Debat over realisering Stadioncomplex Zwolle

Met de berichtgeving in De Stentor van de afgelopen week is de indruk gewekt, dat het college iets te verbergen heeft betreffende de handelswijze en financiering ten aanzien van het Stadioncomplex, zeggen de SP en VVD in Zwolle. Ze willen een spoedebat over deze kwestie.

Bouw Stadioncomplex Zwolle
Actuele situatie bouw Stadioncomplex vrijdag 23 maart 2007

“We zijn als raad constant bezig de burgers beter te betrekken bij de politiek en dit soort zaken werken hierbij sterk contraproductief. Alleen daarom al is het van groot belang een openbaar debat hierover te voeren, waarbij de raad haar controlerende taak kan uitvoeren en het college verantwoording aflegt over haar werkwijze en bedoelingen”, zeggen de twee Zwolse partijen. In dit debat staat niet de realisatie van het stadioncomplex ter discussie, maar de handelswijze en financiering van de gemeente, waarbij de vraag moet worden beantwoord of hier sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87 en 88 van het EG-Verdrag. Er wordt bij deze vragen alleen geciteerd uit (inmiddels) openbare stukken.

De fracties van de SP en VVD willen de volgende vragen aan het college voorleggen:

1. Hoe groot is het risico, dat een door een taxateur vastgestelde waarde van € 627.000,– voor 40.000 m2 kantoorruimte als niet-marktconform wordt aangemerkt? En hoe zit de constructie in elkaar waarbij de erfpachtcanon op € 0,00 is gesteld?
Toelichting: In het collegeadvies wordt gesteld dat er een onafhankelijke taxatie heeft plaatsgevonden van de grond. Uit een gemeentestuk blijkt echter dat een potentiële marktpartij hier in 2001 € 300,– per m2 (€ 12 miljoen) voor over heeft. De gemeente hanteert voor de erfpachtsom per jaar 7% oftewel € 840.000,–, terwijl SOZ er aanvankelijk € 36.000,– per jaar voor moest betalen. Ná het referendum werd dit bedrag op € 0,00 gesteld.

2. Hoe groot is het risico, dat € 6 á € 7 miljoen infrastucturele voorzieningen worden aangemerkt als kosten voor SOZ?
Toelichting: De gemeentebijdrage is maximaal € 10,2 miljoen. Minus € 2,6 mln voor Be Quick, minus € 0,8 mln onderhoudsbijdrage en een paar ton voor de omlegging van de Westerveldse Aa. Het bedrag dat overblijft (6 á 7 mln) zou voor infrastructurele voorzieningen worden gebruikt. Wanneer deze op het terrein van SOZ liggen, is SOZ hiervoor verantwoordelijk en niet de gemeente.

3. Wanneer en met welke stukken is de Raad op vorenstaande risico’s attent gemaakt door B&W?

4. Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van het complex, als de Europese Commissie één of beide genoemde posten, t.w. 18 á 19 miljoen, als onverenigbare staatssteun aanmerkt en deze op SOZ moeten worden verhaald?

5. Op welke wijze kan de onderhoudsbijdrage aan FC Zwolle aanleiding zijn voor de Europese Commissie om deze post aan te merken als staatssteun?
Toelichting: in het advies wordt gesproken over risicovolle onderdelen, waaronder de tijdelijke onderhoudsbijdrage aan FC Zwolle die is opgenomen in de projectbegroting en de marktconformiteit van de bijdrage aan SOZ van 2,6 miljoen euro voor de aanleg van het sportpark voor onder andere Be Quick.


Margriet Twisterling SP

Piet van Dijk VVD

Artikel delen:
Reacties 22
 1. ja de sp zal er ook niet bij wezen anti voetbal partij. krijgt nooit mijn stem en zal ook tegen iedereen vertellen wat een huichelachtige partij dit is .


  Maak melding

 2. Het begint erop te lijken, dat meerdere partijen wakker worden!
  Uiteindelijk zijn zij het, die de belangen van de Zwolse burgers moeten behartigen!


