Focus op werk, vangnet waar nodig

Zwolle – De gemeente Zwolle wil zoveel mogelijk mensen aan werk helpen of laten meedoen aan de samenleving. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit. Diegene die zich niet kunnen redden kunnen op de steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat is de kern van de visie voor het beleid op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Het college van burgemeester en wethouders wil een goed sociaal beleid voeren dat past binnen de financiële kaders.

De visie op het sociale domein voor de komende jaren is nodig om het hoofd te bieden aan de komende rijksmaatregelen en –bezuinigingen en om het tekort bij de eenheid Sociale zaken en werkgelegenheid terug te dringen. Om dit te realiseren gaat het college uit van de volgende vier uitgangspunten: het zelforganiserend vermogen van de samenleving benutten en versterken, te kiezen voor maatwerk en differentiatie, het maatschappelijke effect centraal te stellen, integraal te werken en ondersteuning aan klanten collectief te regelen.

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de volgende kaders, die aan de gemeenteraad worden voorgelegd:

Werk : De gemeente ondersteunt klanten bij het vinden van werken of meedoen aan de samenleving. De klant is hiervoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Omdat niet iedere klant volledig kan werken, nemen we de arbeidscapaciteit van de klant als uitgangspunt.

Werkgevers en ondernemers zijn belangrijke partners voor arbeidsdeelname en participatie. Daarom gaan we allianties aan met werkgevers en het onderwijs in de stad. Loonkostensubsidies worden verstrekt aan werkgevers die een klant met een lage arbeidscapaciteit een betaalde baan aanbieden. Conform een eerder raadsbesluit, continueert de gemeente de gesubsidieerde arbeid tot en met 2013, maar bouwt deze wel af, zodat per er 2014 geen gesubsidieerde arbeid in de vorm van ID en WIW meer is en zoveel mogelijk huidige ID-ers en WIW-ers regulier werk hebben.

 

Inkomen. Bijstandsverlening, inkomstenondersteuning, armoederegelingen en schulddienstverlening moeten beschikbaar zijn voor inwoners die het echt nodig hebben. Om armoede goed aan te pakken wordt integraal beleid ontwikkeld voor bijstandsverlening, inkomensondersteuning, armoede en schulddienstverlening en wordt de verbinding met zorg gelegd. Het rijk stelt de grens voor een laag inkomen op 110 procent van het sociaal minimum, de gemeente Zwolle volgt dit. De gemeente ondersteunt hiermee ook diegene die met eigen verantwoordelijkheid en initiatief een laag inkomen weet te generen. Het college wil de zekerheid van een vangnet kunnen bieden aan de brede groep van 110 procent en richt de financiële regelingen zo in dat die garantie binnen de financiële kaders gegeven kan worden.

 

Individuele voorzieningen WMO: Het college wil een algemene voorziening opzetten die in Zwolle diensten aanbiedt waardoor mensen ondersteund worden bij het huishouden (schoonmaken, klusjes etc), als ze dit zelf niet meer (volledig) kunnen.

Per beleidsveld worden, aan de hand van deze kaders verder uitgewerkte voorstellen in de komende maanden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer