Doek valt voor Zwols evenement ‘Stad als Theater’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen subsidie beschikbaar te stellen voor het plan dat 1 maart 2007 door de Stad als Theater is ingediend. Het college volgt hiermee het advies van de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten. Het meest recente plan dat de Stichting Stad als Theater heeft ingediend is vrijwel onveranderd ten opzichte van eerdere aanvragen. In lijn met uitspraken van de gemeenteraad, geeft dit het college helaas geen vertrouwen in het uiteindelijke resultaat.

Het advies van de commissie signaleert enerzijds een positieve verandering in de inhoud van de begeleidende stukken bij het plan. Tegelijkertijd constateert de commissie dat het plan voor 2007 niet wezenlijk gewijzigd is ten opzichte van het eerder ingediende plan uit mei 2006 en het bijgewerkte plan van 31 oktober 2006.

Wethouder Witbraad: ‘De commissie heeft geen fundamentele wijzigingen of aanpassingen aangetroffen in het plan dat 1 maart is ingediend. Op grond van deze conclusie heeft de adviescommissie het college negatief moeten adviseren. Het college kan in deze kwestie niet anders dan dit advies volgen. We hebben er welwillend naar gekeken, maar we zien geen enkele mogelijkheid af te wijken van het advies van de commissie.

Het college realiseert zich dat deze beslissing niet alleen teleurstellend is voor de Stichting, maar ook voor de bezoekers van het festival en de sponsors en wil daarom met de Stichting overleggen over de reële mogelijkheden voor 2007.

Hierbij kan gedacht worden aan voorstellingen waar blijkbaar al voorlopige afspraken mee zijn gemaakt of aan bijvoorbeeld een buitenconcert.

Zowel voor als na het indienen van de nieuwe aanvraag en na het besluit van het college, is op bestuurlijk en ambtelijk niveau overleg gevoerd met de Stichting Stad als Theater.

Hieronder treft u het chronologisch overzicht van beslissingsmomenten rond de subsidie aanvraag van de Stad als Theater 2007

5 februari 2007

De Raadsommissie Welzijn spreekt over het Collegebesluit om geen subsidie beschikbaar te stellen voor het festival 2007 van de Stichting De Stad als Theater. Uitkomst van de behandeling is dat aan de Stichting nog een keer de gelegenheid wordt geboden een ander plan in te dienen.

14 februari 2007

Een bestuurlijk/ambtelijke delegatie van de gemeente Zwolle spreekt met bestuur en directie van De Stad als Theater over het besluit van 5 februari. Afgesproken wordt dat de Stichting op 1 maart 2007 een nieuw subsidieverzoek indient voor het festival 2007. Hierin moet een duidelijke beweging zichtbaar zijn en moeten de aanbevelingen van de evaluatie 2006 terug te vinden zijn. Ook de navolgende jaren moeten hierin aan bod komen.

Nadrukkelijk is verder afgesproken dat  “Indien het besluit op het nieuwe subsidieverzoek voor 2007 positief is, en daarmee vertrouwen wordt uitgesproken in de ingeslagen weg, kan worden gesproken over de plannen voor de jaren daarna.”

1 maart 2007

De Stichting De Stad als Theater dient een plan in, dat is voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie, Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten. De commissie toetst de veranderingen in de nieuwe aanvraag aan de evaluatie festival 2006 en beoordeelt in hoeverre wordt ingegaan op de aandachts- en verbeterpunten.

De adviescommissie geeft 8 maart 2007 het advies op deze aanvraag. Op basis van deze toetsing heeft het college de afweging gemaakt.

Bijlage 1:

8 maart 2007

Advies nieuwe aanvraag subsidie 2007 De Stad als theater

In de afgelopen periode heeft onze commissie enkele malen advies aan u uitgebracht over het festival De Stad als Theater. Dat betrof het plan voor het festival in 2006, de evaluatie van het festival in 2006, het plan voor het festival in 2007 en het herziene plan voor 2007. Wij hebben u steeds op inhoudelijke gronden negatief moeten adviseren en hebben dat ook uitvoerig beargumenteerd. In januari 2007 hebt u ons negatieve advies overgenomen en de Stichting Stad als Theater bericht dat u voor het festival in 2007 geen subsidie beschikbaar zou stellen.  Vanuit de Gemeenteraad is om behandeling van deze kwestie gevraagd, waartoe het festival op de agenda van de commissie Welzijn is geplaatst.

De uitkomst van de behandeling van het Festival 2007 van de Stad als Theater in de Commissie Welzijn op 5 februari 2007 is dat aan de organisatie de kans werd geboden om nogmaals een nieuw plan voor het festival in te dienen. Wij ontvingen het verslag van het overleg op 14 februari 2007 tussen het stichtingsbestuur en een delegatie van de gemeente, waarin deze herkansing nader wordt omschreven. Uit dit verslag begrijpen wij dat er in het nieuwe plan “een duidelijke beweging zichtbaar (moet) zijn, waarbinnen aansluiting wordt gezocht bij de aanbeveling in de evaluatie 2006. Tevens wordt een doorkijkje gegeven naar de ontwikkeling in de navolgende jaren. “

In het verslag wordt verder opgemerkt dat de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten de veranderingen in de nieuwe aanvraag zal toetsen aan de evaluatie van 2006. Het college zal op basis van deze toetsing afwegen of de beweging die in het plan zal zitten voldoende is om vertrouwen te krijgen in de vernieuwingsslag.