  Maak melding

 3. De SP / VVD lopen met de credits van D66 weg. Waar is de laatste partij gebleven bij de aanvraag van dit spoeddebat. Gemiste kans!!! Van PBZ hoor je ook niets meer na het referendum. Verder ben ik zeer nieuwsgierig hoe dit -voor het college, de ontwikkelaar en FC Zwolle- af gaat lopen.


  Maak melding

 4. Inderdaad Cees. Het is niet netjes als overige oppositie de D66 en PBZ niet te betrekken in dit verhaal. Zij zijn tot op heden de luizen in de pels geweest en dreigen nu de boot te missen.


  Maak melding

 5. Als Zwolle supporter hoop ik dat dit niet de zoveelste tegenslag in het stadionproject zal betekenen.

  Echter zal het college wel uitleg moeten geven en is een spoeddebat volgens mij noodzakelijk, wat dat betreft kan ik me goed voorstellen dat de VVD en SP een debat aanvragen.

  Ik ben trouwens benieuwd wat de rol van de club hierin is, volgens mij heeft de club in dit verhaal geen actieve rol. Ik vind het jammer dat veel mensen een dergelijk artikel aangrijpen om weer eens flink te ageren tegen de club. Als de club hier geen actieve rol in heeft mag dat wat mij betreft ook best een keer gecommuniceerd worden zodat de FC niet direct weer in een slecht daglicht geplaatst wordt.


  Maak melding

 6. @Cees

  D66 heeft bewust niet het voortouw genomen deze keer omdat zij niet altijd de boeman wil zijn. Daarom is het door andere partijen opgepakt


  Maak melding

 7. Sja, dat krijg je dan he. In je drang om te scoren wordt je partij gedecimeerd. ;D
  Ik zeg: Boontje komt om z’n loontje.

  ps: Martin Jongkoen, mocht je willen reageren, doe dit dan in niet meer dan twee zinnen.


  Maak melding

 8. Wat maakt het uit wie de credits krijgt. Van mij krijgt Martin in ieder geval punten, aangezien hij, soms misschien zelfs ten koste van zijn populariteit, zich hard heeft gemaakt om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Dat SP & VVD zich nu ook hard maken om eventuele misstanden aan te pakken is alleen maar positief.

  In ieder geval blijkt nu ook, ook al was het niet de bedoeling dat de documenten openbaar werden, dat transparantie ruimte geeft aan individuele partijen om zich te profileren bij het volk. Het volk krijgt een beter beeld van waar de partijen in de praktijk staan en dit zal ook leiden tot een meer bewuste deelname aan de verkiezingen.

  Ik ben geen voetballer, maar ik pleit voor snelle ontwikkelingen, opdat het stadion geen gevaar loopt. Dit, omdat ik van mening ben dat het stadion inmiddels reeds toegezegd is ?©n omdat verdere vertragingen ook het imago van de gemeente schaden. Wederom geldt nog steeds dat geheimhouding beperkt moet worden en niet eeuwig van kracht is en dat de constructie verder volgens de wet in elkaar steekt.

  Ik wens de partijen succes met het afhandelen van de kwestie en mocht men wederom op geheimhouding stuiten dan hoor ik het wel weer. Overigens ben ik nog steeds benieuwd wanneer de geheimhoudingconstructie, die nu van kracht is, opgeheven wordt; Dat antwoord komt vanzelf wel bovendrijven… Groetjes.. Rinze

  P.S.; Als Europa het onderzoek heeft afgerond, denk ik dat je binnen 15 dagen van Europa een antwoord krijgt of je alle documenten mag inzien. Indien ze dan niet openbaar zijn zal er naar een andere wet moeten worden verwezen.


  Maak melding

 9. D66 in de Zwolse gemeenteraad wil dat informatie over mogelijke staatssteun aan het nieuwe FC Zwollestadion niet langer geheim is.

