Lintjesregen Zwolle

Zwolle – Vrijdag vond op feestelijke wijze in het stadhuis van Zwolle de traditionele Lintjesregen plaats. Maar liefst 17 personen kregen de dag voor Koninginnedag een lintje.

28-04-2011_konigklijke_onderscheidingen_stadhuis_4.jpg

De gehele bijeenkomst, inclusief het muzikale gedeelte met medewerking van Toonkunstkoor Caecilia, werd begeleid door twee doventolken. Bovendien was niet eerder in Zwolle zo’n groot aantal personen onderscheiden. Bijzonder is dit jaar ook het grote percentage vrouwen onder de te onderscheiden Zwollenaren. Lees verder…

28-04-2011_koninklijke_onderscheidingen_stadhuis_1.jpg
Jaap Hagedoorn

28-04-2011_koninklijke_onderscheidingen_stadhuis_5.jpg

28-04-2011_koninklijke_onderscheidingen_stadhuis_2.jpg
Rita Jansen, maar zeker ook bekend als Tante Kippe (links)…

28-04-2011_koninklijke_onderscheidingen_stadhuis_3.jpg

 1.   Mw. M. Buitenhuis-Evenboer (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige verdiensten in de zorg

Mevrouw Buitenhuis is al sinds jaar en dag actief voor de Zonnebloem in Zwolle.

Zij was de eerste voorzitter van de plaatselijke afdeling Zwolle-Zuid en heeft vele jaren als hoofd huishoudelijke dienst de leiding gehad over de regionale dagboottocht. Als welfare vrijwilliger bezocht zij in de wijk hulpbehoevende ouderen, zieken en gehandicapten. Daarnaast pakte zij ook andere taken op, zoals de verkoop van loten en het bemensen van stands. Niet voor niets is zij erelid van de Zonnebloem. Bijzonder is dat zij zich ook al ruim 35 jaar inzet voor de bewoners van zorgspectrum Het Zand. Velen hebben haar leren kennen en waarderen als een zeer toegewijde vrouw. Door haar hartelijke optreden en omgang met de bewoners zijn mensen zeer op haar gesteld. Vooral aan eenzame bewoners die nauwelijks bezoek kregen, besteedde zij veel tijd. Met haar persoonlijke en liefdevolle aandacht haalde zij mensen uit hun isolement en zorgde zij voor levensvreugde bij bewoners en hun familie en verdere dierbaren. Ook het personeel heeft ervaren hoe waardevol haar natuurlijke wijze van contact leggen is. Ook nu nog zet mevrouw Buitenhuis zich in voor de bewoners van Het Zand, onder andere bij kerkbezoek, uitstapjes en recreatieve activiteiten. Daarnaast is zij al ruim 10 jaar een veelzijdig vrijwilliger binnen Zorgcentrum Berkumstede. Ook hier wordt zij gewaardeerd om haar warme persoonlijkheid en de manier waarop zij – zelf op hoge leeftijd – nog steeds voor de mensen klaarstaat.

 2.   Dhr. J.G. ter Haar (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige verdiensten voor de handbalsport en de hengelsport in het bijzonder

De heer Ter Haar was jarenlang bestuurlijk actief voor de afdeling Handbal van Sportvereniging Zwolle. Niet alleen als voorzitter, maar ook als trainer, coach en scheidsrechter heeft hij zijn sporen binnen de vereniging verdiend. Reden waarom hij  Lid van Verdienste is. Hij heeft voor de vereniging extra inkomsten gegenereerd met ludieke verkoopacties en de organisatie van de jaarlijkse Sinterklaasintocht in Zwolle. Een evenement dat nog steeds door de handbalvereniging wordt georganiseerd. Daarnaast legt de heer Ter Haar zich al zo’n 25 jaar op de visserij toe. Dat doet hij als sportvisser en vrijwilliger, maar met de intensiteit en inzet van een professional. Tot medio maart dit jaar was hij jarenlang tweede voorzitter van Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle en secretaris van de overkoepelende Vereniging Regionaal Viswaterbeheer IJssel-Vecht en Zwartewaterdelta. Hij heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot een ware belangenbehartiger van de hengelsport. Nog steeds is hij de drijvende kracht achter de Visstand Beheer Commissie die door de

Hengelsport-vereniging werd opgericht en later werd overgeheveld naar de overkoepelende regionale vereniging. Namens de regionale vereniging heeft hij zitting in de Visstand Beheer Commissie Groot Salland. Hij maakt deel uit van meerdere onderzoeks- en begeleidingscommissies en is nog steeds coördinator van de afvisploeg. Hij heeft onderzoek gedaan naar de visstand in onder andere de Mastenbroeker- en Sallandse polders en natuurwateren in Zwolle en was betrokken bij allerlei projecten en onderzoeken op het gebied van grond- en bodemonderzoek, waterkwaliteit, visstand en vissoorten.

