Gemeente geeft impuls aan woonservicegebieden

Zwolle – Per 2015 woont 50% van de huishoudens in (een vorm van) een woonservicegebied. Dat is het doel dat de gemeente Zwolle voor ogen heeft. De komende uitvoeringsperiode wil Zwolle een duidelijke impuls geven aan de ontwikkelingen van dergelijke gebieden.

Het uitgangspunt bij een woonservicegebied is dat mensen, zowel jong als oud, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook als je beperkingen hebt of minder mobiel wordt. In een woonservicegebied zijn zorg en welzijnsdiensten in de leefomgeving aanwezig zodat mensen die dat nodig hebben hier gebruik van kunnen maken en in hun eigen woning of wijk kunnen blijven wonen. Om een duidelijke impuls te geven aan de ontwikkeling van woonservicegebieden heeft de gemeente nu een concept -visie Woonservicegebieden 2011-2014 opgesteld. Met de provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt ten aanzien van woonbeleid. Zo is afgesproken dat in 2015 50% van de huishoudens in Zwolle in enigerlei vorm van een woonservicegebied woont. Voor de impuls aan de woonservicegebieden ontvangt de gemeente van de provincie Overijssel een incidentele subsidie van € 1.360.000.

In woonservicegebieden onderscheidt de gemeente drie ambitie-niveaus variërend van veel zorg en veel basisvoorzieningen aanwezig tot minder zorg met minimaal twee basisvoorzieningen. Door te stimuleren dat bepaalde (24uurs) voorzieningen in een woonservicegebied een plek krijgen of te bevorderen dat extra aanbod van diensten in het gebied een plek krijgen, kan het niveau van de woonservicegebieden groeien.

Verdere verbetering van het functioneren van het woonservicegebied wordt ook gezocht in de intensivering van de samenwerking tussen de partijen. 

Via een subsidiedeelverordening worden partijen uitgedaagd en uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan de impuls aan woonservicegebieden. Jaarlijks wordt via een uitvoeringsprogramma woonservicegebieden door het college een besluit genomen over de subsidieverzoeken.

Voor iedereen

De vergrijzing is een belangrijke aanleiding om in te zetten op woonservicegebieden. Maar ook andere groepen mensen met een beperking kunnen zelfstandig in deze gebieden wonen wanneer de wijk daarvoor voldoende is toegerust. Een woonservicegebied is eigenlijk voor iedereen. “Dit is bij uitstek een ontwikkeling die door partners in de stad gezamenlijk moet worden opgepakt”, aldus wethouder Dannenberg. “Het is belangrijk om goed aan te sluiten op de wensen en behoeften van bewoners. We willen ook maximaal ruimte bieden aan initiatieven van burgers.”

De concept-visie Woonservicegebieden inclusief de woonservicegebiedenkaart is binnenkort te vinden op www.zwolle.nl onder beleid, beleidsnota’s.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Klinkt positief: mogelijkheden bieden om zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook voor mensen met een beperking.
    Het gevaar is echter dat we doorslaan: kijk uit dat zelfstandig blijven wonen geen plicht wordt. Uit mijn eigen omgeving weet ik dat het voor sommige ouderen een zegen is dat ze in een woongroep wonen.


    Maak melding

Reageer