  Vorige week lekte de informatie uit via de website van de gemeente, maar formeel is het vertrouwelijke informatie. Volgens het college moet de informatie geheim blijven omdat het om correspondentie over een onderzoek gaat. Verschillende oppositiefracties vermoeden dat er nog meer belastende informatie is. D66 heeft drie moties ingediend om de informatie te krijgen. Eerder vroegen VVD en de SP al een spoeddebat aan dat maandagavond wordt gehouden.
  Bron: RTV oost
  ==============
  De moties:
  ==============
  D66-motie 1: Opheffing geheimhouding van antwoorden op vragen Europese Commissie

  (agendapunt 3 Bekrachtiging geheimhouding)

  De Raad van Zwolle op maandag 26 maart 2007 in vergadering bijeen.

  Gelezen Mededeling aan de Raad d.d. 26 maart 2007 (GB 4-2007.041) inzake Bekrachtiging geheimhouding correspondentie Europese Commissie, waarin:

  Als rechtsgrond voor de in de Raad van 12 maart 2007 bekrachtigde geheim-
  houding inzake de correspondentie met de Europese Commissie over de

  financiering van het Oosterenk-Stadioncomplex wordt verwezen naar artikel 4

  lid 2 van de Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en

  de Raad van 30 mei 2001.

  Zie internetlink: http://www.europarl.europa.eu/register/pdf/r1049_nl.pdf

  Tevens wordt gesteld, dat in samenhang hiermee het een Nederlands bestuursorgaan ook niet vrij staat het antwoord op een dergelijke brief openbaar te maken. Dit op grond van art. 10 lid 2 sub a. van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Op grond van het vorenstaande wordt gesteld, dat de geheimhouding op de correspondentie gehandhaafd blijft.

  Overwegende, dat:

  a) Artikel 4 lid 2 van de genoemde Europese Verordening uitsluitend gaat om het weigeren van de toegang tot een document door de Europese Instelling (Europese Commissie) wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits.

  b) Artikel 4 lid 4 van dezelfde Europese Verordening luidt â???Wanneer het gaat om documenten van derden, wordt de derde door de instelling (Europese Commissie) geraadpleegd om te kunnen beoordelen of een uitzondering van de leden 1 of 2 van toepassing is, tenzij het duidelijk is dat het document wel of niet openbaar moet worden gemaakt.

  c) De genoemde Europese Verordening elders nergens voorschrijft, dat door de gemeente – via de Lidstaat verstrekte – eigen informatie (documenten van derden) slechts met uitdrukkelijke toestemming van de Europese Commissie zelf openbaar mag maken.

  Besluit de geheimhouding op de antwoorden van de gemeente Zwolle op te heffen.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Jan J. Zelle

  D66-motie 2: Verzoek om toestemming antwoorden aan EC openbaar te mogen maken

  (agendapunt 3 Bekrachtiging geheimhouding)

  1.De Raad van Zwolle op maandag 26 maart 2007 in vergadering bijeen.

  Gelezen Mededeling aan de Raad d.d. 26 maart 2007 (GB 4-2007.041) inzake Bekrachtiging geheimhouding correspondentie Europese Commissie, waarin:

  Als rechtsgrond voor de in de Raad van 12 maart 2007 bekrachtigde geheim-
  houding inzake de correspondentie met de Europese Commissie over de

  financiering van het Oosterenk-Stadioncomplex wordt verwezen naar artikel 4

  lid 2 van de Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en

  de Raad van 30 mei 2001.

  Zie internetlink: http://www.europarl.europa.eu/register/pdf/r1049_nl.pdf

  Tevens wordt gesteld, dat in samenhang hiermee het een Nederlands bestuursorgaan ook niet vrij staat het antwoord op een dergelijke brief openbaar te maken. Dit op grond van art. 10 lid 2 sub a. van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Op grond van het vorenstaande wordt gesteld, dat de geheimhouding op de correspondentie gehandhaafd blijft.

  Overwegende, dat:

  In de genoemde Europese Verordening en de Wet Openbaarheid van Bestuur openbaarheid voorop staat.
  De Raad als hoogste gemeentelijk bestuursorgaan aan de Zwolse burgers slechts verantwoording kan afleggen, als bij uitzondering noodzakelijke beslotenheid op zo kort mogelijke termijn wordt opgeheven.
  Door B&W herhaaldelijk is verklaard het onderzoek van de Europese Commissie met het volste vertrouwen tegemoet te zien en alle gewenste inlichtingen zullen worden verstrekt.
  Het niet kunnen verstrekken door het Zwolse gemeentebestuurders van diezelfde inlichtingen aan de burgers, die hen democratisch hebben gekozen een onwenselijke situatie is.