Per 1 maart 2007 heeft de Stichting een nieuwe aanvraag subsidie 2007 ingediend. Dit stuk is aan onze commissie doorgezonden en in de vergadering van 5 maart 2007 besproken. Hierbij treft u de bevindingen van de commissie aan.

Vooraf

De commissie is verrast door de nieuwe stijl en toonzetting van zowel de brief als van het festival concept. Hoewel de tekst niet altijd even helder en toegankelijk is, hebben wij daaruit wel kunnen destilleren dat de weerstand tegen de opmerkingen van de commissie in de adviezen is gewijzigd in het onderschrijven van enkele door ons vermelde aandachtspunten.

In het eerste deel van het stuk van de stichting ontdekken wij een begin van een doorkijk, die echter zo weinig concreet is uitgewerkt dat er nog geen duidelijke richting uit is op te maken.

Zowel in de uitgangspunten als in de voornemens herkenden wij veel van wat onze commissie heeft opgemerkt bij de plannen vóór en in de evaluatie na het festival 2006 alsmede de plannen voor 2007. Het doet ons genoegen dat nu erkend wordt dat het hanteren van een artistieke visie en van een thema een noodzakelijke basis voor een festival is. Ook het feit dat gesteld wordt dat kwaliteit wel degelijk te benoemen is, achten wij een positieve ontwikkeling.

Wat ons echter heeft teleurgesteld is dat in de uitwerking van het bijgevoegde plan voor 2007 van deze ontwikkeling niets is terug te vinden. Wij constateren dat de plannen weliswaar op een andere manier onder woorden zijn gebracht maar nog steeds te weinig concreet worden – er is geen aansluiting tussen de uitgangspunten van het stuk en het daadwerkelijke plan voor 2007. Wij stellen vast dat de stukken zich niet anders laten lezen dan de spreekwoordelijke oude wijn in nieuwe zakken!

Van de uitgangspunten, overwegingen en voornemens die uitgebreid aan bod komen in het stuk wordt in het feitelijke programma weinig waargemaakt. Opnieuw wordt de keuze die  onze commissie heeft voorgelegd – voor een massa-evenement met voor elk wat wils, dan wel een festival dat een onderscheidende plaats in het landelijke aanbod verwerft – niet gemaakt.

In het stuk is sprake van een (interim) raad van advies. Ons is niet duidelijk geworden of deze raad al bij de opstelling van onderhavige stukken betrokken is. De samenstelling van deze raad wordt niet onthuld.

Het festival vindt al vele jaren plaats, er zal dus een uitgebreid netwerk zijn opgebouwd. Desondanks wordt gesteld dat er afgezien van de grote publiekstrekkers geen contacten zijn gelegd voor het komende festival omdat er geen zekerheid omtrent de middelen van de gemeente bestaat. Gelet op de uitspraken van de stichting in de pers, gestaafd door de bijgevoegde begroting waarin wordt uitgegaan van een budget € 888.500,= is het aandeel van de gemeente daarin beperkt. Met de zekerheid van het provinciaal subsidie en de forse sponsorbijdragen had in ieder geval, desnoods voorwaardelijk, het raamwerk van het festival ingevuld kunnen worden. Dan was ook te beoordelen geweest op welke wijze de nieuwe uitgangspunten gestalte zouden krijgen.

Zoals gesteld, het stuk maakt veelvuldig gewag van uitgangspunten en voornemens die in grote lijn stroken met hetgeen onze commissie heeft opgemerkt. Er is echter geen sprake van concrete uitwerking of vertaling daarvan. Het blijven daardoor vooral vrijblijvende zinnen. Hieronder gaan wij nader in op het stuk:

Blz. 1. punt 1. Hier is sprake van hoge verwachtingen bij de samenwerking met de kunstopleidingen. Het was goed geweest als duidelijk was gemaakt welke vraag aan de opleidingen is voorgelegd en of er daarop afspraken zijn gemaakt. Het mag als bekend worden verondersteld dat planning in een vroeg stadium essentieel is voor de medewerking van de opleidingen.

Blz.2. punt 2. De vraag is welke artistieke opgaven de festivalorganisatie zich heeft gesteld. Voor de programmering is ook kennis van gezelschappen en repertoire nodig naast de verbeeldingskracht. Het noemen van disciplines of namen van gezelschappen had inzicht geboden in de genoemde artistieke opgave.

