Kritiek op bezuinigingen ouderenbeleid

Zwolle – De tijd van bezuinigen en beknibbelen is aangebroken. Ook ziet de lokale politieke partij Swollwacht bezuinigingsvoorstellen langszij komen, welke naar hun oordeel afbreuk doen aan de sociale infrastructuur van de stad.

Swollwacht begrijpt dat er bezuinigd moet worden en zal daarin ook zeker haar “steentje” in bijdragen. Wel zal Swollwacht heel zorgvuldig omgaan met de voorstellen van het college om te bezuinigingen, welke afbreuk doen aan de sociale infrastructuur. Het kan volgens Swollwacht niet zo dat we nu voorzieningen voor kwetsbare groepen in de stad gaan afbreken en vervolgens later met meer geld moeten optuigen. Swollwacht maakt zich dan ook op dit moment grote zorgen over de bewoners van Werkeren. Stichting Wijz heeft i.v.m. de bezuinigingen besloten de huur van de locatie Werkeren op te zeggen. Hierdoor is men nu gedwongen te zoeken naar goedkopere huisvesting elders in de stad voor het organiseren van de activiteiten voor ouderen. Het vertrek uit Werkeren heeft natuurlijk consequenties. Vooral de ouderen die niet mobiel zijn of slecht ter been zullen hiervan hinder ondervinden, wanneer we spreken over actieve deelname aan activiteiten.

De feitelijke situatie straks is volgens Swollwacht, dat de ouderen woonachtig op locatie Werkeren i.p.v. de lift te nemen voorheen, straks genoodzaakt zijn om vervoer te arrangeren om mee te kunnen doen aan activiteiten. De praktijk zal kunnen zijn dat de genoemde ouderen niet meer deelnemen aan activiteiten en dit staat haaks op een de speerpunten uit het collegeprogramma: participatie.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van swollwacht vooruitlopend op de besluitvorming de volgende vragen:

  1. Is er voldoende overleg geweest met gemeente, Wijz en IJsselheem v.w.b. de negatieve consequenties van de gemaakte keuze? Zo ja, wat is de oplossing voor de ouderen die niet of minder mobiel zijn? Zo nee, hoe denkt u ervoor gaan te zorgen dat alle ouderen en hiermee niemand uitgezonderd op een normale wijze kan deelnemen aan de activiteiten?
  2. In hoeverre is sprake van kapitaalvernietiging, wanneer we spreken over de investering van Wijz van ad. € 30.000, – die onlangs is geïnvesteerd in bar, keuken en vloer? Wordt Wijz hiervoor gecompenseerd?
  3. Hoe gaat u om met de investering van de biljartvereniging om het klimaat te verbeteren, aangezien hier een airco is aangeschaft?
  4. In hoeverre blijven de vrijwilligers, wie nu opereren onder de vlag van Wijze actief voor de huidige bewoners of gaan deze straks mee naar de andere locaties?
  5. Kunt u garanderen dat deze bezuiniging geen negatieve invloed heeft op het huidige aanbod van de activiteiten? Zo nee, wat gaat u ondernemen om het activiteiten aanbod te kunnen garanderen?
  6. Kunt u aangeven of de activiteiten in de nieuwe situatie voor de ouderen qua deelnamekosten nog steeds laagdrempelig zijn?
  7. In hoeverre is er sprake van een fusering of overname door Travers van stichting Wijz?

Wichert aan het Rot (burgerraadslid Swollwacht) en Freddy Eikelboom (Fractievoorzitter Swollwacht).

Artikel delen:

Reageer