  Draagt het College van B&W op de Europese Commissie te verzoeken aan de Gemeente Zwolle toestemming te willen verlenen om de beantwoording op de vragen van de Europese Commissie openbaar te mogen maken.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Jan J. Zelle

  D66-motie 3: Openbaar maken antwoorden aan EC na afzien van of be?«indigen onderzoek

  (agendapunt 3 Bekrachtiging geheimhouding)

  De Raad van Zwolle op maandag 26 maart 2007 in vergadering bijeen.

  Gelezen Mededeling aan de Raad d.d. 26 maart 2007 (GB 4-2007.041) inzake Bekrachtiging geheimhouding correspondentie Europese Commissie, waarin:

  Als rechtsgrond voor de in de Raad van 12 maart 2007 bekrachtigde geheim-
  houding inzake de correspondentie met de Europese Commissie over de

  financiering van het Oosterenk-Stadioncomplex wordt verwezen naar artikel 4

  lid 2 van de Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en

  de Raad van 30 mei 2001.

  Zie internetlink: http://www.europarl.europa.eu/register/pdf/r1049_nl.pdf .

  Tevens wordt gesteld, dat in samenhang hiermee het een Nederlands bestuursorgaan ook niet vrij staat het antwoord op een dergelijke brief openbaar te maken. Dit op grond van art. 10 lid 2 sub a. van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Op grond van het vorenstaande wordt gesteld, dat de geheimhouding op de correspondentie gehandhaafd blijft.

  Overwegende, dat:

  In de genoemde Europese Verordening en de Wet Openbaarheid van Bestuur openbaarheid voorop staat.
  De Raad als hoogste gemeentelijk bestuursorgaan aan de Zwolse burgers slechts verantwoording kan afleggen, als bij uitzondering noodzakelijke beslotenheid op zo kort mogelijke termijn wordt opgeheven.
  Bij het afzien van een nader (inleidend) onderzoek of na afronding van een mogelijk in te stellen nader onderzoek door de Europese Commissie de noodzakelijke beslotenheid is komen te vervallen.

  Besluit, dat direct na het bekend worden van ?©?©n van beide situaties onder 3.c de geheimhouding op de correspondentie vervalt.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Jan J. Zelle  Maak melding

 10. Vrij duidelijk lijkt me@Jan. Hoewel ik me reeds had laten overbluffen en had aangenomen dat lokaal wob10-2a van kracht was vanwege het Europese onderzoek dat geen gevaar mag lopen, kijk ik nu weer iets anders tegen de constructie aan.

  In de EuroWOB 4 staat inderdaad dat de instellingen openbaarmaking mogen weigeren indien het onderzoek anders ondermijnt wordt: Is de vraag of het daadwerkelijk ondermijnt wordt dan niet relevant?

  Met de nationale WOB10-2a gaat het niet om eventuele schade maar om welk belang zwaarder weegt: Dan is de vraag of het belang van internationale betrekkingen meer weegt dan het recht van de burger om zijn overheid te controleren. Over deze vraag kun je lang discusseren, maar de vraag of het Europees onderzoek wordt ondermijnt is dus waarschijnlijk eenvoudiger te beantwoorden. Persoonlijk zie ik eigenlijk niet in waarom transparantie de inspectie zou kunnen tegenwerken. Het is immers geen onderzoek naar de burger, maar een onderzoek naar degene aan wie de vragen werden gesteld. Degene die behoefte heeft om het onderzoek te frustreren is dus reeds voorzien van de informatie; Terwijl de burger die om het onderzoek vroeg systematisch via Europese en nationale regelgeving buiten de deur wordt gehouden. ….maar wie wordt er nu onderzocht? De burger of de politici? Wie wil nu het onderzoek ondermijnen? De burger die met vragen komt, of de politici die de vragen liever niet beantwoorden?