Blz. 2. punt 3. Hier staan veel voornemens opgesomd en wordt een vraag opgeworpen. Uitwerking van de voornemens had veel verduidelijkt omtrent de bedoelingen van de organisatie – er is nu geen helder beeld. Op de vraag over de vorm van samenwerking met aanwonenden had inmiddels al een antwoord kunnen worden gegeven, mede gelet op de vele jaren dat het festival al plaats vindt. Het begrip “hoogwaardig typisch Zwols festival” wordt gebruikt maar niet verduidelijkt. Wat houdt dat begrip in?

Blz.2. punt 4. Er zal worden bezien hoe er verbindingen gelegd kunnen worden tussen de speelplaatsen van de voorstellingen. Wij hadden verwacht dat dat inmiddels doordacht was en dat daartoe een plan was geformuleerd.

Blz.2. punt 5. Hier wordt de noodzaak van een thema niet alleen onderschreven maar ook met argumenten onderbouwd. Echter, daar blijf het bij: er wordt geen thema benoemd, en er worden ook geen voorbeelden gegeven van geschikte thema’s tenzij wij het later genoemde “stad in beweging” hieronder moeten verstaan.

Blz.3. punt 6. De kwaliteit: begrijpen wij goed dat de “hoofdacts” de kwaliteitsnorm zullen zijn? En dat er verder wordt gericht op gezelschappen die met en voor dit festival willen samenwerken en dat er breed geprogrammeerd zal worden. Het is ons niet goed gelukt om uit de tekst van punt 6. een helder beeld te krijgen van wat, waarom geprogrammeerd zal worden. Afgezien van het noemen van een grote publiekstrekker wordt er verder niet op artistieke keuzen ingegaan.

Blz.3 punt 7. Hierin staat een aantal voornemens opgesomd die wij herkennen uit het programma voor 2006 en het eerder ingediende programma voor 2007. Wij zouden graag ditmaal hebben gelezen wat de inhoud van de uitnodiging is geweest of zal zijn aan de kunstopleidingen etc., op welke wijze de begeleiding van initiatieven gestalte zal krijgen en door wie.

Blz.4 punt 8.  Deze uitgangspunten zijn zo algemeen geformuleerd dat niemand daar iets tegen in kan brengen. Deze zijn in grote lijn op alle festivals van toepassing. Niet duidelijk wordt hoe en waarin  De Stad als Theater zich nu onderscheidt.

Dezelfde opmerking is ook van toepassing op het onderdeel missie.

Blz. 5. gaat over het festival 2007. De commissie is verbaasd dat er sinds september 2006 geen zichtbare ontwikkeling in de gedachten voor het festivalprogramma heeft plaatsgevonden, alleen dat er nu staat dat er drie grote publiekstrekkers zullen worden geëngageerd. Begrijpen wij dat De stad in beweging nu het thema zal zijn?

Er is sprake van samenwerking zoeken, o.a. met de kunstopleidingen. Heeft er een evaluatie van de samenwerking in 2006 plaatsgevonden met Artez? Zijn hieruit afspraken voortgekomen?

Wij zijn niet overtuigd van het voorbehoud dat de organisatie maakt voor de programmering. Gelet op de vele jaren waarop het festival al plaatsvindt moet het mogelijk zijn al een selectie gemaakt te hebben en die op 1 maart toe te lichten. Nu worden er criteria opgesomd. Daar komt bij dat uit de begroting is op te maken dat het budget dat van de gemeente wordt verwacht en dat dus onzeker is, 1/7 van het totaal aan inkomsten uitmaakt. En ook zonder zekerheid rond de financiën weet een organisator wie hij waarom wil programmeren. Uit het programma dat op blz. 7 vermeld wordt blijkt dat dat in feite niet afwijkt van hetgeen in de voorgaande jaren is gebracht en dat al in het eerdere plan voor 2007 stond. Hoe dit aansluit bij de overwegingen en uitgangspunten die op de voorgaande bladzijden staan vermeld is niet duidelijk.

Wat betreft de beeldende kunst waarvan in het voorgaande amper sprake was, anders dan de zin op blz.5, is ons niet duidelijk welke opdracht aan de kunstenaars is gegeven en hoe deze kunstdiscipline inhoudelijk in het geheel wordt ingepast.

Het buitenconcert staat op de begroting: in het voorafgaande stuk wordt geen overweging of argumentatie gegeven voor het houden van een dergelijk evenement. Het hele stuk ademt de sfeer van een theaterfestival met producties, al dan niet speciaal voor het festival gemaakt. In het programma voor 2007 treffen we dus onderdelen aan die niet in het voorgaande stuk behandeld worden, maar wel zonder meer geprogrammeerd worden.

Toetsing aan de aanbevelingen van de commissie:

in de voornemens wordt uitvoerig ingespeeld op de opmerkingen en aanbevelingen van de commissie, zoals wat betreft de noodzaak van een artistieke visie, het hanteren van een thema, samenwerking met andere culturele instellingen. Voor een groot deel blijft het bij het noemen van deze elementen – er is niet of nauwelijks sprake van concretisering of uitwerking.

