Oproep: vragen over leerlingenvervoer Zwolle

Hallo ouders van kinderen die te maken hebben met leerlingenvervoer. Wij zijn 3 moeders die in de adviesraad leerlingenvervoer Zwolle zitten. Wij vertegenwoordigen daar de ouders. In de adviesraad overleggen de gemeente, scholen, vervoerders en wij (ouders) alles wat met leerlingvervoer te maken heeft. Twee keer per jaar vindt het overleg plaats, het eerstvolgende is in het voorjaar van 2007.

Wij hebben alledrie één of meer kinderen op het speciaal onderwijs zitten (div. scholen), en hebben al dan niet te maken met taxivervoer. Jullie kunnen je reacties over de taxibusjes bij ons kwijt. Wij willen die reacties inventariseren en bundelen en dan inbrengen bij de adviesraad. Wij willen graag eventuele knelpunten signaleren en overleg mogelijk maken. Wij horen ook graag de positieve ervaringen en ideeën, zodat we met goede tips kunnen komen.

Ingezonden: Lees verder…

We willen graag de belangen van deze kinderen behartigen. En dat kunnen we doen door de gemeente advies te geven.

We horen graag van je.

leerlingenvervoerZwolle@yahoogroups.com

Geschiedenis:

Knelpunten in het leerlingenvervoer: een overzicht van de acties

Op 17 februari 2007 is in het programma NOVA aandacht besteed aan de knelpunten in het leerlingenvervoer, als gevolg van de aanbestedingstrajecten die gemeenten volgen. In de uitzending blijkt dat een aantal gemeenten kwaliteitseisen ondergeschikt achten aan de prijs die ze voor het leerlingenvervoer moeten betalen. Naar aanleiding van deze uitzending van NOVA heeft de CG-Raad op een rijtje gezet op welke wijze er het afgelopen jaar aandacht is gevraagd voor deze knelpunten.

31 januari 2006: De CG-Raad stuurt met bondgenoten een brief met notitie over de toenemende bezuinigingen op het leerlingenvervoer en de problemen hierdoor voor ouders en kinderen aan de minister van OCW, in afschrift aan de vaste kamercommissie voor OCW

11 februari 2006: Het AD publiceert een artikel naar aanleiding van de brief en de notitie.

13 maart 2006: De minister reageert met een brief op de notitie van de CG-Raad, waarin zij een analyse van de knelpunten aankondigt, maar verder vooral verwijst naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

31 maart 2006: PvdA-kamerlid Angelien Eijsink heeft kamervragen gesteld, die door de minister worden beantwoord. De minister geeft aan dat de aanbestedingen niet hoeven te leiden tot effecten op de kwaliteit van het leerlingenvervoer, gelet op de kwaliteitseisen die de gemeente kan stellen.

20 april 2006: De CG-Raad vraagt na bij de VNG wat de extra middelen voor leerlingenvervoer betekenen. VNG reageert dat er jaarlijks € 15 miljoen voor leerlingenvervoer beschikbaar komt, maar dat de kans dat de gemeente blijft bezuinigen op leerlingenvervoer, vanwege kortingen elders, blijft bestaan. Wel geeft de VNG aan dat positief is, dat de problematiek wordt erkend.

22 mei 2006: Het AD publiceert dat kinderen door onbevoegde chauffeurs worden vervoerd.

21 juni 2006: De minister stuurt haar knelpuntenanalyse naar de kamer.

7 september 2006: Er staat een Algemeen Overleg gepland over de notitie van de CG-Raad, de reacties en de knelpuntennotities van de minister. Het AO wordt afgelast vanwege de kabinetscrisis. Toegezegd wordt dat het punt in de begrotingsbehandeling wordt meegenomen.

9 september 2006: De CG-Raad schrijft met bondgenoten een brief over de knelpunten in het leerlingenvervoer nu niet ten behoeve van het AO, maar de begrotingsbehandeling.