  Motie 1 van D66 leek me gister nog niet echt sterk, maar nu ik nogmaals de regeltjes door heb genomen, denk ik dat de 2 vragen in het zwart hierboven eerst beantwoord moeten worden…..

  Motie 2 geeft aan dat je Europa ook kunt verzoeken om toestemming te geven om bepaalde documenten te mogen gebruiken. Nu vind ik het niet zo fantastisch dat we dat zelf niet zouden mogen bepalen, maar in dit geval is het wel handig om het als extra optie achter de hand te hebben.

  Motie 3 is precies waar ik de afgelopen dagen op doelde: De geheimhouding zal slechts tijdelijk van kracht zijn, omdat men dit bouwt op de vertrouwelijkheid van het Europese onderzoek: Als het onderzoek voorbij is gaat het dus niet meer op ?©n zal ook het lokale argument vervallen….

  In ieder geval gaan Motie 2 & 3 pas in werking als motie 2 het niet haalt: En zoals je reeds hebt kunnen lezen drijft motie 2 op de twee zwart-gedrukte vraagjes hierboven……

  Vriendelijke groet en nogmaals dank@Jan Zelle.


  Maak melding

 11. Rinze.

  Alle moties werden slechts gesteund door SP, PBZ en D66. Voor stem van fracties CDA, PvdA, CU, GLDG, VVD en SW tegen zelfs de laatste motie (n?¡ afronding Europees onderzoek) heb ik geen enkel argument gehoord.

  Wettelijk wordt e.e.a. in ieder geval openbaar als een nader onderzoek uitmondt in een beschikking.

  Vraag mij wel af hoeveel raadsleden de Europese Verordening echt hebben gelezen en hoeveel blind varen op wat het College zegt. In dat geval heb je geen argumenten (nodig).


  Maak melding

 12. Interessant: De partijen nemen hun standpunt in: Dit wordt nog niet echt onderbouwd, maar het kaf lijkt zich langzaam van het koren te scheiden.

  Heeft het spoeddebat nu plaatsgevonden? Zijn de motie’s nu van tafel?

  Het is nog steeds niet goed te begrijpen dat er partijen zijn die tegen transparantie zijn en dit daarnaast ook nog niet weten te onderbouwen.

  Motie 1 vind ik nog steeds een krachtige contructie. Men wil zaken geheim verklaren omdat Europa bezig is met een onderzoek: Ik vraag me af of het ook Europa is die met de Euro-Wob op toneel is veschenen of dat dit slechts een middel is van de lokale politiek. Indien Europa-zelf niet om geheimhouding vroeg gaat de verwijzing naar de Euro-Wob ook niet op. Gaf Europa-zelf wel de verwijzing naar de Euro-wob dan dient ze dit te onderbouwen: Wat kan het onderzoek ondermijnen? Immers zonder risico dat het onderzoek ondermijnt wordt is er geen basis voor het artikel waarna men verwijst. Ook geldt dan de lokale WOB10-2A niet meer, aangezien het drijft op eventuele stroeve internationale contacten, maar indien er geen risico is dat de inspectie wordt ondermijnt, dan is er ook geen reden om lokaal bang te zijn voor minder goede contacten.

  Motie 2 vind ik minder interessant, want dit is slechts een omweg naar mogelijkheden. Neemt niet weg dat ik dit alsnog zou proberen, aangezien er veel partijen zijn die die burger nu dwarsbomen. (De partijen die je dus eventueel bij de volgende verkiezingen op de antie-tranparantie-poster zou kunnen terugvinden.)

  Motie 3 staat nog steeds als een huis op een rots: Geheimhouding is niet eeuwig en men houdt nu zaken geheim vanwege het onderzoek. Dit onderzoek zal ooit ten einde lopen en dan vervalt de geheimhoudingsconstructie alsnog. Indien men dan alsnog zaken uit het licht wil houden dient men dit met andere wetten te onderbouwen. (Dit zal men ook proberen: Mark my words!) In ieder geval zal dan er meer licht op de situatie schijnen, aangezien het heel moeilijk is om complete dossiers legitiem te doen laten verdwijnen. Dan, als er eventuele misstanden aan het licht komen, kunnen we de partijen die nu tegen transparantie zijn daarop aanspreken.