 3.  Dhr. J. Hagedoorn (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)Vm. raadslid en wethouder. Vrijwillige verdiensten op het gebied van cultuur- historie, sport, zorg en welzijn

Jaap Hagedoorn is een man met een brede belangstelling. Dat blijkt ook uit zijn evenzo brede en veelal vrijwillige inzet voor de samenleving. Als wethouder maar ook daarvoor en sindsdien als bestuurslid van vele instellingen en verenigingen, is zijn werkwijze verbindend. Voor hem telt de menselijke maat. Als historicus heeft hij zich eveneens voor de samenleving ingezet. Hij was medeoprichter en redacteur van het Historisch Tijdschrift Zwolle en hoofdredacteur van Historisch Overijssel. Vanuit eenzelfde historisch besef heeft hij aan de basis gestaan van de Stichting Collectie Zwolle 1940- 1945 en zich sterk gemaakt voor het onderbrengen van de collectie bij het Historisch Centrum Overijssel. Typerend is zijn inzet om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de impact daarvan op de Joodse gemeenschap, door te geven aan huidige generaties. Hij was nauw betrokken bij de restauratie van de synagoge die naast de eigenlijke functie als gebedshuis een multifunctionele bestemming kreeg. Nog steeds maakt hij deel uit van de tentoonstellingscommissie en verzorgt hij rondleidingen. Als oprichter en secretaris van de Stichting Judaïca Zwolle en het Judaïca Bulletin heeft hij gezorgd voor de verspreiding van kennis over de joodse godsdienst, historie, taal en cultuur in Zwolle en daarbuiten. Als voorzitter van de Stichting Voortbestaan Synagoge zet hij zich in voor het behoud van de Zwolse synagoge en het nationaal Joods historisch erfgoed. In 2006 nam hij afscheid van de

Zwolse politiek na acht jaar als raadslid/fractievoorzitter en vier jaar als wethouder van onder andere zorg en sport. Gedurende zijn wethouderschap heeft Jaap Hagedoorn geïnvesteerd in verbinding en samenwerking tussen zorg- en sportorganisaties. Daaruit zijn fusies ontstaan die de slagkracht van die organisaties hebben vergroot. Ook daarna is hij bestuurlijk inhoud blijven geven aan die betrokkenheid bij zorg en sport, onder andere binnen de Stichting Topsport Zwolle, Dimence en WijZ.

 4.   Mw. H.A. Jansen-Meijer (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Verdiensten voor het basisonderwijs en volkscultuur Zwolle

Mevrouw Jansen heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor het openbaar basisonderwijs. Zij begon op de Knienenbelt in Westenholte en stond tot voor kort nog energiek en vol overtuiging voor de klas op De Werkschuit in de Aa-landen. In al die jaren heeft zij altijd open gestaan voor vernieuwing. Voor haar staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop. Zij gaf mede vorm aan het zelfstandig werken in groepjes, geënt op het werken in een circuitmodel bij kleutergroepen. Groot voordeel hiervan is dat de leerkracht tijd krijgt om zorgleerlingen extra te ondersteunen en dat groepen meer naar elkaar toegroeien. Later stond zij aan de basis van het samenvoegen van de groepen 2 en 3 en droeg zij bij aan het ontwerpen en uitgeven van ontwikkelingsmaterialen voor kleuters. Bijzonder is dat haar begeleiding van een vrijwel dove leerling op school voor haar aanleiding was de hele klas gebarentaal te leren. In feite zijn haar initiatieven voorlopers van het latere passend onderwijs. Initiatieven die aansluiten bij het concept "Werkschuit Anders", een model dat garant staat voor het beter aansluiten van de leerstof bij de individuele verschillen tussen leerlingen. In haar vrije tijd spelen zingen en toneelspelen een grote rol. Zij was betrokken bij toneeluitvoeringen op school en speelde mee in succesvolle producties met nostalgische titels als ‘Knus onder de Peperbus’. Voorstellingen die ook werden uitgevoerd in de verzorgingstehuizen, onder het motto ‘Odeon komt naar u toe’. Juist voor oudere generaties een geweldige vorm van amusement die veel herkenning opleverde. Door haar komisch talent had zij ook een dragende rol in de ‘musivue’ van ZAC. Met haar zang- en acteertalent en kennis van het Zwolse dialect levert zij als tante Kippe jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het carnaval in de stad.

