College: heroverweging locatie Hedon

Zwolle – Het Zwols college wil aanbouw op huidige locatie Hedon nader onderzoeken. Het college heeft, als gevolg van de bezuinigingsopgave waarvoor zij zich gesteld ziet, onderzocht of er alternatieven zijn voor de ontwikkeling van Hedon.

Naast de al bestaande variant van nieuwbouw op het Noordereiland, legt het college de raad nu ook nog twee andere mogelijke opties voor. Namelijk, verbouw/aanbouw van Hedon of het plan vijf jaar uit te stellen. Burgemeester en wethouders willen de aanbouwvariant nader onderzoeken en uitwerken. De uiteindelijke afweging en besluitvorming over het totale investeringsprogramma, inclusief Hedon, vindt plaats bij de Perspectiefnota. Nieuwbouw op het Noordereiland, op basis van het vastgestelde programma van eisen, blijft de ideale invulling. Het komt geheel tegemoet aan de ambitie voor een groter podium met een bredere programmering en meer (inter)nationale acts. Hiermee verwerft Hedon een sterke marktpositie en vestiging naast de Spiegel levert dit bovendien synergie op. De kosten voor deze variant zijn € 12,7 miljoen.

Verbouwing of aanbouw
De gemeente heeft laten onderzoeken in hoeverre het huidige pand aan de Burgemeester Drijbersingel verbouwd kan worden om zo extra ruimte te creëren. Een dergelijke verbouwing kost zo’n € 2 miljoen en kan ruimte bieden aan 140 extra bezoekers. Aangezien de kosten niet in verhouding staan tot het extra bezoekers die een verbouwing oplevert en de 140 extra bezoekers alleen gerealiseerd kunnen worden als Popfront geen gebruik meer maakt van het pand, is verbouwing voor het college geen optie. Een betere variant is een aanbouw aan het huidige pand. De kosten hiervan bedragen € 3 tot € 5 miljoen maar met een aanbouw kunnen wel 300 extra bezoekers ontvangen worden. Zowel Popfront als Hedon zien op dit moment goede mogelijkheden voor samenwerking in deze variant. De aanbouw variant stelt Hedon beter in staat om te concurreren met gelijkwaardige nieuwe poppodia.

Uitstel
De derde optie die het college de gemeenteraad voorlegt is om de nieuwbouw 5 jaar uit te stellen. De ambitie van nieuwbouw van een groter Hedon met een groter en breder cultureel aanbod blijft dan ongewijzigd maar het plan wordt vijf jaar uitgesteld. Dit houdt wel in dat het gebouw op korte termijn op onderdelen moet worden aangepast om de komende jaren op het huidige niveau goed te kunnen blijven functioneren. Hoewel Hedon de afgelopen twee jaar enorm gegroeid is, is de verwachting dat voortzetting van deze groei bij de uitstel variant niet mogelijk is. Elders in het land zijn middelgrote poppodia die meer bezoekers kunnen ontvangen en als pand ook beter zijn toegerust. 

Onderzoek en afweging 
Het college wil de aanbouw variant nader onderzoeken en uitwerken. Voor een goede afweging tussen de varianten is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van kosten en baten van de verschillende varianten. Ten aanzien van de nieuwbouwvariant en de uitstelvariant is het beeld voldoende duidelijk. Dat geldt niet voor de aanbouwvariant. De ramingen van de investeringen schommelen nu tussen de € 3 en 5 miljoen. Daarnaast zijn ook de exploitaitielasten van deze variant niet eerder onderzocht. Nadere uitwerking van deze variant moet inzicht geven in het mogelijk te realiseren programma van eisen bij deze variant. Het gaat dan om eisen voor de grootte van de ruimtes en de onderlinge samenhang ofwel een logische indeling, de eisen voor (technische) installaties en de organisatie die daaruit volgt; alsook de financiële gevolgen. Deze maand worden de omwonenden en de besturen van Hedon en Popfront bijgepraat in een bijeenkomst. De uiteindelijke afweging en besluitvorming over het totale investeringsprogramma, inclusief Hedon, gebeurt in de gemeenteraad bij de behandeling van de Perspectiefnota.

Artikel delen:

Reageer