  Met een vragende glimlach kijken we CDA, PVDA, CU, VVD en SW in de ogen………. aha,.. inderdaad……. je voelt em! Zonder argumenten zaken geheim houden is hetzelfde als alle verantwoordelijkheid op je schouders nemen: Dat kan me nog wat worden als er zometeen toch misstanden aan het licht komen……

  Ik ben nog steeds van mening dat ook motie 1 zeer legitiem is: Het antwoord op de vraag of het onderzoek daadwerkelijk wordt ondermijnt door openbaring is nog steeds niet gegeven. Het antwoord op de vraag of internationale belangen meer wegen dan Democratische principe’s blijft men ons ook nog steeds schuldig.

  Verder maakt het niet uit dat men nu de zaak nog even potdicht wil houden: De geheimhouding zal worden opgeheven, mits er andere regelingen worden aangehaald. Dit zie ik nog niet zo snel in elkaar gedraaid, maar dit zal men proberen. Neemt niet weg dat we dan alsnog, met terugwerkende kracht hehe, alsnog de partijen die nu zich niet opstellen als volksvertegenwoordigers hierop zullen aanspreken.

  De vraag of men zich daadwerkelijk heeft verdiept in de wet is inderdaad treffend: Indien men het had gelezen ?©n had begrepen, dan had men in ieder geval een reden aan kunnen dragen waarom men voor een bepaald standpunt kiest.

  Goed,.. houd het nog maar even angstvallig geheim: Eerlijk duurt het langst en wie het laatst lacht, lacht het best! Ik weet nu welke partijen in aanmerking komen voor een corrigerende publiciteits-campagne… Vanaf vandaag zal ik iedereen in mijn omgeving afraden om te stemmen op de partijen die nu tegen transparantie zijn….. Immers is een stem op een partij die niet met open vizier strijdt als een stem die wegzakt in een modderpoel!

  Nog steeds een vriendelijke groet,…  Maak melding

 13. Rinze,

  Bij de start van de Raadsvergadering werden de beide aangevraagde spoeddebatten aan het eind van de vergadering op de agenda gezet: Eerst EC en daarna de Stad als Theater (DSAT).

  Op voorstel van William Dogger (SW) werd die volgorde omgedraaid en om 22:30 geconstateerd, dat er alleen nog tijd voor het eerste spoeddebat was. Het voorstel om het EC-sportdebat dan vanavond te houden, stuitte op agendaproblemen. Het wordt nu op maandag 2 april om 19:00 uur gehouden.

  Afgelopen jaren herhaaldelijk meegemaakt, dat cruciale debatten verschoven werden naar een dinsdag of na 23:00 uur. Dan is men er van verzekerd, dat het in ieder geval niet door Omroep Zwolle (rechtstreeks) wordt uitgezonden.

  Op maandag 12 maart 2007 toen de geheimhoudingskwestie voor het eerst in de Raad aan de orde kwam, was er toevallig de eerste 3 kwartier geen rechtstreekse uitzending door Omroep Zwolle van de raadsvergadering. Pas vanaf agendapunt 10 kwan men in de lucht.


  Maak melding

 14. Misschien zou het goed zijn om een openbaar onderzoek te doen naar de motieven van D’66 en die klikspaan van PBZ, die zijn eigen stad te kijk wil zetten op grond van persoonlijke frustaties.
  De plaatselijke pers, in casu De Stentor, doet in ieder geval geen enkele poging enige objectiviteit aan de dag te leggen. Hun schijnbaar
  enige politieke verslaggever kan het niet nalaten om zijn eigen mening
  door de berichtgeving te mengen. D?¡t zou (verboden) moeten worden.