  5.   Mw. U. van Keulen-Hofstra (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige verdiensten voor het basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs

Mevrouw Van Keulen is een vrijwilliger uit duizenden, waarmee het basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs in Zwolle zich gelukkig prijzen. Met haar warme betrokkenheid en organisatietalent neemt zij schoolleiding en schoolteam veel werk uit handen. Zij is de stabiele factor die zorgt voor een grote onderlinge samenhang en sfeer. Gedurende ruim 30 jaar hebben openbare basisscholen De Bartjensschool en Het Veldboeket daarvan mogen profiteren. Dat geldt nog steeds voor orthopedagogisch didactisch centrum Het Lumeijn. Iedere school waar mevrouw Van Keulen actief was werd ‘haar school’. Zij had en heeft oog en oor voor iedereen: leerlingen, ouders en docenten. Haar levenservaring, levenswijsheid en inzet zijn van grote waarde, zeker voor Het Lumeijn waar met kwetsbare kinderen en jongeren wordt gewerkt. Zij was en is nog steeds de motor achter vele activiteiten, begeleidt schoolreisjes, kookt tijdens schoolkamp, studiedagen en reünies en verzorgt de schoolkrant. Ze is de constante factor bij handwerklessen, ouderavonden, studiedagen, sportdagen, schoolzwemmen, schoolreisjes en jubileumvieringen. Ook tijdens de vakanties zorgde zij ervoor dat alles soepel verliep en was zij aanspreekpunt op locatie. Zij verrichte allerlei conciërgetaken en verzorgde alles tot in de puntjes. Er werd en wordt nooit vergeefs een beroep op haar gedaan.

 6.   Dhr. B. van Lohuizen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige verdiensten voor de Hervormde Gemeente Windesheim en eerste hulpverlening in de regio

De heer Van Lohuizen zet zich buitengewoon in voor de Hervormde Gemeente Windesheim in Zwolle, waar hij al vele jaren diaken is en voor de gemeenteleden  aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Hij heeft een belangrijke sociale rol binnen de gemeenschap en is mede verantwoordelijk voor de kerkelijke financiële huishouding. Het ambt van diaken vervult hij met verve. Door zijn ervaring en inzet is hij gekozen tot voorzitter van het College van Diakenen. Ook op andere fronten is zijn betrokkenheid bij de kerkelijke gemeenschap groot. Met zijn echtgenote organiseert hij al jarenlang een ouderenreis, waar binnen de gemeente veel belangstelling voor is en waar mensen naar uitkijken. Verder vervangt hij de koster bij diens afwezigheid. Ook op andere fronten is hij een warm pleitbezorger van de Hervormde Gemeente Windesheim, zoals toen hij een sponsor wist te vinden voor de restauratie van het kerkgebouw. Binnen de kerkelijke gemeente is hij tevens de aangewezen persoon als het gaat om hulpverlening door zijn EHBO kennis en ervaring. Al vele jaren is hij bestuurlijk actief voor de EHBO afdeling Wijhe waar hij initiator is van het werken met de zogenaamde Automatische Externe Defibrillator (AED) waarmee in de regio levens zijn gered.

 7.   Mw. H.S.A. van Nieukerken (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)Vm. raadslid met vrijwillige verdiensten op het gebied van cultuur-historie, sport, onderwijs en zorgMevrouw Van Nieukerken was jarenlang actief binnen de Zwolse gemeenteraad. Daarnaast was en is zij nog steeds op vrijwillige basis bestuurlijk actief voor diverse instellingen op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en zorg en stimuleert zij ook anderen zich voor de samenleving in te zetten. Zij is intensief betrokken bij het cultuurhistorisch erfgoed en verzamelde startkapitaal voor het oprichten van de Stichting Stadsherstel. Zij zette een goede organisatie neer met vrijwillige bestuurders en heeft als voorzitter daarvan concrete en aansprekende resultaten geboekt. We zien die terug in de monumentale panden in het stadsbeeld, en de verlevendiging en versterking van de woonfunctie in de binnenstad. Niet alleen cultuur, maar ook sport draagt zij een warm hart toe. Haar verdiensten op dat vlak zijn veelzijdig en langdurig en hebben landelijke uitstraling en impact. Onder andere als voorzitter van het projectteam Sport, Tolerantie en Fair Play Zwolle. Ook heeft zij er mede voor gezorgd dat de huidige Stichting Sportservice Zwolle er kwam, die op professionele wijze de breedtesport ondersteunt en initiatieven ontwikkelt om jongeren voor het sporten te motiveren. Tevens was zij voorzitter van de Sportraad Zwolle. Nationale publiciteit en erkenning was er voor de ‘Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan’ voor talentontwikkeling voor samenwerkende sportclubs en onderwijsinstellingen. Als voorzitter van deze stichting heeft zij ervoor gezorgd dat het Ministerie van VWS dit sportpark aanwees als zogenaamde proeftuin, met plaats voor een breed sportaanbod. Intussen is de proeftuin allang geen proeftuin meer en is het een sportomgeving geworden waarin vele sporten, ook de gehandicaptensport waarmee zij bijzondere affiniteit heeft, een herkenbare en gestructureerde plaats hebben verworven. Sinds een paar jaar zet zij zich ook in voor de gezondheidszorg als bestuurslid van de Cliëntenraad van de Isalaklinieken. 

