Zwolle bezuinigt op wijkcentra en stadswacht

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat 11 miljoen bezuinigen. Dit krijgt onder andere gevolgen voor drie wijkcentra in Zwolle en de Stadswacht. De bezuinigingsmaatregelen maakte het college donderdagmorgen tijdens een persconferentie bekend.

De Stadswacht verdwijnt vanaf 1 januari 2014 uit Zwolle. Het schrappen van de subsidie voor de stadwachten levert de gemeente 323.000 euro per jaar op. Ook worden drie wijkcentra in de gemeente gesloten, in de wijken Diezerpoort, Zwolle-Zuid en Stadshagen. Of er bij de 15 stadswachten gedwongen ontslagen vallen is nog niet bekend. De taken van de stadswachten worden overgenomen door de politie en het parkeerbeheer van de gemeente. De gemeente Zwolle sluit, ondanks de economische recessie, 2010 af met een klein positief saldo.

Het college van B&W heeft een pakket bezuinigingsmaatregelen van € 11 miljoen vastgesteld. Hiervan wordt € 5 miljoen gevonden in de gemeentelijke bedrijfsvoering en € 6 miljoen in inhoudelijke maatregelen. De bezuinigingsoperatie 4+4, die later nog met € 3 miljoen werd verhoogd, is in 2009 in gang gezet. De concrete maatregelen zijn grotendeels gebaseerd op de bezuinigingssuggesties in de bundel 4+4 die het college in het voorjaar van 2010 aan de raad overhandigde.

Bij de voorstellen zijn een andere rol van de overheid, effectiviteit van beleid en compensatie van wegvallende rijksmiddelen leidend geweest. Bij alle maatregelen staat de gedachte centraal dat iedereen mee moet kunnen doen. “We laten niemand door het ijs zakken”, aldus burgemeester Meijer. “We willen een gezond financieel beleid en een stad die blijft bloeien. Dat vraagt keuzes. We staan achter deze besluiten, we realiseren ons dat deze niet te voorkomen zijn. Maar mede dankzij partners in de stad die hebben meegedacht, ligt hier nu een degelijk pakket aan maatregelen”.

Maatregelen

De bezuinigingen hebben dus zowel betrekking op de organisatie van de gemeente als op het gemeentelijk beleid. Zo stelt het college voor de subsidie aan de stadswachtorganisatie met ingang van 1 januari 2014 te beëindigen. De afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente wil een aantal toezichthoudende taken zelf uitvoeren en de politie IJsselland vult de politietaken in.

Voor de bezuinigingen op de post Welzijn is het college van mening dat door het totale aanbod in de wijkaccommodaties slimmer te benutten, locaties gesloten kunnen worden terwijl per saldo het aanbod aan activiteiten gelijk blijft. Op wijkaccommodaties kan minimaal € 229.000 bezuinigd worden door het beëindigen van het gebruik van 3 locaties.

Bij de bezuinigingen op de bedrijfsvoering gaat het om de manier waarop de gemeente het werk heeft georganiseerd. Zwolle gaat er van uit dat een betere organisatie mogelijk is met minder middelen. Er zijn minder managers, processen worden verbeterd, op facilitaire kosten wordt bezuinigd en de gemeente ziet kansen in samenwerking met partners.

Tweede ronde noodzakelijk

De gemeente realiseert zich dat zij er met deze operatie niet is. Een tweede bezuinigingsronde is nodig. De exacte invulling en omvang van de tweede bezuinigingsronde wordt in mei bij PPN vastgesteld.

De gemeente Zwolle sluit het jaar 2010, ondanks de financiële en economische tegenwind en het onverwachte tekort bij Sociale Zaken, met een klein positief saldo af. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week heeft vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening 2010 is door de accountant goedgekeurd.

De jaarrekening eindigt met een positief saldo van € 0,3 miljoen. Dit bedrag komt bovenop het batig saldo van € 3,6 miljoen in de beleidsrapportage 2010. Het eigenlijke positieve resultaat ligt ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 dus op € 3,9 miljoen. De meevallers worden vooral veroorzaakt door factoren als een hogere algemene uitkering, opbrengsten belastingen en heffingen en kapitaallasten. Ook het resultaat op de grondexploitaties was in 2010 positief waardoor er € 5,2 miljoen aan de algemene concernreserve kon worden toegevoegd.

2010

In het jaar 2010 werd de gemeente geconfronteerd met een onverwacht en onvoorzien  financieel tekort in de sociale programma’s. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om het financieel tekort voor dit jaar te beperken. Op het gebied van participatie, een centraal punt in het collegeakkoord, heeft het college afgelopen jaar een brede visie ontwikkeld die richtinggevend is voor de komende jaren. Dit jaar wordt deze visie verder uitgewerkt. In de Kamperpoort en Diezerpoort zijn grote vorderingen gemaakt met de herstructurering.

Toekomst

Vanwege de rijksbezuinigingen en lagere opbrengsten vastgoed verwacht het college dat in 2012 aanvullende bezuinigingen nodig zijn. De bezuinigingen van het rijk zullen vooral in het sociale domein voelbaar zijn. Wethouder Gerrit Piek van financiën: “Ondanks dat we financieel in een moeilijke tijd zitten, willen we blijven investeren in de stad en haar inwoners. Zwolle houdt een sociaal gezicht en de ontwikkeling van de stad gaat door. Dat is zichtbaar in de wijken, in de spoorzone en op de wegen in- en rond Zwolle”.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. 3 ton besparing door 15 stadswachten op te heffen, mmmm hoe meet je effectiviteit? Over de wijkcentra stond al iets maar WAT wil je dan bereiken met buurtcentra of moet de functie en regio tegelijk herzien worden?

  Omdat het hierboven over (relatief) kleingeld gaat, wil ik toch even kijken naar andere begrotingen. Ik zal het niet over de begroting minder bedeelden (WEZO, WWB, WMO, Armoedebeleid, probleemjongeren, werkeloosheid etc), zorg, grote cultuurstromen, sport, onderhoud, infrastructuur etc hebben, hooguit over de daadwerkelijke besteding van die gelden.

  Ik zet wel vraagtekens bij de orde van grootte van:
  noodopvang asielzoekers (?? 150.000),
  Centrummanagement (?? 125.000),
  Flaneeravonden/winkelsluitingstijden (?? 55.000),
  kwartiermakers (wie dat ook zijn) PPN 2009-2012 (?? 85.000),
  Focus (welke??) PPN (?? 48.000),
  Projectbureau Zwolle-Kampen (?? 74.000),
  Ca. ?? 8,4 mln. leningen verstrekt aan NV Wonen boven winkels, kunstwerkenzorg circa ?? 1,6 mln. (inclusief ?? 300.000 kapitaallasten)

  of is dat vreemd?


  Maak melding

 2. WijZ moet twee van haar locaties, Werkeren en de Riethoek sluiten. De welzijnsorganisatie doet dat naar aanleiding van het donderdag genomen besluit van het college van B&W van de gemeente Zwolle in het kader van een bezuinigingsoperatie.


  Maak melding

 3. stadswachten waren toch in feite de zogenaamde melkertbanen,voor de mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt,in eerste instantie waren ze toch ook als tijdelijk bedoeld om ervaring op te doen zodat ze meer kans hebben op instroming naar de reguliere arbeidsmarkt


  Maak melding

Reageer