  Maak melding

 15. Gottegot, Meneer Jongkoen… suggestief verhaal over de relatie tussen de uitzendingen van OZ en het vergaderen van de Raad.
  Tegenwoordig is de raadsvergadering via een eigen internetsite van de raad te volgen. Heb je OZ niet meer voor nodig. Overigens is de publieke tribune voor een ieder toegankelijk en zit de onafhankelijke pers op de perstribune. Of is het allemaal ?©?©n grote samenzwering tegen D66?!?

  En heeft de raad gisteren niet besloten om de vergadering maandag a.s. te laten voortduren? Met OZ-uitzendmogelijkheid?

  T.z.v. de geheimhouding van het vraag-antwoord-spel tussen gemeente en EC begrijp ik overigens de drijfveer van D66 wel (denk ik). Het is voor de heer Jongkoen een kwestie van op eieren wandelen in de huidige situatie waarin hij w?©l over het vraag-antwoord-spel beschikt, maar zich niet daarover kan uiten op een forum als deze. Anders komen de heer Zelle en zijn burgerraadsleden in de problemen met de geheimhoudingsplicht die zij kennen.  Maak melding

 16. Mike,

  D66-fractie hanteert al tenminste vanaf 2002 de lijn om geheime stukken niet in te zien. Hierdoor kunnen vrijelijk – op basis van wel openbare stukken en logisch nadenken – eventueel noodzakelijke vragen worden gesteld aan B&W.

  Iedereen die de geheime stukken wel inziet, zit inderdaad vervolgens met het dilemma “wat mag ik wel zeggen of vragen” (op eieren lopen).

  Een Raad die voortdurend op eieren loopt, kan zijn controlerende taak niet goed uitoefenen.  Maak melding

 17. Het is begrijpelijk dat er tijdnood was. Ik vind het prima dat DSAT als eerste is behandeld: Ik neem aan dat de publieke tribune vol zat met theaterliefhebbers, dus okay,.. first things first.. Het is bovendien voordelig dat iedereen nu nog even een weekje op de wetjes kan studeren; Daarnaast neem ik aan dat de volgende vergadering geheel in het teken staat van de stadion-kwestie. Deze vertraging ervaar ik dan ook niet als frustrerend, maar eerder als een bevestiging dat er inderdaad nog wat antwoorden moeten worden gerealiseerd. Ik begrijp overigens best dat Martin het vervelend vindt dat de voor hem interessante onderwerpen als laatst op de agenda staan, maar goed,.. dat terzijde.

  De opmerking van PrinsH dat het verboden moet worden om kleur in de krant aan te brengen vind ik wat kort door de bocht: Ik vond het artikel van Serge zeer goed. Dat de media kritisch naar het tafereel kijkt is juist een goede zaak en het is aan de politici om eventueel misplaatste kritiek te weerleggen. Ik heb de laatste weken weer echt genoten van de Stentor en hoewel ik kritisch ben naar de corporate-media, wat men zelf ook best kan voorstellen vanwege de algemeen bekende kritieken, wil ik toch een complimentje geven aan de krant. Er is niets mis met gekleurde kritiek, zo lang de krant maar geen platform wordt van 1 kleur. Daarom is het nu ook de taak van de politici om de krant juist te informeren: Zonder antwoorden (op o.a. de vragen die ik op dit forum lanceer,) kan de journalist ook niet toetsen wat er nu precies aan de hand is. Geheimhouding is een vijand van de journalist en dat mag je als verslaggever wel degelijk hard aanstippen en z?©lfs met speculatie’s aanscherpen op het moment dat politici geen antwoorden geven; Sterker nog: Dat is je taak als waakhond van de maatschappij. Dus PrinsH moet zijn verwijt eerst maar eens onderbouwen met voorbeelden, voordat je iets van zijn opmerkingen moet aantrekken.

  Verder vind ik het zeer facinerend om te lezen dat D66 geen geheime stukken inziet: Ik wist dit niet, maar ik vind het ?©cht een statement: Respect! In mijn ogen zou geen enkele oppositie-partij geheime stukken moeten inzien, aangezien dit alleen maar hun strategische positie verzwakt. Dit omdat ze inderdaad gebonden zijn aan hun ambtseed en omdat ze toch geen publieke opinie achter zich kunnen scharen, vanwege het feit dat ze er niet over mogen praten. (Oppositie die w?©l in de stukken loert, neigt bovendien tot lekken.))