8.   Mw. A. Scholing (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)Vm. raadslid. Grote vrijwillige verdiensten voor gehandicapte medemens

Mevrouw Scholing is door een ongeval ruim tien jaar geleden fysiek ernstig beperkt. Zij is echter onverminderd maatschappelijk actief gebleven. Op vrijwillige basis. Of het nu gaat om kinderen, ouderen, huurders, bewoners of gehandicapten, altijd stond en staat voor haar de zorg voor hen die kwetsbaar of afhankelijk zijn voorop. Het begon in de jaren zeventig van de vorige eeuw met het initiatief voor een peuterspeelzaal in een tijd dat kinderopvang nog niet in de samenleving verankerd was. Zij gaf vrouwen daarmee de kans zich te ontplooien. Ook in het basisonderwijs leidde zij vrijwilligers op waardoor docenten zich konden toeleggen op hun kerntaak. Daarnaast was zij oprichter van de speeltuinvereniging in Holtenbroek, die onlangs weer nieuw leven is ingeblazen. Als gemeenteraadslid voor de PvdA in Zwolle werd zij gewaardeerd als positief kritisch, standvastig, gedegen en goed geïnformeerd. Zij zocht altijd het directe contact met de mensen en kon rekenen op draagvlak in de Zwolse samenleving. Haar bestuurlijke ervaring en dossierkennis opgedaan bij woningbouwcorporaties, maakte haar tot een gerespecteerd bestuurslid van de Nationale Woningraad. Tot op heden is zij actief in de zorg. Zij was bestuurlijk nauw betrokken bij de fusie van de Hof van Blom, de Kievitsbloem en Driezorg Zwolle. Ook voor lotgenoten maakt zij zich sterk als lid van de Raad van Toezicht, secretaris en penningmeester van de Zwolse Gehandicaptenraad. Zij zet zich vooral in voor zaken als bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen voor mensen met een beperking, zoals de uitbreiding van Museum de Fundatie en het nieuw te bouwen zwembad bij de Hogeschool Windesheim. Zo wordt de samenleving voor mensen met een beperking toegankelijker en kunnen zij zoveel mogelijk zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Als lid van de Zwolse Gehandicaptenraad maakt zij ook deel uit van de Klankbordgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning. .

 9.   Mw. G. Siegersma-van der Molen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige verdiensten in de zorg

Mevrouw Siegersma werd al jong weduwe en stond er alleen voor als kostwinner en moeder van drie kleine kinderen. Zij besloot echter naast haar werk ook vrijwilligerswerk te gaan doen om iets aan de samenleving bij te dragen en onder de mensen te blijven. Dat begon al met de ondersteuning van activiteiten op de school van de kinderen. Al ruim 30 jaar is zij actief als vrijwilliger van het Rode Kruis in Zwolle. Zij is gespecialiseerd in het verlenen van noodhulp en heeft zich in de afgelopen jaren ontelbare keren ingezet als EHBO-er bij diverse evenementen in de stad, maar ook bij boottochten van de Zonnebloem. Velen hebben haar daarbij leren kennen en waarderen als een bijzonder consciëntieuze en competente vrijwilliger op wie zij nooit tevergeefs een beroep doen. Zij is tevens wijkcoördinator bij de jaarlijkse Rode Kruis collecte, een van de vele goede doelen waarvoor zij in Berkum collecteert en vrijwillig actief is . Onder meer op het stembureau en in de organisatie van activiteiten voor wijkvereniging, kerk en volkstuinvereniging. Daarnaast verleent zij zorg en steun aan mensen in de buurt , zoals een ouder kinderloos echtpaar dat dankzij haar hulp, tot op het laatst zelfstandig kon blijven wonen en een Afghaanse familie in de wijk. Behalve voor het Rode Kruis zet zij zich al meer dan 10 jaar in als gastvrouw in de Isalaklinieken. Al haar aandacht gaat naar de patiënten. Mede door haar eigen ervaring met verdriet is zij in staat zich in mensen te verplaatsen en heeft zij voor iedereen een luisterend oor en een bemoedigend woord. Ook als er op andere afdelingen vrijwilligers nodig zijn, kunnen mensen op haar rekenen en zorgt zij voor de kleine dingen die het ‘m doen. Verder mag haar vrijwillige inzet bij het jaarlijkse internationale wielerevenement Luik-Bastenaken Luik met zo’n 3.500 deelnemers niet onvermeld blijven.