Het programma voor 2007 legt geen relatie met het voorgaande inhoudelijke stuk en de daarin verwoorde voornemens.

In de evaluatie is door de commissie de vraag gesteld of het buitenconcert zoals dat sinds enkele jaren wordt geprogrammeerd nog wel gehandhaafd moet worden. Op deze vraag wordt niet ingegaan in het stuk, maar het buitenconcert wordt wel geprogrammeerd, of de opzet gewijzigd wordt is niet uit de stukken op te maken.

De commissie heeft ook geadviseerd dat de stichting een duidelijke keuze maakt tussen een gezellig evenement met open podium en voor elk wat wils of een zich landelijk onderscheidend festival. Op deze keuze wordt niet ingegaan.

De begroting is rond en wij zien dat er nog steeds meer geld gaat in de logistiek dan in het programma. Binnen deze begroting zou een uitsplitsing van de programmakosten drie maanden vóór een festival toch te geven moeten zijn? Wat zijn de kosten van de grote publiekstrekkers en welk bedrag is gereserveerd voor kleinere producties?

Uit het voorgaande kunt u begrijpen dat wij de conclusies uit de door de organisatie bijgevoegde zelftoets niet kunnen onderschrijven.

Wij moeten uit het stuk concluderen dat er de facto geen nieuw subsidieverzoek is ingediend. Er is wel een aanzet gegeven voor een doorkijk, maar deze is niet concreet vertaald en heeft niet zijn weerslag op het programma van 2007 gekregen. Dit programma is, afgaande op de begroting die is bijgevoegd, niet gewijzigd ten opzichte van de twee eerdere versies waarover de commissie zich heeft gebogen. Wij kunnen niet een concreet programma beoordelen, want dat is niet bijgevoegd.

 

Bijlage 2:

Geachte raadsleden,

Op 5 februari 2007 heeft de Raadsommissie Welzijn gesproken over het Collegebesluit om geen subsidie beschikbaar te stellen voor het festival 2007 van de Stichting De Stad als Theater. Uitkomst van de behandeling was dat aan de Stichting nog een keer de gelegenheid zou worden geboden een ander plan in te dienen.

Op 14 februari 2007 is door een bestuurlijk/ambtelijke delegatie van de gemeente met bestuur en directie van De Stad als Theater gesproken om dit besluit in te kaderen. Afgesproken werd: “Op 1 maart 2007 dient de stichting een nieuw subsidieverzoek in voor het festival 2007. Hierin moet een duidelijke beweging zichtbaar zijn, waarbinnen aansluiting wordt gezocht bij de aanbevelingen in de evaluatie 2006. Tevens wordt een doorkijkje gegeven naar de ontwikkeling in de navolgende jaren.” De gemeentelijke adviescommissie in deze, de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten zou de veranderingen in de nieuwe aanvraag  toetsen aan de evaluatie 2006 en bezien in hoeverre wordt ingegaan op de aandachts- en verbeterpunten die in de evaluatie zijn aangegeven. Op basis van de toetsing zou het college afwegen of deze beweging al dan niet voldoende is om vertrouwen te krijgen in de vernieuwingsslag. Nadrukkelijk is verder afgesproken dat “Indien het besluit op het nieuwe subsidieverzoek voor 2007 positief is, en daarmee vertrouwen wordt uitgesproken in de ingeslagen weg, kan worden gesproken over de plannen voor de jaren daarna”.

Per 1 maart 2007 heeft de Stichting De Stad als Theater een plan ingediend, dat is doorgeleid naar de adviescommissie. De commissie heeft per 8 maart 2007 het advies op deze aanvraag gegeven.

Het advies signaleert enerzijds een positieve verandering in de inhoud van de begeleidende stukken bij het plan, maar constateert anderzijds dat het plan voor 2007 niet gewijzigd is ten opzichte van het eerder ingediende plan uit mei 2006, en het bijgewerkte plan dat per 31.10.2006 werd ingediend. De commissie heeft concrete wijzigingen of aanpassingen in het plan op basis van de evaluatie van 2006, gemist. Op grond van deze conclusies heeft de adviescommissie negatief moeten adviseren.

Het College heeft uit de stukken geen andere conclusie kunnen trekken dan de commissie. Het plan is onveranderd, hetgeen geen vertrouwen geeft in het uiteindelijke resultaat. Dit betekent dat besloten is voor dit plan van 1 maart van de Stichting geen subsidie beschikbaar te stellen.

In de afgelopen periode na de commissiebehandeling is er enkele malen contact geweest met het bestuur van de stichting. In het besef dat dit verloop niet alleen teleurstellend is voor de Stichting, maar ook voor de bezoekers van het festival en de sponsors, wil het College nu met de Stichting overleggen over wat er in 2007 nog wel kan, bijvoorbeeld wel enkele evenementen laten plaatsvinden. De gedachten gaan daarbij uit naar het buitenconcert en wellicht een grote publiekstrekker waar blijkbaar al voorlopige afspraken mee zijn gemaakt. Daarmee zou de Stichting dan haar activieiten in deze setting afronden. Zij hebben medegedeeld dat er een nieuwe artistiek leider en een nieuwe zakelijk leider aangetrokken worden.

