SP en PvdA willen opheldering over bezuinigingen AWBZ

Zwolle – De SP en de PvdA willen van het stadsbestuur weten hoeveel Zwollenaren de gevolgen van de bezuinigingen op de AWBZ ondervinden en hierdoor worden beperkt in hun participatie. Beide partijen willen weten wat er door de gemeente en diverse organisaties wordt gedaan om deze beperkingen op te heffen. Tot op heden bestaat er nog veel onduidelijkheid hoeveel Zwollenaren getroffen worden door deze bezuinigingen en daardoor minder of niet kunnen participeren.

In 2009 en 2010 heeft het Rijk bezuingd op de AWBZ. Deze bezuinigingen hebben ertoe geleid dat mensen niet langer recht hadden op begeleiding. Begeleiding die hen in staat stelde volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De groepen die last hebben van de bezuinigingen op de AWBZ zijn b.v. ouderen met beginnende ouderdomsklachten, vergeetachtigheid of die kampen met het gemis van een partner of vrienden, licht verstandelijk gehandicapten die met de begeleiding zelfstandig konden wonen of mensen met psychische problemen die zonder begeleiding niet kunnen participeren. Alleen wanneer sprake is van matige of ernstige beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid, komt iemand nog in aanmerking voor begeleiding van uit de AWBZ.

Mensen met een lichte beperking verloren deze begeleiding deels of geheel en moesten elders een oplossing zoeken, b.v. via familie, kennisen of vrijwillgersorganisaties. Begeleiding door de omgeving is echter niet altijd de juiste oplossing, omdat deze begeleiding niet altijd (b.v. ’s-avonds of in het weekend) en niet structureel beschikbaar is. De afhankelijkheid van deze burgers van anderen kan daardoor eerder toe- dan afnemen. Daarnaast is het onvoldoende bekend of deze mensen daadwerkelijk een oplossing hebben gevonden of dat zij door de bezuinigingen minder participeren of zelfs geïsoleerd zijn geraakt.

De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen om deze negatieve gevolgen op te vangen, zo ook de gemeente Zwolle. Om dat te kunnen doen is een deel van het AWBZ-geld overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Dit worden de Compensatiemiddelen genoemd.
Inleiding

De bezuinigingen op de AWBZ hebben voor honderden personen in Zwolle gevolgen in de indicatie. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Zwolle blijkt dat zowel ouderen als jongeren tussen wal en schip vallen. Het Rijk heeft voor deze groep compensatiemiddelen beschikbaar gesteld om te voorkomen dat mensen door de bezuinigingen op de AWBZ, het verlies van begeleiding en minder (of zelfs) geen ondersteuning in een isolement geraken met alle gevolgen van dien. Maatschappelijke organisaties in de stad proberen op individueel niveau creatief mee te denken, zodat mensen in staat blijven om mee te doen in de samenleving. Onduidelijk is op welke wijze de compensatiemiddelen worden ingezet en welke resultaten hierin tot dusverre zijn geboekt.

De negatieve gevolgen van deze pakketmaatregelen zijn een aantal keren besproken in de Gemeenteraad en in november 2010 deed het college n.a.v. deze besprekingen de volgende toezeggingen[1]:

§      Met de zorginstellingen is afgesproken dat situaties waarin mensen in de problemen komen door het wegvallen van de OB of AB, deze met de gemeente besproken worden om, waar nodig, tot een maatwerkgerichte oplossing te komen.

§      Om de gevolgen van de pakketmaatregel op langere termijn in beeld te brengen is de Universiteit van Amsterdam inmiddels gestart met een tweejarig onderzoek in Zwolle naar o.a. de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregelen.

§      Daarnaast willen we onderzoeken in hoeverre het (deels) wegvallen van de ondersteunende begeleiding van invloed is op de toename van het beroep wat gedaan wordt op huishoudelijke ondersteuning met begeleiding.

§      De resultaten van beide onderzoeken worden medio 2011 bekend.

Verder zou het onderzoek waarop het krantenbericht ‘Grote zorgen om ouderen’ in de Stentor in maart is gebaseerd naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Hoeveel mensen hebben de indicatie geheel of gedeeltelijk verloren en krijgen op dit moment geen enkele ondersteuning meer vanwege het verlies van deze indicatie?

2.      Hoeveel mensen hebben de indicatie geheel of gedeeltelijk verloren en maken aanspraak op de compensatiemiddelen? Welke gedeelte van de compensatiemiddelen wordt gebruikt om deze mensen te compenseren?

3.      Op welke wijze worden de compensatiemiddelen ingezet en wat zijn hiervan tot op heden de resultaten? Kunt u dit toelichten? Welke projecten zijn er bijvoorbeeld opgestart in het kader van ‘innovatie’ en wat heeft dit tot op heden opgeleverd voor de mensen die de indicatie voor de AWBZ geheel of gedeeltelijk hebben verloren? Kunt u dit specificeren?

4.      Hoe vaak is het voorgekomen dat de zorginstellingen situaties – waarin mensen in de problemen komen door het wegvallen van de OB of AB – met de gemeente hebben besproken en op welke wijze is daarbij tot maatwerkgerichte of collectieve oplossingen gekomen?

5.      Bent u bereid om het onderzoek waarop het krantenartikel in maart is gebaseerd alsnog naar de Raad te versturen? Hoe ver staat het met het onderzoek van de Universiteit Amsterdam?

6.      In welke mate is het wegvallen van de ondersteunende begeleiding van invloed geweest op het beroep dat gedaan wordt op huishoudelijke begeleiding met ondersteuning (HH2 en HH3)?

7.      Indien bovenstaande vragen op dit moment nog niet beantwoord kunnen worden, op welk moment is dat dan wel realiseerbaar? 

Met vriendelijke groet,

Tjitske Siderius                                                            Youcef Ben Ali

SP Zwolle                                                                    PvdA Zwolle


Artikel delen:

Reageer