 1. Mw. G. Stern-van Zuiden (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) Vrijwillige verdiensten voor het Joods cultuur-historisch erfgoed en de maatschappelijke bewustwording van volgende generaties

Mevrouw Stern groeide op in een joods gezin. Al snel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moest haar vader zijn kosjere slagerszaak in Hoogeveen sluiten. Het gezin dook onder in Den Haag maar werd verraden. Met verschrikkelijke gevolgen. Haar vader werd via kamp Westerbork op transport gezet naar Auschwitz en kwam evenals 107.000 anderen niet meer terug. Haar moeder overleefde de kampen Auschwitz, Birkenau en Ravensbrück maar werd slachtoffer van medische experimenten en overleed uiteindelijk aan de gevolgen ervan. Mevrouw Stern wist de oorlog te overleven door onder te duiken op vele adressen, maar verloor vrijwel haar gehele familie in de vernietigingskampen in Polen. Met zo’n verleden leren omgaan en erover praten is verschrikkelijk moeilijk. Desondanks is mevrouw Stern bereid anderen haar persoonlijke levensverhaal te vertellen. Dat doet zij aan bezoekers van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en aan basisschooljeugd via het landelijk steunpunt gastsprekers van het herinneringscentrum. Door juist jongeren haar verhaal te vertellen draagt zij bij aan de vorming van toekomstige generaties en zet zij haar negatieve ervaringen om in iets positiefs. Dat getuigt van moed en kracht. Zij brengt jonge mensen het besef bij dat zij moeten leren bouwen aan een vreedzame, respectvolle samenleving. Want voor mevrouw Stern staat voorop, dat haar ervaringen niet de ervaringen van volgende generaties mogen worden. Het bewustzijn moet blijven gevoed worden omdat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Daaraan levert mevrouw Stern een grote bijdrage. Ook binnen de Israëlitische Gemeente Drenthe is zij al jarenlang een betrokken vrijwilliger. Zij verzorgt rituele wassingen en helpt bij het afleggen van vrouwen volgens traditioneel joods gebruik. Daarmee draagt zij niet alleen bij aan het behoud van het joods cultuurhistorisch erfgoed, maar heeft zij ook een belangrijke sociale rol.

11-12. Dhr. R van Veen en mw. A.H. van Veen-Prins (beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Vrijwillige verdiensten voor de breedtesportbeoefening in Zwolle, variërend van voetbal en handbal tot gymnastiek

Mijnheer en mevrouw Van Veen zijn beiden al jarenlang op vrijwillige basis actief voor diverse sportverenigingen in Zwolle. Op die manier hebben zij een belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van de breedtesport in Zwolle. De heer Van Veen is al vele jaren bestuurlijk actief voor Gymnastiekvereniging Hercules, aanvankelijk als tweede penningmeester en tot op de dag van vandaag als eerste penningmeester. Hij is ook de man die alle mogelijke problemen binnen en buiten de vereniging op een plezierige manier weet op te lossen, ongeacht of het gaat om personeel, materieel of accommodatie. Mevrouw Van Veen is al jarenlang bestuurslid Technische Zaken en  verzorgt de ledenadministratie. Zij is tevens leider en coördinator van de afdeling Bewegen op Muziek. Duidelijk is dat de heer en mevrouw Van Veen zaken binnen de vereniging draaiende houden en voor de nodige continuïteit zorgen. Zij worden gewaardeerd als een bijzonder actief en besluitvaardig koppel dat elkaar op allerlei gebied ondersteunt en aanvult in het belang van de vereniging. Uitgangspunt voor hen is het bevorderen van de toegankelijkheid van de sport: voor een lage contributie moeten mensen lid kunnen worden van een vereniging en een of meerdere sporten kunnen beoefenen. Beiden zijn benoemd tot Lid van Verdienste. Behalve voor Hercules hebben zij zich sterk gemaakt voor Sportvereniging Zwolle. Mijnheer van Veen als trainer van de afdeling voetbal en penningmeester van de afdeling handbal en mevrouw Van Veen als voorzitter van de afdeling handbal en de jeugdafdeling van de vereniging. Hij liet een gezonde vereniging achter en zij had een sociale, verbindende rol. Niet voor niets werden zij ook bij Sportvereniging Zwolle benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. Mijnheer Van Veen was ook voor Voetbalvereniging Zwolsche Boys onmisbaar. In de afgelopen 25 jaar was hij onder andere penningmeester, jeugdcoördinator en terreinconsul. Momenteel maakt hij zich zeer verdienstelijk als materiaal- en wasman. Door zijn grote toewijding en enthousiasme heeft hij een spilfunctie binnen de vereniging. Vanuit zijn grote liefde voor de voetbalsport heeft hij altijd gestreefd naar een optimaal sportklimaat waarin ieder op zijn of haar niveau kan spelen. De waardering voor zijn inzet blijkt uit zijn benoeming tot erelid van de vereniging.