Voor 2008 kan er dan dit jaar gewerkt worden aan de procedure om tot een nieuw festival te komen; voor de procedure kan een deel van het budget van 2007 worden gereserveerd. In grote lijn gaan de gedachten uit naar een vorm van aanbesteding op een door de gemeente geformuleerd programma van eisen.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle

 

Bijlage 3:

Ontwerp besluit

Het college besluit:

– geen subsidie te verlenen aan DSAT in 2007 (alternatief 1) voor 2007 nog de mogelijkheid te bieden enkele onderdelen te laten plaatsvinden en voor de toekomst 2008 ev een procedure in te gaan waarbij meer gegadigden hun plannen kunnen indienen. (optie a).

 

1. Aanleiding / probleemstelling

Op 5 februari 2007 heeft de Commissie Welzijn gesproken over het Benw-besluit om voor het festival 2007 van De Stad als Theater geen subsidie beschikbaar te stellen. De uitkomst van de behandeling was dat aan de organisatie nog een laatste kans zou moeten worden geboden om met een nieuw of aangepast programma te komen. Op 14 februari 2007 is door een bestuurlijk/ambtelijke delegatie van de gemeente met bestuur en directie van De Stad als Theater gesproken om dit besluit in te kaderen. Afgesproken werd: “Op 1 maart 2007 dient de stichting een nieuw subidieverzoek in voor het festival 2007. Hierin moet een duidelijke beweging zichtbaar zijn, waarbinnen aansluiting wordt gezocht bij de aanbevelingen in de evaluatie 2006. Tevens wordt een doorkijkje gegeven naar de ontwikkeling in de navolgende jaren.” De Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten zou de veranderingen in de nieuwe aanvraag  toetsen aan de evaluatie 2006 en bezien in hoeverre wordt ingegaan op de aandachts- en verbeterpunten die in de evaluatie zijn aangegeven. Op basis van de toetsing zal het college afwegen of deze beweging al dan niet voldoende is om vertrouwen te krijgen in de vernieuwingsslag. Nadrukkelijk is verder afgesproken dat “Indien het besluit op het nieuwe subsidieverzoek voor 2007 positief is, en daarmee vertrouwen wordt uitgesproken in de ingeslagen weg, kan worden gesproken over de plannen voor de jaren daarna”.

De Stichting De Stad als Theater heeft per 1 maart 2007 een plan ingediend dat aan de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten is voorgelegd (bijlage). De Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten heeft per 8 maart het advies op deze aanvraag gegeven(bijlage).

2. Bestaand beleid / kader

De Raad heeft in 2005 besloten dat de inhoudelijke beoordeling van de plannen van festival-organisaties geschiedt door de adviescommissies.

3. Relevante informatie t.b.v. advies

De nieuwe aanvraag van de Stichting bestaat uit de begeleidingsbrief, een Artistieke Visie (het festival concept), het festival 2007 met een programmaraamwerk 2007, de begroting 2007 en als bijlage een zelftoets.

Het oordeel van de Commissie op deze stukken, komt kort samengevat neer op de volgende conclusies: de stijl en toonzetting van brief en artistieke visie zijn veranderd, maar onvoldoende concreet om een goed beeld te krijgen over het festival. Er wordt wel gerefereerd aan de opmerkingen en aanbevelingen in de evaluatie 2006 maar zij worden niet vertaald in een concrete invulling. Het programma 2007 legt geen relatie met het voorgaande inhoudelijke stuk. De commissie concludeert dat “er de facto geen nieuw subsidieverzoek is ingediend. Er is wel een aanzet gegeven voor een doorkijk, maar deze is niet concreet vertaald en heeft niet zijn weerslag op het programma van 2007 gekregen. Dit programma is, afgaande op de begroting die is bijgevoegd niet gewijzigd ten opzichte van de twee eerdere versies waarover de commissie zicht heeft gebogen”. Er is, met andere woorden, in de visie van de commissie geen beweging gemaakt in de richting van de evaluatie 2006. De commissie is van mening dat in tegenstelling tot hetgeen de Stichting stelt, het wel mogelijk was geweest het programma in te vullen, zodat  met een toelichting daarop beoordeeld had kunnen worden in welke mate er veranderingen zouden zijn aangebracht.

Per mail is er op 12 maart 2007 nog aanvullende informatie gekomen van het bestuur. Gesteld wordt dat er nu van de kant van de gemeente vertrouwen moet worden uitgesproken. Concreet is nu dat  Lunatics/Momggol is vastgelegd, dat het Buitenconcert aangevuld wordt met een publiekstrekker. Er is €45.000,= uitgegeven aan noodzakelijke voorbereidingskosten. De stichting is in principe rond met een nieuwe artistiek leider en er vinden afrondende gesprekken plaats met een nieuwe zakelijk leider.

