Zwolle monitort gevolgen crisis: voorzichtig herstel

Zwolle – De economische crisis lijkt in Zwolle over het dieptepunt heen. Die conclusie kan getrokken worden uit de meest recente (crisis)monitor die Zwolle periodiek opstelt van de gevolgen van de recessie in de Overijsselse hoofdstad.

Door een vinger aan de pols te houden kunnen burgemeester en wethouders van Zwolle beter inspelen op de mindere economische tijden. De Zwolse monitor belicht de ontwikkelingen op een drietal voor de ‘staat van de stad’ belangrijke onderdelen: hoe gaat het ‘sociaal’ in de gemeente (hoeveel bijstandsuitkeringen worden bijvoorbeeld verstrekt), hoe staat de stad er ‘fysiek’ voor (hoeveel woningen worden bijvoorbeeld gebouwd en verkocht) en hoe presteert de Zwolse economie (denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid bedrijventerrein dat wordt verkocht). Wat betreft sociaal: sinds 2009 nam het aantal bijstandsgerechtigden in Zwolle flink toe – in 2009 met ruim tien procent. In de loop van 2010 is die groei afgevlakt tot een bescheiden 2 procent.

Sinds eind 2008 groeide ook het aantal WW-uitkeringsgerechtigden in Zwolle maar sinds begin 2010 neemt dat aantal weer af. Dat komt onder meer omdat minder bedrijven personeel moeten ontslaan. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is het aantal woningverkopen fors gedaald. Inmiddels is ook op dit zogenoemde fysieke vlak een verbetering zichtbaar. Nieuwbouwprojecten vinden weer sneller kopers. De verwachting is dat in Zwolle vanaf volgend jaar weer meer dan 450 nieuwe huizen gebouwd worden. Uit de monitor kan geconcludeerd worden dat de Zwolse economie aan het herstellen is. Zo is er een forse toename te zien van het aantal startende ondernemers. Bovendien zijn er Zwolse bedrijven als Scania die weer personeel aannemen. De uitgifte van bedrijventerrein of kantoorruimte blijft nog wel achter.

Monitor
De monitor komt voort uit de zogenoemde Zwolse Aanpak. Die Zwolse Aanpak is begin 2009 door de gemeente Zwolle geïnitieerd om de gevolgen van de economische crisis voor de stad te dempen. Om te pijlen of de aanpak werkt, worden periodiek een groot aantal relevante cijfers over de ‘staat van de stad’ gerubriceerd. De monitor wordt onder meer gebruikt als onderlegger voor nieuw beleid van Zwolle om de gevolgen van de crisis aan te pakken. Zo zijn er voorstellen geformuleerd om Zwolle als kantorenmarkt interessant te houden. Dit voorjaar zal een nieuwe, actuele monitor dienen als een van de onderleggers voor de Perspectiefnota (waarin het voorgestelde beleid voor de komende jaren in Zwolle staat geformuleerd).

Artikel delen:

Reageer