee door. Hier ligt reeds een fietspad, waar op relatief eenvoudige wijze een voet pad kan worden aangelegd. Hier komt men dan direct na de ijsselallee gepasseerd te zijn van de andere kant op het terrein van Windesheim. Het gebied langs het spoor gaat de komende jaren i.v.m. spoorzone ontwikkeling toch nog volledig op de schop en kam men hier met een juiste planning rekening houden.
  Op korte termijn is het een oplossing om de aankomst van de treinen te laten aansluiten op het vertrek van de bussen richting windesheim. Momenteel komen diverse treinen enkele minuten later aan nadat de bussen richting windesheim vertrokken zijn. Gezien de afstand is het dan logisch dat vele betrokkene gaan lopen. een betere coordinatie en afstemming op elkaar de diverse openbare vervoersmiddelen zal zeker een bijdrage kunnen leveren aan deze problematiek. Zoals gezegd indien gewenst zijn wij als VBhanzeland altijd bereid mee te helpen om hier een voor alle belanghebbende een acceptabele oplossing te vinden. Dus elke uitnodiging voor een gesprek zijn we met belangstelling tegemoet.
  Met vriendelijke groet,
  H. Lukkezen
  Verniging Bewoners Hanzeland  Maak melding

 3. Verslag Raadsplein:

  Deze Beslisnota??s zijn op 22 november informatief behandeld. Er hebben toen drie personen ingesproken. Zij stipten een aantal aandachtspunten aan, onder andere de communicatie, de parkeeroverlast en de verkeersveiligheid.
  Tijdens de meningsvorming werden door nagenoeg alle fracties diezelfde aandachtspunten genoemd. Hoewel de meeste fracties positief zijn over het bestemmingsplan zouden zij wel graag een nadere uitwerking van de aandachtspunten zien. De Lunertunnel en de Pilotenlaan worden als onveilig ervaren en verschillende fracties vragen dan ook aan de wethouder hoe hij daar mee om wil gaan. Ook wordt diverse keren genoemd dat het Plan van Aanpak nog niet concreet genoeg is. De raad wenst goed op de hoogte te worden gehouden van de gesprekken die plaatsvinden tussen verschillende partijen. Verder wordt er gevraagd naar het mobiliteitsplan en naar creatieve oplossingen om studenten via een andere (loop)route richting Windesheim te geleiden. Naar aanleiding van een opmerking over bomen aan de IJsselallee die gekapt zouden worden geeft de wethouder aan dat er een erratum op het voorstel zal komen, de bomen worden namelijk niet gekapt.
  Wethouder Van As herkent en erkent de geconstateerde zorgpunten. Het zijn ook de vraagstukken die al jaren de discussie bepalen tussen de gemeente, de buurt, Windesheim en Greijdanus. In dit stadium kan de wethouder geen pasklare oplossingen bieden. Hij is geen wethouder verkeer, maar zal de zorgpunten wel met hem delen. De wethouder vindt het geen vreemde gedachte om ook vertegenwoordigers van Hanzeland te betrekken bij het overleg met de verschillende partijen en zal dan ook bekijken in hoeverre dat mogelijk is.
  Ten aanzien van de vraag over het mobiliteitsplan zegt de wethouder schriftelijke beantwoording toe.
  De wethouder geeft aan dat het Plan van Aanpak gezamenlijk met diverse partijen is opgesteld. Het is aannemelijk dat niet iedereen er zich in kan vinden.
  De verslagen van de bijeenkomsten met de verschillende partijen zijn ter inzage bij de ambtenaar.
  De voorzitter concludeert dat de zorgpunten goed gedeeld zijn. De beslisnota??s kunnen worden geagendeerd voor de Besluitvormingronde A op 13 december.  Maak melding

 4. Verslag Raadsplein:

  Motie 14-1 van CDA, VVD, ChristenUnie en Swollwacht, waarbij het college wordt opgeroepen om samen met betrokken bewoners en instellingen met spoed te werken aan het concretiseren van het plan van aanpak m.b.t. met name de parkeer- en verkeersoverlast. Daarbij dient ook de mogelijkheid te worden onderzocht voor een extra langzaam verkeersroute vanuit Hanzeland naar de Campus in het kader van de plannen rond de Spoorzone.
  De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
  Vervolgens wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen.  Maak melding

Reageer