 

5. Advies (let op bij afwijkende standpunten)

Dan volgt de vraag hoe met het advies van de commissie om te gaan. Op dit moment zal elk besluit commotie te weeg brengen. Of het college is consequent en stelt dat er geen aangepast programma is ingediend en dat het besluit geen subsidie te verlenen wordt gehandhaafd; dan zullen dezelfde emoties boven komen als in januari; of het college geeft toe en dan zullen de partijen die het eens waren met het aanvankelijk besluit daartegen opponeren. Daar komt bij dat de gemeente dan voor meer jaren met de stichting verplichtingen aangaat gezien de afspraak op 14 februari.

 

De volgende scenario’s zijn denkbaar:

I. Geen subsidie verlenen.

Concluderen dat de stichting geen gebruik heeft gemaakt van de geboden mogelijkheid om een passend programma in te dienen en dat er van de kant van de gemeente ook onvoldoende vertrouwen is dat dat voor de komende jaren er wel zal komen. Op basis daarvan wordt het eerder genomen besluit om geen subsidie te verlenen te gehandhaafd.

Voor- en nadelen:

– Het college is consequent en handhaaft het besluit geen subsidie te verlenen; dezelfde emoties als in januari  komen boven. Echter, het argument dat  de organisatie geen eerlijke kans heeft gekregen gaat nu helemaal niet op – dit is de derde kans en weer wordt er geen gebruik van gemaakt.

– Het  betekent het ingaan van de bezwaarprocedure en wellicht beroepsprocedure en verder. 

– De zinsnede in de mail van een bestuurslid, dat er inmiddels ruim € 45.000,= aan noodzakelijke voorbereidingskosten is gemaakt, lijkt vooruit te wijzen naar een claim indien de gemeente het besluit om niet te subsidiëren handhaaft. Indien dat het besluit wordt zal uiteindelijk de rechter moeten besluiten of de gemeente inderdaad moet betalen. Gelet op de ervaring in 2004 is het te verwachten dat er meer claims volgen, hoewel er nu gesteld wordt dat er geen afspraken zijn gemaakt met groepen en dergelijke. Alleen nog met de Lunatics/Momggol. Formeel is het zo dat er op 24 januari een besluit is meegedeeld aan de stichting dat er geen subsidie wordt verleend.

– Er zijn ook negatieve kanten aan dit besluit: er zal in de stad teleurstelling zijn dat een gezellig evenement waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn en dat mensen een podium bood om op te treden niet doorgaat. Welicht zullen er ook sponsors definitief afhaken.

Dit besluit biedt de volgende opties voor een grootschalig festival in 2007 en verder:

a.       Om voor de stad toch in 2007 een evenement te kunnen organiseren kan aan DSAT  worden voorgelegd wel het buitenconcert en de grootschalige publiekstrekker waarvoor reeds een verplichting is aangegaan, te organiseren. Dit maakt het misschien iets meer aanvaardbaar, hoewel tot nu toe door de organisatie werd gesteld dat de onderdelen niet afzonderlijk uitvoerbaar zijn. Voor de huidige directeur en het contact met de sponsors is dit een nette afsluiting  van DSAT in de huidige vorm. De reeds gemaakte voorbereidingskosten kunnen dan terugverdiend worden. 
De gemeente heeft vervolgens formeel de handen vrij om zich op een nieuwe situatie vanaf 2008 voor te bereiden. Er kan dan overwogen worden op welke wijze met welke opdracht een nieuwe aanbieder geworven wordt, via een aanbesteding bijvoorbeeld. Het budget van 2007 kan voor een deel worden gereserveerd voor de procedure. 

b.       Voor 2007 in een open procedure op zoek gaan naar een festivalorganisator (al dan niet actief). Een andere organisator zoeken kan wel, maar duidelijk moet zijn dat er dan van een in omvang bescheiden festival sprake zal zijn in 2007.

c.        Er kan voor gekozen om in 2007 geen festival te organiseren. De gemeente heeft  formeel de handen vrij om zich op een nieuwe situatie vanaf 2008 voor te bereiden. Er kan dan overwogen worden op welke wijze met welke opdracht een nieuwe aanbieder geworven wordt, via een aanbesteding bijvoorbeeld. Het budget van 2007 kan voor een deel worden gereserveerd voor de procedure. 

II. Geen subsidie verlenen voor 2007, afspraken maken met DSAT voor 2008

De conclusie als onder I. en met de Stichting DSAT af te spreken dat er in 2007 geen festival plaatsvindt en de nieuwe artistieke en zakelijke leiding de kans te geven om voor 2008 en volgende jaren een festivalvisie op te zetten en uit te werken die beantwoordt aan de uitgangspunten in de festivalnota.