  Goed, de motie’s staan volgens mij nog steeds overeind en we wachten wel tot maandag om er achter te komen hoe elke individuele partij haar positie zal verduidelijken.

  Groet-groet,..  Maak melding

 18. Eurocommissaris Neelie Kroes antwoordt 26 maart 2007 op vragen van Europarlementari?«r Max van den Berg d.d. 29 januari 2007 inzake het (voor)onderzoek van de Europese Commissie als volgt:

  De Commissie heeft de Nederlandse overheid om informatie verzocht betreffende de financiering en de bouw van het voetbalstadion van FC Zwolle, naar aanleiding van een klacht. Hierin wordt beweerd dat er niet enkel steun werd toegekend aan FC Zwolle, maar ook aan een vastgoedontwikkelaar.

  Om deze klacht te kunnen behandelen en te beoordelen of er inder-daad staatssteun werd verleend in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-verdrag, moet de Commissie nadere informatie verzamelen. Een verzoek om verdere verduidelijking aan de betrokken lidstaat behoort in een onderzoek inzake staatssteun tot de standaardpraktijk en daaraan behoeven geen conclusies te worden verbonden.

  Het is belangrijk op te merken dat de verdragsregels slechts van toepassing zijn indien staatssteun wordt verleend aan ondernemingen. Professionele sportclubs, waaronder profvoetbalclubs, kunnen als ondernemingen worden beschouwd. De regelgeving inzake staatssteun kan dus, in beginsel, worden toegepast op professionele voetbal- en andere sportclubs en moet gelijke mededingingsvoorwaarden garanderen.

  Toch heeft de Commissie tot op heden slechts een klein aantal beslissingen genomen inzake staatssteun verleend aan voetbalclubs en bestaat er totnogtoe geen gevestigde praktijk die de aanneming van voor dergelijke gevallen specifieke richtsnoeren zou rechtvaardigen.

  Wat in het bijzonder de vermeende steun aan een vastgoedontwikke- laar betreft, kan niet uitgesloten worden geacht dat de financiering van vastgoedactiviteiten de handel tussen de lidstaten be?¯nvloedt. Dergelijke financiering kan aanleiding geven tot toepassing van artikel 87, lid 1, van het EG-verdrag indien in een specifiek geval de voor- waarden voor toepassing van dat artikel zijn vervuld.


  Maak melding

 19. Sommige mensen willen de bouw van het stadion ook koste wat kost vertragen en/of in kwaad daglicht stellen.

  Maar waarom kan een gebouw als het theater wel vlot worden gerealiseerd.
  Terwijl die toch veel meer geld heeft gekost.
  Maar de bouw van een stadion is al jaren een probleem.
  Terwijl dat ik verhouding veel minder had kunnen kosten dan dat theater.
  Maar als je nu zou uitrekenen wat het allemaal al heeft gekost.
  :- :- :-
  Waarom is dit toch zo lastig voor zwolle?
  Alhoewel….
  Het zal er wel aan liggen dat het plezier voor de jeugd betrefd.
  Grote discotheek/ bioscoop wordt ook al jaren tegen gehouden.


  Maak melding

 20. Vanavond is het spoeddebat over de realisering van het Stadioncomplex in het stadhuis.

  Heeft Zwolle zich schuldig gemaakt aan illegale financiele steun voor het nieuwe FC Zwolle stadion? Die vraag moet maandagavond beantwoord worden in een spoeddebat.

  De gemeente Zwolle loopt het risico dat de Europese Unie een onderzoek instelt. Uit een uitgelekt document blijkt dat de gemeente niet alle geldbedragen die in het stadion zijn gestopt, kan verantwoorden. Onder meer de gratis verstrekking van kantoorgrond is verdacht. De oppositie in de raad wil tijdens het spoeddebat antwoord op de vele vragen  Maak melding

Reageer