ChristenUnie: De Volharding nog geen uitgemaakte zaak

Zwolle – Voor de ChristenUniefractie is het nog geen uitgemaakte zaak dat De Volharding zal moeten wijken voor de bodemsanering van het Kraanbolwerk.

18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_01.jpg

Afgelopen maandagavond tijdens het raadsdebat over de ontwikkelingen op het Kraanbolwerk gaf wethouder Dannenberg aan dat de kans groot is dat De Volharding niet kan worden gehandhaafd. Er zou teveel bodemverontreiniging onder zitten en het pand zelf is in slechte staat. Na afloop van het debat heeft de ChristenUniefractie zich beraden op deze mededeling. Bovendien heeft zij de oude raadsnotulen van 2004 en 2005 nog eens doorgelezen. Al bijna twintig jaar wordt gesproken over het verplaatsen van Schaepman’s Lakfabrieken BV en de herontwikkeling van het Kraanbolwerk.

In 2004 resulteerde dat in het door de gemeenteraad vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen Schaepman, dat in 2005 door de gemeenteraad is aangevuld met onder andere het volgende beslispunt: “In te stemmen met het handhaven van de contouren en het gevelbeeld van gebouw De Volharding in het SP, respectievelijk het straatbeeld.” (Citaat uit Voorstel aan de raad d.d. 21-12-2004, aangenomen tijdens de raadsvergadering van 21 februari 2005) Dit beslispunt werd in de raadsvergadering van 21 februari 2005 door toenmalig wethouder Berends als volgt toegelicht: “Mijnheer de voorzitter, het is de bedoeling om de gevel van het gebouw De Volharding in de nieuwbouw terug te laten komen.”

Meerdere fracties spraken in die raadsvergadering uit dat zij het gebouw De Volharding, of desnoods alleen de contouren en de gevel van het gebouw, willen behouden, waaronder de ChristenUnie bij monde van toenmalig raadslid Hans de Jong. In alle stedenbouwkundige modellen die in de afgelopen tijd zijn gemaakt, was De Volharding telkens in zijn geheel opgenomen. Gebouw De Volharding is een van de laatste bestaande voorbeelden van de oorspronkelijke fabrieksarchitectuur in de Zwolse binnenstad en met name de voorgevel heeft een architectonisch waardevolle uitstraling met de typerende stijlkenmerken van een laat-negentiende-eeuws fabriekspand. Daarom verdient het alle inzet en volharding om gebouw De Volharding of desnoods alleen de contouren én de gevel te behouden, aldus de ChristenUnie. 

Wethouder Dannenberg gaf tijdens het raadsdebat van 7 februari aan dat, vanwege een concentratie van bodemvervuiling juist ter plaatse van gebouw De Volharding, de kans groot is dat uitsluitend de contouren van het gebouw of een verwijzing daarnaar en niet het gebouw als geheel noch de gevel ervan behouden kan blijven. Maar volgens de ChristenUnie hoeft de bodemsanering in principe geen invloed te hebben op het behoud van de contouren en de gevel van het gebouw, omdat die bodemsanering juist met de meest innovatieve technieken, voortkomend uit de Zwolse Visie op de Ondergrond, zal worden uitgevoerd. Als blijkt dat het college het behoud van de contouren én de gevel van De Volharding niet garandeert, zal de ChristenUnie op 28 februari per motie oproepen alles in het werk te stellen om het raadsbesluit van 21 februari 2005 daadwerkelijk uit te voeren inzake het handhaven van de contouren én het gevelbeeld van gebouw De Volharding bij de saneringsopgave alsmede bij de uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan.

Artikel delen:
Reacties 8
  1. Tuurlijk is het een uitgemaakte zaak. Eigenaar wil het slopen, het is geen monument, niemand heeft dus enig recht van spreken, laat staan invloed.


    Maak melding

  2. Aan de klankbord groep werd 2 weken geleden zonder voorbehoud meegedeeld dat de gevel weliswaar in te slechte staat was om te handhaven, maar dat deze in de nieuwe plannen opnieuw in dezelfde omvang/vorm zou worden herbouwd. Hier werden zelfs schetsen van vertoond. Dus…..of de klankbordgroep is het bos in gestuurd met halve of foutieve informatie, of…???? Zeg het maar. Hoe dan ook, als aan deze toezegging geen uitvoering wordt gegeven, dan betekent dit dat de Klankbordgroep niet serieus wordt genomen, waarmee het verzet zal toenemen…..


    Maak melding

  3. Ik had liever gehad dat de Christenunie zich zo had uitgesloofd voor het behoud van de unieke middeleeuwse panden en het van Straaten bankgebouw aan de Melkmarkt. die gaan dit jaar ook nog plat


    Maak melding

Reageer