Voor- en nadelen:

– Het college is consequent en handhaaft het besluit geen subsidie te verlenen voor het jaar 2007. Het zou wellicht voor de stichting een aanvaardbare oplossing kunnen zijn omdat zij wel uitzicht hebben op subsidie voor de komende jaren. Zij stellen dat door het voortschrijden van de tijd er toch in hun ogen geen  volwaardig festival kan worden georganiseerd.

– Het  betekent mogelijk toch het ingaan van de bezwaarprocedure en wellicht beroepsprocedure en verder. 

– De zinsnede in de mail van het bestuurslid, dat er inmiddels ruim € 45.000,= aan noodzakelijke voorbereidingskosten is gemaakt, lijkt vooruit te wijzen naar een claim indien de gemeente het besluit om niet te subsidiëren handhaaft. Indien dat het besluit wordt, is het mogelijk om het er op aan te laten komen en uiteindelijke de rechter te laten besluiten of de gemeente inderdaad moet betalen. Gelet op de ervaring in 2004 is het te verwachten dat er meer claims volgen, hoewel er nu gesteld wordt dat er geen afspraken zijn gemaakt met groepen en dergelijke. Alleen nog met de Lunatics/Momggol. Formeel is het zo dat er op 24 januari een besluit is meegedeeld aan de stichting dat er geen subsidie wordt verleend.

– De gemeente committeert zich aan DSAT als organisator van een grootschalig festival voor de komende jaren. Tot op heden is nog niet gebleken dat DSAT kan voldoen aan de gemeentelijke criteria. Het is dus afwachten in hoeverre dat in de komende periode wel kan worden vormgegeven. We lopen het risico ook voor de komende jaren discussies te hebben over de invulling van het beleid en de daaraan gekoppelde subsidieverlening. Er is geen duidelijkheid over  goede invulling.

– Als er geen open procedure wordt gevolgd bestaat de mogelijkheid dat interessante plannen van anderen niet aan bod komen.

– Er vindt dan in 2007 geen evenement plaats, waarmee vrijwillige medewerkers en deelnemers teleurgesteld worden. Niet duidelijk is hoe de sponsoren zullen reageren.

Een tussenvorm bij deze optie is nog  de organisatie te suggereren wel het Buitenconcert te organiseren in 2007. Gelet op de budgetten waar DSAT mee rekening houdt,  zou dat mogelijk moeten zijn.

Dit maakt het misschien iets meer aanvaardbaar, hoewel tot nu toe door de organisatie werd gesteld dat de onderdelen niet afzonderlijk uitvoerbaar zijn. Voor de huidige directeur en het contact met de sponsors is dit  een nette afsluiting van DSAT in de huidige vorm. De reeds gemaakte voorbereidingskosten kunnen dan terugverdiend worden.

 

III. Subsidie verlenen aan DSAT voor het festival 2007

Met DSAT in zee gaan en hen een programma voor 2007 laten uitvoeren.

Voor- en nadelen:

– het college is niet consequent in zijn beslutivorming en de partijen die het eens waren met het aanvankelijk besluit  zullen daartegen opponeren. Een programma dat tweemaal eerder werd afgekeurd, wordt nu gehonoreerd.

– Accepteren dat de gemeente dan voor meer jaren een festival krijgt dat niet voldoet aan de eerder geformuleerde criteria. Dat onderdeel van de festivalnota zal dan ingetrokken moeten worden. Er zal dan nog wel een passende onderbouwing van dit standpunt gezocht moeten worden in de richting van: de laatste keer, in 2008 moet het echt anders, geen gezichtsverlies voor DSAT (wel voor de gemeente overigens).

– Dit zou betekenen dat alle inspanningen sinds 2006 om te komen tot een festival dat voldoet aan de criteria   voor niets zijn geweest. De commissie heeft in alle oprechtheid geadviseerd dat het festival niet beantwoordt aan de criteria die eerder gesteld werden. De commissie stond daar in niet alleen – ook landelijke beoordelaars, waren van mening dat dit geen festivalformule is die onderscheidend en van meer dan lokaal belang is. Consequentie van wel laten doorgaan is dat de gemeente dan voor meer jaren aan de organistie vast zit. Er zijn meer organisaties die subsidie aanvragen voor een cultureel festival of een andere activiteit waarvan de aanvraag een negatieve beoordeling van één van de commissies krijgt. Hen wordt dan subsidie geweigerd op basis van dit oordeel. Is dat in het vervolg voldoende reden voor subsidieweigering?

– Er vindt dan wel een evenement plaats dat vele vrijwilligers bindt en (amateur)kunstenaars de kans biedt opte treden, en dat in 5 dagen in 2006 ruim 40.000 bezoekers trok. Naar verwachting zullen de sponsoren financieel betrokken blijven.

