Havenvisie Zwolle en Kampen goed voor economie

Zwolle – De havens in de regio Zwolle en Kampen hebben een belangrijke functie voor de economische groei in de regio. De huidige en toekomstige ontwikkelingen in de transport en logistiek, scheepvaart, infrastructuur, ruimte en duurzaamheid bieden kansen voor verdere positionering van de havens als logistiek knooppunt. Hiervoor is een ‘Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad’ opgesteld door bureau Ecorys (Rotterdam).

De colleges van B&W van Zwolle en Kampen hebben woensdag ingestemd met deze visie en de voorgestelde actiepunten. In de Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad staan de ambities van de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel verwoord. De Havenvisie maakt onderdeel uit van de logistieke visie Zwolle Kampen Netwerkstad die in ontwikkeling is. De ambities zijn gericht op het beter positioneren van Zwolle en Kampen als logistiek knooppunt voor (Noord-)Nederland richting een (inter)nationale spilfunctie tussen de zeehavens en knooppunten in het Europese achterland.

Wethouder Pieter Treep, portefeuillehouder economie in Kampen: “Havens, industrie en de logistieke sector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De strategische ligging aan het water en ruimte voor bedrijven bieden potenties voor duurzame economische groei in de regio. Daarin past de vestiging van nieuwe logistieke en watergebonden bedrijven. Deze zorgen weer voor werkgelegenheid in andere bedrijfstakken. Daarom ben ik blij dat we binnen Zwolle Kampen Netwerkstad het onderzoek kunnen starten naar de daadwerkelijke uitbreiding van de Zuiderzeehaven in Kampen.

De Zwolse wethouder René de Heer, in de Overijsselse hoofdstad verantwoordelijk voor onder meer Economie en Verkeer, ziet grote kansen voor meer havenactiviteiten in de regio: "Bereikbaarheid is al een belangrijke troef voor dit deel van Nederland. Een goed doordachte, marktgerichte doorontwikkeling van onze havens en waterwegen versterkt de kracht van onze regio alleen maar. Zwolle Kampen Netwerkstad kan samen met onze regionale partners nog verder bouwen aan onze slagkracht als knooppunt voor weg-, spoor- en watertransport. Onze regio is nu al een van de economisch best renderende in het land. Het maakt me enthousiast dat uit deze havenvisie naar voren komt dat we in de toekomst onze positie nog kunnen versterken."

De Havenvisie geeft een ontwikkelingsperspectief voor de havens in 2020 met een doorkijk naar 2030. Dit ontwikkelingsperspectief kent vier fasen:

1. Versterken huidige industriële functie en aantrekken nieuwe bedrijven;

2. Ontwikkelen transport- en distributie functie en aantrekken logistieke bedrijven;

3. Versterking samenwerking industrie en logistiek en creëren hoogwaardige producten;

4. Komen tot een spilfunctie in het logistieke proces in de regio.

De huidige en toekomstige ontwikkelingen in de transport en logistiek, scheepvaart en infrastructuur en ruimte en duurzaamheid bieden kansen voor uitvoering van dit perspectief:· De ontwikkeling van logistieke netwerken van spoor- weg- en waterverbindingen, zoals in Kampen;

· De groei van containervervoer en bulkvervoer, groei van vervoer specifiek voor (huis)afval en recycling, biomassa en stukgoederen;

· Het benutten van vernieuwende concepten gericht op betrouwbare en frequente verbindingen en het bundelen van stromen in het containervervoer, passend in de toenemende schaalvergroting in het goederenvervoer over water;

· Regionale en nationale aandacht voor optimale benutting van infrastructuur, reserveren van natte kavels voor watergebonden bedrijven; denken in netwerken en ketenaanpak;

· Ontwikkelingen op gebied van omvorming naar bio-based economy (bio-energie, bio-brandstoffen en bio-producten), gebruik van restproducten en duurzame ontwikkeling van havens en vervoer.

Praktisch betekent de keuze voor een belangrijk logistiek knooppunt op termijn het verder uitbouwen van bestaande sterke punten van de haven en verbeteren van de zwakke punten. Deze zijn:

· Verbetering van de bereikbaarheid van de havens over de weg (bijvoorbeeld N50), het water (bijvoorbeeld vaarroutes IJsselmeer) en het spoor (Hanzelijn);

· Verschillende vervoersvormen in Zwolle en Kampen moeten beter op elkaar afgestemd worden. Zoals naast de binnenvaart ook de kleine kustvaart, bundeling van containeroverslag binnen en buiten de regio en meer duurzaamheid door vestiging van bedrijven;

· Beter benutten van de ruimte door herstructurering van havengebieden en uitbreiding aan water en op het havengebied, zoals uitbreiding van de Zuiderzeehaven in Kampen;

· Versterken van de bedrijvigheid door o.a. clustervorming en innovatie in nieuwe vormen van logistiek;

· Het versterken van de samenwerking zowel binnen als buiten de regio en het creëren van bestuurlijk draagvlak.

Om de verschillende ambities en maatregelen uit de Havenvisie mogelijk te maken, is één van de aanbevelingen in deze visie, om een ambassadeursfunctie te creëren. Namens ZKN neemt deze de trekkersrol op zich. Daarnaast hoort in deze functie ook om met betrokken partijen, zoals bij de havens (havenplatform) en logistieke sector (klantarena’s), te werken aan samenwerking. Het zoeken naar samenwerking met Meppel en Zwartewaterland (ruimte en bereikbaarheid) en de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam (netwerk met zeehavens) is één van de prioriteiten.De Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad staat in mei op de agenda van de gemeenteraden van Zwolle en Kampen.

Artikel delen:

Reageer