 13. Mw. M.A.E. Vegter-Albers (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige verdiensten voor de zang- en koorwereld in stad en regio

Toonkunstkoor Caecilia is een vooraanstaand koor met een lange traditie. Het koor werkt samen met bekende solisten en het Orkest van het Oosten. Vooral de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion is een begrip. Mevrouw Vegter is een van de pijlers van Toonkunstkoor Caecilia: zij is meer dan 40 jaar koorlid en al meer dan 30 jaar penningmeester. Zij is voor velen de stabiele factor: ervaren en integer, consciëntieus en aimabel. Zij zorgt niet alleen voor een financieel gezonde basis maar ook voor professionele inhoudelijke ondersteuning op alle fronten. Ook organiseert zij de jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds. En natuurlijk kunnen medebestuurders en koorleden rekenen op een heldere verslaglegging en waardevolle adviezen, ook voor wat betreft de programmering. Bovendien draagt zij bij aan de sfeer en saamhorigheid binnen het koor. Zij is kortom een duizendpoot die kwaliteit levert en bergen werk verzet. Dat zij bijzonder wordt gewaardeerd blijkt wel uit haar benoeming tot honorair lid van Caecilia na haar bijzondere aandeel in de organisatie van het 125-jarig jubileum van het koor. Haar inzet, kennis en ervaring zijn kortom letterlijk goud waard. Vanaf de oprichting in 2003 is zij tevens nauw betrokken bij de Stichting Zingen onder de Peperbus. Ook hier is zij penningmeester. Juist voor zo’n relatief jonge organisatie is haar ervaring waardevol. De stichting organiseert maandelijks laagdrempelige, oecumemische zangdiensten voor mensen van alle gezindten in de Onze Lieve Vrouwe BasiliekTevens is zij betrokken bij de jaarlijkse Volkskerstsamenzang. Zingen onder de Peperbus heeft mede dankzij de inzet van vrijwilligers zoals mevrouw Vegter in stad en regio kunnen uitgroeien tot een begrip.

 14. Dhr. G.J. Veldman (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige inzet voor een saamhorige Zwolse samenleving (Speeltuinvereniging Assendorp, TC Ittersum, Zorgspectrum Het Zand)

De heer Veldman is een Zwollenaar die van aanpakken weet en die als vrijwilliger al 40 jaar lang actief is voor de samenleving. In al die jaren zet hij zich in voor de Kaartclub van Speeltuinvereniging Assendorp en daarmee voor de bewoners van Assendorp en Pierik. Hij is de spil van deze kaartclub, waarvoor hij zich in de volle breedte – bestuurlijk en uitvoerend – inzet. Hij weet ook andere buurtbewoners te stimuleren om vrijwilligerstaken op te pakken. Dit alles komt de sociale cohesie in de oude stadswijken ten goede. Ook tennisvereniging TCIttersum in Zwolle-Zuid is blij met vrijwilligers als de heer Veldman. Evenals bij de speeltuinvereniging is hij ook hier verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de kantine. Daarnaast zet hij zich in voor het baanonderhoud en verricht hij hand- en spandiensten. Hij ziet het werk en pakt het vaak ongevraagd op. Juist in deze tijd van individualisering zijn mensen zoals hij zo bijzonder, omdat zij in de gemeenschap investeren en de gemeenschapszin bevorderen. Ook het bestuur en de bewoners van Verpleeg- en Reactiveringscentrum Zandhove hebben de heer Veldman leren kennen en waarderen als een hartelijke no-nonsense man die van aanpakken weet, waardoor activiteiten blijvend kunnen worden georganiseerd. Al zo’n 20 jaar neemt hij de organisatie werk uit handen door letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen te steken. Zo assisteert hij bij de voorbereidingen van de vieringen en diensten in de zorginstelling en haalt en brengt hij de bewoners, zodat zij alle activiteiten kunnen bijwonen. Hij legt daarbij een warme en oprechte belangstelling aan de dag voor de mensen en wat hen bezighoudt.

 15. Mw. B. Visser (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige veelzijdige, innovatieve en grensverleggende verdiensten voor de dovenemancipatie in Nederland