Conclusie:

Uit de nieuwe aanvraag van de Stichting De Stad als Theater kunnen wij niet lezen op welke wijze er aansluiting is gezocht met de aanbeveling van de commissie in de evaluatie 2006. Wij gaan mee in de gevolgtrekking van de commissie dat er in de tekst verwijzingen te vinden zijn naar de evaluatie, maar dat het programma 2007 geen concrete uitwerking daarvan laat zien. Wij kunnen niet anders dan het advies van de commissie onderschrijven en concluderen dat niet voldaan is aan hetgeen op 14 februari is gevraagd aan de Stichting. Daar komt bij dat wij ook onvoldoende vertrouwen hebben op basis van de geleverde stukken dat er wel een kans bestaat op een festival zoals wij dat voor ogen hebben. In de tekst blijkt wel de goede wil uit de voornemens, maar helaas worden deze verder niet voldoende concreet gemaakt.

Alles afwegende opteren wij voor de keuze voor scenario 1. het besluit om geen subsidie te verlenen te handhaven, voor 2007 nog de mogelijkheid te bieden enkele onderdelen te laten plaatsvinden en voor de toekomst 2008 ev de handelwijze zoals vermeld in optie a.

6. Financiële consequenties en dekkingsrisico’s

Voor het grootschalig festival is budget vastgesteld bij de begroting.

 7. Juridische aspecten

Met de stichting is op 14 februari 2007 afgesproken dat zij formeel een bezwaar zouden indienen tegen het besluit om niet  te subsidiëren.

8. Communicatieparagraaf (totstandkoming advies en vervolg)

Voorgesteld wordt dat het college, na het collegebesluit, contact opneemt met het bestuur van DSAT en andere betrokkenen.  Na overleg met het bestuur van DSAT wordt dit voorstel openbaar. Er wordt een perscontact gepland (woensdag) waarin helder naar voren komt dat wij het betreuren dat het festival niet doorgaat, maar dat hopelijk wel het buitenconcert en mogelijk een andere grote publiekstrekker zullen plaatsvinden. Mede ten behoeve van de achterban van de stichting is het goed om te verklaren dat er geen ander besluit genomen kon worden, omdat voor de tweede maal aan de stichting is gevraagd om het plan bij te stellen en dat dat weer niet is gebeurd. Vervolgens zal de raad worden geïnformeerd over het collegebesluit middels bijgevoegde raadsbrief.   

 

9. Samenvattend advies / beslispunt(en)

Het op 1 maart 2007 ingediende plan voldoet niet aan de afspraken die zijn gemaakt en er is onvoldoende vertrouwen dat er een festival ontwikkeld kan worden dat wel beantwoordt aan de criteria.

Voorgesteld wordt om geen subsidie te verlenen in 2007 (alternatief 1), voor  2007 nog de mogelijkheid te bieden enkele onderdelen te laten plaatsvinden  en voor 2008 en verder een procedure in te gaan waarbij meer gegadigden hun plannen kunnen indienen. (optie a).

 

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Net als ik denk dat het wel wat kan worden met Zwolle qua cultuur (mooie nieuwe schouwburg, tweede filmhuis in Filmtheater Fraterhuis), wordt er een stop gezet achter Stad als Theater. Jammer! Blijkbaar moet ik dit soort dingen buiten m’n woonplaats gaan zoeken.


  Maak melding

 2. Het festival Stad als Theater in Zwolle gaat dit jaar waarschijnlijk niet door.

  Woensdagmiddag maakte de gemeente bekend dat er definitief geen subsidie komt voor het festival, omdat het niet onderscheidend genoeg zou zijn. De stichting Stad als Theater is verrast door de gemeente Zwolle, omdat ze een aantal nieuwe plannen voor het festival heeft gemaakt. Volgens de gemeente Zwolle zijn die plannen niet vernieuwend genoeg en wordt de aangevraagde subsidie van 125.000 euro niet toegekend. De stichting zegt dat er zonder het geld geen festival mogelijk is en beraadt zich op de toekomst van het festival
  Bron: RTV Oost


  Maak melding

 3. Ik vind het een logische beslissing. Een festival dat door subsidies tot stand moet komen en waar het publiek ook nog eens hoge prijzen moet betalen voor toegangskaartjes is niet het soort evenementen waar we naar moeten streven in Zwolle. Op zich is basisidee van de Stad Als Theater mooi, maar op deze manier blijft het een elitair festival. Ik snap dan ook niet waarom een niet-elitaire partij als de SP zich er indertijd zo druk om maakte. Het doek kan wat mij betreft vallen. Een verstandig besluit dus van het college. Misschien is het een idee om De Parade naar Zwolle te halen. Volgens mij is dit aardig wat goedkoper en minstens zo interessant als de Stad Als Theater.


  Maak melding

 4. De meeste voorstellingen waren net zo duur als wanneer je ze gewoon in het theater zou bezoeken. Kennelijk ben je er nog niet vaak geweest, Marianne?


  Maak melding

 5. @Patrik:
  Ik ben vaak op het kinderfeest te vinden, soms op het klassieke concert met de bigband en vuurvogel, verder dan dat gaat inderdaad de directe ervaring niet.


  Maak melding

Reageer