2 oktober 2006: De minister reageert op de brief van de CG-Raad. Zij blijft van mening dat de knelpunten niet het gevolg zijn van regelgeving, maar van keuzes die gemeenten maken.

4 oktober 2006: Wouter Bos neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het verkiezingspamflet van de CG-Raad ’10 stappen vooruit’, waarin stap 7 luidt: “Het wettelijk uitgangspunt is: passend vervoer is in principe openbaar vervoer. Dit gaat voor veel leerlingen met beperkingen helaas niet op. Leerlingen met gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke, motorische en/of zintuiglijke beperkingen zijn doorgaans niet in staat zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. De bovengrens voor aangepast vervoer in de vorm van een busje of (groeps)taxi ligt momenteel bij 9 jaar in de VNG-modelverordening. Kinderen met beperkingen zouden tot 12 jaar recht moeten hebben op aangepast vervoer. Na 12 jaar zou een deskundige elke individuele situatie zorgvuldig moeten beoordelen”. Het pamflet wordt vervolgens door alle politieke partijen in ontvangst genomen en uitgebreid onder de aandacht gebracht.

5 oktober 2006: De CG-Raad mailt de kamerleden van de commissie OCW, om nog eens de belangrijkste knelpunten onder de aandacht te brengen ten behoeve van de begrotingsbehandeling. Tijdens de begrotingsbehandeling komt het onderwerp leerlingenvervoer niet aan de orde.

11 december 2006: De Adviesgroep Onderwijs besluit naar aanleiding van de correspondentie met de minister:
1. afwachten of er in de kabinetsformatie iets wordt meegenomen.
2. meenemen met kennismakingsgesprekken met nieuwe kamerleden.
3. gesprek aangaan met VNG.

17 februari 2007: NOVA-uitzending

20 februari 2007: Kamervragen van de SP

27 februari 2007: Kamervragen van het CDA

6 maart 2007: De CG-Raad stuurt een mail naar de betreffende kamerleden van SP en CDA, met de volgende tekst: De CG-Raad heeft verheugd geconstateerd dat u recent kamervragen heeft gesteld naar aanleiding van de uitzending over leerlingenvervoer in NOVA ( 17 februari jl.). De CG-Raad is al geruime tijd bezig aandacht te vragen voor dit onderwerp. Begin 2006 hebben we een onderzoekje uitgevoerd naar de knelpunten in het leerlingenvervoer. Deze zijn, voorzien van oplossingsrichtingen, verzonden aan de minister van OCW. Een briefwisseling en een knelpunteninventarisatie waren het gevolg, maar tot op heden heeft dat helaas niet tot resultaat geleid. De minister legt de bal neer bij de gemeenten. Het resultaat daarvan was onder meer zichtbaar in de uitzending van NOVA. Bijgaand enkele relevante stukken. De CG-Raad hoopt van harte dat we in deze kabinetsperiode samen op kunnen trekken om deze knelpunten, die een zeer kwetsbare groep leerlingen treffen, te kunnen aanpakken. Wellicht dat we met een aantal van u nader kunnen kennismaken op 13 maart a.s. bij de ontmoeting tussen het onderwijsveld en de commissie OCW.
Uit bovenstaande blijkt dat de CG-Raad het afgelopen jaar niet stil heeft gezeten. Deze opsomming betreft alleen activiteiten rondom de lobby. Het schrijven van stukjes voor de website, contact met VCP en andere activiteiten om het onderwerp en de knelpunten onder de aandacht te brengen, zijn hierin niet opgenomen. Concrete resultaten zijn nog niet bereikt, tenzij de uitzending in NOVA en de daarop volgende kamervragen als concreet resultaat beschouwd kunnen worden.

Hoe nu verder?
Zoals op 11 december jl is afgesproken zouden er 3 stappen worden gevolgd. De eerste stap (kabinetsformatie) heeft niets opgeleverd, de tweede stap wordt momenteel gezet, namelijk lobby naar de nieuwe kamerleden.

– – Excuses voor de ietwat vreemde indeling op deze pagina – –

Artikel delen:

Reageer