Mevrouw Visser is een strijdbare vrouw. Dat begon met haar eigen strijd om te leren communiceren omdat zij doof is. In die strijd heeft zij niet alleen aan zichzelf, maar ook en juist aan de dove en slechthorende medemens gedacht. En dat doet zij belangeloos, al meer dan vijftig jaar. Zonder haar inzet en betrokkenheid zouden dove en slechthorende mensen niet zo voluit aan de samenleving deel kunnen nemen als nu wel mogelijk is. Zij was haar tijd ver vooruit in alles wat zij aangepakt heeft om het leven voor dove mensen beter en aangenamer te maken. De Nederlandse Gebaren Taal was er niet gekomen zonder haar. Dat geldt ook voor telecommunicatie: de postzegel rechtsboven op het beeldscherm waar de vertaling voor doven plaatsvindt. Ook de beeldtelefoon kwam er mede door haar. Mevrouw Visser is dan ook voor velen rolmodel en inspirator. Daarvan kan het instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies aan de Hogeschool Utrecht getuigen. Zij weet de mensen die daar worden opgeleid tot leraar en tolk te enthousiasmeren en te stimuleren om de gebaren van een dove om te zetten naar gesproken Nederlands. Ook houdt zij zich bezig met het leren communiceren van dubbelgehandicapten, die zowel doof als blind zijn of dreigen te worden, een zeer ingewikkelde en uitdagende materie. Ook haar rol als inspirator van het Doventheater mag niet onvermeld blijven. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw heeft zij acteurs van de Haagse Comedie begeleid bij het leren van de onmisbare handgebarentaal tijdens de repetities van het toneelstuk ‘Kinderen van een mindere God’. Mede dankzij haar inzet werd de voorstelling een succes en konden dove mensen in groten getale naar de schouwburg gaan. De media-aandacht die ontstond heeft een enorme impuls gegeven aan het hedendaagse ‘doventheater’. In de loop der jaren is mevrouw Visser op vele fronten voor dovenorganisaties en particulieren actief geweest. Zij was een belangrijk ambassadeur voor veel instellingen zoals de Nationale Dovenraad, de Gebarenwinkel alsmede voor het Roze Gebaar, waarmee zij in heel ander opzicht een lans heeft gebroken voor de dove medemens.

 16. Mw. J.W. Vulkers-van Dijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vrijwillige verdiensten voor de wijk Diezerpoort en buurt- en speeltuinvereniging Het Noorden

Mevrouw Vulkers is al ruim 45 jaar lang als vrijwilliger actief voor wijk- en speeltuinvereniging Het Noorden. In al die jaren heeft zij diverse bestuursfuncties vervuld, maar ook uitvoerende taken op zich genomen. Zij is voor velen het gezicht van wijk- en speeltuinvereniging Het Noorden: bijzonder begaan en verbonden met de vereniging en de wijk waar zij is geboren en getogen. Vorig jaar legde zij haar bestuurlijke taken als beheerder neer – zij is inmiddels 81 jaar – maar zij bleef in ondersteunende zin voor de vereniging actief. Zij beheerde de agenda en zorgde voor het inwerken van de nieuwe beheerder, inmiddels een betaalde functie. Op 30 april 2011 neemt zij definitief afscheid tijdens de opening van de speeltuin. In de loop der jaren heeft mevrouw Vulkers heel wat mensen zien komen en gaan. Steeds maakte zij al die mensen wegwijs, een taak die zij als vanzelfsprekend op zich nam. Ze is dan ook al jarenlang een grote steun en toeverlaat: ze voelt zich bijzonder betrokken en verantwoordelijk en springt in waar dat nodig is. Op die manier heeft zij altijd voor de nodige continuïteit gezorgd. Zij is een vrouw met een groot hart die zaken aanpakt, bij wie buurtbewoners altijd terecht kunnen. Zij heeft dan ook een belangrijke sociale functie in de wijk Diezerpoort als vraagbaak en vertrouwenspersoon. Waar nodig maakt zij bij de wijkmanager van de gemeente melding van klachten en problemen van bewoners, waardoor problemen doorgaans snel kunnen worden opgepakt en opgelost. Vrijwilligers zoals mevrouw Vulkers zijn dan ook voor zowel de gemeenschap als de gemeente bijzonder waardevol.

 17. Mw. E.J.H. de Wit (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)Grensverleggende verdiensten in haar werk voor het schippersonderwijs in Nederland en vrijwillige bestuurlijke maatschappelijke en kerkelijke nevenactiviteitenMevrouw De Wit is een sociaal-maatschappelijk zeer betrokken vrouw met een groot inlevingsvermogen. Die betrokkenheid en dat inlevingsvermogen typeren zowel haar vroegere functie als adjunct-directeur van het Schippersinternaat in Zwolle als haar vrijwillige bestuurswerk voor kerk en samenleving. Haar hart voor de jeugd vormt daarin de rode draad. Bijna 35 jaar was zij het boegbeeld van het internaat voor Schippersjeugd Prinses Margriet. De uitstekende landelijke reputatie van het internaat is mede aan haar inzet en visie te danken. Het belang van de kinderen stond voor haar altijd voorop. Zij heeft een feilloze antenne voor wat er onder mensen leeft en is daardoor altijd in staat geweest op maatschappelijke ontwikkelingen te anticiperen. Als geen ander weet zij mensen te binden en te boeien en hen in die ontwikkelingen mee te nemen. Niet alleen het landelijk schippersonderwijs, maar ook de kerk, cultuureducatie en de zorg hebben daarvan mogen profiteren. Zij is in de schipperswereld letterlijk een baken. In het landelijk overlegorgaan heeft zij grote toegevoegde waarde gehad in de kwaliteitsbewaking van onderwijs, opvoeding en begeleiding van schippersjongeren. Zij wist ouders te overtuigen van het belang van gedegen structureel onderwijs voor hun kinderen. Met als uiteindelijk resultaat dat kinderen op jonge leeftijd steeds vaker aan wal werden geplaatst voor het volgen van kleuteronderwijs. Een belangrijke ontwikkeling die zijn weerslag heeft gehad op de algemene ontwikkeling van een generatie schipperskinderen. Naast haar werk was en is mevrouw De Wit nog steeds op vrijwillige basis voor de samenleving actief. Al ruim 25 jaar valt zij binnen verschillende maatschappelijke organisaties op door haar positief kritische inbreng, betrokkenheid, bindend vermogen en affiniteit met jeugd. Dat maakt dat zij binnen die organisaties vaak aanspreekpunt is en een intermediaire rol heeft, zoals voor De Bres en Vrienden van de Bres. Ook binnen de Hervormde Kerk kon op haar worden gerekend. Bijzonder is haar bijdrage aan de catechesevorming van jongeren: in een open sfeer en op een aansprekende manier maakt zij het geloof voor hen tot actueel gespreksonderwerp. Voorts is zij al jarenlang voor het Stedelijk Museum Zwolle een waardevolle vrijwilliger omdat het museum een educatieve rol heeft in de ontwikkeling van tentoonstellingen voor het basisonderwijs.  

