SP: “Gemeente moet voldoende VAVO inkopen”

De gemeente Zwolle heeft de ambitie om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Zij gaat daarbij uit van voldoende maatwerk voor de zogenaamde risicoleerlingen. In het kader van GSB III is afgesproken dat het aantal voortijdig schoolverlaters in 2009 met 30 % is afgenomen en dat 75 % van de voortijdig schoolverlaters teruggeplaatst is binnen het onderwijs om alsnog een startkwalificatie te behalen. De SP in Zwolle heeft hierover een aantal vragen aan het college.

SP: “In het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 2005-2009 (Binnenboord) staan maatregelen genoemd die moeten voorkomen dat jongeren de school voortijdig verlaten en ook maatregelen om voortijdig schoolverlaters aan te pakken. Een van die maatregelen is het bieden van de mogelijkheid om via het Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs (VAVO) alsnog een startkwalificatie te halen op een van de beide ROC’s in Zwolle.” Gemeenten krijgen educatie budget vanuit de landelijke overheid. Daarmee moeten ze VAVO inkopen. De gemeenten zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de financiering van de VAVO vanuit het educatietraject. De SP krijgt signalen dat lang niet alle gemeenten hiervoor de nodige voorzieningen treffen. Op het Deltion College in Zwolle moeten het komende jaar 200 leerlingen geweigerd worden, omdat er geen geld is voor hun herkansing.

De SP is van mening dat de gemeente Zwolle niet het signaal moet afgeven dat jongeren geen tweede kans krijgen. Schoolverlaters staan vaak op een kruispunt in hun leven, ze gaan of het goede of het verkeerde pad op. Dat betekent dat je het goede pad niet moet blokkeren, maar juist de drempels moet weghalen. Door onvoldoende geld beschikbaar te stellen zet je mensen permanent op achterstand. De wil is er, maar de kans krijgen ze niet. Dat is slecht voor die jongeren en uiteindelijk voor de gehele maatschappij, want we vergroten de kans dat die jongeren niet goed terechtkomen.

Er is al een samenwerkingsverband VO/SVO regio IJssel-Vecht opgestart. Hierin werken alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle en een deel van de regio samen. Er vinden gesprekken plaats tussen de ROC’s in Zwolle en het samenwerkingsverband over het aanbieden van VAVO. De scholen voor voortgezet onderwijs nemen hiermee nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de jongeren die uitvallen uit het voortgezet onderwijs om hen alsnog de kans te bieden een startkwalificatie te halen.

Het is zorgelijk dat het lijkt dat de ROC’s niet in staat zijn om alle leerlingen, die in aanmerking komen voor de VAVO, te helpen, omdat er onvoldoende financiële middelen zijn.

Dit alles brengt de SP tot de volgende vragen:

  1. Is het bij de gemeente Zwolle bekend hoeveel voortijdig schoolverlaters niet kunnen instromen in het VAVO vanwege te weinig financiële middelen? Zo ja, om hoeveel leerlingen gaat het? Zo nee, bent u bereid om te onderzoeken om hoeveel voortijdig schoolverlaters het in Zwolle precies gaat?
  2. Bent u het van mening dat de gemeente Zwolle voldoende VAVO moet inkopen van het educatiebudget, zodat alle voortijdig schoolverlaters kunnen worden geholpen?
  3. Bent u met ons van mening dat er in Zwolle een oplossing moet worden gevonden, die ervoor zorgt dat alle voortijdig schoolverlaters een herstart kunnen maken?
  4. Bent u bereid om extra middelen ter beschikking te stellen voor het VAVO in Zwolle? Zo ja, hoe denkt u dit te financieren? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u eventueel bereid om er bij de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op aan te dringen om extra middelen vrij te maken voor het VAVO? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP fractie,

Tjitske Siderius

Artikel delen:

Reageer