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Beetje onzin die jaarlijkse lintjesregen .Als je lintjes wilt uitdelen hebben mensen die zich dagelijks in de maatschappij aan het werk begeven in hun leven het net zo hard verdient.ik ga al 48 jaar elke dag naar mijn werk en draag van mijn inkomsten ook geld af aan belastingen waarvan menig onderdeel in ons land van profiteerd maar ik wordt daarvoor ook niet geridderd. Dus onzin die lintjes


  Maak melding

 2. Pieters, wat jij doet is gewoon, de mensen die een lintje krijgen doen ernaast ook nog eens exceptioneel werk. En dan niet voor zichzelf, maar voor anderen.


  Maak melding

 3. Beste Pieters, tis toch wat h?? Moeilijk om anderen wat te gunnen, dit zijn mensen die onbaatzuchtig iets voor de samenleving hebben gedaan, zij verdienen dus alle lof!


  Maak melding

 4. Uilkje gefeliciteerd!! Wat goed van de school om dit te regelen. En wat dapper dat je er naar toe bent gegaan. Zeker verdiend!! 25 jaar geleden al. En zuurpruimen als Pieters zijn gewoon jaloers! Misschien is er een plekkie voor hem op de Lumeijn? Kan ie zijn Nederlands ophalen.


  Maak melding

 5. Pieters, niet zo lopen janken, dit is -in de bovenstaande context- geen “over the top” beloning voor ff een maandje je best doen. Hulde voor de vrijwilligers die zich tientallen jaren extra (dus buiten de belastingafdracht om…) inzetten voor de mensen die het minder getroffen hebben!


  Maak melding

 6. Wat een zielige reactie van Pieterse! Jij bent zeker zo’n figuur die
  s-avonds, na het werken, benen op de bank tv gaat kijken. En dan commentaar hebben op anderen die tientallen jaren vrijwilligerswerk doen.
  Iedereen gefeliciteerd met het lintje! Mijn complimenten.


  Maak melding

 7. 3 van deze geridderde mensen ken ik persoonlijk. Weet dat zij zich inderdaad jarenlang belangeloos hebben ingezet als vrijwilliger.
  Jan,Alie en Rein van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.
  Maar dit geld ook voor de anderen, bedankt voor jullie inzet als vrijwilliger.Geen vereniging/organisatie kan zonder de inzet van vrijwilligers.


  Maak melding

 8. Ik snap best wat Pieters bedoelt. Er zijn heel veel mensen die veel voor anderen betekenen maar dat in stilte en redelijk onopvallend doen. Mijn moeder bijvoorbeeld. En die zal nooit een lintje van de koningin krijgen. Maar daarom hoeven we het de mensen die ‘m wel krijgen dat toch niet te misgunnen. Het is een mooi gebaar van de samenleving aan een enkeling die boven het maaiveld is uitgestegen. Van Harte Gefeliciteerd Ridders en Ridderessen! Tip voor meneer Pietersen: Ga morgen (en overmorgen, en daarna) speciale aandacht geven aan iemand die het volgens u verdiend een lintje te krijgen. We kunnen elkaar natuurlijk aandacht en respect voor geven…..Daar hebben we toch geen koningin voor nodig.


  Maak melding

 9. Chapeau voor Mw siegersma, dit is een kroon op haar werk en een klein gebaar voor haar verdienste voor de zwolse gemeenschap. Decennia lang heeft zij gezicht gegeven aan de verspreiding van de zwolse courant in ons mooie groendorp.


  Maak melding

Reageer